Các hệ thống thông minh Intelligence systems

55 485 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 11:10

Các hệ thống thông minh Intelligence systems 1Chương 5: Hệ trợ giúp ra quyết định(Các mô hình trong DSS)Chuyên ngành Các hệ thống thông tin và tri thứckhoa CNTT-ĐHSP HN- 201012Cung c p ấthông tin quan sát đư c t th gi i ợ ừ ế ớth cựĐ xu tề ấ ưu đi mể3Graphical model, narrative model, physical model, Mathematical model,symbolic or information-based model.(3 lo i đ u thư ng không tham gia DSS, có th dùng đ mô t nhưng ạ ầ ờ ể ể ảkhông tham gia v i tư cách là m t b ph n)ớ ộ ộ ậ3Basic types of system models4Các phần tử dữ liệu có thể là bất cứ kiểu dữ liệu nào mà máy tính và chương trình của máy tính liên quan đến (boolean, xâu, số…)Kết hợp chặt chẽ với các thủ tục, các công thức để thao tác trên các phần tử dữ liệu. Những thủ tục hay công thức suy dẫn ra những giá trị dữ liệu mới từ những giá trị dữ liệu đã có trong mô hình và giá trị dữ liệu từ bên ngoài đưa vào.Các giá trị từ bên ngoài có thể đến từ người dùng, từ CSDL, từ các thiết bị như các sản phẩm thám sát của hệ thống hay từ các quan hệ giao tiếp giữa các tổ chức5mô hình v n còn h p l khi d li u thay đ iẫ ợ ệ ữ ệ ổcho phép chúng ta thay đ i m t hay m t s bi n (variables) và ổ ộ ộ ố ếxem xét tác đ ng/ hi u ng c a s thay đ i đóộ ệ ứ ủ ự ổD báo đi u gì s x y ra (trên th c t ) v i m t l a ch n nào ự ề ẽ ả ự ế ớ ộ ự ọđó c a chúng taủ67Mô hình hóa hệ thống mà chúng ta nghiên cứu? Mô hình tiến trình mà con người tuân theo trong việc ra quyết định về hệ thống?Process model (prescriptive model) có thể là normative và cũng có thể là descriptive. có những mặt mạnh yếu khác nhau và được ứng dụng vào những lĩnh vực khác nhau trong DSS8Là m t t p con quan tr ng c a các mô hình h ộ ậ ọ ủ ệth ng. ốM t mô hình toán mô t quan h gi a các ph n t ộ ả ệ ữ ầ ửc a h th ng, đư c mô hình hóa trong d ng m t ủ ệ ố ợ ạ ộphương trình. Ví d m t mô hình toán quen thu c e = mcụ ộ ộ29Static models: chỉ ra giá trị mà các thuộc tính của hệ thống có thể nhận khi hệ thống ở trạng thái cân bằng. Dynamic models: theo sự thay đổi qua thời gian, sự thay đổi đó là kết quả do các hoạt động của hệ thống mang lại.VD: mô hình về sự giao động◦Tĩnh: cho thấy treo theo phương thẳng đứng và không chuyển động◦Động: cho thấy đang đu đưa qua lại, thấy tần suất, biên độ và tốc độ giảm dần10•mô hình hóa một hệ thống tĩnh (static system) hay một hệ thống động (dynamic system).•Hệ thống tĩnh là hệ thống trong đó yếu tố trôi đi của thời gian không tham dự•nói cho người ra quyết định, làm thế nào mà hệ thống sẽ trở nên ổn định kể cả khi nó không chỉ ra làm thế nào để đạt được điểm ổn định đó•thường cung cấp kết quả trong thời gian ngắn hơn so với mô hình động, cho phép người ra quyết định xem xét nhiều lựa chọn trong một lượng thời gian cho phép. [...]... (tham số) bất kỳ khác 33  Các trạng thái có thể có của hệ thống  nghiên cứu hệ thống; các biến và tổ hợp có thể của chúng  trạng thái của hệ thống  Tỉ lệ (rate) mà tại đó mỗi trạng thái thay đổi thành trạng thái khác được xác định như một hàm của tỉ lệ (rate) các giao dịch đến bên trong hệ thống và thời gian phục vụ của tiến trình hệ thống (state transition rates) 34  Nếu hệ thống ở trạng thái cân... phỏng 32  Là mô hình tĩnh cho hệ thống động: mô tả trạng thái vững bền trong đó một hệ thống ổn định chứ không phải là mô tả hành vi của hệ thống từng phút từng phút ra sao  Mô tả hành vi hệ thống bằng các công thức Những công thức đó có thể được đánh giá cho một tập bất kỳ các biến hệ thống (biến điều khiển) ta mong muốn, chứ không phải là các số được tính toán cho một tập các tham số và phải tính toán... hành vi hay toàn bộ hệ thống  mô hình hoá các hành vi được mong đợi và tương tác của các thành phần của chúng qua thời gian  dự báo hành vi của một hệ thống kinh doanh 16  Mô hình biểu diễn trạng thái của hệ thống bằng giá trị của phần tử dữ liệu (các biến) trong máy tính Giá trị của những biến này thay đổi khi có các sự kiện xuất hiện trong hệ thống Nếu chúng ta biết bao lâu các loại sự kiện khác... là nghiên cứu hệ thống từng bước thông qua các hoạt động của nó Với kiểu thống kê, từ một lượng mẫu đủ lớn các hoạt động, có thể suy dẫn ra kết luận Trong khi đó, mô hình hàng đợi đạt được thốngcác hành vi hệ thống một cách trực tiếp không cần theo những sự kiện riêng lẻ Những mô hình này đơn giản ở chỗ lý thuyết hàng đợi yêu cầu chấp nhận, nó xác định hành vi bình thường của hệ thống nhanh hơn... quan sát như vậy nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống 13  Continuous – system simulation models: mô tả một tiến trình vật lý hay kinh tế, trong đó các con số mô tả hệ thống biến đổi một cách liên tiếp (tiếp diễn) VD  Discrete-Event models: liên quan đến hệ thống mà trong đó các sự kiện cụ thể xuất hiện tại một thời điểm xác định và thay đổi trạng thái của hệ thống một cách tức thời, từ giá trị này sang giá... định? ◦ Những thông tin nào mô hình phải đưa ra để ta có được điều muốn biết? 20 Định nghĩa hệ thống: 2 ◦ Cái gì có trong nó và cái gì không? ◦ Những gì là thành phần (bộ phận) của nó? ◦ Nếu hệ thống phụ thuộc vào các tham số-được gọi là các biến điều khiển (controllable variables), cần phải đặc tả chúng là gì? 21 3 Định nghĩa trạng thái của hệ thống: một tập các biến trạng thái hoặc các biến không... năng điều khiển (uncontrollable variables) ◦ Chọn các biến trạng thái làm đơn giản thực tế ◦ Hiếu được mục đích của mô hình là rất cần thiết để xác định một tập các biến trạng thái phù hợp ◦ Các biến không điều khiển được là những đặc trưng của hệ thống, thay đổi theo các hoạt động của hệ thống 22 4 Xác định các sự kiện có thể thay đổi trạng thái của hệ thống và xác định tác động của mỗi sự kiện trên... của hệ thống, mặc dù chúng tác động đến trạng thái của hệ thống  endogenous events (sự kiện nội sinh): Sự xuất hiện của chúng có thể phụ thuộc vào trạng thái của hệ thống 23 5 Chọn đơn vị thời gian mà mô phỏng sử dụng  Thang chia thời gian chính xác phụ thuộc vào tỉ lệ (ước lượng) tại đó tiến trình trở nên được mô hình hóa cho các xuất hiện và là mục tiêu của nghiên cứu  Các hệ thống máy tính, các. .. (Các phương trình biểu diễn điều đó)  Giải các phương trình để tìm được các xác suất trạng thái  những thống kê khác cần quan tâm (như thời gian trung bình mà khách hàng phải chờ hay độ dài trung bình của hàng đợi,…) 35  Là mô hình tĩnh cho hệ thống động: mô tả trạng thái vững bền trong một hệ thống ổn định chứ không phải là mô tả hành vi của hệ thống từng phút từng phút ra sao  Mô tả hành vi hệ. .. 18  Khái niệm hàng đợi các sự kiện tương lai (future events queue): danh sách các sự kiện được lên lịch xuất hiện trong hệ thống cùng với thời điểm xuất hiện của chúng  Xử lý các sự kiện và lên lịch cho sự kiện mới nằm trong một vòng lặp  Chạy một mô phỏng: đặt một sự kiện vào hàng đợi các sự kiện tương lai, lấy chúng ra để xử lý khi đến lượt- cập nhật cho các giá trị của các biến đồng thời ghi lại . vào. Các giá trị từ bên ngoài có thể đến từ người dùng, từ CSDL, từ các thiết bị như các sản phẩm thám sát của hệ thống hay từ các quan hệ giao tiếp giữa các. độ giảm dần10•mô hình hóa một hệ thống tĩnh (static system) hay một hệ thống động (dynamic system). Hệ thống tĩnh là hệ thống trong đó yếu tố trôi đi của
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hệ thống thông minh Intelligence systems, Các hệ thống thông minh Intelligence systems, Các hệ thống thông minh Intelligence systems, 5: Hệ trợ giúp ra quyết định