ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận- các chuyên đề nghiên cứu

532 841 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2014, 18:14

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TTRUNG TÂM QUY HOẠCH ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC Liên đoàn Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước miền Nam BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÂN CẬN 6949-1 14/8/2008 Hà Nội - 2008 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Đức Chân Đề tài: Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận CHUYÊN ĐỀ 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÂN CẬN Hà Nội - 2007 i MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương I TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 2 I - HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 2 II - DỮ LIỆU CỦA ĐỀ TÀI 2 Chương II CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 4 I - CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU 4 II - TIỀN XỬ LÝ TÀI LIỆU 4 III - NHẬP DỮ LIỆU 4 III.1 - Lựa chọn dữ liệu nhập 4 III.2 - Nhập dữ liệu 4 III.3 - Hỗ trợ nhập dữ liệu 5 IV - XUẤT TÀI LIỆU 5 IV.1 - Nội dung chuẩn bị sẵn 5 IV.2 - Nội dung theo yêu cầu 5 Chương III SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ĐỀ TÀI 6 I - CUNG CẤP DỮ LIỆU DỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 6 II - CÁC BIỂU BẢNG PHỤC VỤ VIẾT CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 6 II.1 - CÔNG TÁC HÌNH 6 II.2 - Dữ liệu thời gian 7 KẾT LUẬN 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO 9 1 MỞ ĐẦU Báo cáo chuyên đề: "Cơ sở dữ liệu địa chất thủy văn" là chuyên đề số 1 của đề tài khoa học công nghệ: "Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận" của Bộ tài Nguyên Môi trường. Mục tiêu: Thu thập dữ liệu chuyên môn về địa chất thủy văn trong vùng các nghiên cứu đã có tổ chức lưu trữ truy xuất các thông tin theo các yêu cầu của đề tài. Tham gia thực hiện chuyên đề gồm có: - ThS. Ngô Đức Chân, chủ nhiệm Đề tài. - CN. Trịnh Quang Trung. - KS. Nguyễn Huy Tuấn. Bố cục của Báo cáo chuyên đề này bao gồm 3 chương không kể phần Mở đầu Kết luận: Chương I - Tổng quan về cơ sở dữ liệu ĐCTV. Chương II - Cơ sở dữ liệu ĐCTV. Chương III - Sử dụng cơ sở dữ liệu trong đề tài. 2 Chương I TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN I - HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN Trong vùng hiện đang có nhiều nghiên cứu liên quan địa chất thủy văn. Đáng kể nhất là các đề tài đề án của Cục ĐC&KS Việt Nam các dự án của địa phương (Đồng Nai, TPHCM, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh BR-VT, Long An). Đây là những nguồn tài liệu đáng kể cho việc thực hiện đề tài. Dữ liệu nghiên cứu địa chấ t thủy văn hiện lưu trữ Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Nam các cơ quan hữu quan rất phong phú, phức tạp tuy nhiên lại thiếu đồng bộ. Sự thiếu đồng bộ này được thể hiện như sau: - Phân tầng ĐCTV không đồng bộ có sự thay đổi theo từng giai đoạn. - Tên lỗ khoan trùng lắp. - Sự thay đổi tổ chức hành chánh (tỉnh, huyện, xã…). - Số lượng lỗ khoan khai thác r ất nhiều số liệu điều tra còn so sài. Đây là điều cơ bản nhất chắc chắn sẽ gây ra những sai lầm đáng kể khi sử dụng. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, đề tài đã tiến hành thu thập khá đầy đủ các dữ liệu liên quan với khối lượng rất lớn. Do đó, cần thiết phải có được một hệ thống lưu trữ dữ li ệu hiệu quả có tính khoa học mà ít bị nhầm lẫn truy xuất dễ dàng. II - DỮ LIỆU CỦA ĐỀ TÀI 1- Dữ liệu các điểm nghiên cứu ĐCTV (lỗ khoan, giếng, nước mặt): - Lỗ khoan: 1.452 - Giếng: 1.085 - Nguồn lộ: 151 - Nước mặt:167 Hình I.1 - Bảng thống kê các điểm nghiên cứu ĐCTV 3 2- Dữ liệu quan trắc mực nước NDĐ: bao gồm dữ liệu mực nước tại 122 lỗ khoan 3- Dữ liệu mực nước sông suối: dữ liệu mực nước tại 13 bị trí. 4- Dữ liệu lượng mưa: dữ liệu lượng mưa tại 11 trạm đo. 5 - Dữ liệu khai thác: Dữ liệu khai thác tại các tỉnh trong vùng. Lượng khai thác được tính theo đơn vị xã, phường hoặc thị tr ấn. Trong các dữ liệu nêu trên thì các dữ liệu thời gian chiếm khối lượng lớn nhất. 4 Chương II CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT THỦY VĂN I - CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU II - TIỀN XỬ LÝ TÀI LIỆU Mục đích: Chỉnh lý tài liệu thu thập được hệ thống hóa phân chia theo nguyên tắc thống nhất nhưng vẫn bảo đảm tính nguyên thủy tuyệt đối của số liệu. Phương pháp - Phân chia địa tầng ĐCTV theo thang địa tầng ĐCTV hiện hành. - Chỉnh lý tả thạch học các ký hiệu thạch học. - Tính toán, ki ểm tra chỉnh lý tài liệu hóa. - Tính toán chỉnh lý tài liệu mực nước. - Chỉnh tài liệu khai thác. III - NHẬP DỮ LIỆU III.1 - Lựa chọn dữ liệu nhập Mục đích: - Lựa chọn những dữ liệu gốc với số lượng dữ liệu tối thiểu nhưng vẫn bảo đảm có được đầy đủ thông tin cho từng loại dữ liệu. - Tạo các b ảng nhập dữ liệu phù hợp với lựa chọn trên. III.2 - Nhập dữ liệu 1- Dữ liệu địa tầng. - Chiều sâu đáy lớp - tả thạch học Bảng dữ liệu chiều sâu mái, đáy lớp tính tóa ngoại suy giá trị hệ số thấm. 2- Dữ liệu TPHH, kết quả hút nước thí nghiệm các số liệu khác. - Thành phần hóa học: Các tính chất vật lý hóa học (chỉ nh ập số liệu gốc từ thí nghiệm có được). - Kết quả hút nước thí nghiệm các số liệu còn lại của phiếu lỗ khoan thông dụng. Bảng thống kê kết quả hút nước thí nghiệm thành phần hóa học của các loại điểm nghiên cứu 3- Dữ liệu quan trắc mực nước: Chọn lựa các lỗ khoan có ống lọc đúng vào 1 tầng chứa nước có số liệu tin cậ y tính toán bổ sung dữ liệu bị mất. Công tác này được thực hiện hàng năm nhập CSDL chung. Thuận lợi cho Đề tài đã có số liệu tổ chức thành bảng từ CSDL này nên việc nhập dữ liệu không tốn nhiều thời gian. 4- Dữ liệu khai thác: - Dữ liệu khai thác tập trung, bao gồm các thông tin: Tên lỗ khoan, cá nhân hoặc đơn vị chủ quản, vị trí hành chánh (xã huyện tỉnh), toạ độ, lưu lượng khai thác. - Dữ liệ u khai thác nhỏ, bao gồm các thông tin: Xã, huyện, tỉnh, tổng số lỗ khoan, tổng lưu lượng khai thác cho từng tầng chứa nước. 5 III.3 - Hỗ trợ nhập dữ liệu 1- Kiểm tra tên lỗ khoan giống nhau 2- Tính tổng khoáng hóa kiểm tra kết quả với lượng cặn sấy khô 105 o . 3- Tính toán các số liệu tính toán từ số liệu gốc: tỉ lưu lượng, CO 2 ăn mòn, độ cứng, … 4- Dùng chức năng “Validation” giúp việc nhập những dữ liệu dài, giống nhau, lập lại nhiều lần như: địa danh, loại điểm nghiên cứu, địa tầng địa chất, tính chất vật lý của nước, gọi tên nước…. 5- Dùng chức năng “Validation” “Macro” để lập công thức Kurlov nhanh chóng cho từng mẫu nước. IV - XUẤT TÀI LIỆU IV.1 - Nội dung chu ẩn bị sẵn IV.1.1 - Các dữ liệu dạng bảng Các biểu bảng thống kê: 1- Bảng thống kê tất cả các điểm nghiên cứu 2- Bảng thống kê điểm nghiên cứu theo địa danh. 2- Bảng thống kê điểm nghiên cứu theo địa tầng. 3- Bảng thống kê điểm nghiên cứu theo loại. 4- Các biểu bảng phục vụ cho viết báo cáo ĐCTV IV.1.2 - Các dữ liệu dạ ng đồ thị 1- Đồ thị mực nước quan trắc từng lỗ khoan theo thời gian trung bình tháng. 2- Đồ thị mực nước sông, suốitheo thời gian trung bình tháng. 3- Đồ thị lượng mưa tại các trạm theo thời gian trung bình tháng. IV.2 - Nội dung theo yêu cầu Các tập tin phục vụ cho các phần mềm khác để sử dụng số liệu, như: - Phần mềm MapInfo: Bảng dữ liệu nhập vị trí các công trình nghiên cứu lên bản đồ . - Các bảng dữ liệu cho các phần mềm Surfer, Excel - Các tập tin dữ liệu đầu vào cho hình: Cấu trúc không gian hệ thống NDĐ, các lỗ khoan khai thác, các dữ liệu theo thời gian. 6 Chương III SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ĐỀ TÀI Dữ liệu của đề tài rất nhiều đã được lưu trữ thành các tập tin Excel sẽ rất thuận tiện cho việc truy xuất trong quá trình thực hiện các báo cáo chuyên đề lập hình. Sau đây là mộ số ứng dụng trong đề tài này: I - CUNG CẤP DỮ LIỆU DỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CSDL của đề tài có thể cung cấp các bảng dữ liệu hổ trợ cho phần mềm MapInfo thành lập các bả n đồ: Bản đồ tài liệu thực tế, Bản đồ ĐCTV hoặc các bản đồ khác theo yêu cầu II - CÁC BIỂU BẢNG PHỤC VỤ VIẾT CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ - Các bảng thống kê thành phần hóa học của NDĐ theo từng yêu cầu. - Các bảng thống kê chiều sâu mái đáy tầng chứa nước. - Các đồ thị mực nước. Dữ liệu sẽ được xuất tự động thành các bảng theo t ừng tầng hoặc theo từng vùng tùy yêu cầu. II.1 - CÔNG TÁC HÌNH Công tác lập hình của đề tài cần có một lượngdữ liệu đầu vào rất lớn. Do đó, cần phải tổ chức dữ liệu thống nhất truy xuất thuận tiện để tránh sự nhầm lẫn xảy ra. Các file dữ liệu đầu vào cho hình bao gồm: II.1.1 - Dữ liệu không gian Phần mềm GMS chỉ cần file dữ liệu dạ ng bảng bao gồm: tên điểm, tọa độ, độ cao mặt đất dáy các lớp trong hình tổ chức thành file dạng *.txt theo đúng định dạng. CSDL sẽ tạo thành bảng Excel sau đó chuyển thành *.txt như hình dưới . Hình III.1 - File dữ liệu mái đáy lớp sẽ được nhập vào hình 7 Phần mềm GMS sẽ được trực tiếp file này, sau độ sẽ sử dụng để tính toán nội suy đến từng ô lưới. Tương tự sẽ thành lập file dữ liệu các thông số ĐCTV của từng lớp. II.2 - Dữ liệu thời gian Bao gồm các loại dữ liệu: Mực nước quan sát, mực nước tại các biên, lượng khai thác Đây là số liệu thay đổi tại từng bước tính toán, do đ ó khối lượng rất lớn không thể nhập từng số bằng bàn phím được. CSDL của đề tài đã thiết kế bảng dữ liệu tự động xuất theo yêu cầu. Hình III.2 - File dữ liệu không gian theo từng bước tính toán Từ các bảng dữ liệu, sẽ chuẩn bị các lệnh tự động chọn lựa để xuất dữ liệu theo yêu c ầu. [...]...KẾT LUẬN Báo cáo chuyên đề: "Cơ sở dữ liệu địa chất thủy văn vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận" là chuyên đề số 1 của đề tài: "Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận" của Bộ tài Nguyên Môi trường Kết quả đã đạt được những thành công như sau: - Toàn bộ các dữ liệu thu thập đã được nhập thành bảng Excel trong máy tính - Chuẩn bị các bảng dữ liệu xuất... ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài: ThS Ngô Đức Chân Tác giả: KS Bùi Tiến bình Đề tài: Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận CHUYÊN ĐỀ 2 BÁO CÁO ĐỊA VẬT LÝ VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÂN CẬN Hà Nội - 2006 MỤC LỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ii MỞ ĐẦU 1 Chương I PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 I - THU THẬP BIÊN TẬP... trí các lát cắt địa điện được sắp xếp gần đúng với tương quan vị trí các tuyến ngoài thực tế Trên bản vẽ, góc dưới bên trái trình bày “Bản đồ ranh giới mặn nước dưới đất biểu diễn các ranh giới mặn đã tả trên 9 KẾT LUẬN Báo cáo chuyên đề: "Báo cao địa vật lý" là chuyên đề số 2 của đề tài: "Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận" của Bộ tài Nguyên và. .. ii MỞ ĐẦU Báo cáo chuyên đề: "Báo cáo địa vật lý" là chuyên đề số 2 của đề tài khoa học công nghệ: "Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận" của Bộ tài Nguyên Môi trường Mục tiêu: Thu thập xử lý tổng hợp tài liệu địa vật lý điện sẵn có bằng phương pháp xử lý số liệu 2 chiều (2D) xác định quy luật phân bố tham số điện trở suất trong trầm tích vùng nghiên. .. chứa nước, phục vụ tốt cho các nghiên cứu địa chất thủy văn địa hóa nước dưới đất vùng nghiên cứu Việc ứng dụng hiệu quả phương pháp xử lý đa chiều (2D 3D) còn mở ra triển vọng nghiên cứu triển khai quy trình kỹ thuật xử lý tài liệu mới, hiện đại có mức độ tự động hóa cao Nhìn chung, đây là những thông tin cần thiết cho các nghiên cứu tiếp theo của đề tài, đặc biệt là phỏng đánh giá xâm... 24 Đề án /đề tài Đề án tìm kiếm nước dưới đất vùng Bình Chánh, TP.HCM 1/25.000 Đề án thăm dò nước dưới đất vùng Thủ Dầu Một, Sông Bé Đề án lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT vùng Biên Hòa-Long Thành Đề án thăm dò nước dưới đất vùng Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu Đề án điều tra địa chất đô thị TP.HCM Đề án lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT 1/50.000 TP HCM Đề án thăm dò nước dưới đất vùng Hóc Môn, TP.HCM Đề tài điều tra đánh. .. nghiên cứu, gồm các khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh: huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, TP Biên Hoà (Đồng Nai), Bình Dương, bắc huyện Thủ đức, Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) Tây Ninh 2/ Lát cắt địa điện khu vực nước dưới đất mặn hoàn toàn (A2): có mặt tây nam vùng, gồm các khu vực nam huyện Thủ Đức, huyện Nhà Bè toàn bộ huyện Cần Giờ hình lát cắt kiểu A1 A2 minh họa trong hình 2.1 2.2 (trang 10)... vùng nghiên cứu Từ đó xác định ranh giới mặn nước dưới đất vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận Nhiệm vụ: + Thu thập biên tập tài liệu địa vật lý điện, gồm tài liệu đo sâu điện (ĐSĐ) địa vật lý lỗ khoan (ĐVLLK) + Thành lập các tuyến mặt cắt ĐSĐ lỗ khoan khống chế vùng nghiên cứu + Phân tích tài liệu ĐSĐ trên các tuyến lát cắt + Giải đoán liên kết kết quả trên các tuyến để thành lập sơ... những mới được đề tài nghiên cứu trong vùng 1 Chương I PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I - THU THẬP BIÊN TẬP TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ I.1 - Thu thập biên tập tài liệu ĐSĐ + Thu thập 1087 điểm ĐSĐ thuộc các đề án nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn trong vùng TP.HCM các tỉnh lân cận + Các điểm ĐSĐ được chọn lọc thu thập theo nguyên tắc phân bố đều trong vùng, đáng tin cậy tập chung chủ yếu các khu vực... được thu thập sử dụng Phương pháp xử lý 2D đã được nghiên cứu đưa vào phân tích tài liệu nhanh chóng có hiệu quả nhờ các chương trình máy tính, đặc biệt với đối tượng nghiên cứu là ranh giới nước mặn, nước nhạt có quy luật phân bố phức tạp trong không gian, cả theo chiều ứng chiều ngang Kết hợp với các nguồn thông tin địa chất, kết quả xử lý tài liệu giải đoán hình điện trở suất cho phép . bình Đề tài: Ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh và lân cận CHUYÊN ĐỀ 2 BÁO CÁO ĐỊA VẬT LÝ VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ LÂN CẬN . TÀI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ LÂN CẬN 6949-1 14/8/2008 Hà Nội - 2008 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Đức Chân Đề tài: Ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh và lân cận CHUYÊN ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận- các chuyên đề nghiên cứu, ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận- các chuyên đề nghiên cứu, ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận- các chuyên đề nghiên cứu

Từ khóa liên quan