hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện

92 438 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 00:46

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải LỜI NÓI ĐẦU  Năm 1986 là bước ngoặt đánh dấu sự đổi mới toàn diện của đất nước. Nền kinh tế Việt Nam được “thay da đổi thịt” và ngày càng phát triển. Đi kèm với sự phát triển ấy là nhu cầu ngày càng cao hơn về quản lý, về sự đầy đủ của thông tin ngày càng đa dạng và phong phú. Một nền kinh tế không thể phát triển nếu có sự giới hạn về thông tin. Hơn nữa đó phải là những thông tin được đảm bảo độ chính xác, trung thực và hợp lý. Xuất phát từ yêu cầu đó, kiểm toán ra đời và ngày càng phát triển, đảm bảo tốt hơn vai trò của mình. Kiểm toán tài chính là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán. Đối tượng kiểm toán tài chính là Bảng khai tài chính. Bộ phận quan trọng của những Bảng khai này là Báo cáo tài chính. Kiểm toán Báo cáo tài chính là sự tổng hợp kết quả kiểm toán của cả chu trình nghiệp vụ kinh tế riêng biệt. Trong đó, hàng tồn kho là một bộ phận có tính chất quan trọng mà các kiểm toán viên không thể bỏ qua. Do đặc điểm phức tạp, có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục khác trên Báo cáo tài chính, hàng tồn kho được xem là một khoản mục có tính trọng yếu yêu cầu kiểm toán viên phải hết sức thận trọng khi tiến hành kiểm toánkiểm toán hàng tồn kho cũng được xem là một trong những công việc quan trọng nhất, không thể bỏ qua của một cuộc kiểm toán. Chính vì lý do này mà em đã lựa chọn “Hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện” làm đề tài nghiên cứu của mình. Phạm vi nghiên cứu của đề tàicông tác kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do ASC thực hiện tại đơn vị khách hàng. Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý thuyết về kiểm toán đặc biệt là kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính, kết hợp với những kiến thức thực tế từ đó rút ra những ưu điểm, nhược điểm cùng những kiến nghị để góp phần hoàn thiện công tác này. Sau quá trình thực tập, được sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hải cùng sự chỉ bảo tận tình của các anh chị trong Công ty TNHH Kiểm toán ASC, em đã hoàn thành được chuyên đề thực tập của mình. Trên cơ sở phạm vi, SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải mục đích nghiên cứu nêu trên, nội dung của chuyên đề ngoài hai phần lời mở đầu và kết luận, bao gồm hai chương: Chương 1: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện Chương 2: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán ASC, với sự hạn chế về thời gian cũng như kiến thức, kinh nghiệm, chuyên đề thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô góp ý để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN 1.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện Trong mỗi cuộc kiểm toán, mục tiêu mà kiểm toán viên hướng tới là đưa ra ý kiến xác nhận xem Báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Đây chínhmục tiêu hợp lý chung của toàn bộ Bảng khai tài chính. Để đạt được mục tiêu tổng quát nói trên, KTV cần xem xét bản chất, chức năng, hình thức của mỗi phương pháp kế toán, từ đó, cụ thể hoá mục tiêu tổng quát theo các yếu tố của hệ thống kế toán. Theo đó, mục tiêu xác minh thường phải hướng tới là: Tính hiệu lực, tính đầy đủ, tính đúng đắn của việc tính giá, tính chính xác về cơ học, tính đúng đắn trong phân loại và trình bày, tính đúng đắn trong việc phản ánh quyền và nghĩa vụ. Đây chínhmục tiêu chung của kiểm toán cho mọi phần hành mà các nhà quản lý và kiểm toán viên phải cam kết và quán triệt. Mỗi một phần hành kế toán lại có đặc điểm riêng, do vậy cần cụ thể hoá mục tiêu chung này vào các phần hành cụ thể các mục tiêu đặc thù. Đối với phần hành HTK, mục tiêu được ASC quan tâm là: HTK được hạch toán trên sổ sách, tồn tại và thuộc sở hữu của doanh nghiệp (tính đầy đủ, tính hiện hữu, sở hữu); giá trị của HTK được tính chính xác, dựa theo phương pháp được chấp nhận bởi các chuẩn mực kế toán áp dụng trong khuôn khổ kiểm toán (đo lường và tính giá, tính chính xác); chia cắt niên độ được thực hiện chính xác; giá trị HTK được xác minh, các khoản dự phòng giảm giá cần thiết được hạch toán. Sở dĩ Công ty Kiểm toán ASC đặc biệt quan tâm đến các mục tiêu này là do ban quản trị các doanh nghiệp thường có xu hướng trình bày giá trị hàng tồn kho cao hơn so với thực tế bằng cách ghi tăng số lượng hoặc khai tăng đơn giá. Mặt khác, việc khai tăng hàng tồn kho dễ thực hiện hơn so với các tài sản khác vì thiếu bằng chứng độc lập từ các bên thứ SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải ba. Các mục tiêu cụ thể về hàng tồn kho được tóm tắt cụ thể trong bảng sau: Bảng 1.1: Mục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho Cơ sở dẫn liệu Mục tiêu đối với nghiệp vụ Mục tiêu đối với số dư Sự hiện hữu hay phát sinh - Các nghiệp vụ mua hàng đã ghi sổ thể hiện số hàng hóa được mua trong kỳ - Các nghiệp vụ kết chuyển hàng đã ghi sổ đại diện cho số HTK được chuyển từ nơi này sang nơi khác hoặc từ loại này sang loại khác - Các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa đã được ghi sổ đại diện cho số HTK đã xuất bán - Hàng tồn kho được phản ánh trên Bảng cân đối kế toánthực sự tồn tại Tính đầy đủ hay trọn vẹn - Tất cả các nghiệp vụ mua, kết chuyển và tiêu thụ HTK xảy ra trong kỳ đều đã được phản ánh trên sổ kế toánbáo cáo kế toán - Số dư tài khoản “Hàng tồn kho” đã bao hàm tất cả các nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,…hiện có tại thời điểm lập báo cáo. Quyền và nghĩa vụ - Trong kỳ doanh nghiệp có quyền đối với HTK đã ghi sổ - Doanh nghiệp có quyền với số dư HTK tại thời điểm lập báo cáo Đo lường và tính giá - Chi phí nguyên vật liệu và hàng hóa thu mua, giá thành sản phẩm, sản phẩm dở dang phải được xác định chính xác và phù hợp với quy định của chế độ và các nguyên tắc kế toán hiện hành. - Số dư HTK phải được phản ánh đúng giá trị thực hoặc giá trị thuần của nó tuân theo các nguyên tắc chung được thừa nhận. - Các nghiệp vụ liên quan tới - Số dư HTK phải được phân SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải Phân loại và trình bày hàng tồn kho phải được xác định và phân loại đúng đắn trên hệ thống BCTC loại và sắp xếp đúng vị trí trên Bảng cân đối kế toán. Những khai báo có liên quan tới sự phân loại căn cứ tính giá và phân bổ hàng tồn kho phải thích đáng 1.2. Đặc điểm kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho của khách hàng kiểm toán có ảnh hưởng đến kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện 1.2.1. Giới thiệu về khách hàng kiểm toán Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như thu thập được đầy đủ bằng chứng có giá trị để làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên, mỗi cuộc kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán ASC tiến hành đều được thực hiện theo trình tự ba bước cơ bản như đã giới thiệu trong Báo cáo thực tập tổng hợp. Trong quá trình tìm hiểu về hàng tồn kho cũng như chương trình kiểm toán hàng tồn kho của Công ty TNHH Kiểm toán ASC, em đã lựa chọn hai Công ty ABC và XYZ để mô tả thực trạng kiểm toán hàng tồn kho. Trong đó: • ABC là khách hàng năm đầu tiên của Công ty • XYZ là khách hàng thường xuyên của Công ty 1.2.1.1. Khách hàng ABC Công ty ABC là doanh nghiệp thương mại được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103002159 ngày 10-4-2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở chính tại quận X, thành phố Hà Nội Công ty chuyên kinh doanh các thiết bị điện, điện tử, thiết bị phục vụ đào tạo và giảng dạy, thiết bị văn phòng. Đối tượng khách hàngCông ty hướng tới là các trường học, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp. Bộ máy quản lý của Công ty ABC tương đối gọn nhẹ: Hội đồng thành viên, có Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, dưới Giám đốc có hai Phó Giám đốc SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải trợ giúp. Công ty có năm phòng chức năng: Phòng Hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Kỹ thuật. Phòng Kinh doanh chia làm 3 bộ phận: Kinh doanh các thiết bị điện, kinh doanh thiết bị phục vụ giảng dạy (Thiết bị giáo dục), kinh doanh thiết bị văn phòng. Cán bộ quản lý trong Công ty đều có trình độ từ đại học trở lên. Giám đốc là người am hiểu về lĩnh vực kinh doanh các thiết bị điện, điện tử. Các nhân viên được tuyển dụng từ trung cấp trở lên tương ứng với từng vị trí. Phòng Kế toán của Công ty gồm năm người: một Kế toán trưởng, ba Kế toán phần hành và một thủ quỹ. Trong đó, phần hành HTK được một kế toán riêng biệt đảm nhiệm.  Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu - Cơ sở lập BCTC: BCTC kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. - Kỳ kế toán: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 theo lịch dương. - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15-2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC. - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Công ty hạch toán tổng hợp theo hình thức sổ Nhật ký chung dựa trên cơ sở phần mềm kế toán máy. Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính Ghi chú: SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 6 Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY MÁY VI TÍNH Sổ kế toán: - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết BCTC, Báo cáo kế toán quản trị Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải Nhập số liệu hàng ngày In sổ, Báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra - Hạch toán ngoại tệ: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra VND theo tỉ giá giao dịch thực tế hoặc tỉ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm, Công ty tiến hành đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ theo tỉ giá bình quân liên ngân hàng do NHNNVN công bố tại ngày khóa sổ. Khoản chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại được kết chuyển vào BCKQKD trong năm tài chính. 1.2.1.2. Khách hàng XYZ Công ty XYZ là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 314/NN-TCCB/QĐ ngày 7-5-1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Doanh nghiệp Nhà nước lần đầu số 106007 ngày 2-6-1993 với tiền thân ban đầu là Xí nghiệp công nông nghiệp XYZ. Đến ngày 24-2-2004 Xí nghiệp được đổi tên là Công ty XYZ và được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cho thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 2 ngày 15-3-2004. Hoạt động chính của Công ty: • Trồng chè • Công nghiệp chế biến chè, cà phê Vốn điều lệ của Công ty là 5.500.000.000 đồng Trụ sở chính của Công ty tại: Thị trấn X-Huyện Y-Tỉnh Sơn La Ban Giám đốc Công ty bao gồm một Giám đốc và ba Phó Giám đốc. Công ty XYZ bao gồm ba bộ phận: Bộ phận nghiệp vụ, Bộ phận sản xuất, Bộ phận kho. Trong đó, Bộ phận nghiệp vụ gồm ba phòng: Phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính tổng hợp; Bộ phận sản xuất gồm: Phòng Kỹ thuật-KCS, Phân xưởng sản xuất, Phòng vật tư. Phòng kế toán bao gồm một Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng, bốn Kế toán phần hành và một thủ quỹ, trong đó Kế toán phần hành HTK được đảm nhiệm riêng biệt. SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải  Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu - Cơ sở lập BCTC: BCTC kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. - Kỳ kế toán: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 theo lịch dương. - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15-2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC. - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Công ty hạch toán tổng hợp theo hình thức sổ Nhật ký chứng từ dựa trên cơ sở phần mềm kế toán máy (Sơ đồ 1.1) - Ngoại tệ: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá hạch toán ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào BCKQKD. - Doanh thu: doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua. 1.2.2. Đặc điểm hạch toán kế toán hàng tồn kho của Công ty khách hàng có ảnh hưởng đến kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện 1.2.2.1. Công ty ABC  Chính sách kế toán liên quan đến HTK Hàng tồn kho được hạch toán theo giá thực tế-giá gốc. Giá trị HTK cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán HTK. Định kỳ có kiểmhàng tồn kho. Phương pháp lập dự phòng giảm giá được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành, doanh nghiệp được trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi hàng hoá bị lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Phương pháp xác định giá xuất hàng tồn kho: Công ty tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền tháng Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Tổ chức chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ + Chứng từ liên quan đến HTK Phiếu đề nghị mua hàng, Đơn đặt hàng, HĐGTGT của nhà cung cấp, Phiếu kiểm nhận hàng mua, Biên bản kiểm nghiệm hàng hoá, Phiếu nhập kho, Hợp đồng mua bán hàng hóa, Phiếu xuất kho, Bảng kê mua hàng, Vận đơn + Quy trình luân chuyển chứng từ Quy trình mua hàng và nhập kho: Bộ phận kho kết hợp với Bộ phận kế hoạch của Phòng Kinh doanh viết Phiếu yêu cầu mua hàng. Phiếu yêu cầu này được kiểm tra và phê duyệt bởi Ban Giám đốc sau đó chuyển tới Bộ phận thu mua để lập Đơn đặt hàng. Trong Đơn đặt hàng nêu rõ số lượng, chủng loại, quy cách hàng hóa. Một liên được gửi tới Phòng Kế toán, một liên gửi tới Bộ phận nhận hàng của Phòng Kinh doanh để làm căn cứ đối chiếu. Tất cả hàng hoá mua về được Phòng Kỹ thuật chất lượng căn cứ vào Hoá đơn mua hàng để kiểm tra chất lượng hàng nhập và lập Biên bản kiểm nghiệm hàng hoá. Hàng sau khi đã được kiểm tra đúng mẫu mã, quy cách, chất lượng, chủng loại theo đúng với Phiếu yêu cầu mua hàng sẽ được nhập kho. Thủ kho sẽ lập Phiếu nhập kho và chuyển Phiếu nhập kho cho Phòng Kế toán ghi sổ. Quy trình xuất kho: Căn cứ vào Đơn đặt mua hàng, Hợp đồng kinh tế với khách SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Bùi Thị Minh Hải hàng và số lượng HTK hiện có, lệnh xuất kho có chữ ký của Giám đốc sẽ được chuyển tới cho thủ kho, thủ kho lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển và chuyển cho Phòng Kế toán hạch toán. Tổ chức hệ thống tài khoản ABC là doanh nghiệp thương mại nên hàng tồn kho bao gồm: hàng đang đi đường (151), hàng hoá (156), hàng gửi bán (157) nhưng chính sách bán hàng của công ty là bán hàng trực tiếp dựa trên Hợp đồng mua bán hàng hóa và Đơn đặt hàng của khách hàng nên HTK của DN chủ yếu là hàng hoá (TK156) và được mở chi tiết như sau: 1. Thiết bị điện - TK 1561: Dây điện, phụ kiện ống luồn dây, máy phát điện, quạt điện công nghiệp, bộ nạp ác quy, bóng đèn các loại, 2. Thiết bị giáo dục – TK 1562: - Bàn ghế học tập và giảng dạy: Bàn ghế sinh viên, bàn ghế học sinh, ghế giáo viên, bàn ghế phòng thí nghiệm, - Thiết bị dạy và học các cấp: Máy vi tính, máy chiếu slide, amly, loa cột, micro không dây, bảng chống loá, - Đồ chơi trong giáo dục: Bảng tri thức đa năng, bảng chữ cái tiếng anh, đồng hồ IQ đa năng, 3. Thiết bị văn phòng – TK 1563: Máy quét scan, máy in laser, máy fax, máy huỷ tài liệu, máy photocopy, giá sách, tủ đựng tài liệu, Đối với hàng đang đi đường, hàng gửi bán cũng được chi tiết theo ba loại hàng hoá trên: 1511, 1512, 1513, 1571, 1572, 1573. Tổ chức hạch toán chi tiết Sổ chi tiết sử dụng: Thẻ kho, Sổ chi tiết hàng hóa, Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn hàng hóa. Phương pháp hạch toán chi tiết: DN áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết. Theo phương pháp này, ở kho mở Thẻ kho để ghi chép tình hình biến SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C 10 [...]... kinh doanh hiện tại của Công ty Các Báo cáo quản trị bao gồm: Báo cáo chi phí và giá thành, Báo cáo hiệu quả kinh doanh, Báo cáo kết quả kinh doanh từng mặt hàngtoàn bộ phân xưởng, bảng so sánh kết quả kinh doanh qua nhiều năm, Báo cáo bán hàng ở từng đại lý,… 1.3 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện Trong. .. quả kiểm kê (Công ty ABC) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC Chuyên ngành Kiểm toán và Tư vấn tài chính Khách hàng Niên độ kế toán Nội dung thực hiện Công ty ABC 2009 Đánh giá độ tin cậy của kết quả kiểm kê Người thực hiện Lê Phương Anh Mã số: Fa/3 Ngày thực hiện 20/03/2010 (Đơn vị: Đồng) Mục tiêu: Đảm bảo kết quả kiểm kê là chính xác Kết quả kiểmkho hàng hóa 1 SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm. .. toán kho n mục hàng tồn kho tại khách hàng ABC do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện 1.3.1.1 Chuẩn bị kiểm toán Khảo sát, đánh giá khách hàng và ký hợp đồng kiểm toán Để cuộc kiểm toán thực hiện có hiệu quả, các kiểm toán viên tổ chức một cuộc khảo sát nhằm thu thập thông tin và tìm hiểu yêu cầu khách hàng, đánh giá khả năng phục vụ khách hàng trên cơ sở đó chấp nhận kiểm toán, xác... của Công ty trong quá trình ra quy t định quản trị Dựa vào các Báo cáo quản trị, ban lãnh đạo Công ty đưa ra chính sách kinh doanh mặt hàng nào cho hợp lý, nên lựa chọn chính sách nào cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty Các Báo cáo quản trị thường bao gồm: Báo cáo bán hàng của từng bộ phận, Báo cáo hiệu quả kinh doanh, Báo cáo chi phí… 1.2.2.2 Công ty XYZ  Chính sách kế toán. .. của KTV-Phân tích sơ bộ chu trình HTK (Công ty ABC) SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 23 GVHD: Bùi Thị Minh Hải CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC Chuyên ngành Kiểm toán và Tư vấn tài chính Tên khách hàng Niên độ kế toán Nội dung thực hiện Công ty ABC 2009 Phân tích sơ bộ đối với chu trình HTK Người thực hiện Lê Phương Anh Ngày thực hiện Mã số: Fa/1 19/03/2010... Hải Đối với kiểm toán kho n mục hàng tồn kho nói riêng, trưởng nhóm kiểm toán sẽ chi tiết các tài liệu cần khách hàng cung cấp phục vụ cho kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2009 bao gồm: - Biên bản kiểm kê HTK vào cuối năm tài chính (KTV hướng dẫn kế hoạch, thủ tục thực hiện và chứng kiến kiểm kê) - Bảng tóm tắt và báo cáo chi tiết HTK - Bảng kê mua hàng hoá trong năm - Báo cáo nhập-xuất- tồn - Bảng... gốc (Trình tự kiểm tra đi ngược lại với trình tự vào sổ của kế toán) Bảng 1.9: Giấy làm việc của KTV -Kiểm tra tính có thật của nghiệp vụ mua hàng (Công ty ABC) SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 31 GVHD: Bùi Thị Minh Hải CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC Chuyên ngành Kiểm toán và Tư vấn tài chính Khách hàng Công ty ABC Niên độ kế toán 2009 Người thực hiện. .. việc của KTV -Kiểm tra tính đầy đủ, phân loại và trình bày của nghiệp vụ mua hàng (Công ty ABC) SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 33 GVHD: Bùi Thị Minh Hải CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC Chuyên ngành Kiểm toán và Tư vấn tài chính Khách hàng Công ty ABC Niên độ kế toán 2009 Người thực hiện Lê Phương Anh Ngày thực hiện Mã số: 22/03/2010 Fa/5 Kiểm tra tính... Lớp: Kiểm toán 48C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 30 GVHD: Bùi Thị Minh Hải CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC Chuyên ngành Kiểm toán và Tư vấn tài chính Khách hàng Niên độ kế toán Công ty ABC Người thực hiện 2009 Kiểm tra và đối chiếu Nội dung thực hiện Ngày thực hiện số dư HTK Lê Phương Anh Mã số: Fa/4 20/03/2010 (Đơn vị: Đồng) Mục tiêu: Đảm bảo tính chính xác của số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ các kho n mục. .. khách hàng, Phó Tổng Giám đốc sẽ thảo luận và thống nhất với khách hàng kiểm toán về các thông tin cơ bản liên quan đến cuộc kiểm toán như: Thời điểm thực hiện cuộc kiểm toán, thời hạn kiểm toán, thời hạn lập dự thảo Báo cáo kiểm toán, thời điểm phát hành Báo cáo chính thức, các SV thực hiện: Hoàng Thị Nguyệt Minh Lớp: Kiểm toán 48C Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 19 GVHD: Bùi Thị Minh Hải thành viên trong . HẠN KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN 1.1. Mục tiêu kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện Trong mỗi cuộc kiểm toán, mục. 1: Thực trạng quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện Chương 2: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện kiểm toán kho n. kinh doanh qua nhiều năm, Báo cáo bán hàng ở từng đại lý,… 1.3. Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán ASC thực hiện. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện, hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện, hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn