chương 1 ôn tập một số nội dung chính của ngôn ngữ lập trình c

31 507 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 17:58

K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 1 Ph n 1: Ngôn ng l p trình ầ ữ ậ C Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 2/31 Các n i dung chínhộ  Các đặc điểm nổi bật của C  Cấu trúc của một chương trình viết bằng C  Các kiểu dữ liệu cơ bản  Các thao tác nhập/xuất cơ bản  Các kiểu dữ liệu có cấu trúc  Kiểu dữ liệu con trỏ  Các cấu trúc điều khiển lệnh K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 3/31 Một số đặc điểm chính của CCmột ngôn ngữ lập trình bậc trung (kết hợp giữa bậc cao và bậc thấp)  Cngôn ngữ có cấu trúc  Cmột ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, có thể viết các chương trình ở nhiều mức khác nhau từ thấp đến cao.  C tạo ra các chương trình hiệu quả  Cmột ngôn ngữ khả chuyển (portable).  C có kích thước nhỏ  C định kiểu không cứng nhắc (loose typing). K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 4/31 Cấu trúc của một chương trình #include <filename.h> /* Chỉ thị gọi tệp thư viện/tiền xử lý */ Kiểu_hàm main () /* Hàm main, thân chương trình chính */ { /* Các câu lệnh của thân chương trình chính */ … [return (giá_trị);] /* trả về giá trị cho hàm main*/ } /*Định nghĩa các hàm con, là các chương trình con */ Kiểu_hàm Tên_hàm (các tham số) { /* Các lệnh của hàm */ … [return (giá_trị)] /* trả về giá trị cho hàm */ } K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 5/31 Các thành ph n c b n c a m t ch ng ầ ơ ả ủ ộ ươ trình  Các đối tượng dữ liệu: cần được khai báo và gồm có tên và kiểu dữ liệu, và được chia thành 2 loại  Biến (variable)  Hằng (constant)  Các lệnh xử lý (statement): được chia làm 2 nhóm:  Lệnh đơn: lệnh gán, lệnh khai báo dữ liệu,…  Lệnh có cấu trúc: gồm 3 cấu trúc điều khiển K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 6/31 M t s ch ng trình m uộ ố ươ ẫ  Program 1.1: Viết một chương trình tính điện trở tương đương của 2 điện trở R1 và R2 mắc song song. Giá trị R1 và R2 được nhập từ bàn phím. (Lưu ý: giá trị nhập vào phải hợp lệ)  Program 1.2: Mở rộng Program 1.1, với tính năng kiểm tra tính hợp lệ của giá trị điện trở nhập vào. Program 1.1: Ch ng trình tính đi n tr ươ ệ ở t ng đ ng c a hai đi n tr R1 và R2ươ ươ ủ ệ ở K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 7/31 #include <stdio.h> //Khai báo các tệp thư viện #include <stdlib.h> void main() { float R1, R2; //Các biến lưu 2 điện trở R1 và R2 float R; //Biến lưu điện trở tương đương printf("Nhap gia tri R1:"); scanf("%f",&R1); printf("Nhap gia tri R2:"); scanf("%f",&R2); R = 1/(1/R1+1/R2); //Tính điện trở tương đương và in ra kết quả printf("R tuong duong = %.2f\n",R); system("PAUSE"); } K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 8/31 K t qu ch y Program 1.1ế ả ạ K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 9/31 Các ki u d li u c b nể ữ ệ ơ ả  Kiểu kí tự (char)  Kiểu số nguyên (int, long, unsigned): unsigned là kiểu số nguyên không dấu (không âm). Kiểu mặc định là có dấu (signed)  Kiểu logic: không có từ khóa khai báo, mà sử dụng luôn kiểu số nguyên để biểu diễn giá trị logic  Kiểu số thực (float, double)  Kiểu chuỗi: gồm một dãy các ký tự nằm trong cặp “”, và kí tự kết thúc chuỗi ‘\0’. K thu t l p trìnhỹ ậ ậ 10/31 Các thao tác nh p/xu t c b nậ ấ ơ ả  Các thao tác nhập dữ liệu  Các thao tác nhập kí tự: getchar(); getch(); getche()  Nhập chuỗi kí tự: gets()  Hàm đa năng scanf()  Các thao tác xuất dữ liệu  Xuất kí tự: putchar()  Xuất chuỗi kí tự: puts()  Hàm đa năng: printf() [...]... là c u tr c cho phép chứa c c thành phần dữ liệu kh c, đư c gọi là c c trường C c trường c thể c c c kiểu dữ liệu kh c nhau, và c ng c thể lại là kiểu c c u tr c  Kiểu union: là một kiểu struct đ c biệt c kích thư c lưu trữ bằng với kích thư c c a trường lớn nhất  Kiểu bit field (trường bit): là một kiểu struct đ c biệt mà kích thư c mỗi trường c thể đư c x c định theo số bit Kỹ thuật lập trình. .. thuật lập trình 13 / 31 Program 1. 2 (tiếp và kết th c) void main() { //Tính và in ra điện trở tương đương R = 1/ (1/ R1 +1/ R2); printf("R tuong duong = %.2f\n",R); system("PAUSE"); } Kỹ thuật lập trình 14 / 31 Kết quả chạy Program 1. 2 Kỹ thuật lập trình 15 / 31 C c kiểu dữ liệu c c u tr c  Kiểu mảng: chứa c c phần tử c ng một kiểu dữ liệu và c kích thư c cố định Mảng c thể là 1 hay nhiều chiều  Kiểu struct:... trình 16 / 31 Kiểu dữ liệu con trỏ  Giới thiệu: Là đối tượng DL mà giá trị c a nó là địa chỉ c a c c đối tượng kh c (c thể là chính nó) trong bộ nhớ P A P = &A Kỹ thuật lập trình 17 / 31 Kiểu dữ liệu con trỏ  Vai trò:    Quản lý c c đối tượng DL động và c u tr c lưu trữ động (như CTLT m c nối) để c i đặt lưu trữ c c CTDL động như danh sách, c y,… Định vị, truy nhập vào c c thành phần c a c c kiểu DL c ... dụ Dữ liệu kiểu con trỏ c thay thế cho dữ liệu kiểu mảng đư c không, vì sao Cho vd Mảng 2 chiều c thể đư c định nghĩa thông qua mảng một chiều đư c không Kỹ thuật lập trình 29/ 31 Bài tập    Bài 1: Viết chương trình giải phương trình b c 2, với c c giá trị a, b, c đư c nhập từ bàn phím, chương trình sẽ in ra c c nghiệm Chương trình chỉ sử dụng hàm main Bài 2: Mở rộng bài 1, với tính năng kiểm tra... c c u tr c nhằm tăng t c độ th c hiện và độ linh hoạt trong xử lý Ta hay dùng con trỏ để truy nhập vào mảng, bản ghi (struct) Tổ ch c c c tham số đóng vai trò đầu ra c a c c chương trình con (hàm con) Kỹ thuật lập trình 18 / 31 Kiểu dữ liệu con trỏ  C c thao t c cơ bản trên con trỏ:      Khai báo Phép lấy địa chỉ Phép gán Truy nhập vào đối tượng đư c trỏ Phép tăng/giảm địa chỉ int * pi; //Con... trong C/ C++ là gì Cho ví dụ minh hoạ Từ khoá là gì? C c từ khoá trong C có đ c điểm gì ? Nêu vai trò c a lệnh break trong c u tr c lệnh switch Cho ví dụ để so sánh sự kh c nhau khi c sử dụng lệnh break và khi không sử dụng lệnh break Ta c thể khai báo mảng c kích thư c không x c định (c thể thay đổi) đư c không, vì sao? Nêu c c thao t c cơ bản trên dữ liệu kiểu con trỏ Cho ví dụ Dữ liệu kiểu con... return 0; } Kỹ thuật lập trình 26/ 31 Program 1. 4 (tiếp và hết) float TinhDienTroTD(float R[],int n){ float Rtg=0; int i; for (i=0;i . trình ậ ậ 1 Ph n 1: Ngôn ng l p trình ầ ữ ậ C Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính c a NNLT C K thu t l p trình ậ ậ 2/ 31 C c n i dung chính  C c đ c điểm nổi bật c a C  C u tr c c a một. ậ 3/ 31 Một số đ c điểm chính c a C  C là một ngôn ngữ lập trình b c trung (kết hợp giữa b c cao và b c thấp)  C là ngôn ngữ c c u tr c  C là một ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, c thể viết c c chương. chương trình ở nhiều m c kh c nhau từ thấp đến cao.  C tạo ra c c chương trình hiệu quả  C là một ngôn ngữ khả chuyển (portable).  C có kích thư c nhỏ  C định kiểu không c ng nh c (loose
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 1 ôn tập một số nội dung chính của ngôn ngữ lập trình c, chương 1 ôn tập một số nội dung chính của ngôn ngữ lập trình c, chương 1 ôn tập một số nội dung chính của ngôn ngữ lập trình c, Một số chương trình mẫu, Kết quả chạy Program 1.1, Các lệnh điều khiển có cấu trúc, Kết quả chạy Program 1.2, Kiểu dữ liệu con trỏ, Kết quả chạy Program 1.3, Kết quả chạy Program 1.4

Từ khóa liên quan