THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG HƯỚNG đối TƯỢNG đề tài quản lý đề tài tốt nghiệp trong trường đại học bách khoa hà nội

16 878 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 10:04

THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG HƯỚNG đối TƯỢNG đề tài quản lý đề tài tốt nghiệp trong trường đại học bách khoa hà nội        !"#$%& '($ ')*$"%(+ %,-./ #0123)*$45565789 ($)+%(4556477: ';<;')*$45564678 ($%%=$45564::/ • %>??(>  ?(>@ !"#$%&+%(+$>(AAB%AC%2-$D& E-%*$C+#$B)++%(+B%AA$$AF  (>@ !"E%, ;#$%&+B%A")*+G;HI)$' JK?%2-">&)$")*+A+$(&%#$$)0B%AA$$ A")*+%%A%;%;F *%?(>@ !"E%, ;B% A Phân tích thiết kế hệ thống • "#%("#$ 3%B>+%"%-E%( %;L+%+%)+2$%%#$F • "#%("#$ $%&AB%A"2$EL"F %;L+%+%)+2$%%#$F uc Actors User Sinh Vien GVHD Quan Tri M*"#BK+BK >++%)+2$+%$ uc uc_User User Doi mat khau Xem thong tin ca nhan Thoat Tim kiem %)+2$+$>(A %)+2$+B%A uc uc_SinhVien Sinh Vien (from Actors) Xem DSDT Xem DSGV Dang nhap Xem thong tin GV Xem danh sach de tai cua GV DK_DeTai «extend» «extend» «extend» «include» «include» «extend» %)+2$+@' uc uc_Admin Quan Tri (from Actors) Quan ly tai khoan Them tai khoan moi Xoa tai khoan Dang nhap Tim kiem tai khoan «i nclude» «include» «include» «extend» «extend» [...]... so: string TaiKhoan So huu 1 - 1 Quan ly QuanTri 0 * 1 Sinh v ien + + + - Lop sinh v ien Diem TK: float giaovien: GVHD Lop: Lop sinh vien 10 * MaSinhVien: String SoTinChiNo: int T rangThaiDK: int 1 Detai: DeAn 1 0 10 Huong dan HocHam: String HocVi: String MaGV: String 1 SoSVHD: int TrangT hai: bool danhsachSVDK: List 1 + Hoc tai Ma lop: string Ten lop: int Dang ki GVHD - TaiKhoan: String... dan HocHam: String HocVi: String MaGV: String 1 SoSVHD: int TrangT hai: bool danhsachSVDK: List 1 + Hoc tai Ma lop: string Ten lop: int Dang ki GVHD - TaiKhoan: String MatKhau: String LoaiTaiKhoan: int NgayLap: date DeAn 1 Phu trach 1 * + MaDeAn: string MoTa: string Status: int GVHD: GVHD Biềảu đốề lờẾp cho usecảse Biềảu đốề tuầền tưỢ Giảo diềỢn Giảo diềỢn Thank for listening . ;#$%&+B%A")*+G;HI)$' JK?%2-">&)$")*+A+$(&%#$$)0B%AA$$ A")*+%%A%;%;F *%?(>@ !"E%, ;B% A Phân tích thiết kế hệ thống • "#%("#$ 3%B>+%"%-E%( %;L+%+%)+2$%%#$F • "#%("#$ $%&AB%A"2$EL"F %;L+%+%)+2$%%#$F . GV DK_DeTai «extend» «extend» «extend» «include» «include» «extend» %)+2$+@' uc uc_Admin Quan Tri (from Actors) Quan ly tai khoan Them tai khoan moi Xoa tai khoan Dang nhap Tim kiem tai khoan «i nclude» «include» «include» «extend» «extend» class System Sinh. SoSVHD: int - TrangThai: bool - danhsachSVDK: List<Sinhvien> TaiKhoan - Tai Khoan: String - MatKhau: String - Loai TaiKhoan: int - NgayLap: date QuanTri 1 Quan ly 0 * 1 Phu trach 1 * 1 Huong
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG HƯỚNG đối TƯỢNG đề tài quản lý đề tài tốt nghiệp trong trường đại học bách khoa hà nội, THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG HƯỚNG đối TƯỢNG đề tài quản lý đề tài tốt nghiệp trong trường đại học bách khoa hà nội, THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG HƯỚNG đối TƯỢNG đề tài quản lý đề tài tốt nghiệp trong trường đại học bách khoa hà nội

Từ khóa liên quan