đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch

97 707 2
  • Loading ...
1/97 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 11:37

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nhiều năm qua, Đảng Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển các lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch, đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối văn bản quy phạm pháp luật để định hướng cho ngành văn hoá, thể thao du lịch hoạt động phát triển, gồm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về xây dựng phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luật Di sản văn hoá, Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Pháp lệnh Quảng cáo; Pháp lệnh Thư viện… Chính phủ đã ban hành nhiều chế, chính sách mới tạo hành lang pháp lý để ngành văn hoá, thể thao hoạt động phát triển như: Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hoá; Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về chế độ tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 43/2006/NĐ- CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thủ tướng Chính phủ đã có: Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá; Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 phê duyệt Quy 1 hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá-thông tin sở đến năm 2010; Quyết định số 167/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 phê duyệt Đề án “Phát triển hoạt động văn hoá-thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010”; Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28/3/2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010. Các đơn vị sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao du lịch hoạt động chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp, trên sở kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính thường xuyên hàng năm do quan chủ quản phê duyệt. Những chế, chính sách nêu trên đã tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp phát huy quyền chủ động trong việc sử dụng các nguồn tài chính, sở vật chất, sắp xếp, bố trí nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao tạo nguồn thu, tự chủ về tài chính như: tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thaocác địa bàn khác nhau, tổ chức các dịch vụ phục vụ cho các đối tượng khách tham quan bảo tàng, di tích. Với các hoạt động nêu trên, đã tạo được nguồn thu để phát triển hoạt động cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức trong đơn vị, cũng như tiết kiệm một phần cho ngân sách. Công tác xã hội hoá bước đầu ở một số lĩnh vực: biểu diễn nghệ thuật, di sản văn hoá, thể dục, thể thao du lịch đã phát huy được tác dụng tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao trong nước quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động sự nghiệp văn hoá, thể thao du lịch vẫn còn một số tồn tại như: chế hoạt động bước đầu được đổi mới nhưng chưa thực sự được phát huy tác dụng, trong tư duy nhận thức của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập của ngành vẫn còn mang nặng tính bao cấp, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước cấp, chưa tự chủ trong hoạt động thích ứng, hoà nhập với sự phát triển chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2 chế tuyển dụng còn bất cập, chính sách tiền lương đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức ngành chưa phù hợp, chậm đổi mới nên chưa khuyến khích đối với các tiềm năng nghệ thuật thể thao, như: việc xếp lương lao động nghệ thuật theo thang, bảng lương chung của chế độ viên chức. Chế độ phụ cấp, bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật vận động viên, huấn luyện viên còn thấp. Hoạt động văn hoá, thông tin biểu diễn nghệ thuật thường xuyên phục vụ đột xuất nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của nhà nước, nhưng kinh phí hoạt động không được bổ sung kịp thời nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Nhiều chính sách chưa phù hợp với thực tế như chính sách thuế, thù lao cho diễn viên. Hoạt động gắn với chức năng, nhiệm vụ chính của các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch như: biểu diễn nghệ thuật, thư viện, bảo tàng, chiếu phim, đào tạo nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, tổ chức thi đấu thể thao phục vụ phát triển trong phong trào thể dục, thể thao… là những hoạt động sự nghiệp mang tính đặc thù, định hướng theo mục tiêu phục vụ chính trị, phục vụ xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân theo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước. Những hoạt động này mang lại nguồn thu cho các đơn vị sự nghiệp, được các đơn vị quản lý sử dụng theo chế tự chủ tài chính nhằm giảm nhẹ gánh nặng của ngân sách phần nào cải thiện thu nhập của văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, viên chức người lao động tại các đơn vị; bản chất các khoản thu này không nhằm mục đích lợi nhuận như các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các tổ chức kinh tế khác. vậy việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cần được xem xét lại. 3 Nhiều Trung tâm văn hoá của các tỉnh, thành phố đã được xây dựng ngơi phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, phần lớn trang thiết bị tại các Trung tâm văn hoá (kể cả cấp huyện, thị xã; phường, xã) sau một thời gian sử dụng đã xuống cấp hoặc lạc hậu; không kinh phí để sửa chữa, thay thế, nhiều địa điểm hoạt động của một số Trung tâm văn hoá đang sẽ bị chuyển đổi mục đích sử dụng; nhiều thiết chế văn hoá không được cấp đủ diện tích đất xây dựng trụ sở, khu hoạt động ngoài trời để đáp ứng những yêu cầu hoạt động sự nghiệp hoặc thu hẹp diện tích đất hoạt động của các thiết chế văn hoá, hoán đổi, chuyển vị trí các thiết chế văn hoá này ra xa khu vực trung tâm đô thị, không thuận lợi cho hoạt động, do đó việc thực hiện xã hội hoá đối với các thiết chế văn hoá gặp nhiều khó khăn khó thực hiện. Công tác đào tạo lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao là đào tạo theo năng khiếu nên quy mô của các trường không lớn. Các trường nghệ thuật đào tạo nghệ thuật đặc thù như: Múa, Xiếc, Sân khấu truyền thống, nhạc cụ dân tộc thể thao đỉnh cao gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh (thiếu nguồn tuyển) nên khó mở rộng quy mô đào tạo. Cùng với những khó khăn trong công tác tuyển sinh, chi phí cho đào tạo lớn trong khi ngân sách chi cho đào tạo nghệ thuật hạn, khả năng tự chủ của nhà trường bị hạn chế nên chất lượng đào tạo đặc biệt là đối với các chuyên ngành nghệ thuật như múa, xiếc, sân khấu truyền thống bị ảnh hưởng nhiều. Công tác xã hội hoá đối với các hoạt động văn hoá, thể dục,thể thao tuy một số tiến bộ nhưng hiệu quả chưa cao do một số chính sách chưa huy động được các nguồn lực xã hội như chính sách về thuế, đất đai, tín dụng chưa thực sự khuyến khích các thành phần trong xã hội tham gia. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế -xã hội, nhu cầu hưởng thụ dịch vụ công của xã hội người dân ngày càng cao đa dạng, nhất là nhu cầu về dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thể dục thể thao Nhiều người khả năng chi trả cao để được hưởng thụ dịch vụ công chất lượng cao theo nhu cầu (nhiều người đã cho con theo học các 4 trường Quốc tế ở trong nước hoặc cho con theo học ở nước ngoài). vậy, để đáp ứng nhu cầu đa dạng phong phú của các tầng lớp nhân dân, Nhà nước đã thực hiện các biện pháp để tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp của các đơn vị công lập, đồng thời mở rộng cho mọi thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tham gia cung cấp; trong đó, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo cung cấp một số dịch vụ bản, thiết yếu đối với xã hội, tập trung vào những lĩnh vực cung cấp dịch vụ công mà xã hội nhu cầu, nhưng các đơn vị cung cấp dịch vụ công ngoài Nhà nước không cung cấp, hoặc cung cấp không đầy đủ, cung cấp cho những khu vực, vùng miền điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn; cung cấp cho những đối tượng chính sách, người nghèo. Để thực hiện vai trò này, Nhà nước đã tổ chức lại, đổi mới chế hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ công do Nhà nước thành lập theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn lực lao động, tài chính, tổ chức bộ máy,…đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi về tài chính như: thuế, đất, tín dụng,… để thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác ngoài Nhà nước tham gia cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên kết quả vẫn còn hạn chế. vậy, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội nhân dân về số lượng chất lượng dịch vụ công, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thì việc đổi mới chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công nói chung các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch nói riêng là phù hợp với lộ trình cải cách hành chính nhà nước điều kiện thực tế của Việt Nam, vậy tôi chọn đề tài: “Đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch”. 2. Mục đích của luận văn 5 Luận văn nghiên cứu thực trạng chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao du lịch, trên sở đó nhằm nghiên cứu các giải pháp, hoàn thiện, đổi mới chế hoạt động để các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ phát triển, phát huy vai trò của mình, ngày càng đáp ứng nhu cầu xã hội. Tạo ra hạt nhân thí điểm về đổi mới chế hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập để nhân rộng trong cả nước, không chỉ dừng lại áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch, trong đó đi sâu vào đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Hoạt động quản lý nhà nước đối với chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phạm vi của đề tài: Nội dung của đề tài đặt ra rất lớn, với nhiều nội dung xuyên suốt liên quan tác động lẫn nhau như: đổi mới chế về tài chính, về chế tuyển dụng, đào tạo cán bộ, viên chức, tổ chức bộ máy, chế giao nhiệm vụ, phân công, phân cấp nhiệm vụ… liên quan đến tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước, nhưng trong điều kiện thời gian hạn nên Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới chế hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. 4. sở lý luận phương pháp nghiên cứu sở lý luận: Nghiên cứu tài liệu liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về chiến lược phát triển ngành văn hóa, thể thao du lịch về chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp nói chung các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng. Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến lý luận về chế hoạt động. 6 Những chiến lược phát triển về đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Dựa vào những kiến thức khoa học về nhà nước pháp luật, về quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về kinh tế… đã được nghiên cứu, học tập tại Học viện Hành chính Quốc gia. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận nghiên cứu của luận văn, trước hết là phương pháp duy vật biện chứng. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như: - Phương pháp phân tích tổng hợp. - Phương pháp phân tích logic. - Phương pháp chuyên gia tư vấn. - Phương pháp điều tra xã hội học. - Phương pháp thống kê, phân tích số liệu 5. Đóng góp của luận văn Luận văn sẽ đóng góp một phần trong căn cứ để xây dựng chế mới cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, để từ đó tăng cường giao quyền tự chủ đi đôi với việc tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu xã hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao của đơn vị sự nghiệp công lập trước quan quản lý nhà nước cấp trên trước pháp luật, đồng thời là sở áp dụng cho các đơn vị hoạt động sự nghiệp trong cả nước. Đây là lần đầu tiên một luận văn Cao học chuyên ngành Quản lý Hành chính công đưa ra những kiến nghị sát với thực tế, phù hợp với định hướng của Đảng chính sách của Nhà nước về chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 6. Kết cấu luận văn Tên luận văn: “Đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch”. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận văn gồm 03 chương: 7 Chương I: Lý luận bản kinh nghiệm quốc tế về đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương II: Thực trạng chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Chương III: Các giải pháp nhằm đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. 8 Chương 1 LÝ LUẬN BẢN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Lý luận chung về đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 1.1.1 Khái niệm về chế, chế hoạt động chế là cách thức tổ chức nội bộ quy luật vận hành, biến hoá của một hiện tượng. chế (mechanism) là khái niệm lúc ban đầu được dùng trong kỹ thuật để chỉ nguyên tắc vận hành của một loại máy móc nào đó. Về sau, khái niệm chế được áp dụng vào lĩnh vực xã hội, như: chế dân chủ, chế bầu cử, chế quản lý, chế hoạt động Trong lĩnh vực xã hội, chế được hiểu là phương thức liên hệ giữa các bộ phận, các yếu tố cấu thành hệ thống nguyên tắc vận hành của hệ thống đó trong quá trình đi tới một mục tiêu nhất định. 1.1.2 Khái niệm về đổi mới: “thay đổi hoặc làm cho thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước” (Đại từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên, NXB Văn hoá - Thông tin, H. 1998, trang 657). 1.1.3 Khái niệm về đổi mới chế hoạt động: là thay đổi hoặc làm cho chế hoạt động hoặc chế vận hành của một đối tượng nào đó (ví dụ như một cỗ máy, một doanh nghiệp, một tổ chức, ) thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước. 1.1.4 Khái niệm về đơn vị sự nghiệp công lập Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức được thành lập theo quyết định của quan nhà nước thẩm quyền để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 1.1.5 Dịch vụ sự nghiệp công Là loại dịch vụ phục vụ quyền nghĩa vụ bản của công dân, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao…) do 9 Nhà nước tổ chức cung cấp cho nhân dân cộng đồng xã hội dưới các hình thức: Nhà nước thành lập các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công thuộc sở hữu nhà nước, kinh phí hoạt động của các đơn vị này do nhà nước đảm bảo, một phần kinh phí do đối tượng thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công đóng góp (như học phí…) theo quy định của Nhà nước. Hình thức nữa là Nhà nước tạo điều kiện, ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để cho các thành viên kinh tế khác trong xã hội tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đặc điểm hoạt động của đơn vị sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường: Hoạt động công ích dịch vụ công cộng: Trong kinh tế học người ta phân biệt 2 loại hàng hóa: hàng hóa cá nhân (private goods) hàng hóa công cộng (public goods). Theo định nghĩa chung nhất đã xác định trong một cuốn từ điển kinh tế uy tín ở Anh thì “hàng hóa công cộng là một hàng hóa hay dịch vụ không thể định giá một cách chính xác được do vậy mà tư nhân không thể cung cấp một cách hiệu quả”. Hàng hóa công cộng 3 đặc tính: tính không kình địch trong tiêu dùng (nonrivalness in consumtion); tính không ngăn cản; tính không vứt bỏ được. Tính không kình địch trong tiêu dùng của một hàng hóa nghĩa là hàng hóa đó một khi đã được cung ứng cho một người này thì thể được cung cấp cho những người khác mà không phải chi phí thêm. Tính không ngăn cản nghĩa là không thể ngăn cản một người, họ không trả tiền, được hưởng hàng hóa công cộng đó. Tính không vứt bỏ được nghĩa là một người không thể từ chối không tiêu dùng một hàng hóa công cộng ngay cả khi người đó không mong muốn như vậy. dụ như trong ngành văn hóa, thể thao du lịch thì đó là sách, báo, tạp chí, phim ảnh, biểu diễn văn hóa nghệ thuật,…bảo tàng phục vụ chính trị, giáo dục của Đảng cầm quyền. lý do lợi nhuận mà trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp tư nhân ít quan tâm tới sản xuất các hàng hóa công cộng. Nhưng hàng hóa công cộng lại cần thiết phải được sản 10 [...]... gia thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch 61 Trung tâm Phát hành phim Chiếu bóng (trong đó các đội chiếu bóng lưu động) các tỉnh hoạt động theo chế sự nghiệp thu 3 Công ty hoạt động theo chế doanh nghiệp 2.3.6 Lĩnh vực Thể dục, thể thao: a) 12 đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (trong đó 1 bệnh viện, 1 báo, 1 tạp chí 9 đơn vị sự nghiệp khác) 20 đơn vị thuộc. .. trạng chế hoạt động hiện hành của sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao du lịch 2.4.1 Về chế hoạt động a) Hoạt động sự nghiệp văn hoá, thể thao du lịchsự nghiệp công lập kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp chế hoạt động hiện hành thực hiện theo các quy định của Nhà nước trên sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sự nghiệp, cụ thể: - Công tác tổ chức cán bộ, biên chế, tuyển... nước Các đơn vị sự nghiệp Đảng ủy Văn phòng Bộ Khối trường Khối văn hóa Công đoàn Các Cục Khối viện Khối du lịch Đoàn thanh niên Các Vụ Khối Trung tâm Khối thể thao Thanh tra Khối Báo Tạp chí Khối Bảo tàng Khối Thư viện Khối Nhà Sáng tác Khối Nghệ thuật biểu diễn 32 Các Doanh nghiệp 2.3 Thực trạng chế hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch: - Hoạt động. .. tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương các chế độ chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ 31 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO DU LỊCH LÃNH ĐẠO BỘ (Bộ trưởng các Thứ trưởng) Khối Đảng Đoàn thể Các đơn vị tham... thụ tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị nông thôn, giữa đồng bằng miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 19 Chương 2 THỰC TRẠNG CHẾ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH 2.1 Giới thiệu về Bộ Văn. .. tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia tuyến du lịch quốc gia; b) Tổ chức công bố công khai khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia đô thị du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận; c) Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, công nhận khu du lịch, điểm du lịch tuyến du lịch địa phương; d) Phối hợp với Bộ Xây dựng thẩm... văn hóa, thể dục, thể thao du lịch 28 Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, giai đình, thể dục, thể thao du lịch: a) Xây dựng, trình Chính phủ chế, chính sách cung ứng dịch vụ công, xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch; b) Ban hành điều kiện, tiêu chí thành lập các tổ chức sự nghiệp. .. học Thể dục, Thể thao thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch quản lý 26 Trường do các tỉnh, thành phố quản lý gồm 03 Trường Trung học 23 Trường năng khiếu thể dục thể thao chuyên đào tạo vận động viên năng khiếu trẻ thuộc Sở Thể dục, Thể thao quản lý c) Du lịch 07 sở đào tạo công lập, trong đó 01 Trường Cao đẳng, 06 Trường Trung cấp Du lịch thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch quản lý 2.4... lịch: - Hoạt động sự nghiệp công lập của ngành văn hoá, thể thao du lịch thuộc các lĩnh vực sau: Di sản văn hoá, Thư viện, Biểu diễn nghệ thuật, Điện ảnh, Văn hoá sở, Mỹ thuật Nhiếp ảnh, Thể dục, thể thao Du lịch - Sự nghiệp khác gồm các lĩnh vực: đào tạo chuyên ngành văn hoá nghệ thuật (Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Xiếc, Văn hoá ), thể dục, thể thao, du lịch dạy nghề, khoa học công nghệ, báo... vị hoạt động sự nghiệp công để thực hiện 1.2 Kinh nghiệm quốc tế về đổi mới chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 1.2.1 Tại Trung Quốc, việc điều chỉnh kiểm soát ở tầm mô bằng hệ thống thuế chính sách giá cả theo các mức khác nhau, đồng thời việc quản lý các sản phẩm các dịch vụ văn hóa đều là các phương thức tích cực 12 của nhà nước trong việc quản lý các công việc . thể thao và du lịch, trong đó đi sâu vào đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hoạt động quản lý nhà nước đối với cơ chế hoạt. của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương III: Các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa,. Thể thao và Du lịch. 8 Chương 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Lý luận chung về đổi mới cơ chế hoạt động đối với các
- Xem thêm -

Xem thêm: đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch, đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch, đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn