Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học

43 4,244 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2014, 23:12

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học BÀI GIẢNG KINH TẾ VI 1 BÀI GIẢNG KINH TẾ VI 1 Chương 1: Những vấn đề bản về kinh Chương 1: Những vấn đề bản về kinh tế học tế học Chương 2: Cung – cầu Chương 2: Cung – cầu Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng dùng Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí Chương 5: Cấu trúc thị trường Chương 5: Cấu trúc thị trường Chương 6: Thị trường các yếu tố sản xuất Chương 6: Thị trường các yếu tố sản xuất Chương 7: Vai trò của chính phủ trong nền Chương 7: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường kinh tế thị trường Tài liệu cho môn học Tài liệu cho môn học - Giáo trình Kinh tế vi – KTQD - Giáo trình Kinh tế vi – KTQD - Kinh tế học – P.Samuelson - Kinh tế học – P.Samuelson Đánh giá môn học: Đánh giá môn học: - Thi giữa kỳ: 20% - Thi giữa kỳ: 20% - Bài tập: - Bài tập: 10% 10% - Thi cuối kỳ: 70% - Thi cuối kỳ: 70% Chương I Những vấn đề bản về kinh tế học I. Một số khái niệm bản 1. Kinh tế học Kinh tế học là một bộ phận của khoa học xã hội, nó là khoa học về sự lựa chọn, nó nghiên cứu vấn đề con người và xã hội lựa chọn như thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm hiệu quả nhất và phân phối các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ làm ra cho các thành viên trong xã hội tiêu dùng I. Một số khái niệm bản 2. Kinh tế vi kinh tế a. Kinh tế học vi mô: Là môn khoa học nghiên cứu phân tích và lựa chọn các vấn đề kinh tế bản của các tế bào trong nền kinh tế. I. Một số khái niệm bản 2. Kinh tế vi kinh tế b. Kinh tế học Kinh tế mô: là môn khoa học nghiên cứu, phân tích và lựa chọn các vấn đề kinh tế bản của 1 quốc gia, nó nhấn mạnh đến sự tương tác trong nền kinh tế tổng thể. dụ: Nghiên cứu chi tiết các hãng, hộ gia đình, các cá nhân và các thị trường ở đó họ giao dịch với nhau gọi là: a. Kinh tế học b. Kinh tế học vi c. Kinh tế học chuẩn tắc d. Kinh tế học thực chứng Nghiên cứu hành vi của cả nền kinh tế, đặc biệt là các yếu tố như thất nghiệp và lam phát gọi là: a. Kinh tế học b. Kinh tế học vi c. Kinh tế học chuẩn tắc d. Kinh tế học thực chứng I. Một số khái niệm bản 3. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc a. Kinh tế học thực chứng Là tả các sự kiện, các hoàn cảnh và giải thích sự hoạt động của nền kinh tế một các khách quan và khoa học. I. Một số khái niệm bản 2. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc b. Kinh tế học chuẩn tắc Kinh tế học chuẩn tắc đưa ra những chỉ dẫn hoặc khuyến nghị dựa trên những đánh giá theo tiêu chuẩn cá nhân. dụ Câu nào dưới đây là tuyên bố của kinh tế học thực chứng: a. Nâng cao mức lương tối thiểu dẫn tới thất nghiệp b. Giáo viên cần phải được trả lương cao họ rất quan trọng đối với tương lai con bạn. c. Các vận động viên chuyên nghiệp được trả lương quá cao d. Cần phải tiền thuê nhà thấp hơn cho sinh viên. [...]... bản quá nhiều sự bất bình đẳng kinh tế II Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi 1 Đối tượng nghiên cứu 2 Nội dung nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu III Ba vấn đề kinh tế bản của doanh nghiệp 1 Quyết định sản xuất cái gì? 2 Quyết định sản xuất như thế nào? 3 Quyết định sản xuất cho ai? IV Lý thuyết lựa chọn kinh tế 1 Những vấn đề bản của lý thuyết lựa chọn -. .. xuất Khả năng Hàng tiêu dùng Hàng TBCB A 15 0 0 B 14 0 10 C 12 0 20 D 90 30 E 50 40 F 0 50 2 Đường giới hạn khả năng sản xuất TBCB Đường PPF 50 H G A 15 0 Hàng tiêu dùng V Ảnh hưởng của các quy luật đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu 1 Quy luật khan hiếm - Nội dung quy luật: Mọi hoạt động của con người, trong đó hoạt động kinh tế đều sử dụng các nguồn lực Các nguồn lực đều khan hiếm, giới hạn, đặc biệt là... chi phí hội của vi c sản xuất 1, 2, 3, 4, 5, ĐV lương thực c Tính chi phí hội của vi c sản xuất ĐV lương thực thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 d Tại sao sự khác nhau giữa các chi phí hội ở câu c e Giả sử tài nguyên hiện tăng lên, điều gì sẽ xảy ra với đường PPF? Giải a Vẽ đường PPF b Tính chi phí hội Khả năng Lương thực Máy móc A 0 15 B 1 14 C 2 12 D 3 9 E 4 5 F 5 0 Chi phí hội... xuất 1 ĐV quần áo thì chỉ sản xuất được 4,5 ĐV thức ăn, phải hy sinh 0,5 ĐV thức ăn để 1 đơn vị quần áo Ở phương án C để thêm 1 đơn vị quần áo phải hy sinh 1 đơn vị thức ăn Ở phương án D để thêm 1 đơn vị quần áo phải hy sinh 1, 5 đơn vị thức ăn dụ 1   Giả định một nền kinh tế giản đơn chỉ 2 ngành sản xuất xe đạp và xe máy Bảng sau thể hiện các khả năng thể đạt được của nền kinh tế. .. dụ 1 Các khả năng Sản lượng xe đạp (vạn chiếc) Sản lượng xe máy (vạn chiếc) A 40 0 B 35 4 C 30 6 D 20 8 E 0 10 Yêu cầu a Hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế này? b Nền kinh tế khả năng sản xuất 27 vạn chiếc xe đạp và 8 vạn chiếc xe máy không? c Bạn nhận xét gì nếu nền kinh tế sản xuất tại điểm G (25 vạn chiếc xe đạp và 6 vạn chiếc xe máy) d Hãy tính chi phí hội của vi c... của kinh tế học chuẩn tắc: a Người tiêu dùng mua ít hàng hóa hơn bất kể khi nào giá của hàng tăng, các yếu tố khác không đổi b Ngoài các yếu tố khác, đường cung đối với hàng hóa còn phụ thuộc vào giá của đầu vào c Giá của chăm sóc sức khỏe là quá cao d Vi c học đại học sẽ làm tăng thu thập của bạn lên Ví dụ: Câu nào dưới đây là tuyên bố của kinh tế học chuẩn tắc: a Thâm hụt ngân sách lớn trong những. .. Giải a Vẽ đường PPF b Tính chi phí hội Khả năng Lương thực Máy móc A 0 15 B 1 14 C 2 12 D 3 9 E 4 5 F 5 0 Chi phí hội lần lượt là: 1, 3, 6, 10 , 15 C Tính chi phí hội Khả năng Lương thực Máy móc A 0 15 B 1 14 C 2 12 D 3 9 E 4 5 F 5 0 Chi phí hội lần lượt là: 1, 2, 3, 4, 5 ... tăng thêm 0 0 0 1 3 3 2 7 4 3 8 1 4 8.5 0.5 V Ảnh hưởng của các quy luật đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu 3 Quy luật chi phí hội ngày tăng - Nội dung quy luật Khi muốn thêm số lượng bằng nhau một mặt hàng nào đó xã hội phải hy sinh ngày càng nhiều số lượng 1 mặt hàng khác dụ Phương án Quần áo Thức ăn Số đơn vị thức ăn phải hy sinh A 0 5 B 1 4.5 0,5 C 2 3.5 1 D 3 2 1, 5 Ta thấy: Phương án A: nếu... phí hội của 1 vạn chiếc xe đạp (vạn chiếc xe máy) 20 vạn chiếc xe đạp đầu tiên đòi hỏi phải bỏ qua 2 vạn chiếc xe máy 2/20 10 vạn chiếc xe đạp tiếp theo đòi hỏi phải bỏ qua 2 vạn chiếc xe máy 1/ 5 5 vạn chiếc xe đạp tiếp theo đòi hỏi phải bỏ qua 2 vạn chiếc xe máy 2/5 5 vạn chiếc xe đạp tiếp theo đòi hỏi phải bỏ qua 4 vạn chiếc xe máy 4/5 dụ 2 Khả năng Lương thực Máy móc A 0 15 B 1 14 C 2 12 D... sinh - Tác động của quy luật V Ảnh hưởng của các quy luật đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu 2 Quy luật lợi suất giảm dần - Nội dung quy luật: Nếu tăng dần lượng một yếu tố đầu vào (với giả định các yếu tố khác không đổi) thì sản lượng tăng thêm của đầu ra ngày càng giảm - Tác động của quy luật V Ảnh hưởng của các quy luật đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu Lao động Sản lượng Sản lượng tăng thêm 0 0 0 1 3 3 . BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ 1 BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ 1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học tế học Chương 2: Cung – cầu Chương 2: Cung – cầu Chương. là: a. Kinh tế học vĩ mô b. Kinh tế học vi mô c. Kinh tế học chuẩn tắc d. Kinh tế học thực chứng I. Một số khái niệm cơ bản 3. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc a. Kinh tế học thực. các tế bào trong nền kinh tế. I. Một số khái niệm cơ bản 2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô b. Kinh tế học vĩ mô Kinh tế vĩ mô: là môn khoa học nghiên cứu, phân tích và lựa chọn các vấn đề kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học, Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học, Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học, Chương I Những vấn đề cơ bản về kinh tế học, I. Một số khái niệm cơ bản, Đường giới hạn khả năng sản xuất, V. Ảnh hưởng của các quy luật đến sự lựa chọn kinh tế tối ưu, Chi phí cơ hội của việc sản xuất xe đạp, d. Thể hiện quy luật chi phí cơ hội ngày càng tăng

Từ khóa liên quan