Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú

89 1,095 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 10:24

Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú MỤC LỤC MỤC LỤC i A.MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 7 CHƯƠNG 1: SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG 7 1.1. Một số khái niệm bản về quản trị chất lượng sản phẩm 7 1.1.1. Quản trị 7 1.1.2. Khái niệm về sản phẩm 7 1.1.3. Chất lượng sản phẩm 7 1.1.3.1. Một số quan điểm về chất lượng sản phẩm 8 1.1.3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 8 1.2.2. Vai trò của quản trị chất lượng sản phẩm 13 1.3. Nội dung của quản trị chất lượng sản phẩm 13 1.3.1. Hoạch định chất lượng- Plan 14 1.3.1.1.Định nghĩa 14 1.3.1.2. Khoảng cách chất lượng 14 16 1.3.1.3.Các bưóc lập kế hoạch chất lượng 16 1.3.3. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng- Check 17 1.3.4. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến- Action 18 1.1.5. Một số hệ thống quản chất lượng hiện đại 20 1.1.5.1. Quản chất lượng toàn diện (TQM) 20 b. Các nguyên tắc của TQM 21 1.1.5.2. Hệ thống quản chất lượng ISO 9000 21 c. Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2000 25 Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 là quyển tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000.Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản chất lượng” 25 i 1.1.5.3. Hệ thống quản chất lượng sản phẩm HACCP 26 1.2. sở thực tiễn 27 1.2.1. Trên thế giới 27 1.2.2. Ở Việt Nam 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ 32 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 32 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 32 2.1.2 cấu bộ máy của tổ chức 32 2.1.2.1. Sơ đồ cấu bộ máy tổ chức 32 2.1.2.2. Nhiệm vụ chức năng các phòng ban 33 2.1.3. Đặc điểm lao động của công ty 35 2.1.4. Đặc điểm sở vật chất, máy móc, thiết bị của công ty 38 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 40 2.1.6. Giới thiệu các sản phẩm của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 42 2.2. Thực trạng quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 44 Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ tập trung đa dạng hoá chủng loại, 44 2.2.1. Thực trạng chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 44 2.2.1.1. Thực trạng thực hiện tiêu chuẩn ISO 9002 tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 44 2.2.1.2. Phân tích kết quả một số vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm thông qua phiếu điều tra từ cán bộ nhân viên công ty 49 2.2.1.3. Tình hình chất lượng sản phẩm sợi của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 51 2.2.2. Thực trạng công tác quản chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 55 2.2.2.1. Hoạch định chất lượng 55 2.2.2.2. Tổ chức thực hiện 59 2.2.2.3. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng 63 ii 2.2.2.4. Hoạt động điều chỉnh và cải tiến 67 2.3. Đánh giá chung về công tác quản chất lượng tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 68 2.3.1 Ưu điểm 68 2.3.2 Hạn chế 69 2.3.3. Nguyên nhân những hạn chế 70 CHƯƠNG 3 71 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆNCÔNG TÁCQUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMSỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ 71 3.1.Định hướng phát triển của công cổ phần Dệt Vĩnh Phú 71 3.1.1. Mục tiêu chung của công ty 71 3.1.2. Mục tiêu cho công tác quản chất lượng sản phẩm 71 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty 72 3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực thực hiện quản trị chất lượng sản phẩm 72 3.2.2. Giải pháp về tổ chức quản 73 3.2.3. Tăng cường khai thác sử dụng công nghệ hiện và đầu tư nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ mới 74 3.2.4. Tăng cường áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 74 C.KẾT LUẬN 76 iii DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên Trang số 1.1 Vòng tròn Deming 12 1.2 Mô hình 5 khoảng cách chất lượng 13 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 30 2.2 Sơ đồ quy trình sản xuất sợi xe 54 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên Trang số 1.1 Bảng tổng hợp các phiên bản ISO 9000 2.1 Đặc điểm lao động của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú, giai đoạn 2011- 2013ng mục tài sản của công ty 33 2.2 Giá trị 36 2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú giai đoạn 2011-2013 38 2.4 Một số sản phẩm chủ yếu của công ty 40 2.5 Danh mục các quy trình của công ty 43 2.6 Các yếu tổ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm 46 2.7 Sản lượng sản xuất của mỗi loại sản phẩm sợi trong 3 năm 2011-2013 47 2.8 Sản lượng sợi theo phân cấp năm 2013 48 2.9 Chất lượng sản phẩm sợi của công ty trong giai đoạn 2011-2013 49 2.10 Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2011-2013 50 2.11 Dự kiến tỷ lệ sản phẩm sai hỏng của công ty trong 3 năm 51 2.12 Kết quả đào tạo nguồn nhân lực của công ty trong 3 năm 2011-2013 55 2.13 Chu kỳ kiểm tra và thí nghiệm sợi 58 2.14 Nội dung kiểm tra trong quá trình kéo sợi 59 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải 1 HACCP Hệ thống quản an toàn thực phẩm 2 QLCL Quản chất lượng 3 HTQLCL Hệ thống quản chất lượng 4 TQM Phương pháp quản chất lượng toàn diện 5 T.P Thành phố 6 Tr.đ Triệu đồng 7 SXDD Sản xuất dở dang vi i A.MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt khi đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, tham gia tích cực vào các tổ chức kinh tế, tài chính thế giới; đặc biệt sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO, nhiều hội mới đã mở ra cho sự phát triển kinh tế nước nhà. Song hành cùng những hội đó là những thách thức vô cùng lớn, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước ngoài, năng lực vốn mạnh mẽ, lợi thế về khoa học công nghệ kỹ thuật và trình độ quản lý. Vậy với trình độ sản xuất còn hạn chế, tài chính còn nhỏ, trình độ quản còn yếu, nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, khả năng cạnh tranh của các thương hiệu sản phấm Việt Nam trên thị trường thế giới còn yếu thì làm thế nào các doanh nghiệp Việt Nam thể thâm nhập, phát triến và vươn xa ra thị trường quốc tế. 1 Để đạt được mục đích phát triển lâu dài và bền vững, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp trong nước cần phải cải thiện bài toán năng suất và chất lượng. thể nói, hiện nay chất lượng sản phẩm đang trở thành yếu tố cạnh tranh đóng vai trò ngày càng quan trọng. Một sản phẩm chất lượng tính cạnh tranh đòi hỏi nó phải thỏa mãn được những nhu cầu tiêu dùng ngày càng phức tạp của khách hàng với chi phí thấp nhất thế. Mà nhu cầu của người tiêu dùng thì luôn luôn thay đổi và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm. Dựa vào những nhu cầu ấy, ta sản xuất những sản phẩm những thuộc tính mà khách hàng mong muốn, đồng thời dự báo được xu hướng thay đổi nhu cầu của khách hàng trong tương lai để thể chiến lược nghiên cứu, sản xuất mới. Và trong quá trình sản xuất ấy, nhất thiết phải đảm bảo rằng từng khâu, từng giai đoạn sản xuất phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng. Muốn làm được điều này, khi xây dựng chính sách phát triến tổng thế, doanh nghiệp cần đưa ra chính sách chất lượng mà doanh nghiệp hướng đến là gì?; lập kế hoạch về các mục tiêu, yêu cầu chất lượng; đồng thời phải hệ thống theo dõi, đánh giá các công việc liên quan đến toàn bộ quá trình sản xuất nhằm kiểm soát chất lượng một cách hiệu quả nhất. 2 Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú là một đơn vị trực thuộc tập đoàn Dệt May Việt Nam, hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Hiện nay, công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú là một trong số các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Việt Trì kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất sợi, vải các loại, may quần áo, dệt khăn. Nhận thấy vai trò quan trọng của công tác quản trị chất lượng sản phẩm, hơn nữa để theo kịp với nhịp độ phát triển của thời đại, ngay từ khi bắt đầu quá trình sản xuất kinh doanh công ty đã tiến hành lập kế hoạch và giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên việc thực hiện công tác quản trị chất lượng sản phẩm của công ty vẫn còn tồn tại những hạn chế như: chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác quản trị chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa đề ra hệ thống các tiêu chí cụ thể trong quá trình kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguồn vốn công ty còn hạn chế,…Với mong muốn được đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp để nâng cao công tác quản trị chất lượng sản phẩm của công ty, em quyết định lựa chọn đề tài “Thực trạng công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú” làm bài báo cáo kết quả học phần Quản trị Marketing. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1. Mục tiêu chung Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chất lượng sản phẩm tại công ty. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở luận và thực tiễn về quản chất lượng sản phẩm. - Phân tích và đánh giá thực trạng quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chất lượng sản phẩm sợi, góp phần thúc đẩy sự thành công và phát triển bền vững của công ty. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 [...]... trong công ty để nhận thấy thái độ, ý kiến của người lao động về các chính sách quản lý, về chất lượng sản phẩm Điều này giúp nhà quản dễ dàng đưa ra các chính sách phù hợp để hoàn thiện công tác quản chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty Các số liệu này được sử dụng để phân tích về thực trạng công tác quản chất lượng tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 4.3.Phương pháp xử thông... thông qua kết quả xử thông tin như mô tả về số lao động, doanh thu đạt được, chi phi bỏ ra hàng năm của công ty, 5 Bố cục Ngoài phần mở đầu, kết luân, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung bài báo cáo gồm 3 chương: Chương 1 sở khoa họcthực tiễn về công tác quản chất lượng sản phẩm Chương 2 Thực trạng công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú Chương...3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 3.2 Phạm vi nghiên cứu -Phạm vi về nội dung: Công tác quản chất lượng sản phẩm sợi - Phạm vi không gian: Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú - Địa chỉ: Số 9 - Đường Công Nhân- P.Nông Trang- TP Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2011-2013... hoàn thiện công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 6 B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG 1.1 Một số khái niệm bản về quản trị chất lượng sản phẩm 1.1.1 Quản trị Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và thể nói là chưa một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn Mary Parker Follett cho rằng quản trị... phí kinh doanh,… các số liệu này thu thập từ báo cáo tổng kết hàng năm của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú Các thông tin thu thập được, cho biết tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị chất lượng sản phẩm, cung cấp luận bản, cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh nói chung của công tythực trạng công tác quản chất lượng nói riêng tại công ty trong thời gian qua 4.2.2 Thông tin sơ cấp... qua hoàn thiện và tăng cường công tác quản chất lượng Chất lượng sản phẩm được tạo ra từ quá trình sản xuất Các yếu tố lao động, công nghệ và con người kết họp chặt chẽ với nhau theo những hình thức khác nhau Tăng cường quản chất lượng sẽ giúp cho xác định đầu tư đúng hướng, khai thác quản sử dụng công nghệ, con gnười hiệu quả hon Đây là do vì sao quản chất lượng được đề cao trong những... dung của quản trị chất lượng sản phẩm 13 Quản chất lượng trước đây chức năng rất hẹp, chủ yếu là hoạt động kiểm tra kiểm soát, nhằm đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn thiết kế đề ra Ngày nay, quản chất lượng được hiểu đầy đủ, toàn diện hơn bao trùm tất cả những chức năng bản của quá trình quản Quản trị chất lượng được thực hiện một cách liên tục thông qua triển khai vòng tròn quản hay... dựa trên các thành tựu của khoa học hiện đại, nhằm sử dụng tối ưu những tiềm năng để đảm bảo, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của xã hội với chi phí nhỏ nhất” 1.2.2 Vai trò của quản trị chất lượng sản phẩm Quản chất lượng có vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay bởi vì quản chất lượng một mặt làm cho chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ thoả mãn tốt... trình nhằm giảm khuyết tật  Thực hiện công nghệ mới  Phát triển sản phẩm mới, đa dạnh hoá sản phẩm Yêu cầu đặt ra đối với cải tiến chất lượng là tiến hành cải tiến đặc điểm của sản phẩm, đặc điểm quá trình nhằm giảm sai sót, trục trặc trong quá trình thực hiện và giảm khuyết tật trong sản phẩm 19 1.1.5 Một số hệ thống quản chất lượng hiện đại 1.1.5.1 Quản chất lượng toàn diện (TQM) a Khái niệm... tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay là : - Sáng tạo vật liệu mới hay vật liệu thay thế - Cải tiến hay đổi mới công nghệ - Cải tiến sản phẩm cũ và chế thử sản phẩm mới  Hiệu lực của chế quản kinh tế : Chất lượng sản phẩm chịu tác động, chi phối bởi các chế quản kinh tế, kỹ thuật, xã hội như: - Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - Giá cả - Chính sách đầu tư - Tổ chức quản về chất lượng 9 b.Nhóm . cứu, quan điểm thống nhất và xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu là quan điểm duy vật biện chứng và quan điểm duy vật lịch sử. - Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng khi coi công ty. và đối thủ cạnh tranh của công ty. Phương pháp quan sát: Quan sát là phương pháp ghi lại có kiểm soát các sự kiện hoặc các hành vi ứng xử của con người. Gồm: - Quan sát trực tiếp và gián tiếp. công ty 38 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 40 2.1.6. Giới thiệu các sản phẩm của công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 42 2.2. Thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú, Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú, Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, b. Các nguyên tắc của TQM, Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 là quyển tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000.Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ, Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ tập trung đa dạng hoá chủng loại,, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆNCÔNG TÁCQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMSỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm