Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Lạm phát

49 3,113 8
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 00:20

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Lạm phát TRƯỜNG Đ Ạ VIỆ N Đ TIỂ U LU ĐỀ TÀI 6: Ạ I HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH N ĐÀO T ẠO SAU ĐẠI HỌC U LU ẬN MÔN: KINH TẾ LẠM PHÁT GVGD : TRẦN THỊ BÍCH DUNG NHÓM : 6 LỚP : CHK22D3 TP. Hồ Chí Minh tháng 3, năm 2013 CHÍ MINH BÍCH DUNG Mục lục 1. TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 4 1.1. Khái niệm lạm phát 4 1.2 Đo lường lạm phát 5 1.3 Phân loại lạm phát 6 1.3.1 Về mặt định lượng 6 1.3.2 Về mặt định tính 7 1.4 Nguyên nhân gây ra lạm phát 7 1.4.1 Lạm phát do cầu kéo 7 1.4.2 Lạm phát do cầu thay đổi 8 1.4.3 Lạm phát do chi phí đẩy 8 1.4.4 Lạm phát do cơ cấu 9 1.4.5 Lạm phát do xuất khẩu 9 1.4.6 Lạm phát do nhập khẩu 9 1.4.7 Lạm phát tiền tệ 9 1.4.8 Lạm phát đẻ ra lạm phát 10 1.5 Tác động của lạm phát 10 1.5.1 Tác động phân phối lại thu nhập và của cải 11 1.5.2 Tác động đến phát triển kinh tế và việc làm 11 1.5.3 Các tác động khác 11 1.6 Lạm phát và lãi suất 12 1.6.1 Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa 12 1.6.2 Hiệu ứng Fisher 13 1.6.3 Hai loại lãi suất thực 13 2. THỰC TRẠNG - NGUYÊN NHÂN GÂY RA LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 15 2.1 Thực trạng lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây 15 2.2 Nguyên nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây 22 2.2.1 Lạm phát chi phí đẩy 22 2.2.2 Nguyên nhân về phía tổng cầu 25 2.2.3 Sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ 26 2.2.4 Một số nguyên nhân khác 28 3. CÁC GIÁI PHÁP KIỀM SOÁT LẠM PHÁT CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 30 3.1 Một số giải pháp kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn 30 3.1.1 Các giải pháp trong ngắn hạn 30 3.1.2 Các giải pháp trong dài hạn 30 3.2 Một số đề xuất của nhóm về các biện pháp kiểm soát lạm phát trong thời gian sắp tới 32 3.2.1 Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết điểm nghẽn nợ xấu, hàng tồn kho. 33 3.2.2 Chính sách tiền tệ và tài khóa cần tiếp tục thận trọng và linh hoạt 36 3.2.3 Giảm chi tiêu công của chính phủ 37 3.2.4 Mở rộng lãi suất ở mức hợp lý 38 3.2.5 Kiểm soát giá 38 4. XU HƯỚNG LẠM PHÁT NĂM 2013 VÀ SO SÁNH LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 39 4.1 Xu hướng lạm phát năm 2013 39 4.2 So sánh lạm phát ở Việt Nam với một số nước trên thế giới 41 1. TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 1.1. Khái niệm lạm phát Đã có rất nhiều quan điểm khác nhau về lạm phát và mỗi quan điểm đều có sự chắc chắn về luận điểm và những lý luận của mình. Theo L.V.chandeler, D.C cliner với trường phái lạm phát giá cả thì khẳng định :lạm phát là sự tăng giá hàng bất kể dài hạn hay ngắn hạn , chu kỳ hay đột xuất. G.G. Mtrukhin lại cho rằng : Trong đời sống, tổng mức giá cả tăng trước hết thông qua việc tăng giá không đồng đều ở từng nhóm hàng hoá và rút cuộc dẫn tới việc tăng giá cả nói chung. Với ý nghĩa như vậy có thể xem sự mất giá của đồng tiền là lạm phát. Ông cũng chỉ rõ: lạm phát, đó là hình thức tràn trề tư bản một cách tiềm tàng ( tự phát hoặc có dụng ý) là sự phân phối lại sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân thông qua giá cả giữa các khu vực của quá trình tái sản xuất xã hội, các ngành kinh tế và các giai cấp, các nhóm dân cư xã hội. Ở mức bao quát hơn P.A.Samuelson và W.D.Nordhaus trong cuốn “Kinh tế học” đã được dịch ra tiếng việt, xuất bản năm 1989 cho rằng lạm phát xẩy ra khi mức chung của giá cả chi phí tăng lên. Với luận thuyết “Lạm phát lưu thông tiền tệ “ J.Bondin và M. Friendman lại cho rằng lạm phát là đưa nhiều tiền thừa vào lưu thông làm cho giá cả tăng lên. M.Friedman nói “ lạm phát ở mọi lúc moị nơi đều là hiện tượng của lưu thông tiền tệ. Lạm phát xuất hiện và chỉ có thể xuất hiện khi nào số lượng tiền trong lưu thông tăng lên nhanh hơn so với sản xuất” Tóm lại, tất cả những luận thuyết, những quan điểm về lạm phát đã nêu trên đều đưa ra những biểu hiện ở một mặt nào đó của lạm phát. Ngày nay ta có thể hiểu lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. 1.2 Đo lường lạm phát Để đo lường mức độ lạm phát mà nền kinh tế trải qua trong một thời kỳ nhất định, các nhà thống kê kinh tế sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ lạm phát được tính bằng phần trăm thay đổi của mức giá chung. Tỷ lệ lạm phát cho thời kỳ t được tính theo công thức sau:   =       . 100% πt : tỷ lệ lạm phát của thời kỳ t (có thể là tháng, quí, hoặc năm) Pt : mức giá của thời kỳ t Pt-1 : mức giá của thời kỳ trước đó Rõ ràng là để tính được tỷ lệ lạm phát, trước hết các nhà thống kê phải quyết định sử dụng chỉ số giá nào để phản ánh mức giá. Như chúng ta đã biết là người ta thường sử dụng chỉ số điều chỉnh GDP (D) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để đo lường mức giá chung. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là xác định ảnh hưởng của lạm phát đến mức sống, thì rõ ràng chỉ số giá tiêu dùng tỏ ra thích hợp hơn. Trong thực tế, các số liệu công bố chính thức về lạm phát trên toàn thế giới đều được tính trên cơ sở CPI. Mức giá Giá hàng hóa thương mại Giá hàng hóa phi thương mại Giá thế giới (giá dầu, gạo và các đầu vào nhập khẩu) Tỷ giá Tổng cầu Tổng cung Tiền tệ và tín dụng, lãi suất, thu nhập, tài sản, chi tiêu và thuế Chi phí đầu vào trong nước và nhập khẩu, đôn giá phía cung Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành – 2011, VEPR CÁC KÊNH TRUYỀN TẢI ĐẾN LẠM PHÁT 1.3 Phân loại lạm phát Tùy theo tiêu thức dùng để phân loại lạm phát mà có các loại lạm phát khác nhau. Người ta phân loại lạm phát trên cơ sở định lượng và định tính. 1.3.1 Về mặt định lượng Đó là dựa trên tỷ lệ phần trăm lạm phát được tính trong năm, phân theo cách này thì lạm phát có các loại sau: * Lạm phát vừa phải: Được đặc trưng bởi giá cả tăng chậm và có thể dự đoán trước được. Đối với các nước đang phát triển , lạm phát ở mức độ một con số thường được coi là lạm phát vừa phải. Đó là mức lạm phát mà bình thường nền kinh tế trải qua và ít gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Lạm phát vừa phải có hai cấp độ cơ bản đó là: - Thiểu phát: là tỷ lệ lạm phát ở mức 3 - 4 % một năm trở xuống - Lạm phát thấp: là mức lạm phát có tỷ lệ ở 3% đến 7% một năm * Lạm phát cao ( lạm phát phi mã): là loại lạm phát ở mức hai đến ba con số một năm. Loại lạm phát này tác động tiêu cực đến nền kinh tế , với những hậu quả cực kì khó khăn cho đời sống kinh tế, xã hội, chính trị trong nước. Lạm phát phi mã được duy trì trong thời gian dài sẽ gây ra những biến dạng kinh tế nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, đồng tiền bị mất giá rất nhanh, cho nên mọi người chỉ giữ lượng tiền tối thiểu vừa đủ cho các giao dịch hàng ngày. Mọi người có xu hướng tích trữ hàng hoá, mua bất động sản và chuyển sang sử dụng vàng hoặc các ngoại tệ mạnh để làm phương tiện thanh toán cho các giao dịch có giá trị lớn và tích luỹ của cải. * Siêu lạm phát: là lạm phát mất kiểm soát, một tình trạng giá cả tăng nhanh chóng khi tiền tệ mất giá trị. Siêu lạm phátlạm phát ở mức 4 con số, từ 1000% trở lên. Đặc điểm chung của mọi cuộc siêu lạm phát là sự gia tăng quá mức trong cung tiền, điều này thường bắt nguồn từ sự cần thiết phải tài trợ cho thâm hụt ngân sách quá lớn. Hơn nữa một khi lạm phát cao đã bắt đầu , tình hình thâm hụt ngân sách có thể trở nên không thể kiểm soát được: lạm phát cao dẫn đến giảm mạnh nguồn thu từ thuế tính theo phần trăm so với GDP mà điều này đến lượt nó làm tăng thâm hụt ngân sách và dẫn đến lạm phát cao hơn. 1.3.2 Về mặt định tính Lạm phát được chia thành nhiều loại khác nhau, tuỳ theo tính chất của lạm phát mà người ta chia thành các loại cơ bản sau: - Lạm phát thuần túy: Đây là trường hợp đặc biệt của lạm phát, hầu như giá cả của mọi loại hàng hoá đều tăng lên cùng một tỷ lệ trong cùng một đơn vị thời gian. - Lạm phát cân bằng: Là loại lạm phát có mức giá chung tăng tương ứng với mức tăng thu nhập. - Lạm phát được dự đoán trước: Là lạm phát mà mọi người có thể dự đoán trước nhờ vào sự diễn tiến liên tục theo chuỗi thời gian trong nhiều năm. - Lạm phát không được dự đoán trước: Là lạm phát xảy ra bất ngờ, ngoài sự tiên liệu của mọi người về quy mô, cường độ cũng như mức độ tác động. - Lạm phát cao và lạm phát thấp: lạm phát cao là mức lạm phát mà tỷ lệ tăng thu nhập tăng thấp hơn tỷ lệ lạm phát, lạm phát thấp là mức tăng thu nhập tăng cao hơn mức độ tăng của tỷ lệ lạm phát. 1.4 Nguyên nhân gây ra lạm phát 1.4.1 Lạm phát do cầu kéo Kinh tế học Keynes cho rằng nếu tổng cầu cao hơn tổng cung ở mức toàn dụng lao động, thì sẽ sinh ra lạm phát. Điều này có thể giải thích qua sơ đồ AD-AS. Đường AD dịch sang phải trong khi đường AS giữ nguyên sẽ khiến cho mức giá và sản lượng cùng tăng. Trong khi đó, chủ nghĩa ti ề ta có cầu về tiền mặt cao hơ lạm phát. 1.4.2 L ạm phát do cầu thay Giả dụ lượng cầu v ề hàng khác lại tăng lên. Nế u th chất cứng nhắc phía dướ i (ch cầu giảm vẫn không giả m giá. Trong khi giá. Kết quả là mứ c giá chung t 1.4.3 Lạm phát do chi phí đ Nếu tiề n công danh ngh Các xí nghiệp muốn bả o toàn m Mức giá chung của toàn th ể ề n tệ giải thích rằng do tổng cầ u cao hơn t cao hơn, d ẫn tới cung tiền phải tăng lên để đáp u thay đổi ề một mặt hàng giảm đi, trong khi lượ ng c u th ị trường có người cung cấp độc quyề n i (ch ỉ có thể tăng mà không thể giả m), thì m m giá. Trong khi đó m ặt hàng có lượng cầ u tă c giá chung tăng lên, ngh ĩa là lạm phát. đ ẩy n công danh ngh ĩa tăng lên, thì chi phí sản xuất củ a các xí nghi o toàn m ức lợi nhuận của mình sẽ tăng giá t ể nền kinh tế cũng tăng. ơn t ổng cung, người đáp ứng. Do đó có ng c ầu về một mặt n và giá cả có tính m), thì m ặt hàng mà lượng u tăng th ì lại tăng a các xí nghi ệp tăng. ăng giá t hành sản phẩm. 1.4.4 Lạm phát do cơ cấu Ngành kinh doanh có hi Ngành kinh doanh không hi lao độ ng trong ngành mình. Nh hiệu quả sẽ tăng giá thành s 1.4.5 L ạm phát do xuất khẩu Xuất khẩu tăng dẫ n t huy động cho xuất khẩ u khi khiến tổng cung thấp hơn t ổ cân bằng. 1.4.6 Lạm phát do nh ập khẩ Sản phẩm không tự s khẩu tăng (do nhà cung cấ p n tăng giá dầu, hay do đồ ng ti nước cũng tăng. Lạ m phát hình thành khi m 1.4.7 Lạm phát tiền tệ Ngành kinh doanh có hi ệu quả tăng tiền công danh ngh ĩa cho ng Ngành kinh doanh không hi ệu quả, thế, không thể không tăng ti ề ng trong ngành mình. Nh ưng để đảm bảo mức lợi nhuậ n, ngành kinh doanh kém ng giá thành s ản phẩm. Lạm phát nảy sinh điều đó. ấ ẩu n t ới tổng cầu tăng cao hơn tổng cung, ho ặ u khi ến lượng cung sản phẩm cho thị trườ ng trong n ổ ng cầu. Lạm phát nảy sinh do tổ ng cung và t ập khẩu s ản xuất trong nước được mà phải nhậ p kh p nư ớc ngoài tăng giá như trong trường OPEC ng ti ền trong nước xuống giá) thì giá bán s ả m phát hình thành khi m ức giá chung bị giá nhậ p kh ĩa cho ng ười lao động. ề n công cho người n, ngành kinh doanh kém ặ c sản phẩm được ng trong nư ớc giảm ng cung và t ổng cầu mất p kh ẩu. Khi giá nhập OPEC quyết định ả n phẩm đó trong p kh ẩu đội lên. Cung tiền tăng (chẳng hạn do [ngân hàng trung ương] mua ngoại tệ vào để giữ cho đồng tiền ngoại tệ khỏi mất giá so với trong nước; hay chẳng hạn do ngân hàng trung ương mua [công trái] theo yêu cầu của nhà nước) khiến cho lượng tiền trong lưu thông tăng lên là nguyên nhân gây ra lạm phát. Lạm phát loại này nguyên nhân là do lượng tiền trong nền kinh tế quá nhiều, vượt quá mức hấp thụ của nó, nghĩa là vượt quá khả năng cung ứng giá trị của nền kinh tế́. Có thể do ngân hàng trung ương lưu thông lượng tiền quá lớn trong nền kinh tế bằng các nghiệp vụ thị trường mở hay chính sách tiền tệ nới lỏng. Khi lượng tiền lưu thông quá lớn, dụ trong tay bạn có nhiều hơn 100 triệu , thì sự tiêu dùng theo đó mà tăng rất lớn theo xã hội. ÁP lực cung hạn chế dẫn tới tăng giá trên thị trường, và do đó sức ép lạm phát tăng lên. 1.4.8 Lạm phát đẻ ra lạm phát Khi nhận thấy có lạm phát, cá nhân với dự tính duy lý đó là tâm lý dự trữ, giá tăng lên người dân tự phán đoán, tự suy nghĩ là đồng tiền không ổn định thì giá cả sẽ tăng cao tạo nên tâm lý dự trữ đẩy mạnh tiêu dùng hiện tại tổng cầu trở nên cao hơn tổng cung hàng hóa sẽ càng trở nên khan hiếm kích thích giá lên => gây ra lạm phát. 1.5 Tác động của lạm phát Nhìn chung, lạm phát vừa phải có thể đem lại những điều lợi bên cạnh những tác hại không đáng kể; còn lạm phát cao và siêu lạm phát gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với kinh tế và đời sống. Tác động của lạm phát còn tùy thuộc vào lạm phát đó có dự đoán trước được hay không, nghĩa là công chúng và các thể chế có tiên tri được mức độ lạm phát hay sự thay đổi mức độ lạm phát là một điều bất ngờ. Nếu như lạm phát hoàn toàn có thể dự đoán trước được thì lạm phát không gây nên gánh nặng kinh tế lớn bởi người ta có thể có những giải pháp để thích nghi với nó. Lạm phát không dự đoán trước được sẽ dẫn đến những đầu tư sai lầm và phân phối lại thu nhập một cách ngẫu nhiên làm mất tinh thần và sinh lực của nền kinh tế. [...]... ràng, thì sẽ làm gia tăng lạm phát kỳ vọng và trở thành lạm phát tâm lý, tức là tình trạng người dân phản ứng một cách thái quá trước những biến động của thị trường và qua đó đẩy lạm phát cao hơn so với mức lạm phát được hình thành do các nhân tố kinh tế 3 CÁC GIÁI PHÁP KIỀM SOÁT LẠM PHÁT CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 Một số giải pháp kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế trong ngắn hạn và dài... lệ lạm phát thực Π khác với tỷ lệ lạm phát kì vọng Πe Lãi suất danh nghĩa không thể điều chỉnh theo lạm phát thực tế lạm phát thực tế không được biết khi lãi suất danh nghĩa được ấn định Lãi suất danh nghĩa chỉ có thể điều chỉnh theo lạm phát kỳ vọng vậy, hiệu ứng Fisher có thể được viết chính xác hơn như sau: i = r – Πe 2 THỰC TRẠNG - NGUYÊN NHÂN GÂY RA LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng lạm phát. .. cho các thành phần kinh tế khác hoạt động Chính phủ nên kiên quyết biến các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thành các đơn vị kinh tế chủ lực, “các nấm đấm chủ lực” trong việc thực hiện nhiệm vụ ổn định và tăng trưởng kinh tế, tham gia kiềm chế lạm phát khi Chính phủ yêu cầu Trong thời gian qua, có một thực tế là chính các tập đoàn kinh tế Nhà nước đã góp phần làm gia tăng lạm phát Đó là trường... đoàn kinh tế Nhà nước- nơi vốn dĩ không có sự linh hoạt trong môi trường kinh tế biến động như các doanh nghiệp tư nhân, không thể hiện tốt vai trò là tấm đệm cho nền kinh tế khi nền kinh tế gặp những cú sốc Ngoài ra, việc tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ còn khiến cho mặt bằng lãi suất của nền kinh tế tăng lên, gây khó khăn cho việc vay vốn duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh. .. toàn dụng, lạm phát vừa phải thúc đẩy sự phát triển kinh tế nó có tác dụng làm tăng khối tiền tệ trong lưu thông, cung cấp thêm vốn cho các đơn vị sản suất kinh doanh, kích thích sự tiêu dùng của chính phủ và nhân dân Giữa lạm phát và thất nghiệp có mối quan hệ nghịch biến: khi lạm phát tăng lên thì thất nghiệp giảm xuống và ngược lại khi thất nghiệp giảm xuống thì lạm phát tăng lên Nhà linh tế học... số nhà kinh tế đưa ra cách thức giải quyết đơn giản là lãi suất cần được điều chỉnh cho phù hợp với tỷ lệ lạm phát dụ, lãi suất thực là 3%, tỷ lệ tăng giá là 9%, thì lãi suất danh nghĩa là 12% Tuy nhiên, một sự điều chỉnh cho lãi suất phù hợp tỷ lệ lạm phát chỉ có thể thực hiện được trong điều lạm phát ở mức độ thấp 1.5.2 Tác động đến phát triển kinh tế và việc làm Trong điều kiện nền kinh tế chưa... vừa qua kinh tế Việt Nam thường xuyên phải chịu mức lạm phát cao làm cho những thành quả của tăng trưởng kinh tế không đến được với người lao động do mức tăng thu nhập danh nghĩa không theo kịp mức tăng của giá cả thị trường Đặc biệt, năm 2008 lạm phát đã tăng rất cao lên đến trên 23% buộc Chính phủ phải đưa ra hệ thống 8 giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và đã đạt được kết quả nhất định khi lạm phát năm... chung cho thấy rằng, nền kinh tế Việt Nam đang còn nhiều khó khăn ngay từ đầu năm 2013 Những nguyên của lạm phát trong thời gian qua về cơ bản đã được nhận diện, vậy cần phải làm gì để lạm phát trong những năm tới được kiềm giữ ở mức mong muốn nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa phải, nhất là thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế, trong khi những nhân tố làm gia tăng lạm phát có tác động với cường... diễn ra theo sau lạm phát, nhưng cũng có tác động đến chỉ số giá CPI và mặt bằng giá ở kỳ tiếp theo - Do yếu tố tâm lý: Yếu tố tâm lý tác động đến giá cả, lạm phát ở nước ta mạnh hơn các nước trong khu vực và trên thế giới Đây là nguyên nhân có tính lịch sử, do nước ta đã từng rơi vào tình trạng siêu lạm phát Khi kinh tế bất ổn, các mục tiêu kinh tế quan trọng không đạt được, phát sinh các biến... bạch các chỉ tiêu tiền tệ như cung tiền, tín dụng, lãi suất ; Tăng cường năng lực dự báo lạm phát Hiện nay, các biện pháp kiềm chế lạm phát thường được quyết định khi lạm phát đã cao, khi kỳ vọng về lạm phát của dân chúng đã cao, khiến cho việc kiềm chế lạm phát càng thêm khó khăn - Chính phủ cần có giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khai thác các nguồn lực . 0,2% từ mức 0 ,6% trong tháng 1. Sau đây chúng ta cùng điểm lại tình hình lạm phát ở Việt Nam qua các năm. 100,0 100,4 104,3 107 ,6 115,9 125,5 134,9 1 46, 3 179 ,6 192,0 209 ,6 248 ,6 271,5 98,4 100,4 103,9 103,1 107,8 108,3 107,5 108,3 123,0 1 06, 9 109,2 118 ,6 109,2 50 60 70 80 90 100 110 120 130 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1999. 3 năm 2004-20 06: mức CPI trong các năm đó lần lượt là 9,5%; 8,4% và 6, 6%; Giai đoạn 2007-2009, CPI lần lượt là: 12 ,6% ; 19,9% và 6, 5%; Giai đoạn 2010-2012: 11,8%; 18,13% và 6, 81%). Nếu như. 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2004 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Price 8.592 10.583 11.458 14.833 13.717 16. 487 20.517 22.421 23 .61 7 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Gasoline
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Lạm phát, Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Lạm phát, Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Lạm phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn