Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

4 644 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 11:07

Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Chuyên đề thực tập Tr ờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân LI NểI U Trong nn kinh t th trng cnh tranh gay gt, cỏc doanh nghip mun tn ti, ng vng v ln mnh ũi hi doanh nghip ú phi quan tõm n tt c cỏc khõu trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh. Phi lm sao chi phớ b ra ớt nht m hiu qu li thu li cao nht; cú nh vy doanh nghip mi t c li nhun ti a v thc hin c mi ngha v i vi Nh nc, cú iu kin ci thin i sng cho ngi lao ng. Nguyờn vt liu l mt trong nhng yu t quan trng khụng th thiu c trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh. Giỏ tr nguyờn vt liu dựng thng chim t trng ln trong tng chi phớ kinh doanh v giỏ thnh sn phm. Vỡ vy, gim chi phớ kinh doanh v h giỏ thnh sn phm thỡ trc ht phi t chc hch toỏn hp nguyờn vt liu t khõu cung ng, d tr cho n khõu s dng nguyờn vt liu . i vi mi doanh nghip ti sn c nh l yu t c bn ca vn kinh doanh, nú th hin c s vt cht k thut, trỡnh cụng ngh, nng lc v th mnh ca doanh nghip trong sn xut kinh doanh, ng thi l iu kin cn thit gim bt sc lao ng v nõng cao nng sut lao ng. Ti sn c nh gn lin vi doanh nghip trong mi thi k phỏt trin ca nn kinh t, c bit l trong iu kin khoa hc k thut tr thnh lc lng sn xut trc tip thỡ vai trũ ca ti sn c nh ngy cng quan trng. Vy nờn cú th qun lớ tt v hiu qu ti sn nguyờn liu cú cht lng phc v sn xut l mt vn khụng kộm phn quan trng trong cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh. Hin nay trờn th gii ó cú rt nhiu ti liu lớ thuyt c ỏp dng trong mi n v sn xut ỏp ng yờu cu ny. Nhng vn l mi n v li cú mt cỏch ỏnh giỏ v u t cho hot ng qun lớ cht lng hng hoỏ nguyờn vt liu mt cỏch khỏc nhau. - 1 - Chuyên đề thực tập Tr ờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nhm mc ớch cng c cỏc kin thc lun v nõng cao nng lc thc hin cỏc cụng vic sau khi tt nghip, rốn luyn k nng,phng phỏp lm vic ca nh qun tr, vn dng cỏc cụng c, phng phỏp phõn tớch, ỏnh giỏ, nghiờn cu kinh doanh hon thnh chuyờn tt nghip cng nh phc v nhng yờu cu ca cụng vic trờn thc t. gúp phn nõng cao s hiu bit v hot ng nhp khu cng nh bc u tỡm hiu v tỡm ra gii phỏp hon thin cụng tỏc qun vt t nguyờn vt liu v ti sn c nh phc v cho sn xut, em ó chn ti : Tp trung nghiờn cu tỡnh hỡnh qun v k toỏn nguyờn vt liu, ti sn c nh phc v sn xut Cụng ty v a ra mt s gii phỏp nhm hon thin v nõng cao hiu qu cụng tỏc qun vt t phc v sn xut. Kt cu chớnh ca chuyờn gm 3 phn: - Phn I: Gii thiu v Cụng ty Nam Dng, mt s kt qu sn xut kinh doanh t c v k hoch phn u phỏt trin n nm 2010. - Phn II: Thc trng hot ng qun kho tng v s liờn h vi k toỏn nguyờn vt liu, ti sn c nh phc v Sn xut ca cụng ty Nam Dng. - Phn III: Mt s gii phỏp phự hp nhm nõng cao hiu qu qun kho hng. Tuy nhiờn trong quỏ trỡnh vit bỏo cỏo chuyờn ca em cũn nhiu hn ch v kin thc thc tin, em mong rng cỏc thy cụ trong khoa QTKD nhn xột v ch ra nhng thiu sút v hn ch bi bỏo cỏo chuyờn ca em c hon thin hn. Em xin chõn thnh cm n. Sinh viờn Ngụ Anh Lu - 2 - Chuyên đề thực tập Tr ờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân LI NểI U .1 PHN I 4 CễNG TY CP U T & XY DNG NAM DNG- MT S KT QU T c trong HOT ng SN XUT KINH DOANH V K HOCH PHỏT TRIN N NM 2010 .4 I -B MY QUN Lí: .4 1. c im ca b mỏy qun lý: 4 2. T chc v c cu b mỏy qun lý: .5 3. Cỏc ngnh kinh doanh chớnh: 5 I. Mt s kt qu t c sau khi tin hnh ci tin phng phỏp qun hng tn kho: .7 II: Phng hng phn u phỏt trin ca cụng ty n nm 2010: 11 PHN II 13 THC TRNG HOT NG QUN Lí KHO NGUYấN VT LIU- TI SN C NH 13 I: Qun cht lng trong cụng tỏc bo qun l mt yu t quan trng cho cht lng sn phm, cỏc yu t: .13 1.1. Th tc nhp kho nguyờn vt liu cụng ty: .14 1.2 Th tc nhp kho i vi vt liu mua ngoi : .14 1.3 Th tc nhp kho i vi vt liu t gia cụng: .15 1.4. Th tc nhp kho i vi vt liu ó xut dựng cho sn xut nhng khụng dựng ht: .15 2. Th tc xut nguyờn vt liu cụng ty: 16 3. Cỏc phng phỏp qun hng hoỏ xut nhp: 19 II. Cỏc hot ng qun cht lng trong cụng tỏc bo qun: 21 1. Mt s vn c bn v qun v k toỏn nguyờn vt liu trong sn xut: .21 1.1 c im v v trớ ca nguyờn vt liu trong sn xut kinh doanh: .21 - 3 - Chuyên đề thực tập Tr ờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 1.2 Yờu cu v qun v hch toỏn nguyờn vt liu: 22 1.3 Nhim v ca k toỏn nguyờn vt liu: .23 1.4 Phõn loi nguyờn vt liu: .23 2. Ti sn c nh v tớnh cn thit phi hch toỏn: 25 2.1 Ti sn c nh v c im ca nú: .25 2.2. c im v yờu cu qun TSC trong doanh nghip xõy dng:. .29 2.2.1 c im ca TSC: .29 2.2.2 Yờu cu ca vic qun TSC: .30 2.2.3 Phõn loi TSC: .31 2.2.4 Phõn loi TSC theo ngun hỡnh thnh: .36 2.2.5 Phõn loi TSC theo tỡnh hỡnh s dng: .36 3: Mt s bng mu phc v cụng tỏc qun ca b phn kho: .37 II. ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng qun lý: .54 1. Nhng u im v thnh qu t c: 54 2. Nhng khú khn v hn ch: .55 PHN III 58 Mt s GiI phỏp phự hp nhm nõng cao hiu qu qun kho hng 58 1.Hon thin phng phỏp s dng h thng kanban giỳp vn hnh tt h thng qun kho tng: .58 2. Gii phỏp hoch nh nhu cu nguyờn liu: 60 KT LUN .65 - 4 - . ti : Tp trung nghiờn cu tỡnh hỡnh qun lý v k toỏn nguyờn vt liu, ti sn c nh phc v sn xut Cụng ty v a ra mt s gii phỏp nhm hon thin v nõng cao hiu qu. vic trờn thc t. gúp phn nõng cao s hiu bit v hot ng nhp khu cng nh bc u tỡm hiu v tỡm ra gii phỏp hon thin cụng tỏc qun lý vt t nguyờn vt liu v ti sn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất, Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất, Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

Từ khóa liên quan