luận văn thạc sĩ Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam

112 720 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 13:39

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 81.1. Khái niệm, đặc trưng của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước81.2. Vai trò của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước381.3. Các yếu tố bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước41Chương 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM492.1. Quá trình hình thành, phát triển của của Kiểm toán Nhà nước492.2. Thực trạng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước54Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY843.1. Các quan điểm cơ bản về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay843.2. Các giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam hiện nay90KẾT LUẬN121DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Việt nam Hà Nội - 2009 1 Mục lục Trang Mở đầu 1 Chơng 1: Cơ sở lý luận về pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 8 1.1. Khái niệm, đặc trng của pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 8 1.2. Vai trò của pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 38 1.3. Các yếu tố bảo đảm pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 41 Chơng 2: quá trình hình thành, phát triển kiểm toán nhà nớc và thực trạng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Việt nam 49 2.1. Quá trình hình thành, phát triển của của Kiểm toán Nhà nớc 49 2.2. Thực trạng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 54 Chơng 3: quan điểm và giải pháp tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Việt Nam hiện nay 84 3.1. Các quan điểm cơ bản về tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Việt Nam hiện nay 84 3.2. Các giải pháp tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Việt Nam hiện nay 90 kết luận 121 danh mục công trình của tác giả danh mục tài liệu tham khảo 2 danh mục Các chữ viết tắt trong luận văn INTOSAI : Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao KTNN : Kiểm toán Nhà nớc KTV : Kiểm toán viên MTQG : Mục tiêu quốc gia NSNN : Ngân sách nhà nớc NSĐP : Ngân sách địa phơng XDCB : Xây dựng cơ bản XHCN : hội chủ nghĩa 3 Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Điều 12 Hiến pháp nớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định: "Nhà nớc quản lý hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp, pháp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích nhà nớc quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật". Để hiện thực hoá điều này của Hiến pháp trong thực tiễn, ngày nay giới khoa học phápViệt Nam không chỉ tiếp tục nghiên cứu khẳng định những giá trị của Học thuyết Pháp chế XHCN, mà còn hớng đi sâu nghiên cứu pháp chế trong từng lĩnh vực cụ thể. Đến nay, đã có nhiều công trình khoa học về pháp chế XHCN đã đợc công bố nhng cha có công trình nào nghiên cứu về pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. Việt Nam, Kiểm toán Nhà nớc (KTNN) đợc thành lập và hoạt động theo Nghị định số 70/CP ngày 11/07/1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan KTNN và Quyết định số 61/TTg ngày 24/1/1995 của Thủ tớng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của KTNN. Đây là cơ sở pháp lý cho sự ra đời và hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc - một cơ quan mới, không có tổ chức tiền thân và cha có tiền lệ hoạt động trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà nớc ta. Trong 15 năm xây dựng và phát triển, các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc không ngừng đ- ợc bổ sung hoàn thiện, đặc biệt tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Kiểm toán nhà nớc là một bớc tiến to lớn về phơng diện lập pháp đối với lĩnh vực kiểm toán nhà nớc. Trên cơ sở các văn bản pháp luật này, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc ngày càng đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, tăng cờng kiểm tra, giám sát của Nhà nớc trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nớc; đồng thời, góp phần củng cố, tăng cờng pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc hiện nay. Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc không ngừng đợc tăng cờng nhằm xây dựng Kiểm toán 4 Nhà nớc trở thành công cụ mạnh của Nhà nớc về kiểm tra tài chính nhà nớc và tài sản công; bảo đảm cho pháp luật kiểm toán nhà nớc đi vào cuộc sống và đợc tuân thủ nghiêm chỉnh. Kiểm toán Nhà nớc đã tiến hành hàng nghìn cuộc kiểm toán với quy mô lớn nhỏ khác nhau tại các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nớc (NSNN) trên hầu khắp các lĩnh vực, kể cả lĩnh vực dự trữ quốc gia, an ninh, quốc phòng và ngân sách Đảng mà trọng tâm là kiểm toán báo cáo quyết toán của các bộ, ngành, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ơng, các Tổng công ty Nhà nớc và các chơng trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu t xây dựng cơ bản (XDCB) trọng điểm của Nhà nớc. Kết quả kiểm toán không chỉ giúp cho các bộ, ngành, địa phơng điều chỉnh số liệu kế toán và báo cáo quyết toán, chỉ ra nhiều sai phạm chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính, kiến nghị tăng thu, tiết kiệm chi và đa vào quản lý qua NSNN hàng chục nghìn tỷ đồng; mà điều quan trọng hơn là qua kiểm toán đã giúp các đơn vị đợc kiểm toán nhìn nhận và đánh giá đúng đắn thực trạng tình hình tài chính, khắc phục đợc những yếu kém sơ hở trong quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ; đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng về những sơ hở trong công tác quản lý, những bất cập nảy sinh trong cơ chế, chính sách hiện hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đồng thời, hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc đã góp phần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát công quỹ và tài sản quốc gia, xác lập trật tự, kỷ cơng trong quản lý kinh tế, tài chính. Tuy nhiên, trớc yêu cầu của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc vẫn còn nhiều tồn tại, khiếm khuyết, nh: - Hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc vẫn còn có nhiều bất cập: các chế định pháp luật về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của KTNN còn cha tơng xứng với vị trí, vai trò của Kiểm toán Nhà nớc, còn thiếu không ít các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ với các bên có liên quan và cha đồng bộ, giữa nội dung và hình thức các văn bản pháp luật còn có những bất cập ; cha đáp ứng kịp thực tiễn đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, cha hoàn toàn phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao và thông lệ quốc tế. 5 - Sự tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật kiểm toán nhà nớc của một bộ phận cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nớc, đơn vị đợc kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan vẫn còn không nghiêm dẫn đến phát sinh tiêu cực, phiền hà; tham nhũng, gian lận trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nớc; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán điều này đã làm giảm hiệu lực và hiệu quả hoạt động của KTNN với t cách là cơ quan kiểm tra tài chính nhà nớc cao nhất của quốc gia. - Cơ chế đảm bảo cho việc tuân thủ và chấp hành nghiêm minh pháp luật, pháp chế kiểm toán nhà nớc còn thiếu rõ ràng, minh bạch, cha hiệu quả, cũng nh cha đủ tính cỡng chế đảm bảo duy trì việc tuân thủ và thực hiện pháp luật kiểm toán nhà nớc một cách thờng xuyên, liên tục và đồng bộ Từ những lý do trên đây việc tăng cờng pháp chế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nớc nớc ta hiện nay là vấn đề có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, do vậy, tác giả chọn đề tài: " Phỏp ch xó hi ch ngha trong hot ng kim toỏn nh nc Vit Nam " làm luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nớc và pháp luật. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Pháp chế XHCN là một trong những phạm trù pháp lý cơ bản có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn của đời sống chính trị, kinh tế và hội. Vì vậy đợc nhiều học giả quan tâm nghiên cứu, xem xét trên nhiều bình diện và nhiều khía cạnh khác nhau. Các công trình nghiên cứu về pháp chế XHCN tiêu biểu cả trong và ngoài nớc có thể chia thành hai nhóm: Nhóm một là các công trình nghiên cứu về pháp chế nói chung: Đến nay đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về pháp chế XHCN đề cập đến những vấn đề lý luận chung về pháp chế nh khái niệm các mối quan hệ, nguyên tắc của pháp chế XHCN. Điều đó đợc thể hiện một số công trình khoa học nh: - GS.TS Trần Ngọc Đờng, Suy nghĩ về một trong những luận điểm của V.I.Lênin, Dân chủpháp luật, số 11, Hà Nội, 1997, tr.2-3. - Hồ Chủ tịch và pháp chế, TP. Hồ Chí Minh, Nxb Hội Luật gia Việt Nam, 1985, 266 trang. Sách giới thiệu những nội dung t tởng và yêu cầu của pháp chế của Hồ Chí Minh. 6 - Triệu Tử Bình (Trung Quốc), Học tập quán triệt văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVI - "Nghiên cứu sâu sắc Luật học, đẩy mạnh xây dựng nền pháp chế toàn diện", Tạp chí Luật học Trung Quốc số 1/2006 Bắc Kinh, Nxb Tạp chí Luật học Trung Quốc. Võ Khánh Vinh: "Pháp chế hội chủ nghĩa - một phơng thức thể hiện và thực hiện quyền lực của nhân dân", Tạp chí Nhà nớc và pháp luật, số 1/1991; Hoàng Văn Hảo: "Vấn đề giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân chủpháp chế trong quá trình đổi mới nớc ta", Tạp chí Nhà nớc và pháp luật, số 2/1992; Đào Trí úc: "Tăng cờng tính thống nhất của pháp chế, nghiêm chỉnh tuân theo và chấp hành pháp luật", Tạp chí Cộng sản, số 3/1995 Nhóm hai là các công trình tiêu biểu nghiên cứu pháp chế XHCN trên từng lĩnh vực cụ thể gồm có: - "Tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động của lực lợng công an nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia nớc ta hiện nay", Luận án Phó tiến luật học của Nguyễn Phùng Hồng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1994; - "Tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa về kinh tế trong quản lý nhà nớc nền kinh tế thị trờng định hớng pháp chế hội chủ nghĩa nớc ta hiện nay", Luận án Phó tiến Luật học của Quách Hùng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1996; - "Tăng cờng pháp chế trong lĩnh vực giao thông đờng bộ nớc ta hiện nay", Luận văn thạc Luật học của Nguyễn Huy Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2001; - "Tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động t pháp của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội", Luận văn thạc Luật học của Nguyễn Chí Dũng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2003 ; - "Pháp chế hội chủ nghĩa trong lĩnh vực thi đua khen thởng tỉnh Thanh Hoá hiện nay", Luận văn thạc Luật học của Nguyễn Xuân Hà, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2008 Các công trình đều đa ra khái niệm pháp chế XHCN nói chung và khái niệm, đặc trng và giải pháp tăng cờng pháp chế XHCN trên từng lĩnh vực cụ thể. 7 Từ tình hình nghiên cứu trên cho thấy, đến nay cha có công trình khoa học nào trực tiếp nghiên cứu "Pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Việt Nam". Mặc dù vậy, các công trình đã công bố nêu trên là tài liệu tham khảo có giá trị để nghiên cứu và viết hoàn thiện đề tài luận văn. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn Mục đích của luận văn: Luận văn có mục đích nghiên cứu là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc, đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm bảo đảm và tăng cờng pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc nớc ta hiện nay. Nhiệm vụ của luận văn: Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên nhiệm vụ của luận văn là: - Xây dựng khái niệm, đặc trng của pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. - Phân tích vai trò của pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. - Phân tích các yếu tố bảo đảm pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. - Đánh giá thực trạng pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. - Đề xuất các quan điểm và giải pháp bảo đảm pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc nớc ta hiện nay. 4. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Về đối tợng nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về pháp chế XHCN, luận văn nghiên cứu đặc điểm và nội dung của pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc; nghiên cứu thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc; luận giải các giải pháp nhằm bảo đảm tăng cờng pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc nớc ta hiện nay. - Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Luận văn nghiên cứu pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nớc từ khi đợc thành lập (11/7/1994) đến nay. 5. Cơ sở lý luận và phơng pháp nghiên cứu của luận văn - Cơ sở lý luận của luận văn: luận văn đợc thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về pháp luật và pháp chế XHCN. 8 - Phơng pháp nghiên cứu của luận văn: dựa trên phơng pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận văn đã sử dụng các phơng pháp nghiên cứu cụ thể nh: lịch sử - cụ thể, phân tích - tổng hợp, kết hợp với phơng pháp hội học, thống kê, so sánh. 6. Đóng góp mới về khoa học của luận vănluận văn là chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu tơng đối toàn diện và hệ thống "Pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Việt Nam". Vì vậy, có những điểm mới cụ thể sau: - Xác định khái niệm, nội dung của pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. - Chỉ ra đợc những đặc trng của pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. - Chỉ ra đợc những u điểm, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại về thực trạng pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc. - Xác lập hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm bảo đảm pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc nớc ta hiện nay. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn đợc kết cấu thành 3 chơng, 7 tiết. 9 Chơng 1 Cơ sở lý luận về pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 1.1. Khái niệm, đặc trng của pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về kiểm toánKiểm toán Nhà nớc 1.1.1.1. Khái niệm, sự cần thiết khách quan, chức năng và phân loại kiểm toán a) Khái niệm kiểm toán Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng kiểm toán ra đời từ thời La Mã cổ đại vào thế kỷ thứ III trớc Công Nguyên. Chính vì vậy, kiểm toán có gốc từ La tinh"Audit", nguyên bản là "Audire", gắn liền với nền văn minh của Ai Cập và La Mã cổ đại. Tuy kiểm toán ra đời đã hơn 2000 năm qua, nhng nó cũng chỉ phát triển mạnh mẽ từ giữa thế kỷ XIX. Từ "Audire" có nghĩa là nghe. Hình ảnh kiểm toán cổ điển thờng đợc tiến hành bằng cách ngời ghi chép về tài sản đọc to lên cho một bên độc lập "nghe" rồi sau đó chấp nhận thông qua việc chứng thực. Việt Nam, thuật ngữ "Kiểm toán" xuất hiện trở lại và đợc sử dụng nhiều từ những năm đầu của thập kỷ 90. Trớc năm 1975, miền Nam Việt Nam đã có hoạt động của các công ty kiểm toán nớc ngoài. Cho đến nay Việt Nam cũng nh trên thế giới còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau về kiểm toán. Tuy nhiên quan niệm về kiểm toán đợc chấp nhận phổ biến hiện này là: "Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin đ- ợc kiểm toán nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã đợc thiết lập" [23, tr.5]. Nh vậy, thực chất của kiểm toán nói chung là việc kiểm tra và cho ý kiến nhận xét về mức độ phù hợp của thông tin đợc kiểm toán so với các tiêu chuẩn, chuẩn mực của thông tin đã đợc thiết lập; việc kiểm tra này đợc thực hiện bởi ngời độc lập và có năng lực. Nói cách khác, hoạt động kiểm toánhoạt động thẩm định thông tin của kiểm toán viên. b) Sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trờng Kiểm toán ra đời, phát triển do yêu cầu quản lý và phục vụ cho quản lý. Kiểm toán là một công cụ quản lý phát triển từ thấp đến cao, gắn liền với hoạt động kinh tế của con ngời. hội càng phát triển, nền kinh tế thị trờng càng 10 [...]... của pháp luật của chủ thể tham gia 29 quan hệ pháp luật kiểm toán nhà nớc tạo nên nội dung của pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Tóm lại, từ những phân tích trên đây có thể đi đến một định nghĩa về pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc nh sau: Pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc là một bộ phận cấu thành của pháp chế hội chủ nghĩa, ... hàm của pháp chế hội chủ nghĩa, mà nó còn khái quát đợc thực trạng của pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc; đồng thời, vẫn giữ đợc tính thống nhất của pháp chế hội chủ nghĩa Việc đa ra khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc sẽ có ý nghĩa thực tiễn trong việc tìm ra các giải pháp củng cố và tăng cờng pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động. .. 01/1997 KTNN Việt Nam trở thành viên chính thức của Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao Châu á (ASOSAI) 1.1.2 Khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Để tiếp cận vấn đề pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc, trớc hết ta tìm hiểu khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa nói chung và từ đó nhận diện nó trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 23 Pháp chế XHCN là... quốc tế nớc ta hiện nay Điều chỉnh các quan hệ hội phát sinh trong hoạt động kiểm toán nhà nớc là pháp luật về kiểm toán nhà nớc Vì vậy, pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc có những đặc điểm khác biệt với pháp chế các lĩnh vực khác của đời sống hội Pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc không tồn tại độc lập và tách rời pháp chế hội chủ nghĩa, bởi nhiều loại quan hệ pháp luật... nên trong quá trình nghiên cứu pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc ta phải đặt nó trong sự thống nhất chung Để làm rõ khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc, chúng ta có thể tiếp cận từ các khía cạnh sau: Thứ nhất, không đa ra khái niệm pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc vì pháp chế hội chủ nghĩa là thống nhất và chỉ có một pháp chế. .. quyền kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán tối cao [60] Thứ hai, pháp chế XHCN trong hoạt động kiểm toán nhà nớc đợc quy định bởi Luật Kiểm toán nhà nớc và các văn bản quy phạm pháp luật khác Pháp luật là cơ sở của pháp chế Tổ chức và hoạt động của KTNN Việt Nam đợc quy định bằng pháp luật kiểm toán nhà nớc và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; trong đó Luật Kiểm toán nhà nớc là cơ bản và chủ. .. quan đến hoạt động kiểm toán Pháp luật là hiện tợng pháp trạng thái tĩnh Còn pháp chế là đời sống pháp luật trạng thái động Trạng thái động hay còn gọi là pháp luật hành vi Pháp chế trong hoạt động kiểm toán nhà nớc là hành vi hoạt động của cơ quan KTNN, cán bộ công chức, Kiểm toán viên nhà nớc, đơn vị đợc kiểm toán và của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán Các chủ thể... động này Cơ sở hình thành pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc là pháp luật kiểm toán nhà nớc, các đơn vị đợc kiểm toán (các cơ quan, đơn vị, tổ chức có quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nớc); cơ quan Kiểm toán Nhà nớc và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nớc đều phải tôn trọng, tuân thủ và thực hiện pháp luật kiểm toán nhà nớc một... chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc là rất khó khăn Thứ hai, việc hình thành pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc là việc đa thêm nội dung vào nội hàm của pháp chế hội chủ nghĩa Nh vậy, ta vẫn có khái niệm riêng mà vẫn thể hiện tính liên hoàn trong các yếu tố xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật trong hoạt động kiểm toán nhà nớc Cách tiếp cận... cứu trách nhiệm pháp lý phải dựa trên những căn cứ pháp luật và áp dụng các chế tài pháp lý về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, chế tài hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ngời vi phạm pháp luật phải theo quy định của pháp luật 1.2 Vai trò của pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc 35 1.2.1 Pháp chế hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nớc là phơng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam, luận văn thạc sĩ Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam, luận văn thạc sĩ Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động kiểm toán nhà nước ở Việt Nam, danh mục Các chữ viết tắt trong luận văn

Từ khóa liên quan