nghiên cứu thiết kế và ứng dụng công nghệ dập bước liên tục (progressive die) sản xuất tấm tản nhiệt điều hoà không khí (sản phẩm trong ngành cơ điện tử và sản phẩm tiêu dùng cao cấp)

116 538 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan