Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) đối với Cung cấp Nước cho Khu vực Nông thôn tại Tỉnh AN GIANG

32 666 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 14:20

Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) đối với Cung cấp Nước cho Khu vực Nông thôn tại Tỉnh AN GIANG Việt Nam: Quản Tài nguyên Nước Đồng bằng sông Mekong đối với Dự án Phát triển Nông thôn(MDWRM-RDP) 1K ho ch Qu n Môi tr ngế ạ ả ườ (EMP) iđố v i Cung c p N c cho Khu v c Nông thôn t iớ ấ ướ ự ạ T nh AN GIANG ỉBản cuối cùng, Ngày 11 tháng 3 năm 2011NỘI DUNGTóm tắtI. GIỚI THIỆU1.1 Dự án1.2 Những quy định EIA của Chính phủ1.3 Chính sách Bảo vệ của Ngân hàng Thế giớiII. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN2.1. Dự án2.2. Thông tin kỹ thuật về Tiểu Dự án 2.3 Quá trình Xử NướcIII. NỀN TẢNG MÔI TRƯỜNG 3.1 Các điều kiện môi trường 3.2. Các điều kiện Kinh tế xã hội3.3 Sử dụng đất3.4. Các điều kiện môi trường IV. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC4.1 Tác động tiềm tàng 4.2 Những tác động tiêu cực và biện pháp khắc phụcV. BỐ TRÍ THỰC HIỆN 5.1 Cơ quan và cán bộ thực hiện5.2 Tư vấn bảo vệ5.3 Chi phí EMP Danh mục BảngBảng 1 Thông tin Kỹ thuật chung về hệ thống cung caoas nước được đề xuất tại An Giang Bảng 2 Biện pháp bảo vệ đối với những tác động tiềm tàng Bảng 3 Quản chất lượng nước (WQ) đối với sự an toàn của nguồn nước chưa xử Danh mục hìnhHình 1 Thiết kế Kỹ thuật Hệ thống Xử Nước bề mặt Hình 2 Vị trí của Hệ thống cung cấp nước được đề xuất tại Tỉnh An Giang Phụ lục: ECOP trong hồ sơ thầu và hồ sơ hợp đồng2TÓM TẮTBối cảnh: Tiểu dự án bao gồm xây dựng 6 hệ thống cấp nước mới và nâng cấp của 2 hệ thống (công suất từ 1 - đến 40 m3 / h) được thiết kế để phục vụ cho 8.890 hộ. Vùng tiểu dự án nằm ở tỉnh An Giang. Việc sử dụng đất lớn trong khu vực này là để sản xuất lúa gạo.Tất cả 8 hệ thống cấp nước đang sử dụng nguồn nước mặt và các địa điểm được đề xuất đã được chọn và thiết kế ý tưởng có sẵn.Tác động: Tác động tiềm năng sẽ chính là do (1) thu hồi đất, (2) giải phóng mặt bằng và xây dựng các trạm bơm nước và nhà máy xử nước. Tác động tiềm năng trong khi hoạt động dự kiến sẽ được nhỏ. Tuy nhiên, có một cần phải theo dõi số lượng nước và chất lượng từ các nguồn nước. Một cuộc khảo sát cho thấy ước tính khoảng 8 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Biện pháp giảm thiểu: Để giảm thiểu những tác động các biện pháp sau đây sẽ được tiến hành tham vấn chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng, đặc biệt là các hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong giai đoạn trước khi xây dựng, xây dựng và hoạt động: (1) Thực hiện hiệu quả và kịp thời RAP và EMDP(2)Thực hiện hiệu quả các biện pháp để giảm thiểu các tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng bao gồm các ECOP phần A và B là một phần trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng và thông báo cho nhà thầu về cam kết này, bao gồm cả giám sát chất lượng môi trường trong quá trình xây dựng. Giám sát và kiểm soát các hoạt động nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm của các cố vấn bảo vệ môi trường (ESA) và / hoặc kỹ sư, những người sẽ được chỉ định bởi PCERWAS. Các kết quả giám sát sẽ được bao gồm trong các báo cáo tiến độ tiểu dự án; tất cả các hồ sơ sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.(3) Sau khi hoàn thành xây dựng, An Giang PCERWAS sẽ tiến hành giám sát về số lượng và chất lượng nước từ nguồn nước ngầm trên cơ sở hàng tháng ít nhất là trong năm đầu tiên hoạt động của hệ thống. Nỗ lực này cũng sẽ được thực hiện để đánh giá nguy cơ ô nhiễm tiềm năng của nguồn nước (cả hai đều từ nước ngầm và nước mặt và hành động để bảo vệ nếu rủi ro cao.Trách nhiệm: An Giang PCERWAS sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả của biện pháp bảo vệ kịp thời và báo cáo tiến độ thực hiện. Các PCERWAS sẽ thiết lập một môi trường và đơn vị xã hội (ESU) bao gồm ít nhất một nhân viên toàn thời gian có trách nhiệm thực hiện hiệu quả biện pháp bảo vệ. Một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia sẽ được thuê để giúp ESU trong việc thực hiện các nhiệm vụ này. Chịu trách nhiệm chính của đơn vị này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn để thực hiện kịp thời, (a) RAP và EMDP, (b) thành lập hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương, và (c) thực hiện hiệu quả của EMP, bao gồm kết hợp của ECOP trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng, thông báo cho nhà thầu, và giám sát của nhà thầu. PCERWAS sẽ thực hiện giám sát chất lượng nước và lượng nước cũng như đánh giá các nguy cơ an toàn của nguồn nước sử dụng nhân viên hiện có.Ban Quản Dự án Trung Ương (CPMU sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả biện pháp bảo vệ bao gồm (a) cung cấp và đào tạo liên quan đến chính sách bảo vệ và các yêu cầu và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên. 3Ngân sách: • Chi phí cho việc thực hiện RAP sẽ được tài trợ của Chính phủ.• Chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ trong thời gian xây dựng, bao gồm tham vấn với các cộng đồng địa phương và người sử dụng nước, giám sát chất lượng nước, phân tích trầm tích, và bồi thường thiệt hại (nếu có) sẽ là một phần của chi phí xây dựng tiểu dự án.• Chi phí cho hoạt động giám sát của nhà thầu sẽ được một phần chi phí giám sát tiểu dự án;• Ngân sách cho đào tạo nhân viên bảo vệ sẽ là một phần của việc quản tiểu dự án.4I. GIỚI THIỆU1.1 Dự ánChính phủ Việt Nam sẽ thực hiện Dự án Quản Tài nguyên nước tại đồng bằng sông Cửu Long (Dự án) trong thời gian 2011-2016 với sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới (WB hoặc Ngân hàng). Là một phần của dự án thành phần 3 "Cấp nước và Vệ sinh môi trường", 6 hệ thống cấp nước mới, nâng cấp 2 hệ thống cấp nước sẽ được xây dựng tại tỉnh An Giang phục vụ cho 8.890 hộ gia đình ở 4 huyện. Mô tả và kỹ thuật thông tin của các tiểu dự án được quy định tại Mục II.1.2 Những quy định EIA của Chính phủVới một hệ thống nước quy mô nhỏ , một EIA là không cần thiết. Tuy nhiên, chủ tiểu dự án sẽ được yêu cầu chuẩn bị một cam kết môi trường đối với mỗi địa điểm của tiểu dự án và phê duyệt an toàn của Uỷ ban nhân dân tỉnh (PPC). Trong quá trình xây dựng, nhà thầu sẽ phải tuân thủ một số quy định của Chính phủ Việt Nam, tiêu chuẩn, quy phạm thực hành, v v liên quan đến an toàn môi trường và có liên quan đến hoạt động xây dựng và chất lượng môi trường và những người quan trọng được liệt dưới đây:• Tiêu chuẩn Bảo vệ Môi trường Việt Nam: Điều luật số. 52/2005/QH11, Nghị định số. 80/2006/ND-CP và Nghị định số. 21/2008/ND-CP của Chính phủ Việt Nam ; Thông tư số. 05/2008/TT-BTNMT cấp bởi MONRE; QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với Chất lượng Môi trường Xung quanh; TCVN 5948-1998: Ân thanh – Tiếng Ồn phát ra từ phương tiện – Mức độ Tiếng ồn cho phép; QCVN 08: 2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước trên Bề mặt; QCVN 09: 2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia on Underground Water Quality ; QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước Uống; QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước trong Khu vực.* Cung cấp nước: TCXD 76:1979- (Thủ tục quản kỹ thuật trong hoạt động của hệ thống cấp nước); Bên cạnh đó, nó là cần thiết để thực hiện theo TCXD66: 1991-Hoạt động của các cấp, thoát nước hệ thống - yêu cầu an toàn. Bên cạnh đó, cần thiết để thực hiện theo TCXD66 :1991-Hoạt động của các cấp, thoát nước hệ thống - yêu cầu an toàn. Nhìn chung, việc duy trì các đường ống nên theo TCXD76: 1979 và-85 20TCN33.1.3 Chính sách Bảo vệ của Ngân hàng Thế giớiĐể phù hợp với chính sách bảo vệ Ngân hàng Thế giới, Khung Quản Xã hội và Môi trường (ESMF) đã được chuẩn bị cho các dự án và đã được áp dụng trong việc chuẩn bị kế hoạch quản môi trường (EMP) cho các tiểu dự án này. Bảo vệ và đánh giá được thực hiện dựa trên các thông tin kỹ thuật được cung cấp trong nghiên cứu tiền khả thi của tiểu dự án và thăm địa điểm giới hạn một số vùng dự án có thể tiếp cận bằng xe hơi. Kết quả của các biện pháp đánh giá và giảm nhẹ được thực hiện trong thời gian thực hiện tiểu dự án được quy định tại mục III và IV dưới đây.5II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN2.1. Mục tiêuTiểu dự án được thiết kế để cung cấp cung cấp nước sạch cho 8.890 hộ (41.763 người) của cuộc sống dân cư nông thôn vùng sâu vùng xa của 4 huyện của tỉnh An Giang. Nỗ lực này sẽ hỗ trợ các chính sách Governemnt để tăng nguồn cung cấp nước nông thôn và bảo vệ sinh môi trường của An Giang cho đến năm 2020. (Quyết định No.104/2000/QĐ-TTG ngày 25 tháng 8, 2000). 2.2. Thông tin kỹ thuật về Tiểu dự ánBảng 1 cung cấp những thông tin kỹ thuật của hệ thống cung cấp nước được đề xuất Bảng 1: Thông tin kỹ thuật chung về hệ thống cung cấp nước được đề xuất tại An GiangHạng mục Giải pháp kỹ thuật (lựa chọn)Vị trí  4 quận huyện của tỉnh An GiangCông trình  Cung cấp trạm xử nước Mạng phân phốiGiai đoạn đầu tư  Đến năm 2020: xây dựng 8 hệ thống cung cấp nước Hệ thống cung cấp nước- Nâng cấp và Bình Phước Xuân hệ thống cấp nước (không có đất mở rộng)- Nâng cấp Long Bình hệ thống cấp nước (công suất hiện có 20m3 / h, nâng cấp lên 40m3 / h; bổ sung diện tích đất cần thiết 23m x13m, tổng chiều dài mạng lưới phân phối mở rộng 1207,5 m- An Quới, An Thạnh Trung, hệ thống cấp nước (công suất 40m3 / h; Diện tích đất cần thiết bao gồm 46m x10m cho nhà máy xử và 2,5 m x 2,5 m cho các trạm bơm, Tổng chiều dài đường ống 31445m cài đặt mạng lưới phân phối ở độ sâu 0,7 m))- Muop Văn-Tây Phú hệ thống cấp nước (Công suất 40m3 / h, diện tích đất cần thiết x27m 32,8 m, chiều dài tổng của mạng lưới phân phối 22.400 m đường ống dẫn cài đặt ở độ sâu 0,7 m- Trung Phú 4-Vĩnh Phú hệ thống cấp nước (Công suất 30m3 / h, diện tích đất cần thiết 30,2 m x 24,7 m, Tổng chiều dài đường ống 20660m mạng lưới phân phối- Vĩnh Thắng-Vĩnh Khanh hệ thống cấp nước Công suất 30m3 / h, diện tích đất cần thiết 26m x 20m, chiều dài đường ống Tổng số 16680m mạng lưới phân phối- Hưng Thuận-Đào Hữu Cảnh hệ thống cấp nước khu vực đất cần 28,5 m x25, 7m, Tổng chiều dài đường ống 13190m mạng lưới phân phối- Vĩnh Lộc, hệ thống cấp nước Công suất 10m3 / h, diện tích đất cần thiết 19m x17m, chiều dài 8040m đường ống Tổng số mạng lưới phân phối 2.3 Quy trình Xử nước6Dưới đây cho thấy sơ đồ thiết kế cho nhà máy xử nước sử dụng nước mặt nguồn nước (hình 1):Hình 1 Thiết kế kỹ thuật hệ thống xử nước bề mặt Mạng phân phốiSông Trạm bơm Cấp 1Bể điều chỉnh Phèn Thùng cặnBể lọcBể lọcKhu vực lưu trữChlorine2.4 Mạng phân phối Vật liệu và đường ống được lựa chọn, tính toán và thiết kế cho các tùy chọn tối ưu về điều kiện kinh tế và kỹ thuật.Khu vực lắp đặt đường ống chủ yếu dọc theo các con đường hiện tại để tái định cư mà không cần thiết. Tổng chiều dài đường ống phân phối của hệ thống cấp nước được thể hiện trong Bảng 1 III. NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG 3.1. Các điều kiện tự nhiên• Vị trí địa lý. An Giang nằm ở thượng nguồn sông MeKong trong lãnh thổ Việt Nam. Các tỉnh được bao bọc bởi Campuchia ở phía Tây Bắc, theo tỉnh Kiên Giang ở miền Nam Tây, theo Thành phố Cần Thơ ở miền Nam, do tỉnh Đồng Tháp ở phía Đông, bao gồm một thành phố, 2 thị trấn và 8 huyện.• Chế độ khí hậu: An Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Có rất ít thiên tai hơn các khu vực khác, 2 mùa bao gồm cả mùa mưa (từ tháng năm đến tháng mười một) và mùa khô (từ tháng tháng Tư năm tới nhiệt độ trung bình. là từ 26-28oC.• Địa hình: An Giang có 2 loại địa hình bao gồm cả phù sa (87%), đồng bằng và moutainious địa hình (13%).• Thủy văn: An Giang là trên thượng nguồn sông MeKong, có 280 con sông lớn và nhỏ, các kênh bao gồm sông Tiền và sông Hậu với tổng chiều dài 100km và lưu lượng trung bình của 13800m3 /73.2. Các điều kiện kinh tế - xã hộiAn Giang là một trong những trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ, nền kinh tế An Giang đã được phát triển đáng kể. Với tốc độ phát triển kinh tế, nó là cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Trong đó, cấp nước mở rộng là một trong những nhu cầu hàng đầu. 3.3. Điều kiện về môi trường trong khu vực dự ánNước ngầm: Trong thời hạn tỉnh có 7.133 giếng khoan, một số trong đó bị ô nhiễm hoặc nguy cơ tuyệt chủng. Từ các kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của các chuyên gia tư vấn REA, năm 2010, ngoại trừ vi khuẩn Coliform và Clorine, tất cả các thông số phân tích trong nước ngầm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gặp về chất lượng nước ngầm (QCVN 09:2009 / BTNMT). Sự tập trung của các vi khuẩn Coliform dao động 139-159 MPN/100ml, cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Việc tập trung của clo trong nước ngầm khác nhau từ 219,7-443,6 mg / l, cao hơn giới hạn cho phép Nước bề mặt: Lớn về số lượng và chất lượng tốt. Theo bề mặt kết quả phân tích chất lượng nước của Trung ương tỉnh An Giang cho cấp nước và vệ sinh môi trường, năm 2010, nồng độ của độ đục, độ màu, Tổng Fe trong nước cao hơn giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước trong nước (QCVN 02:2009 / BYT). Chất lượng không khí: Nhìn chung, chất lượng không khí của khu vực tiểu dự án là khá tốt, nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2009 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh  Chất lượng nước ngầm: Từ các kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của các chuyên gia tư vấn REA, năm 2010, độ pH của đất là độ chua, độ thấp của đất từ trung bình đến hơi; Nồng độ nitơ tổng số trong đất từ 0,175-0,224% ở nồng độ công bằng với mức độ giàu có, trong tổng số phốt pho khá nghèo từ 0,020-0,028%. Đất không bị ô nhiễm kim loại nặng bao gồm Zn, Pb, As, Cd, Cu, nồng độ của họ trong đất tất cả đã gặp QCVN 03/2008/BTNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kim loại nặng trong đất.8Hình 3 Vị trí của Hệ thống cung cấp nước được đề xuất tại Tỉnh An Giang 9IV. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC4.1 Tác động tiềm tàng Việc thực hiện tiểu dự án sẽ làm tăng số dân nông thôn được sử dụng nước sạch và cải thiện điều kiện sống, giảm nguy cơ bị các bệnh do nước (như bệnh về mắt, tiêu chảy, sốt xuất huyết) của người dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng. 4.2 Những tác động tiêu cực và biện pháp khắc phục• Thực hiện bảo vệ: Công việc bảo vệ sẽ được bảo vệ. Tiểu dự án sẽ cần một diện tích đất nhỏ để tiến hành xây dựng nhà máy xử nước và điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 8 hộ gia đình. Do các hệ thống này nhỏ nên sẽ không có những tác động tiêu cực đối với môi trường địa phương trong quá trình xây dựng và hoạt động. Tuy nhiên, sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục để giảm thiểu những tác động tiêu cực như được nhấn mạnh dưới đây. • Giải tỏa đất: Chuẩn bị RAP và EMDP theo yêu cầu như RPF và EMPF. • Xây dựng: Sẽ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các tác động xấu đối với người dân địa phương và môi trường trong quá trình xây dựng bằng cách yêu cầu Nhà thầu áp dụng các biện pháp xây dựng hợp cũng như bàn bạc với chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương theo các điều kiện và điều khoản trong Quy phạm thực hành Môi trường (ECOP) Phần A và B nằm trong các hồ sơ hợp đồng và hồ sơ thầu (Xem Phụ lục). Do bản chất của đất nông thôn nên không cần phải giám sát chất lượng môi trường. Tuy nhiên, thông qua quá trình bàn bạc với người dân địa phương, nếu người dân yêu cần, nhà thầu sẽ tiến hành giám sát. Cần chú ý đến những hoạt động sau: • Quản và điều kiện vệ sinh tại lán trại, an toàn của công nhân và thái độ của họ; • Quản công trường xây dựng, bảo đảm vệ sinh môi trường và những khu vực xung quang như phủ xe tải vận chuyển vật liệu, tưới nước để chống bụi và trong quá trình xây dựng, vận chuyển hợp để giảm những tác động của tiếng ồn đối với khu vực dân cư lân cận; và• Hợp tác với người dân, cộng đồng địa phương và chịu trách nhiệm đối với những yêu cầu của họ liên quan đến việc giảm nhẹ tác động tiêu cực. …• Hoạt động: Trong quá trình hoạt động, cần theo dõi chất lượng nước và số lượng nước thường xuyên như một phần trong việc vận hành hệ thống. Lượng nước thải nhỏ nhưng những người hưởng lợi cần cải thiện điều kiện vệ sinh trong khu vực dịch vụ và điều này từ đó sẽ nhận được sự giúp đỡ theo chương trình vệ sinh được thực hiện trong phạm vi dự án. 10[...]... thống cung cấp nước mới và Phần E đối với việc nâng cấp hệ thống cung cấp nước (xem Phụ lục) Đối với hệ thống cung cấp nước mới, nhà thầu cần phải chuẩn bị các biện pháp khắc phục trong Kế hoạch Quản Môi trường Công trường (SEMP) SEMP sẽ được ESA và/hoặc kỹ sư hiện trường phê duyệt và giám sát ECOP Phần A và B sẽ được áp dụng đối với việc xây dựng những hệ thống cung cấp nước mới Đối với việc nâng cấp. .. dựng • Các hoạt động quân đội, thâm canh và chăn nuôi gia súc; mỏ cát thạch anh hoặc đá vôi; nước thải 29 Phần ECOP E: Quản các hợp đồng có quy mô rất nhỏ Phần này có thể được áp dụng đối với các công trình nhỏ như xây dựng cầu dành cho người đi bộ và những loại cầu khác (xx) và nâng cấp hệ thống cấp nước Lập kế hoạch quản môi trường Việc lập kế hoạch quản môi trường xây dựng (SEMP) sẽ không cần... thầu trong việc quản lý, giám sát và kiểm soát nhà thầu phụ (nếu có) A1 Kế hoạch Quản Môi trường tại Hiện trường (SEMP) 1 Sự chuẩn bị của SEMP: Ngay sau khi hợp đồng được đặt, các nhà thầu sẽ sản xuất một địa điểm Kế hoạch quản môi trường (SEMP) phê duyệt bởi các cố vấn môi trường (ESA) để được chỉ định bởi PPMU Các SEMP sẽ đặt ra làm thế nào nhà thầu dự định để hoạt động xây dựng tại các địa điểm... minh qua Kế hoạch quản công trường (SEMP) cách và khung thời gian mà họ tuân thủ theo các điều điện ECOP này - Nhà thầu sẽ cung cấp thông và báo cáo qua “Đường dây nóng” có nhân viên trực suốt thời gian làm việc Chi tiết liên lạc sẽ được thông báo rõ ràng trên công trường Nên cung cấp kịp thời những thông tin về tiến độ xây dựng bao gồm các hoạt động dự án có thể cần phải ngừng hoạt động giao thông... D: Hướng dẫn Bảo vệ môi trường nguồn nước ngầm Phần này sẽ được sử dụng kết hợp với các điều khoản quy định tại Phần A và Phần B Phần này sẽ được áp dụng cho tất cả các hoạt động thi công hệ thống cung cấp nước mới Việc lập kế hoạch quản môi trường xây dựng (SEMP) sẽ tuân theo quy định trong Phần A Các tham vấn cuối với các chính quyền địa phương và người dân sở tại sẽ là cần thiết trong cả giai đoạn... Chính phủ đối với nước uống (QCVN 01 and 02/BYT) Tiêu chuẩn của Chính phủ đối với nước uống (QCVN 01 and 02/BYT) 14 Phụ lục ECOP trong hồ sơ thầu và hồ sơ hợp đồng Ghi chú: Đối với tất cả hợp đồng cung cấp nước, ECOP Phần A và B được áp dụng Đối với việc nâng cấp hợp đồng cung cấp nước, việc áp dụng ECOP Phần E có thể chấp nhận được Thông tin trong ECOP Phần D như sau Giới thiệu (a) Giám sát hợp đồng -... khỏe cộng đồng ESA có kinh nghiệm về quản môi trường, đào tạo và giám sát (ít nhất 5 năm) đối với các dự án xây dựng, bao gồm những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe nơi làm việc (xem quy định VN) và những quy định hiến pháp liên quan và về môi trường của nhà nước - Trách nhiệm của FE bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, để: (a) Thực hiện giám sát công trường xây dựng để giám sát hoạt động... quy định Chính phủ Việt Nam và cũng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về dự án cho Tổng công cộng, đặc biệt là những người mà có thể gây ra an toàn công cộng, gây phiền hà, và các khu vực nhạy cảm và các địa điểm lưu trữ và các khu vực xử đặc biệt 7 Nhà thầu sẽ cung cấp thông tin và báo cáo qua điện thoại "đường dây nóng" nhân viên ở mọi thời điểm trong giờ làm việc Thông tin về các cơ sở này sẽ được hiển... chất lượng nước tại các địa điểm cụ thể và phù hợp với quy định của chính phủ liên quan đến quản nước thải và giám sát chất lượng nước (b) Bụi, Tiếng ồn, Độ rung 4 Nhà thầu phải thực hiện tất cả các nỗ lực kiểm soát bụi, tiếng ồn và độ rung từ địa điểm, như xa như là hợp thực tế Quá nhiều tiếng ồn / rung hoạt động tạo phải phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ Việt Nam Đối với lĩnh vực quan trọng,... về môi trường và áp dụng các tiêu chuẩn thích hợp trong quá trình ký kết hợp đồng Nhà thầu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng bao gồm các yêu cầu về an toàn và sức khỏe ECOP PHẦN A: Điều khoản chung 16 Phần này trình bày các yêu cầu chung đối với Nhà thầu về việc xử những tác động của các hoạt động tiểu dự án đối với môi trường Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch quản . khỏe cộng đồng. thống cung cấp nước mới và Phần E đối với việc nâng cấp hệ thống cung cấp nước (xem Phụ lục). Đối với hệ thống cung cấp nước mới, nhà thầu. được thiết kế để cung cấp cung cấp nước sạch cho 8.890 hộ (41.763 người) của cuộc sống dân cư nông thôn vùng sâu vùng xa của 4 huyện của tỉnh An Giang. Nỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) đối với Cung cấp Nước cho Khu vực Nông thôn tại Tỉnh AN GIANG , Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) đối với Cung cấp Nước cho Khu vực Nông thôn tại Tỉnh AN GIANG , Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) đối với Cung cấp Nước cho Khu vực Nông thôn tại Tỉnh AN GIANG , GIỚI THIỆU 1.1 Dự án MƠ TẢ TIỂU DỰ ÁN 2.1. Dự án NỀN TẢNG MƠI TRƯỜNG 3.1 Các điều kiện mơi trường BỐ TRÍ THỰC HIỆN 5.1 Cơ quan và cán bộ thực hiện, Những quy định EIA của Chính phủ Chính sách Bảo vệ của Ngân hàng Thế giới, NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG, NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 4.1 Tác động tiềm tàng