vận dụng cơ sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề cơ bản của dân tộc việt nam hiên nay

25 1,905 9
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2014, 20:36

vận dụng cơ sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề cơ bản của dân tộc việt nam hiên nay Bài Thảo Luận Số 1 Bộ Môn Triết Học Mác-Lenin II Nhóm 5 Chủ đề: vận dụng sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề bản của dân tộc việt nam hiên nay Lời Mởi Đầu Dân tộc là một vấn đề rộng lớn. Cùng với vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc luôn là nội dung quan trọng, ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giải quyết vấn đề dân tộc là một trong những vấn đế quyết định đến sự ổn định, phát triển hay khủng hoảng, tan của một quốc gia, một dân tộc.Từ đó Mac-lenin đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề dân tộc, xem xét và giải quyết vấn đề dân tộc trên sở và vì lợi ích bản, lâu dài của dân tộc Dân tộc học là khoa học nghiên cứu về các cộng đồng tộc người. Nếu Dân tộc học Âu - Mỹ xưa kia chỉ nghiên cứu các dân tộc lạc hậu (ở thuộc địa), thì Dân tộc học Mác - xít lại nghiên cứu tất cả các cộng đồng tộc người, không phân biệt dân tộc lạc hậu hay đã phát triển, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là nghiên cứu văn hóa các dân tộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu, trước tiên Dân tộc học phải giải quyết những vấn đề về lý thuyết tộc người và bắt buộc phải phân loại được các tộc người. Khâu then chốt này vừa là mục tiêu, nhiệm vụ, lại vừa là sở, nền tảng quyết định đến sự thành bại của Dân tộc học. Vậy những vấn đề bản về lý thuyết tộc người và phân loại tộc người là gì. Quan điểm của các nhà nghiên cứu thuộc các trường phái khác nhau về những vấn đề này như thế nào. Ở Việt Nam lý thuyết tộc người và phân loại tộc người đã và đang diễn ra như thế nào; thế nào là một dân tộc, thế nào là một tộc người; văn hóa tộc người là gì, văn hóa dân tộc là gì, Những vấn đề nêu trên đã tác động như thế nào đến thực tiễn công tác dân tộc, xác định thành phần dân tộc và nghiên cứu văn hóa các dân tộc. Chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề vận dụng sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề bản của dân tộc việt nam hiên nay, những việc đã làm được và những việc chưa làm được và tìm cách khắc phục những khuyết điểm còn sót lại nhằm xác lập quan hệ công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia, giữa các quốc gia dân tộc trên các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội. Phần 1: Tìm hiểu chung A. khái niệm B. Nguyên tắc bản của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc Phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mac-lenin đã xây dựng cương lĩnh dân tộc với 3 nội dung bản sau: - là cộng đồng người cụ thể những mối quan hệ chặt chẽ bền vững, sinh hoạt kinh tế chung, ngôn ngữ chung, và trong sinh hoạt văn hóa những đặc thù riêng so với cộng đồng khác, sự kế thừa và phát triển triển cao hơn những nhân tố tộc ngườiở bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý thức tự giác tộc người của dân cư cộng đồng đó. là một cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân một nước, lãnh thổ, quốc gia, nền kinh tế thống nhất, sử dụng ngôn ngữ chung và ý thức về sự thống nhất quốc gia của mình, gắn bó với nhau bởi lợi ích chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước. Dân tộc Thể hiện bản chất quốc tế của giai cấp công nhân, phong trào công nhân và phản ánh tinh thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp Quyền tự quyết dân tộc là quyền làm chủ của mỗi dân tộc, quyền tự quyết định con đường phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của dân tộc mình. Quyền tự quyết dân tộc bao gồm: quyền tự do phân lập và quyền các dân tộc tự nguyện liên hiệp lại thành một liên bang các dân tộc trên sở bình đẳng, giúp nhau cùng tiến bộ Đây là quyền thiêng liêng của mọi dân tộc Quyền bình đẳng dân tộc là bảo đảm cho mọi dân tộc dù đông người hay ít người, dù trình độ phát triển cao hay thấp đều nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau, không một dân tộc nào được giữ đặc quyền, đặc lợi trong quan hệ xã hội cũng như trong quan hệ quốc tế. liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc. các dân tộc được quyền tự quyết. các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Cương lĩnh dân tộc Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin là một bộ phận trong cương lĩnh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; là sở lý luận của đường lối, chính sách dân tộc của các Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh dân tộc của Lenin đã trở thành sở lý luận cho chủ trương, đường lối chính sách dân tộc của các ĐCS và nhà nước XHCN. Phần 2: Những vấn đề bản của dân tộc Việt Nam hiện nayViệt Nam, tiêu chí xác định dân tộc bắt đầu được đề cập từ 1960. Năm 1973 tại Hà Nội đã tiến hành hai cuộc Hội thảo khoa học (vào tháng 6 và tháng 11). Các hội thảo đã thống nhất lấy dân tộc (tộc người) làm đơn vị bản trong xác định thành phần dân tộcViệt Nam. Ba tiêu chí để xác định dân tộc/tộc người, được thống nhất sử dụng: (1). chung tiếng nói (ngôn ngữ mẹ đẻ) (2). chung những đặc điểm sinh hoạt văn hóa (đặc trưng văn hóa) (3). cùng ý thức tự giác, tự nhận cùng một dân tộc Việt Nam là một quốc gia độc lập, một quốc gia đa sắc tộc, với 54 dân tộc anh em cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam. Đặc trưng bản của các dân tộcViệt Nam: - Các dân tộc đều truyền thống đoàn kết gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống nhất. - Các dân tộc quy mô dân số và trình độ phát triển không đồng đều. - Mỗi dân tộc sắc thái văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng góp phần làm nên sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. - Các dân tộc thiểu số cư trú phân tán và xem kẽ trên địa bàn rộng lớn, chủ yếu là miền núi, biên giới, hải đảo Do lịch sử để lại của đất nước ta và sự phát triển của mỗi dân tộc, cộng với điều kiện tự nhiên và địa bàn cư trú, nói chung trình độ phát triển của các dân tộc thiểu số so với dân tộc đa số còn thấp, giữa các dân tộc, phát triển cũng không đồng đều: Một nước nhiều dân tộc như nước ta, truyền thống đoàn kết là chủ yếu, nhưng cũng còn những mặc cảm, bọn phản động thường lợi dụng vấn đề dân tộc để phục vụ âm mưu, thủ đoạn của chúng. Do đó cần phải cảnh giác cao, chính sách dân tộc đúng và thực hiện nghiêm túc, không để kẽ hở cho bọn phản động và phần tử xấu thể lợi dụng được. Trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là vận dụng Cương lĩnh dân tộc của Lênin, Đảng và Nhà nước ta ngay từ khi thành lập đã xem vấn đề dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tầm quan trọng hàng đầu Phần 3: Chính sách dân tộc của đảng và nhà nước ta 1. Thời kỳ thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã đề cập vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc “ Độc lập dân tộc, người cày ruộng” phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của các dân tộc. - Đại hội Đảng lần thứ nhất (tháng 3/1935), Nghị quyết về công tác dân tộc gồm 3 vấn đề: sinh hoạt kinh tế, chính trị và xã hội của dân chúng lao động các dân tộc. - Bác Hồ về nước năm (1941), xây dựng vùng căn cứ, chỉ đạo cả nước tiến hành cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc. Từ Pắc Bó đến Tân Trào, từ khởi nghĩa Bắc Sơn đến Ba Tơ lịch sử đều là ở vùng dân tộc và miền núi. - Ngày 22-12-1944, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại khu rừng Trần Hưng Đạo huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, trong 34 chiến sỹ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên đó 30 người là dân tộc thiểu số chiếm 88% (19 người là Tày, 9 người Nùng, 1 người Mông, 1 người Dao). Những chiến sỹ giải phóng quân là người dân tộc thiểu số đó đã được Bác Hồ, Đảng và quân đội rèn luyện trở thành những tướng lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam như: Hoàng Đình Giong, Đàm Quang Trung, Lê Quảng Ba, Vũ Lập và những cán bộ của Đảng như: Hoàng Văn Thụ dân tộc Tày là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của Đảng ta. - Nhờ những chủ trương, đường lối, giải pháp đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã nhanh chóng tập hợp được các dân tộc trong nước ta thành một khối thống nhất tạo ra sức mạnh to lớn đưa đến cách mạng tháng 8-1945 thắng lợi, ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam Á đại diện cho lợi ích của cả dân tộc Việt Nam, trong đó các dân tộc thiểu số. - Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 đã ghi rõ “ các dân tộc thiểu số được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ ” đó là sự bảo đảm pháp lý đầy đủ để đồng bào tin tưởng và đi theo chế độ xã hội mới. 2. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp: - Đất nước vừa giành được độc lập, thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch (19-12-1946), nhân dân các dân tộc thiểu số đã cùng đồng bào cả nước bước vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời kỳ này Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng lệnh chọn vùng Sơn Dương, Định Hóa (là vùng dân tộc thiểu số và miền núi) làm “Thủ Đô” của kháng chiến chống Pháp. Ở những nơi khác, cũng hình thành các vùng căn cứ lớn, nhỏ là nơi đặt quan lãnh đạo kháng chiến trực tiếp ở từng địa phương, từng khu vực là nơi đặt các xưởng quân giới, kho tàng phục vụ cho kháng chiến, nhiều chiến khu nổi tiếng nằm ở vùng dân tộc hay được nhắc đến như chiến khu Việt Bắc, chiến khu Đ miền Đông Nam Bộ, chiến khu Bác Ái Ninh Thuận, chiến khu Mộc Hạ ở Sơn La Ngay từ đầu, khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, chúng đã bị nhân dân các dân tộc tham gia chống trả quyết liệt ở mọi nơi, từ Bắc chí Nam, biết bao tấm gương người dân tộc thiểu số dũng cảm, tiêu biểu không thể kể hết như: Bế Văn Đàn, La Văn Cầu (dân tộc Tày), Lò Văn Giá (dân tộc Thái), Siu Bleh (dân tộc Gia Rai), anh hùng Núp (dân tộc Ba Na) - Tháng 8 năm 1952, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về chính sách dân tộc thiểu số ghi rõ: “ đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ để giúp nhau tiến bộ về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa ”, thể nói, lần dầu tiên Đảng ta Chính sách dân tộc một cách toàn diện. Chính sách đó đã đi vào quần chúng các dân tộc thiểu số, tạo ra sức mạnh to lớn về sức người, sức của góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 làm nức lòng bạnnăm châu, kẻ thù thì khiếp đảm, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. 3. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 khóa II về cách mạng miền Nam đã chỉ ra rằng phải kết hợp chặt chẽ giữa ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận), kết hợp chặt chẽ ba vùng (đô thị, đồng bằng, miền núi) và xác định vùng miền núi là vùng chiến lược quan trọng, các dân tộc thiểu số là lực lượng to lớn của cách mạng. [...]... hóa, dân trí của các dân tộc đều được nâng cao - Đoàn kết: Các dân tộc đều là những thành viên, hợp thành của cộng đồng các dân tộc Việt Nam Không phân biệt dân tộc đa số hay dân tộc thiểu số Sức mạnh của dân tộc Việt Nam là ở chỗ đoàn kết, như Bác Hồ nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Kết quả của sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã chứng minh rất rõ điều đó -... vùng của đất nước, góp phần vào nâng cao dân trí của đồng bào các dân tộc - bản hoàn thành công tác định canh định cư - Xây dựng được sở chính trị, đội ngũ cán bộ và đảng viên các dân tộc ở các vùng, các cấp trong sạch và vững mạnh, đáp ứng bản nhu cầu cán bộ dân tộc, trước hết là đối với cấp sở và huyện - Trên sở đó, củng cố và tăng thêm lòng tin của các dân tộc đối với chính sách của. .. cán bộ dân tộc đã không được chú ý như trước, dẫn đến sự băn khoăn của đồng bào đó là điều thực tế đã diễn ra ở một số nơi 5 Do những tồn tại trên, nên mặc cảm giữa các dân tộc chưa được xoá bỏ triệt để, từng nơi, từng lúc việc đoàn kết dân tộc lại phát sinh vấn đề mới, nếu không xử lý tốt dễ làm phức tạp vấn đề Một vài nơi chưa nhận thức được vấn đề cốt lõi của chính sách dân tộc là tuy cấu dân số... đẳng về kinh tế là nội dung rất quan trọng vì nó ý nghĩa quyết định cho sự bình đẳng về mọi mặt Bình đẳng về văn hóa là, các dân tộc sự phát triển hài hòa trong một nền văn hóa đa dân tộc, không những không làm mất đi bản sắc dân tộc, mà trái lại bản sắc văn hóa của các dân tộc còn được giữ vững và ngày càng phát triển, các dân tộc quyền sử dụng tiếng nói và chữ viết của mình, các dân tộc được... đầy ắp kỳ tích anh hùng, rất đáng tự hào về những chiến công và về những con người mà tiêu biểu là hàng trăm dũng sỹ diệt Mỹ, hàng trăm cá nhân và đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, hơn 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng là người các dân tộc thiểu số Thành công của sức mạnh đoàn kết các dân tộc, mãi mãi đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc, của đất nước Việt Nam ta, chói lọi cho muôn đời, thế hệ mai... trí của vấn đề dân tộc không hề thay đổi 6 Hiện nay, miền núi và vùng dân tộc thiểu số, nổi lên một số vấn đề đáng chú ý là: - Tình hình di biến động dân cư tương đối lớn, hàng chục vạn người thuộc nhiều dân tộc di cư từ vùng cao xuống vùng thấp, từ phía Đông sang phía Tây, từ phía Bắc vào phía Nam - Tranh chấp ruộng đất, mua bán ruộng đất xảy ra phổ biến ở các địa phương, phần lớn giải quyết về đất... chuyển nổi giữa các dân tộc trong cả nước, phát huy tinh thần cách mạng và năng lực sáng tạo của các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Chính sách dân tộc của Đảng là thực hiện triệt để quyền bình đẳng mọi mặt giữa các dân tộc, tạo những điều kiện cần thiết để xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch về trình độ kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, đưa miền... dân tộc tiến bộ, cùng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cùng làm chủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, VI đặt ra vấn đề đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc, được cụ thể hóa tại Nghị quyết 22/NQTW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng đề ra những chủ trương chính sách lớn về. .. đại hóa - Từ năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội; Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đề ra chính sách dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước là “giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là một trong những nhiệm vụ tính chất chiến lược của cách mạng Việt Nam nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước ta hiện nayra sức tăng... tốt đẹp của mỗi dân tộc trên sở ngày càng hoà nhập, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc b Mục tiêu cụ thể (trước mắt) - Ổn định và phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện một bước đời sống nhân dân các dân tộc Xoá được nạn đói, giảm số hộ nghèo xuống dưới mức 30% Giảm bớt khoảng cách chênh lệch nghèo đói giữa các vùng và các dân tộc Thu hẹp khoảng cách về thu . của dân tộc Dân tộc học là khoa học nghiên cứu về các cộng đồng tộc người. Nếu Dân tộc học Âu - Mỹ xưa kia chỉ nghiên cứu các dân tộc lạc hậu (ở thuộc địa), thì Dân tộc học Mác - xít lại nghiên cứu. định đến sự thành bại của Dân tộc học. Vậy những vấn đề cơ bản về lý thuyết tộc người và phân loại tộc người là gì. Quan điểm của các nhà nghiên cứu thuộc các trường phái khác nhau về những vấn. vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Từ năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội; Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng cơ sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề cơ bản của dân tộc việt nam hiên nay, vận dụng cơ sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề cơ bản của dân tộc việt nam hiên nay, vận dụng cơ sở của chủ nghĩa Mac-lenin về vấn đề dân tộc. Từ đó tìm ra những vấn đề cơ bản của dân tộc việt nam hiên nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn