Chuyên đề nghiên cứu quá trình hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, chu chuyển tư bản và ý nghĩa

17 3,199 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 20:22

Câu 1. Quá trình SX giá trị thặng ? So sánh hai phương pháp SX giá trị thặng dư. Ý nghĩa của việc nghiên cứu ? 1. Quá trình sản xuất giá trị thặng trong CNTB */ Tính chất hai mặt của quá trình sản xuất TBCN: - Đó là quá trình lao động tạo ra GTSD của hàng hoá: quá trình này là sự kết hợp giữa SLĐ với TLSX để tạo ra những GTSD đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong bất kỳ xã hội nào sản xuất cũng là quá trình kết hợp giữa 2 yếu tố nói trên nhưng giữa các xã hội khác nhau nó khác nhau ở trình độ phát triển, biểu hiện ở trình độ của LLSX. Trong quá trình sản xuất TBCN, đây là quá trình nhà bản sử dụng SLĐ đã mua được để sản xuất hàng hoá nên nó những đặc điểm riêng: + Công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà bản + Sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà bản - Mặt khác, đấy là quá trình tạo ra làm tăng giá trị của hàng hoá. Do vậy, nhà bản phải tuân theo quy luật giá trị tức là phải theo thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá. Quá trình sản xuất trong CNTB là quá trình sản xuất hàng hoá, nhà bản mua SLĐ của người công nhân kết hợp với TLSX để sản xuất ra một hàng hoá có GTSD nhất định. Vì GTSD là nội dung vật chất của hàng hoá cũng là vật mang GT GT trao đổi. Tất cả những hoạt động trên của nhà bản cũng chỉ nhằm mục đích có được GTTD. Do đó, sản xuất hàng hoá trong CNTB cũng chính là quá trình sản xuất ra GTTD. a. Quá trình tạo ra giá trị: */ Để làm rõ hơn quá trình sản xuất GTTD, chúng ta lấy ví dụ về nhà bản sản xuất sợi. - Giả định: + Mua bán theo quy luật giá trị (trao đổi ngang giá) + Hao phí lao động sản xuất sợi đúng bằng hao phí lao động xã hội cần thiết. 1 + Một ngày lao động của người công nhân là 10h: 5h sáng, 5h chiều. + Các TLSX được tính khấu hao hết trong 1ngày. + TLSX chỉ bao gồm: máy quay sợi nguyên liệu bông. + Mỗi giờ lao động người công nhân sáng tạo ra lượng giá trị mới là: 40 đồng. Để tiến hành sản xuất trong 1ngày, nhà TB phải bỏ ra một lượng bản ứng trước là: T - H- Bông (20 kg): 600 Hao mòn máy móc: 200 Mua SLĐ (10h): 200 5h sáng 5h chiều - Giả sử: với năng suất lao động trung bình, cường độ lao động trung bình, các điều kiện khác bình thường, trong 5h lao động sáng, người công nhân đã chuyển hoá 10 kg bông thành 10kg sợi. Ta có sơ đồ sau: 5h lao động sáng (quá trình tạo ra giá trị): T - H - (600) Bông (10kg): 300 Sản xuất Sợi (H’) (600) Bông: 300 Hao mòn m 2 : 100 Hao mòn m 2 : 100 Mua SLĐ: 200 GT mới do lao động của công nhân tạo ra: 5h x 40 = 200 Trong 5h lao động sáng, người công nhân đã tạo ra 1 lượng giá trị mới ngang bằng với giá trị SLĐ. Quá trình này được gọi là quá trình tạo ra GT. Giá trị ứng ra không tăng, do vậy không có GTTD tiền chưa biến thành bản. 2 b. Quá trình làm tăng thêm giá trị Nhưng vì nhà bản mua SLĐ của công nhân trong 10h nên công nhân sẽ phải tiếp tục làm việc cho nhà bản trong 5h chiều để sản xuất ra 1 lượng sợi bằng với lượng sợi của 5h lao động sáng nhưng sẽ không được trả thêm công. 5h lao động chiều: T - H - (400) Bông (10kg): 300 Sản xuất Sợi (H’) (600) Bông: 300 Hao mòn m 2 : 100 Hao mòn m 2 : 100 GT mới do lao động của công nhân tạo ra: 5h x 40 = 200 Kết thúc một ngày làm việc, nhà bản chi ra 1000, nhưng lượng sợi mà nhà bản thu về là 600x2 = 1200đ. Trong 5h lao động chiều, người công nhân sáng tạo ra 1 lượng GT là 200 nhưng bị nhà bản chiếm đoạt. Quy luật của trao đổi hàng hoá vẫn được tuân thủ, hàng hoá sợi được bán trên thị trường theo đúng giá trị của nó nhưng mang về 1 lượng là 1200 cho nhà bản. Đó chính là nguồn gốc sinh lợi của nhà bản, là bí mật của sự lớn lên không ngừng của bản. Phần chênh lệch là: T(1000) – H – T’ (1200 = 1000T + 200t ) GTTD (m) Như vậy, giá trị SLĐ giá trị do SLĐ tạo ra trong quá trình sản xuất hàng hoá là 2 đại lượng khác nhau. Nhà bản nhằm vào sự chênh lệch về giá trị đó khi mua SLĐ của người công nhân. Toàn bộ quá trình "chuyển hoá tiền thành bản, diễn ra trong lưu thông cũng không diễn ra trong lưu thông. Nhờ lưu thông, nhà bản đã mua được SLĐ trên thị trường hàng hoá – SLĐ, để rồi trong quá trình sản xuất, SLĐ tạo ra GTTD cho nhà bản. Lưu thông đã chuẩn bị những yếu tố 3 cần thiết cho quá trình làm tăng giá trị, quá trình làm tăng giá trị không diễn ra trong lưu thông mà diễn ra trong quá trình sản xuất. */ Kết luận: - GTTD trong CNTB là phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động, do người công nhân làm thuê tạo ra bị nhà bản chiếm đoạt. (Ký hiệu là: m) Nguồn gốc của GTTD: do lao động của người công nhân tạo ra. Bản chất của GTTD: biểu hiện mối quan hệ giữa 2 giai cấp sản sản. Mối quan hệ này mang tính chất đối kháng. 2. So sánh hai phương pháp sản xuất GTTD a. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng */ Phương pháp sản xuất GTTD tuyệt đối Trong giai đoạn phát triển đầu tiên của sản xuất TBCN, khi trình độ KH – CN còn thấp, năng suất lao động chưa cao thì phương pháp chủ yếu để tăng GTTD là kéo dài ngày lao động của công nhân. GTTD tuyệt đối là GTTD được sản xuất ra bằng cách kéo dài tuyệt đối ngày lao động trong khi GT SLĐ thời gian lao động tất yếu không thay đổi. - VD: Giả sử ngày lao động bình thường là 8h, trong đó 4h là thời gian LĐ tất yếu 4h là thời gian LĐ thặng dư. Tiền lương trả cho công nhân trong 1 ngày là 200, m’ = 100%, khối lượng GTTD thu được là M = m’ x V = 100% x 200 = 200. Nhà bản kéo dài ngày lao động từ 8h → 10h, trong đó thời gian lao động tất yếu vẫn giữ nguyên là 4h, như vậy thời gian lao động thặng sẽ tăng lên là 6h. Nhà bản có được m’ = 150% M = 150% x 200 = 300 Ngoài biện pháp kéo dài ngày lao động thì nhà bản còn sử dụng biện pháp tăng cường độ lao động. Kéo dài ngày lao động hay tăng cường độ lao động sẽ làm tăng thời gian lao động thặng cho nhà bản, từ đó tăng khối lượng GTTD nhà bản thu được. */ Phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối 4 GTTD tương đối là GTTD thu được do tăng năng suất lao động rút ngắn thời gian lao động tất yếu, nhờ đó kéo dài thời gian lao động thặng trong khi độ dài ngày lao động không thay đổi. - VD: Giả sử ngày lao động bình thường là 8h, trong đó 4h là thời gian LĐ tất yếu 4h là thời gian LĐ thặng dư. Tiền lương trả cho công nhân trong 1 ngày là 200, m’ = 100%, khối lượng GTTD thu được là M = m’ x V = 100% x 200 = 200. Giả định rằng ngày lao động không thay đổi nhưng do đổi mới công nghệ, áp dụng máy móc thiết bị hiện đại nên năng suất lao động tăng gấp 2 lần, công nhân chỉ cần 2h lao động đã tạo ra được một lượng giá trị bằng với giá trị SLĐ của mình. Do đó, với độ dài ngày lao động như cũ (8h), tỷ lệ phân chia ngày lao động sẽ thay đổi: 2h là thời gian lao động tất yếu 6h là thời gian lao động thặng dư. Nhà bản thu được m’ = 6h/ 2h = 300% M = 300% x 200 = 600. Nếu trong giai đoạn đầu của CNTB, sản xuất GTTD tuyệt đối là phương pháp chủ yếu thì đến giai đoạn sau, khi kỹ thuật phát triển, sản xuất giá trị thặng tương đối là phương pháp chủ yếu. Lịch sử phát triển của lực lượng sản xuất của năng suất lao động xã hội dưới CNTB đã trải qua 3 giai đoạn: hợp tác giản đơn, công trường thủ công đại công nghiệp cơ khí, đó cũng là quá trình nâng cao trình độ bóc lột GTTD tương đối. Bởi vậy, nhà bản không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng KH - CN vào sản xuất để tăng năng suất lao động. Mặt khác, nhà bản cũng khuyến khích người công nhân phát huy năng lực sáng tạo, liên tục đưa ra những phát minh sáng kiến để nâng cao sức sản xuất, thu được nhiều GTTD hơn nữa cho nhà bản. Nhà bản trích lại một phần GTTD mà họ chiếm đoạt được để thưởng cho người công nhân. Điều đó làm cho người công nhân lầm tưởng rằng càng phát huy năng lực sáng tạo thì càng có lợi. */ Giá trị thặng siêu ngạch: là GTTD thu được do áp dụng công nghệ mới làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã hội GTTD siêu ngạch = Giá trị xã hội - Giá trị cá biệt 5 Giả định rằng với phương pháp sản xuất GTTD tương đối, tỷ lệ phân chia ngày lao động: 2h là thời gian lao động tất yếu 6h là thời gian lao động thặng dư. Tất cả các nhà bản thu được lượng GTTD tương đối là 600. Có 1 nhà bản cá biệt đã áp dụng công nghệ mới nhất sớm nhất khiến cho năng suất lao động cá biệt của họ tăng thêm 25%, cụ thể là thời gian lao động tất yếu của công nhân chỉ còn 1,5h, thời gian lao động thặng tăng lên là 6,5h. Khi đó, nhà bản này sẽ thu được m’ = 433% lượng GTTD là: M = 433% x 200 = 867. Lượng GTTD siêu ngạch mà nhà bản này thu được so với các nhà bản khác là: = GTTD cá biệt – GTTD tương đối = 867 – 600 = 267 Giá trị thặng siêu ngạch là hình thái biến tướng của GTTD tương đối. Vì cơ sở chung của GTTD siêu ngạch GTTD tương đối đều là tăng năng suất lao động song khác nhau ở chỗ: GTTD tương đối thu được do tăng năng suất lao động xã hội, GTTD siêu ngạch thu được do tăng năng suất lao động cá biệt. Do đó, GTTD siêu ngạch chỉ có một số ít nhà bản thu được, GTTD tương đối thì toàn xã hội bản thu được. GTTD siêu ngạch không chỉ biểu hiện mối quan hệ bóc lột của nhà bản đối với người công nhân làm thuê mà còn trực tiếp biểu thị mối quan hệ cạnh tranh giữa các nhà bản với nhau. Các nhà bản luôn tìm cách cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động nhằm hạ thấp GT cá biệt của hàng hoá. b. So sánh các phương pháp sản xuất GTTD Những điểm khác nhau chủ yếu: Phương pháp SX GTTD tuyệt đối Phương pháp SX GTTD tương đối P hương thức thực hiện Kéo dài tuyệt đối ngày lao động Tăng cường độ lao động trong khi các yếu tố khác không đổi Tăng NSLĐ từ đó rút ngắn thời gian lao động cần thiết, tăng thời gian lao động thặng T hời Thời kỳ đầu của CNTB, khi NSLĐ thấp thì phương pháp Khi KHCN phát triển, ứng dụng thành tựu của KHCN vào 6 gian áp dụng này chiếm ưu thế sản xuất ngày càng phổ biến, NSLĐ tăng cao thì phương pháp này chiếm ưu thế c. Những điểm giống nhau chủ yếu - Đều có các phạm trù: t1, t2, GT GTSD của hàng hoá SLĐ, m’, M, C, V - Đều đòi hỏi một trình độ nhất định về NSLĐ, cường độ lao động, độ dài ngày lao động. - GTTD tuyệt đối GTTD tương đối đều là một bộ phận GT mới do SLĐ của công nhân tạo ra, dôi ra ngoài GT SLĐ. - Trong điều kiện hiện nay, nhà bản vẫn áp dụng đồng thời cả 2 phương thức sản xuất GTTD: Do nhà bản áp dụng máy móc không đồng bộ nên công nhân phải chạy theo tốc độ vận hành của máy móc khiến cho người công nhân phải lao động với cường độ cao, sự hao phí SLĐ cũng tăng lên. Ngay trong nền sản xuất hiện đại áp dụng tự động hoá cao, cường độ lao động của người lao động vẫn tăng nên dưới những hình thức mới, cường độ lao động thần kinh thay thế cho cường độ lao động của cơ bắp. Vì tăng cường độ lao động về thực chất cũng tương tự như kéo dài ngày lao động, nên sản xuất bản chủ nghĩa trong điều kiện hiện đại vẫn là một sự kết hợp một cách tinh vi cả hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. d. Ý nghĩa phương pháp luận */ Việc chạy theo GTTD siêu ngạch là động lực trực tiếp thúc đẩy các nhà bản tìm tòi, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật. Do sự phát triển của KH – CN khiến cho việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nhanh hơn, việc đào thải các dây chuyền công nghệ cũ, lạc hậu cho các nước trình độ kém phát triển hơn là tất yếu. Đó chính là quá trình chuyển giao công nghệ. Các nhà bản tìm cách chuyển giao những dây chuyền sản xuất cũ hơn sang các nước đang kém phát triển, vừa tận dụng được công suất tối đa của máy móc, vừa tìm được nơi đầu có lợi nhuận. Vì vậy, đối với các nước nhận chuyển giao công nghệ cần phải hết sức chú ý nắm bắt những thành tựu công nghệ mới để có thể nhận được những dây chuyền sản xuất 7 hiện đại vừa không bị biến thành kho chứa những rác thải công nghệ từ các nước phát triển. */ Việc nghiên cứu các phương pháp sản xuất GTTD trong CNTB có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam, thể hiện ở những nội dung sau: - Khẳng định rõ hơn bản chất bóc lột của bản đối với người lao động làm thuê chứng minh tính khách quan của con đường đi lên CNXH mà Đảng, Nhà nước nhân dân ta lựa chọn. - Có tác dụng kích thích sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động, áp dụng những thành tựu của KH – CN vào sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất. Xu hướng phát triển tất yếu tính xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất mâu thuẫn ngày càng gay gắt với tính chất nhân của QHSX TBCN. - Là cơ sở lý luận để Đảng Nhà nước ta đề ra đường lối, chính sách cho quá trình CNH, HĐH hiện nay ở Việt Nam. Để giảm thời gian lao động tất yếu, tăng thời gian LĐ thặng thì chúng ta phải giảm GT của các TLTD, có nghĩa là tăng năng suất lao động trước tiên trong những ngành sản xuất ra TLTD: ngành nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp nhẹ. Từ đó thu được GTTD tương đối. GTTD tương đối này sẽ được phân phối lại để nhằm mục đích nâng cao đời sống cho người lao động, tạo lập nguồn vốn cho nền kinh tế, tái đầu mở rộng sản xuất, áp dụng KH – CN vào sản xuất. Đó là quá trình CNH, HĐH cũng là cơ sở để chúng ta thực hiện chiến lược đi tắt đón đầu trong phát triển đất nước. 8 Câu 2. Chu chuyển bản ? Sự hình thành lợi nhuận Bình quân ? Ý nghĩa của các vấn đề nghiên cứu ? 1. Chu chuyển bản: a. Các khái niệm - Chu chuyển bản: “Tuần hoàn của bản, khi được coi là một quá trình định kỳ, chứ không phải một hành vi cá biệt, thì gọi là vòng chu chuyển của bản”. (C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, T24, Nxb Chính trị quốc gia, H1994, tr234-235). Khi chúng ta nghiên cứu sự tuần hoàn của bản, tức là chúng ta đang nghiên cứu về ba hình thái biểu hiện của bản qua ba giai đoạn khác nhau thì khi nghiên cứu về chu chuyển của bản chúng ta nghiên cứu về tốc độ vận động của bản nhanh hay chậm nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ đối với việc sản xuất thực hiện giá trị thặng dư. - Thời gian chu chuyển của bản: “tổng thời gian chu chuyển của một bản nhất định bằng thời gian lưu thông thời gian sản xuất của nó cộng lại. Đó là khoảng thời gian kể từ khi giá trị bản được ứng ra dưới một hình thái nhất định, cho đến khi giá trị bản đang vận động quay trở về cũng dưới hình thái ấy” (Sđd, tr231). - Số lần chu chuyển của bản: “Nếu chúng ta lấy CH để chỉ năm là đơn vị đo lường của thời gian chu chuyển, lấy ch để chỉ thời gian chu chuyển của một bản nhất định, lấy n để chỉ số lần chu chuyển của bản, thì chúng ta sẽ có n = .” (Sđd, tr235) Ví dụ: nếu thời gian chu chuyển ch là 3 tháng, chẳng hạn, thì chúng ta có n = 12/3 = 4; như vậy là bản thực hiện 4 vòng chu chuyển, đã quay bốn vòng trong một năm. Nếu ch = 18 tháng, thì n = 12/18 = 2/3 hay trong một năm, bản chỉ quay được có 2/3 thời gian chu chuyển của nó. Nếu thời gian chu chuyển của bản là vài năm, thì tất nhiên nó sẽ được tính bằng cách nhân với số năm đó. “Đối với nhà bản, thời gian chu chuyển của bản của hắn là thời gian trong đó hắn phải ứng trước bản của hắn ra để nó tăng thêm giá trị 9 ch CH quay trở về dưới hình thái ban đầu của nó” (Sđd, tr236). Thời gian chu chuyển của bản là thước đo thời hạn đổi mới, thời hạn lắp lại quá trình tăng thêm giá trị của bản. b. Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển của bản Tuần hoàn của bản bao gồm quá trình sản xuất quá trình lưu thông, nên thời gian chu chuyển của bản cũng do thời gian sản xuất thời gian lưu thông cộng lại. * Thời gian sản xuất: Thời gian sản xuất là thời gian bản nằm trong lĩnh vực sản xuất. Do đó, việc kéo dài thời gian sản xuất cũng sẽ làm giảm tốc độ chu chuyển của TB, như là kéo dài thời gian lưu thông vậy. Thời gian sản xuất = thời gian lao động + thời gian gián đoạn lao động + thời gian dự trữ sản xuất - Thời gian lao động là thời gian người lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Đây là thời gian hữu ích nhất, vì nó tạo ra giá trị cho sản phẩm. - Thời gian gián đoạn lao động là thời gian đối tượng lao động, dưới dạng bán thành phẩm nẳm trong lĩnh vực sản xuất, nhưng không có sự tác động của lao động mà chịu sự tác động của thời gian. dụ, rượu nho mới thì lúc đầu phải được để lên men một thời gian, rồi sau đó lại phải được cất đi một thời gian nữa, để có thể đạt đến một trình độ hoàn thiện nhất định. Trong nhiều ngành công nghiệp thì sản phẩm phải được sấy khô, ví dụ như trong ngành đồ gốm, hay phải được đặt dưới những ảnh hưởng nào đó làm thay đổi tính chất hóa học của nó như trong ngành phiếu vải chẳng hạn. Thời gian gián đoạn lao động có thể xen kẽ với thời gian lao động hoặc tách ra thành một thời kỳ riêng biệt, nó có thể dài ngắn khác nhau tuỳ thuộc vào các ngành sản xuất, các sản phẩm chế tạo phụ thuộc vào công nghệ sản xuất. - Thời gian dự trữ sản xuất “Một loại dự trữ khác nữa cũng có ảnh hưởng tương tự đến sự chu chuyển của bản, loại dự trữ này chỉ là bản sản xuất tiềm thế, nhưng do 10 [...]... giữa các ngành là sự cạnh tranh trong các ngành sản xuất khác nhau nhằm mục đích tìm nơi đầu có lợi hơn Xét ví dụ sau: Có 3 ngành sản xuất kinh doanh khác nhau, bản của mỗi ngành đều bằng 100, tỷ suất giá trị thặng m’ đều bằng 100%, bản ứng trước có bản cố định chuyển hết giá trị vào sản phẩm (tư bản ứng trước = K) Ngành sản xuất Chi phí sản xuất (K) m’ Cơ khí 800c + 200v 100 200 20 Dệt... thành giá cả sản xuất Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân: GCSX = K+P Khi hình thành giá cả sản xuất thì giá cả hàng hóa xoay quanh giá cả sản xuất Xét về mặt lượng, ở mỗi ngành giá cả sản xuất giá trị hàng hóa có thể không bằng nhau nhưng trong toàn xã hội thì tổng giá cả sản xuất luôn bằng tổng giá trị hàng hóa Giá trị vẫn là cơ sở, là nội dung bên trong giá cả 15 sản. .. giá trị thặng cho bản. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó là tất yếu có vai trò quan trọng Vì đó là đầu vào đầu ra của sản xuất Cung cấp các điều kiện cho sản xuất thực hiện sản phẩm do sản xuất tạo ra Rút ngắn thời gian lưu thông làm cho bản nằm trong lĩnh vực lưu thông giảm xuống, tăng được lượng bản đầu cho sản xuất Rút ngắn thời gian lưu thông cũng làm rút ngắn thời gian chu chuyển, ... bên trong giá cả 15 sản xuất, giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất d Ý nghĩa nghiên cứu - Nghiên cứu sự hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân, lợi nhuận bình quân giá cả sản xuất ý nghĩa rất quan trọng, nó chỉ rõ sự tranh giành nhau về mặt quyền lợi giữa các nhà bản - Mặt khác nó cũng vạch rõ toàn bộ giai cấp sản đã tham gia bóc lột... vào các ngành của nền sản xuất TBCN Tỷ suất lợi nhuận bình quân ký hiệu là P’ P’ = ∑m ∑ (c + v) x 100% = ∑P ∑K x 100% 14 Trong đó: P’: tỷ suất lợi nhuận K: Chi phí sản xuất TBCN c: giá trị liệu sản xuất v: giá trị sức lao động m: giá trị thặng Khi hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân thì số lợi nhuận của các ngành sản xuất đều tính theo tỷ suất lợi nhuận bình quân do đó nếu có số bản. .. gian sản xuất với thời gian lao động càng lớn thì hiệu quả của bản càng thấp Rút ngắn thời gian này là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả của bản * Thời gian lưu thông: “thời gian chu chuyển của bản thì bằng thời gian sản xuất thời gian lưu thông hoặc thời gian lưu chuyển của nó cộng lại Vì vậy, cố nhiên là độ dài khác nhau của thời gian lưu thông làm cho thời gian chu chuyển, do... kinh doanh vào tỷ suất lợi nhuận bình quân Bản chất của lợi nhuận bình quân là giá trị thặng do công nhân tạo ra được phân chia giữa các nhà bản thông qua cạnh tranh, bị bình quân hóa theo tỷ lệ bản ứng ra c Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất Cùng với sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân lợi nhuận bình quân thì giá trị hàng hóa W = C + V + m chuyển hóa... Di chuyển bản từ ngành có p’ thấp sang ngành có p’ cao hơn Quá trình di chuyển bản chỉ tạm thời dừng lại khi p’ giữa các ngành ng tự nhau - Kết quả của cạnh tranh giữa các ngành: hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất */ Tỷ suất lợi nhuận bình quân - Khái niệm: là tỷ số tính theo phần trăm giữa tổng giá trị thặng tổng số bản. .. vào quá trình sản xuất còn ở dạng dự trữ Sự dự trữ đó là điều kiện cho quá trình sản xuất liên tục Quy mô dự trữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đặc điểm của các ngành, tình hình của thị trường năng lực tổ chức, quản lý sản xuất Cả thời gian gián đoạn lao động thời gian dự trữ sản xuất đều không tạo ra giá trị cho sản phẩm Sự tồn tại của các thời gian này là không tránh khỏi, nhưng thời gian của chúng... ngay bản chất của kinh doanh, nó phải được tích luỹ thành những khối lượng ng đối lớn, do đó, cần được ứng ra cho sản xuất trong một thời gian ng đối dài, mặc dầu nó chỉ gia nhập từng ít một vào quá trình năng động của sản xuất (Sđd, 364) Thời gian trữ sản xuất là thời gian các yếu tố sản xuất đã được mua về, sẵn sàng tham gia quá trình sản xuất, nhưng chưa thực sự được sử dụng vào quá . 1. Quá trình SX giá trị thặng dư ? So sánh hai phương pháp SX giá trị thặng dư. Ý nghĩa của việc nghiên cứu ? 1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong CNTB */ Tính chất hai mặt của quá trình. lợi nhuận Bình quân ? Ý nghĩa của các vấn đề nghiên cứu ? 1. Chu chuyển tư bản: a. Các khái niệm - Chu chuyển tư bản: “Tuần hoàn của tư bản, khi được coi là một quá trình định kỳ, chứ không. sánh hai phương pháp sản xuất GTTD a. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư */ Phương pháp sản xuất GTTD tuyệt đối Trong giai đoạn phát triển đầu tiên của sản xuất TBCN, khi trình độ KH –
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề nghiên cứu quá trình hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, chu chuyển tư bản và ý nghĩa, Chuyên đề nghiên cứu quá trình hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, chu chuyển tư bản và ý nghĩa, Chuyên đề nghiên cứu quá trình hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, chu chuyển tư bản và ý nghĩa

Từ khóa liên quan