QUẢN lý CHẤT LƯỢNG dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

48 1,006 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2014, 21:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VÕ NGỌC VĨNH QUẢN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN QUẢN CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Hà Nội - 2013 Công trình được hoàn thành tai Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học 1. PGS.TS. TRẦN KIỂM 2. PGS.TSKH. NGUYỄN XUÂN HUY Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án được bảo vệ tại Hội đồng cấp nhà nước luận án Tiến sĩ họp tại Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà nội Vào hồi giờ, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội - Phòng Tư liệu Trường Đại học Giáo dục 1. DO CHỌN ĐỀ TÀI MỞ ĐẦU Quản giáo dục có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác quản giáo dục trường THPT trong những năm qua có những mặt yếu kém, bất cập do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là trình độ quản chưa theo kịp với thực tiễn và nhu cầu phát triển của xã hội; chậm đổi mới tư duy và phương thức quản trong nhà trường. Để đổi mới quản dạy học một cách khoa học, cần phải nghiên cứu, tìm kiếm một phương thức quản mới. Phương thức quản chất lượng sẽ là giải pháp cơ bản trong quản nhà trường hiện nay. Trong các mô hình quản chất lượng đã được áp dụng thành công trong công nghiệp và thương mại, mô hình quản chất lượng tổng thể (TQM) được cho rằng có thể áp dụng khả thi trong quản nhà trường. TQM với phương châm cải tiến liên tục, hướng vào khách hàng sẽ cho ta chất lượng giáo dục đáp ứng theo yêu cầu của xã hội. Hiện nay, vấn đề chất lượng dạy học đang được xã hội rất quan tâm, vì vậy việc tiếp cận TQM là hướng lựa chọn phù hợp cho quản dạy học nhà trường THPT. Đã có các đề tài luận án, luận văn nghiên cứu về quản hoạt động dạy học, về phát triển đội ngũ giáo viên, về quản chất lượng trong nhà trường; các tác giả đã đề xuất những giải pháp theo theo các quan điểm, các tiếp cận khác nhau, trên những địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề quản chất lượng dạy học ít được chú ý, nhất là mảng đề tài quản dạy học trường THPT theo tiếp cận TQM chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống. Vì vậy, nghiên cứu tiếp cận TQM trong quản chất lượng dạy học nhà trường THPT sẽ góp phần hướng đến việc đổi mới cung cách quản của nhà trường. Giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học của xã hội và thực tiễn quản dạy học còn nhiều bất cập hiện nay, cần phải nghiên cứu các biện pháp quản dạy học trường THPT theo tiếp cận TQM để giúp cho nhà trường thực thi tốt hơn trong quá trình dạy học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, đây là một vấn đề mới, mang tính cấp thiết và khả thi. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên đã giúp cho chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản chất lượng dạy học trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể ”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tiếp cận mô hình TQM để xây dựng cơ sở luận và thực tiễn về quản chất lượng dạy học trường trung học phổ thông, đề xuất các biện pháp quản chất lượng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu 3 Quá trình quản các hoạt động trường trung học phổ thông. 4 3.2. Đối tượng nghiên cứu Quản chất lượng dạy học trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Quản dạy học trong nhà trường trung học phổ thông hiện nay còn nhiều bất cập, chậm đổi mới tư duy và phương thức quản lý. Nếu nhà trường thực hiện các nhóm biện pháp quản chất lượng dạy học theo tiếp cận TQM như: Xây dựng kế hoạch chiến lược TQM của nhà trường; Xây dựng hệ thống QLCL dạy học với các quy trình và chuẩn chất lượng; Hình thành môi trường văn hóa chất lượng, làm việc nhóm, hệ thống thông tin, công cụ kiểm soát chất lượng; Tổ chức thực hiện hệ thống QLCL dạy học một cách đồng bộ và có hệ thống thì sẽ nâng cao được chất lượng dạy học trong nhà trường trung học phổ thông. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Xây dựng cơ sở luận về quản chất lượng dạy học trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể. 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản chất lượng dạy học trường trung học phổ thông. 5.3. Đề xuất các biện pháp quản chất lượng dạy học trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể. 5.4. Thử nghiệm một số biện pháp quản chất lượng dạy học theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể. 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1. Về nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thử nghiệm được giới hạn, tiến hành thử nghiệm một số biện pháp về QLCL dạy học môn Tin học được triển khai 3 trường THPT tại Bình Định. 6.2. Về địa bàn nghiên cứu thực trạng và thời điểm khảo sát - Nghiên cứu thực trạng các trường trung học phổ thông tại tỉnh Bình Định và có so sánh đối chiếu với một số tỉnh khác miền Trung. -Số liệu khảo sát thực trạng chủ yếu từ khi áp dụng dạy học chính thức chương trình THPT mới (từ năm học 2006-2007) đến nay. 7. NHỮNG LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ - Đổi mới phương thức quản dạy học trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM là giải pháp cơ bản có tính đột phá, đây là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết để nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. - Tiếp cận mô hình TQM và nghiên cứu vận dụng trong QLCL dạy học trường THPT để xây dựng cơ sở luận và cơ sở thực tiễn vững chắc, sẽ là những luận cứ cho việc đề xuất các biện pháp quản chất lượng dạy học. - Các nhóm biện pháp đề xuất được kết luận là có tính cấp thiết và khả thi từ kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm. Điều này chứng minh cho sự thành công của TQM áp dụng trong QLCL dạy học nhà trường 8. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Về luận: Hệ thống hóa những vấn đề luận cơ bản về dạy học, những vấn đề cơ bản về QLCL và mô hình TQM; Cụ thể hóa việc áp dụng TQM trong nhà trường THPT, đề xuất được mô hình TQM trong QLCL trường THPT; Đã xây dựng được mô hình QLCL dạy học trường THPT theo tiếp cận TQM. Mô hình này sẽ góp phần tích cực vào tri thức luận trong đổi mới quản dạy học của nhà trường. Về thực tiễn: Đã phân tích và đánh giá chung về thực trạng QLCL dạy học. Khái quát được tình hình QLCL giáo dục phổ thông Việt Nam và nêu một số tồn tại chung của QLCL giáo dục phổ thông. Đã hệ thống hóa được một số kinh nghiệm từ thực tiễn của nước ngoài về TQM áp dụng trong giáo dục. Đề xuất được các nhóm biện pháp QLCL dạy học trường THPT theo tiếp cận TQM. Các nhóm biện pháp này áp dụng trong thực tiễn sẽ góp phần đổi mới cung cách quản nhà trường THPT hiện nay. 9. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9.1. Phương pháp luận triển khai đề tài: Tư tưởng khoa học chủ yếu xuyên suốt đề tài là sự kết hợp tiếp cận hệ thốngtiếp cận TQM. 9.2. Các phương pháp nghiên cứu luận: Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu để phân loại, hệ thống hóa các tài liệu có liên quan có liên quan đến đề tài. 9.3. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng các phương pháp: điều tra giáo dục, nghiên cứu sản phẩm hoạt động sư phạm, tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia để khảo sát và đánh giá thực trạng QLCL dạy học trường THPT. Sử dụng phương pháp thử nghiệm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đề xuất. 9.4. Các phương pháp hỗ trợ Sử dụng thống kê toán học và phần mềm tin học để xử số liệu về khảo sát thực trạng và kết quả nghiên cứu. Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRƯỜNG THPT THEO TIẾP CẬN TQM 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề Trong các nghiên cứu nước ngoài về TQM áp dụng trong giáo dục có thể kể đến một số công trình gần đây của các tác giả như: Sallis Edward (1993), John S. Oakland (1993), Gopal K.Kanji & Mike Asher (1993), Silva Roncelli- Vaupot (2000), Marmar Mukhopadhyay (2005) . Các nghiên cứu đều khẳng định, TQM không chỉ áp dụng trong lĩnh vực sản xuất mà còn áp dụng trong lĩnh vực giáo dục. Về cách thức vận dụng TQM để QLCL một lĩnh vực cụ thể trong nhà trường, đã có các nghiên cứu đề cập đến. Mặc dù cho rằng lĩnh vực hành chính - phục vụ của nhà trường thường đạt được thành công trong áp dụng TQM nhiều hơn là lĩnh vực học thuật, nhưng TQM cũng được nghiên cứu đề xuất như các chương trình cải tiến chất lượng trong hoạt động của lớp học, trong dạy học môn học, khóa học, hoạt động kiểm tra đánh giá v.v Nghiên cứu về quản chất lượng trong giáo dục Việt Nam, đã có một số tác giả rất quan tâm và dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu. Các tác giả đã phân tích và chọn lọc một số tiếp cậnthể vận dụng vào trong quản giáo dục như: tiếp cận hệ thống, tiếp cận văn hóa tổ chức, tiếp cận quản chất lượng theo ISO, tiếp cận quản chất lượng tổng thể (TQM), tiếp cận các yếu tố tạo thành chất lượng đối với một cơ sở giáo dục (theo mô hình CIPO) Các tiếp cận này sẽ là cơ sở khoa học giúp cho các nhà quản nhà trường nâng cao trình độ và năng lực của mình để ứng dụng một cách năng động trong quản tại các cơ sở giáo dục. 1.2. Một số vấn đề cơ bản về dạy học và tổ chức quản trường THPT 1.2.1. Quan niệm về dạy học 1.2.1.1. Hoạt động dạy học Dạy học là quá trình cộng tác giữa thầy và trò luôn tác động qua lại, bổ sung cho nhau để truyền đạt - điều khiển và lĩnh hội - tự điều khiển tri thức nhằm tạo cho người học khả năng phát triển trí tuệ, góp phần hoàn thiện nhân cách. 1.2.1.2. Một số quan niệm về dạy học tích cực Trong luận án trình bày việc phân tích các quan niệm: Quan niệm của Jean Vial về “tam giác dạy học; Quan niệm của J.M. Denomme & Madeleine Roy về phương pháp sư phạm tương tác; Quan niệm về dạyhọc theo tiếp cận thông tin. 1.2.1.3. Cấu trúc quá trình dạy họcthể phân thành 2 loại: Cấu trúc về mặt nội dung của dạy học, gồm các thành tố: Mục đích, Nội dung, Phương pháp, Hình thức, Phương tiện, Kết quả dạy học; Cấu trúc mặt quá trình của dạy học (hay Logic của QTDH), gồm các bước: Bước khởi động, Bước thực hiện nội dung, Bước kết thúc. 1.2.2. Tổ chức bộ máy quản nhà trường THPT Trong luận án trình bày cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ bộ máy quản trường THPT; Đăc điểm hoạt động học tập của học sinh THPT. 1.3. Quản chất lượng và mô hình TQM 1.3.1 . Một số vấn đề cơ bản về quản chất lượng 1.3.1.1. Khái niệm quản chất lượng QLCL là quản theo hướng chuẩn hóa, duy trì sự vật trạng ổn định và phát triển, bao hàm các hoạt động: Xác lập các mục tiêu và thiết lập chuẩn; Đối chiếu thực trạng so với chuẩn; Cải tiến thực trạng theo chuẩn. 1.3.1.2. Các cấp độ quản chất lượng Trong quá trình phát triển của QLCL, người ta xác định có 3 cấp độ chính QLCL đã hình thành như: kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượngquản chất lượng tổng thể (TQM). Luận án trình bày nội dung của 3 cấp độ và liên hệ trong giáo dục. 1.3.1.3. Triết xây dựng và vận hành hệ thống QLCL [...]... chung nhất của một cách thức quản lựa chọn 1.4.1.2 Khái niệm chất lượng dạy học Chất lượng dạy học là mức độ mà kết quả dạy học đáp ứng được mục tiêu dạy học, thỏa mãn nhu cầu người học Chất lượng dạy học được hình thành thông qua chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh trên cơ sở đảm bảo chất lượng các thành tố của quá trình dạy học 1.4.1.3 Khái niệm quản chất. .. liên tục (theo chu trình PDCA); Hình thành môi trường văn hóa chất lượng, làm việc theo nhóm, hệ thống thông tin, công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê Cách tiếp cận này sẽ tạo ra một lực xung kích mạnh mẽ để nâng cao năng lực quản dạy học của nhà trường Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Tình hình quản chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam... trình dạy học phù hợp với yêu cầu xã hội 2) Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học 3) Đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên 4) Bảo đảm chất lượng đầu vào của học sinh 5) Hình thành phẩm chất, năng lực của cán bộ quản nhà trường 3.2.3 Quản chất lượng hoạt động quản dạy học của hiệu trưởng Luận án đã trình bày các tác động quản chất lượng: Quản việc thực hiện chương trình dạy học; Quản. .. 1.5.2.1 Quản chất lượng các yếu tố Đầu vào của dạy học Luận án đã nêu các nội dung cần QLCL như: Chương trình dạy học phù hợp với yêu cầu xã hội; Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường; Chất lượng đội ngũ giáo viên; Chất lượng đầu vào của học sinh; Phẩm chất, năng lực cán bộ quản nhà trường 1.5.2.2 Quản chất lượng các yếu tố Quá trình của dạy học a Hoạt động quản dạy học của hiệu trưởng Luận án... dạy học trường THPT Theo TQM, để đạt được chất lượng, GV và HS phải thực sự được phát huy vai trò tự quản hoạt động của mình Trong QLCL dạy học, có thể xác định 3 hoạt động chính: Hoạt động quản dạy học của nhà trường, hiệu trưởng là chủ thể quản lý; Hoạt động giảng dạy của giáo viên, giáo viên tự quản lý; Hoạt động học tập của HS, HS tự quản 1.4.3.2 Các nhóm yếu tố tạo thành chất lượng dạy học. .. lượng dạy học trường THPT Trong trường THPT, có thể hiểu Chất lượng dạy học được tạo thành từ chất lượng 3 nhóm yếu tố của hệ thống dạy học: chất lượng nhóm yếu tố Đầu vào, chất lượng nhóm yếu tố Quá trình, chất lượng nhóm yếu tố kết quả Đầu ra Ba nhóm yếu tố này được xem xét trong một bối cảnh/môi trường dạy học cụ thể của nhà trường 1.4.3.3 Cấu trúc mô hình QLCL dạy học trường THPT theo tiếp cận TQM Đề... lượng: Quản việc thực hiện chương trình dạy học; Quản hoạt động giảng dạy; Quản hoạt động học tập; Quản đổi mới phương pháp dạy học; Quản việc sử dụng thiết bị dạy học; Quản việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 3.2.4 Quản chất lượng hoạt động giảng dạy của giáo viên Người giáo viên tự quản chất lượng hoạt động giảng dạy theo 3 giai đoạn Trong luận án đã trình bày nội dung... thống; được tiến hành bởi 3 hoạt động chính với 3 chủ thể quản chất lượng: Hoạt động quản dạy học của hiệu trưởng; Hoạt động giảng dạy của giáo viên; Hoạt động học tập của học sinh 5 Tiếp cận TQM trong QLCL dạy học trường THPT với việc thiết lập một mô hình với các thành phần: Hoạch định chiến lược TQM (tầm nhìn, mục tiêu, chính sách chất lượng) ; Hệ thống QLCL dạy họcquản các quá trình với... cao chất lượng dạy học cần thiết phải đổi mới quản dạy học theo hướng quản chất lượng Trong các mô hình quản chất lượng thì mô hình TQM với các quan điểm nền tảng của W.E.Deming, J.Juran, P.Crosby tỏ ra có tính khả thi, phù hợp hơn trong quản nhà trường THPT 2 Thực hiện TQM trong trường THPT phải tập trung phục vụ tốt cho việc dạyhọc tích cực với các quan niệm: “tam giác dạy học của... hiệu trưởng Luận án đã nêu những vấn đề luận về các hoạt động: Quản việc thực hiện chương trình dạy học; Quản hoạt động giảng dạy; Quản hoạt động học tập; Quản đổi mới phương pháp dạy học; Quản việc sử dụng thiết bị dạy học; Quản việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS b Hoạt động giảng dạy của giáo viên Quá trình hoạt động giảng dạy của giáo viên được tiến hành qua 3 giai . sở lý luận về quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học. cứu 3 Quá trình quản lý các hoạt động ở trường trung học phổ thông. 4 3.2. Đối tượng nghiên cứu Quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. 4. GIẢ. trung học phổ thông. 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. 5.4. Thử nghiệm một số biện pháp quản lý chất lượng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý CHẤT LƯỢNG dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ, QUẢN lý CHẤT LƯỢNG dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ, QUẢN lý CHẤT LƯỢNG dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT THEO TIẾP CẬN TQM, Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC, c. Quy trình học tập của học sinh, d. Đánh giá về chất lượng thực hiện Quy trình dạy học môn Tin học 11, Kết luận chương 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm