qa - qc trong quan trắc và phân tích môi trường nước

19 8,725 23
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 22:54

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Môi Trường QA-QC trong quan trắc phân tích môi trường nước Báo cáo đề tài: GVHD: Th.s Nguyễn Văn Đông Thực hiện: Nhóm 10 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12, năm 2010 1. Nội Dung q Sự cần thiết của QA/QC trong QTMT Hướng dẫn cụ thể đảm bảo QA/QC trong QT&PT MT Một số khái niệm Kết luận Sự cần thiết của QA/QC trong QTMT XÃ HỘI Lao động Thông tin NLSX Nguồn vốn QTMT Thông tin Hàng hóa thông tin QA QC 2. Các định nghĩa Enviromental monitoring: Là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường các tác động xấu đối với môi trường. Study design Field Sampling program Laboratory analyses Data analysis and interpretaion Setting monitoring Program objective Setting monitoring Program objective Nguồn:Autralian guidelines for Water quality monitoring and reporting-2000 Quality Assurance: Đảm bảo chất lượng Là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã quy định. Quality Control: Đảm bảo chất lượng Là việc thực hiện các biện pháp để đánh giá, theo dõi và kịp thời điều chỉnh để đạt được độ chính xác và độ tập trung của các phép đo theo yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt các tiêu chuẩn chất lượng này 3. Đảm bảo QA/QC trong QTMT Quá trình chuẩn bị lên kế hoạch Các hoạt động ngoài hiện trường Các hoạt động trong PTN Tính toán kết quả ghi chép sô liệu Báo cáo kết quả 3.1 Quá trình chuẩn bị lên kế hoạch • Xác định nội dung quan trắc • Xác định nhân lực • Yêu cầu trang thiết bị • Lập kế hoạch lấy mẫu • Phương pháp lấy mẫu phân tích • Dự toán kinh phí • Các vấn đề an toàn con người va trang thiết bị hoạt động • Bố trí nhân lực . • Địa điểm lấy mẫu. • Tần suất thời gian. • Các dạng lấy mẫu, mẫu đo tại hiện trường, mẫu mang về PTN. • Đảm bảo tính khả thi an toàn. Lập kế hoạch thiết kế chương trình Thiết kế mạng lưới 3.2 Các hoạt động ngoài hiện trường Hoạt động lấy mẫu • Nhân viên được đào tạo • Chuẩn bị công tác thực địa chu đáo. • Phương pháp lấy mẫu tuân theo văn bản. • Dụng cụ lấy mẫu đươc kiểm tra định kỳ • Quy định thống nhất về nhận dạng mẫu • Cần có biên bản nhật lý lấy mẫu • Quy định cách thức bảo quản mẫu • Đảm bảo phân tích ngoài hiện trường với các điều kiện môi trường bên ngoài QA • Sử dụng các loại mẫu QC: Mẫu trắng dụng cụ chứa mẫu Mẫu trắng dụng cụ lấy mẫu Mẫu trắng thiết bị lọc mẫu Mẫu trắng vận chuyển và mẫu trắng hiện trường Mẫu đúp Mẫu lặp Mẫu thêm … QC [...]... dấu xác nhận KẾT LUÂN • Hoạt động QA/ QC trong suốt quá trình quan trắc là sự cần thiết • Tuy nhiên, một số hoạt động quan trắc chất lượng nướcnước ta hiện nay, vẫn chưa được quan tâm nhiều trong việc bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng • Do đó, cần giám sát chặt chẽ trong mọi hoạt động để phát huy tối đa vai trò của QA/ QC trong hoạt động quan trắc phân tích môi trường nói chung môi. .. đầy đủ, trung thực kip thời  lưu giữ bảo quản theo đúng quy định  Các số liệu đo đạc phân tích được phải được kiểm tra tính toán xử lý  Nếu có sai sót phải báo cáo hủy bỏ  Trung thực với kết quả quan trắc 5 BÁO CÁO  Phải có báo cáo quan trắc mỗi đợt báo cáo tổng kết môi trường hàng năm  Các báo cáo phải đảm bảo tính trung thực, kịp thời chính xác khách quan  Phải được các... hoạt động ngoài hiện trường • Hoạt động vận chuyển mẫu • • • • • QA Đảm bảo số lượng chất lượng Phải có nhẵn Thủ tục sắp xếp Yêu cần trong quá trình vận chuyển Phương tiện vận chuyển Giao nhận mẫu theo quy trình trong biên bản(ngoài hiện trường, PTN) QC • Sử dụng mẫu trắng vận chuyển 3.2 Các hoạt động ngoài hiện trường QA phù hợp • Lựa chọn pp Hoạt động đo phân tích tại hiện trường • Những thay... • Ngăn ngừa sự nhiễm bẩn QC • Sử dụng các mẫu QC 3.3 Các hoạt động trong phòng thí nghiệm QC • Sử dụng các mẫuQA MT thiết bị, MT QC:  Phương pháp phân tích phương pháp, Mẫu lặp, Mẫu thêm, Mẫu  đối xứng, Mẫu chuẩnTrang thiết bị thẩm tra  Điều kiện môi trường phòng • Các kết quả phân tích, đo các mẫu QC thí nghiệm chỉ có giá trị khi đưa ra các giới hạn so  Quản lý mẫu sánh xác định sai số cho phép... kiểm soát chất lượng • Do đó, cần giám sát chặt chẽ trong mọi hoạt động để phát huy tối đa vai trò của QA/ QC trong hoạt động quan trắc phân tích môi trường nói chung môi trường nước nói riêng Chân thành Cám ơn Thầy các bạn . Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Môi Trường QA- QC trong quan trắc và phân tích môi trường nước Báo cáo đề tài: GVHD: Th.s Nguyễn Văn Đông Thực. động để phát huy tối đa vai trò của QA/ QC trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng Chân thành Cám ơn Thầy và các bạn. . Giao và nhận mẫu theo quy trình trong biên bản(ngoài hiện trường, PTN) QA • Sử dụng mẫu trắng vận chuyển QC
- Xem thêm -

Xem thêm: qa - qc trong quan trắc và phân tích môi trường nước, qa - qc trong quan trắc và phân tích môi trường nước, qa - qc trong quan trắc và phân tích môi trường nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn