Khóa luận tốt nghiệp : Đề tài Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại công nghiệp thủ đô

92 1,583 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 08:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ Họ và tên sinh viên : Lê Tuấn Hải Lớp : Anh 6 Khóa : 46 Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Thu Thủy Hà Nội, tháng 05 năm 2011 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4 I. Tổng quan về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược 4 1. Các khái niệm 4 1.1. Chiến lược kinh doanh 4 1.2. Quản trị chiến lược 5 2. Vai trò của chiến lược kinh doanh 6 3. Phân loại chiến lược kinh doanh 7 3.1. Phân loại theo cấp độ chiến lược 7 3.2. Phân loại theo định hướng hoạt động 9 3.3. Phân loại theo phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 11 3.4. Phân loại theo cách thức cạnh tranh 11 II. Quy trình quản trị chiến lược 13 1. Hoạch định chiến lược 13 1.1. Xác định mục tiêu chiến lược 13 1.2. Phân tích môi trường 16 1.3. Lựa chọn phương án chiến lược 26 2. Tổ chức thực hiện chiến lược 34 3. Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược 35 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ 38 I. Tổng quan về công ty 38 1. Quá trình hình thành và phát triển 38 2. Những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty 40 3. Các nguồn lực chủ yếu của công ty 41 4. cấu tổ chức của công ty 42 II. Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty 45 1. Xây dựng chiến lược 45 1.1. Phân tích môi trường 45 1.2. Lựa chọn phương án chiến lược 53 2. Thực hiện chiến lược 55 2.1. Thiết lập mục tiêu trung hạn, ngắn hạn 55 2.2. Đề ra các chính sách 56 2.3. Phân bổ nguồn lực 57 2.4. Thay đổi tổ chức 58 2.5. Triển khai các hoạt động chức năng 59 III. Đánh giá chung kết quả xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty 67 1. Những thành công 68 2. Những điểm tồn tại và nguyên nhân 69 CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ 71 I. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty 71 1. Thuận lợi 71 1.1. Các yếu tố khách quan 71 1.2. Các yếu tố chủ quan 72 2. Khó khăn 72 2.1. Các yếu tố khách quan 72 2.2. Các yếu tố chủ quan 72 II. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty 73 1. Các giải pháp giúp cho công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Thủ đô hoàn thiện chiến lược. 73 1.1. Xác định mục tiêu 73 1.2. Xây dựng cấu tổ chức phù hợp với chiến lược được xây dựng. 74 1.3. Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh chiến lược 74 1.4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường 74 1.5. Phát triển nguồn nhân lực 75 1.6. Hoàn thiện và phát triển kênh phân phối 76 1.7. Các giải pháp khác 79 1.8. Phương hướng phát triển về mặt hàng kinh doanh của công ty Cổ phẩn Thương mại Công nghiệp Thủ đô trong những năm tới 79 2. Các giải pháp tạo điều kiện cho công ty xây dựng chiến lược phát triển phù hợp 81 2.1 Kiến nghị và giải pháp của ngành 81 2.2. Kiến nghị và giải pháp của Nhà nước 83 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ thập kỷ 80 đến nay do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng…, nền kinh tế thế giới đang biến đổi rất sâu sắc, mạnh mẽ về cấu, chức năng và phương thức hoạt động, Đây không phải là một sự biến đổi bình thường mà là một bước ngoặt lịch sử ý nghĩa trọng đại: nền kinh tế đang chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức, văn minh loài người chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ. Để hòa nhịp vào sự phát triển nói chung đó, mỗi doanh nghiệp đều những bước chuyển mình, phải tự thân vận động để tìm ra hướng đi đúng. Đây là một bài toán không mấy dễ dàng mà doanh nghiệp nào cũng thể tìm ra được. Bời lẽ, trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ trong và ngoài ngành. Giữ hoặc tăng thị phần và tìm ra được lợi thế cạnh tranh trở thành vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp phải tự tìm tòi và đưa ra các giải pháp tối ưu, chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời để bắt nhịp cùng với sự phát triển của kinh tế quốc gia cũng như kinh tế thế giới. Để vượt qua được những thách thức và khai thác triệt để những hội, các doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và Công ty Cổ phần Thương mại Công Nghiệp Thủ đô nói riêng cần những chiến lược phát triển lâu dài để tạo được cho mình một năng lực cạnh tranh bền vững, thể hoạt động 2 thành công không những trên thị trường trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Vì những lý do trên, em quyết định chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty Cổ phần Thƣơng mại Công nghiệp Thủ đô” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận Nghiên cứu, hệ thống hóa và làm rõ những vấn đềluận bản về chiến lược, vận dụng lý luận vào thực tiễn để đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện chiến lược của công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Thủ đô, từ đó để xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các chiến lược của công ty. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận Là những vấn đềluận và thực tiễn về xây dựng và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp, những mối quan hệ phát sinh xung quanh việc xây dựng chiến lược của các doanh nghiệp ngành xây dựng. Khóa luận chỉ phân tích những vấn đề liên quan đến chiến lược của công ty Cổ phần Thương mại Công Nghiệp Thủ đô trong ngành Xây dựng trên thị trường Việt Nam chứ không mở rộng ra các doanh nghiệp thuộc ngành khác. Khi đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty, khóa luận giới hạn phân tích từ năm 2007 đến nay. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận được dựa trên các quan điểm đường lối của Đảng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành thời kỳ 2001 -2010. Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, khóa luận sử dụng, tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích thống kê, so sánh, diễn giải, quy nạp, dự báo và một số phương pháp khác. 3 Về nguồn số liệu: chủ yếu dựa trên các báo cáo, đề án, tài liệu liên quan đến chiến lược phát triển của các doanh nghiệp và các số liệu báo cáo hàng năm của công ty Cổ phần Thương mại Công Nghiệp Thủ đô. 5. Kết cấu của khóa luận Khóa luận gồm 3 chương: Chƣơng I: Lý luận chung về chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp. Chƣơng II: Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Công nghiệp Thủ đô. Chƣơng III: Các giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Công nghiệp Thủ đô. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu cũng như hạn chế về khả năng nên khóa luận tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến của các thầy giáo, giáo và toàn thể các bạn sinh viên để em thể hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn TS. Lê Thị Thu Thủy đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này! 4 CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I. Tổng quan về chiến lƣợc kinh doanh và quản trị chiến lƣợc 1. Các khái niệm 1.1. Chiến lƣợc kinh doanh Khái niệm chiến lược từ thời Hy lạp cổ đại. Thuật ngữ này vốn nguồn gốc sâu xa từ quân sự, xuất phát từ “strategos” nghĩa là vai trò của vị tướng trong quân đội. Sau đó nó phát triển thành “Nghệ thuật của các tướng lĩnh” - nói đến các kỹ năng hành xử và tâm lý của tướng lĩnh. Đến khoảng năm 330 trước Công nguyên, tức thời Alexander Đại đế, chiến lược dùng để chỉ kỹ năng quản trị để khai thác các lực lượng để đè bẹp đối phương và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục. Trong lịch sử loài người, rất nhiều các nhà lý luận quân sự như Tôn Từ, Alexander, Clausewitz, Napoleon đã đề cập và viết về chiến lược trên nhiều góc độ khác nhau. Luận điểm bản của chiến lược là một bên đối phương thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn – nếu họ thể dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình. Cũng tương tự như chiến lược quân sự, chiến lược cạnh tranh của một tổ chức, hướng đến việc đạt được sự phù hợp giữa các năng lực tạo sự khác biệt và môi trường bên ngoài mà tổ chức tham gia cạnh tranh. Tuy nhiên so với chiến lược quân sự, chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh phức tạp hơn. Theo cách tiếp cận truyền thống, chiến lược kinh doanh được coi như là một bản kế hoạch thống nhất, toàn diện mang tính chất phối hợp nhằm đảm bảo cho những mục tiêu bản của doanh nghiệp được thực hiện. Điều này nghĩa là chiến lược kinh doanh của một tổ chức là kết quả của một quá trình hợp lý, đưa ra những bản kế hoạch cụ thể. Chiến lược 5 kinh doanh bao hàm việc ấn định các mục tiêu bản dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn tiến trình hành động phân bổ các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu đó. Theo Alfred Chandler (ĐH Harvard): “Chiến lược xác định những mục tiêu bản, dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn phương thức hoặc tiến trình hành động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu đó”. M.Porter lại cho rằng: “Chiến lược để đương đầu với cạnh tranh là sự kết hợp giữa mục tiêu cần đạt đến và các phương tiện mà doanh nghiệp cần tìm để thực hiện được các mục tiêu đó”. Qua các khái niệm trên, ta thấy bản chất của chiến lược bao giờ cũng đề cập đến mục tiêu, phương thức và phương tiện để thực hiện mục tiêu trong khoảng thời gian dài. Tóm lại, khi doanh nghiệp đưa ra định hướng chiến lược cho mình, doanh nghiệp cần phải xem xét ba vấn đề: Hiện nay chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang muốn đi đâu? Và chúng ta sẽ đi đến đó bằng cách nào? Trả lời cho câu hỏi chúng ta sẽ đi đến đó bằng cách nào thì đó chính là chiến lược. Chiến lược bao gồm việc tạo ra, thực hiện và đánh giá các mục tiêu của doanh nghiệp. Chiến lược là sợi chỉ xuyên suốt quá trình này, nó hướng dẫn sự phát triển và thực hiện các quyết định, hoạt động của tổ chức. 1.2. Quản trị chiến lƣợc Chiến lược và quản trị chiến lược là hai khái niệm không thể tách rời nhau. Một chiến lược của doanh nghiệp cần phải hoạch định một cách chặt chẽ và phải được triển khai thực hiện để đảm bảo đạt được những kết quả như ý muốn. rất nhiều khái niệm khác nhau về quản trị chiến lược được đưa ra: 6 Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức thể đạt được mục tiêu của nó. Quản trị chiến lược là một tiến trình nghiên cứu, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức, hiện tại cũng như tương lai; xác lập nhiệm vụ chức năng và xây dựng hệ thống mục tiêu cần theo đuổi; hoạch định, thực hiện và kiểm tra chiến lược nhằm giúp cho tổ chức vận dụng hữu hiệu các nguồn lực và tiềm năng của tổ chức để đạt được các mục tiêu như mong muốn. Vậy, thể định nghĩa quản trị chiến lược doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh diễn ra lặp đi lặp lại theo hoặc không theo chu kì thời gian nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn tận dụng được mọi hội, thời cũng như hạn chế hoặc xóa bỏ được các đe dọa, cạm bẫy trên con đường thực hiện các mục tiêu của mình. Quản trị chiến lược phải toát lên đặc trưng rất bản là lấy hoạch địch chiến lược làm hạt nhân của toàn bộ hoạt động quản trị doanh nghiệp. Hơn thế nữa, quản trị chiến lược còn bao hàm cả nghĩa tổ chức thực hiện mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp theo tầm nhìn chiến lược. 2. Vai trò của chiến lƣợc kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn thành công phải một chiến lược, nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải nắm được xu thế đang thay đổi trên thị trường, tìm ra được nhân tố then chốt cho thành công, biết khai thác những ưu thế của doanh nghiệp, hiểu được điểm yếu của doanh nghiệp, hiểu được đối thủ cạnh tranh, mong muốn của khách hàng, biết cách tiếp cận với thị trường từ đó mới đưa ra được những quyết định đầy sáng tạo nhằm triển khai các hoạt động hoặc cắt giảm bớt [...]... loại theo cấp độ chiến lƣợc Công ty đa ngành Cấp công ty Đơn vị kinh doanh chiến lược 1 Cấp đơn vị kinh doanh Cấp chức năng Marketing Đơn vị kinh doanh chiến lược 2 Đơn vị kinh doanh chiến lược 3 Sản xuất Nghiên cứu và phát triển Nguồn nhân lực Tài chính Chiến lược cấp công ty: Là chiến lược bao trùm toàn bộ các chương trình hành động nhằm xác định: Những lĩnh vực kinh doanhdoanh nghiệp nên tham... phương án giải thể 10 3.3 Phân loại theo phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh nội địa: Là các chiến lược nhằm tập trung các nguồn lực của doanh nghiệp để phát huy năng lực của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển và chiến thắng các đối thủ cạnh tranh trên thị trường nội địa Doanh nghiệp chỉ hoạt động trong phạm vi thị trường quốc gia và các chiến lược của doanh nghiệp. .. theo chiến lược riêng này thường gọi là các đơn vị kinh doanh chiến lược Chiến lược cấp chức năng: Là các chiến lược hướng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng cụ thể của doanh nghiệp trong từng đơn vị kinh doanh chiến lược nh : Chiến lược Marketing, tài chính, nhân sự, sản xuất Các chiến lược chức năng mối liên hệ mật thiết với nhau và là sở để doanh nghiệp thực hiện chiến. .. mình để hỗ trợ thực hiện chiến lược cấp công ty Đối với các công ty nhỏ chỉ hoạt động trong một ngành kinh doanh, hay những công ty lớn không phân chia hoạt động kinh doanh theo nhiều loại sản phẩm hay thị trường khác nhau, thì chiến lược cấp công ty trùng với chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Tuy nhiên, đối với các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, mỗi bộ phận đều chiến lược, sản phẩm hay dịch... thiện và cải tiến cấu tổ chức bộ máy quản trị; đổi mới hoạt động tài chính và tiêu thụ sản phẩm 3 Phân loại chiến lƣợc kinh doanh 3.1 Phân loại theo cấp độ chiến lƣợc Tùy theo quy mô hoạt động, doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều cấp độ khác nhau Phân theo cấp độ thì chiến lược của doanh nghiệp gồm: 7 chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị kinh doanhchiến lược cấp chức năng Hình 1. 1:. .. được một chiến lược tối ưu, nó tác dụng cụ thể đến các chức năng bản của kinh doanh l : Chiến lược kinh doanh được coi là công cụ quan trọng bậc nhất của quản trị doanh nghiệp Cung cấp cho doanh nghiệp một phương hướng kinh doanh cụ thể, hiệu quả, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động chức năng của doanh nghiệp Giúp cho doanh nghiệp phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng cường sức mạnh cho doanh nghiệp, ... nghiệp thực hiện chiến lược cấp đơn vị kinh doanhchiến lược cấp công ty Chiến lược này vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng, đổi mới và qua đó xây dựng, duy trì lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Ba cấp chiến lược trên hợp thành hệ thống chiến lược của công ty kinh doanh đa ngành, trong đó chiến lược cấp thấp hơn bị giới hạn trực tiếp bởi chiến lược cấp trên Cho nên chúng... 1.3.4 Ma trận các chiến lược chính Ma trận các chiến lược chính cũng là một công cụ phổ biến để phát hiện các chiến lược khả thi để lựa chọn Tất cả các doanh nghiệp đều được định vị ở 1 trong 4 góc vuông chiến lược của ma trận các chiến lược chính Các SBU của doanh nghiệp cũng thế Ma trận các chiến lược chính dựa trên hai yếu tố bản sau đây để hình thành: Vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp (hoặc SBU)... đó Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: Xác định xem công ty sẽ cạnh tranh như thế nào với những đối thủ cạnh tranh trong ngành Mỗi đơn vị doanh nghiệp thể được tổ chức như một đơn vị kinh doanh chiến lược chuyên kinh doanh một nhóm sản phẩm dịch vụ tương tự nhau Ban quản trị 8 cấp cao của công ty thường coi mỗi đơn vị kinh doanh đó như là một đơn vị tương đối độc lập quyền phát triển chiến lược. .. ngành Các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các doanh nghiệp đang kinh doanh cùng ngành nghề và cùng khu vực thị trường với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 18 Khả năng cung ứng của tất cả các đối thủ cạnh tranh trong một ngành tạo ra cung sản phẩm trên thị trường Số lương, quy mô, sức mạnh của từng đối thủ cạnh tranh đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Theo . trạng chiến lƣợc kinh doanh của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Công nghiệp Thủ đô. Chƣơng III: Các giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Công nghiệp Thủ đô. Tuy. quan 72 II. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty 73 1. Các giải pháp giúp cho công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Thủ đô hoàn thiện chiến lược. 73 1.1. Xác định. THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp : Đề tài Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại công nghiệp thủ đô, Khóa luận tốt nghiệp : Đề tài Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại công nghiệp thủ đô, Khóa luận tốt nghiệp : Đề tài Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại công nghiệp thủ đô, CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, Phân loại chiến lược kinh doanh, Hoạch định chiến lược, Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ, Cơ cấu tổ chức của công ty, Xây dựng chiến lược, Thực hiện chiến lược, CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ, Các giải pháp giúp cho công ty Cổ phần Thương mại Công nghiệp Thủ đô hoàn thiện chiến lược, Các giải pháp tạo điều kiện cho công ty xây dựng chiến lược phát triển phù hợp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm