Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư An Nhật Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, với công suất 180m3/ngày đêm

118 664 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2014, 11:50

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư An Nhật Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, với công suất 180m3/ngày đêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN AN NHẬT TÂN HUYỆN TÂN TRỤ TỈNH LONG AN CÔNG SUẤT 180M 3 /NGÀY.ĐÊM Ngành: MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : Ths. VÕ HỒNG THI Sinh viên thực hiện : PHAN THỊ THỦY MSSV: Lớp: 11HMT12 TP. Hồ Chí Minh, 2013 Đồ án tốt nghiệp Khoa: Môi trường và Công nghệ sinh học PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài: Phan Thị Thủy MSSV: 1191080107 Lớp: 11HMT12 Ngành: Môi Trường Chuyên ngành : Kĩ Thuật Môi Trường 2. Tên đề tài : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN AN NHỰT TÂN, HUYỆN TÂN TRỤ, TỈNH LONG AN, CÔNG SUẤT 180M 3 /NGÀY.ĐÊM 3. Các dữ liệu ban đầu: Thành phần và tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt. Công suất nước thải sinh hoạt. 4. Các yêu cầu chủ yếu : Giới thiệu Khu dân An Nhựt Tân. Tổng quan về thành phần, tính chất và đặc trưng nước thải sinh hoạt. Xây dựng phương án công nghệ xử nước thải cho khu dân An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, công suất 180m 3 /ngày.đêm. Tính toán các công trình đơn vị theo phương án đề xuất. Dự toán kinh tế hệ thống xử nước thải sinh hoạt. Bố trí công trình và vẽ mặt bằng tổng thể trạm xử theo phương án đã chọn. Vẽ sơ đồ mặt cắt công nghệ (theo nước, cao độ công trình). Vẽ chi tiết các công trình đơn vị hoàn chỉnh. 5. Kết quả tối thiểu phải có: Ngày giao đề tài: 30/12/2012 Ngày nộp báo cáo: 01/04/2013 Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Đồ án tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Đồ án: “Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân An Nhựt Tân huyện Tân Trụ tỉnh Long An công suất 180 m 3 /ngày.đêm” là công trình thiết kế do em thực hiện với sự hướng dẫn của Th.s võ Thị Hồng Thi. Những kết quả và các số liệu trong đồ án do chính em tính toán và tham khảo từ nguồn tài liệu của chủ đầu tư cung cấp, ngoài ra những kết quả này chưa được ai công bố dưới bất cứ hình thức nào. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Tp.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2013 Sinh viên Phan Thị Thủy Đồ án tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ rất lớn của các Thầy, Cô, người thân và bạn bè. Lời đầu tiên, Em xin gửi lời cám ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM, đặc biệt thầy cô giáo trong khoa Môi Trường và Công Nghệ Sinh Học đã truyền đạt kiến thức cho em trong thời gian qua. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Võ Hồng Thi đã tận tình hướng dẫn, cung cấp cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp. Xin gởi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Thương mại & Xây dựng Thành Hiếu đã cung cấp tài liệu cho em hoàn thành Đồ án. Lời cuối, chân trọng gởi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè của em. Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày… tháng… năm 2013 Sinh viên. Phan Thị Thủy Đồ án tốt nghiệp i MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1 3.NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 5.Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 2 6. KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN 3 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU DÂN AN NHỰT TÂN, HUYỆN TÂN TRỤ, TỈNH LONG AN 1.1 Điều kiện tự nhiên khu vực 4 1.1.1 Vị trí địa 4 1.1.2 Điều kiện khí tượng 7 1.1.3 Chế độ thủy văn 8 1.1.4 Địa hình, địa chất khu vực 8 1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 9 1.2.1 Điều kiện kinh tế 9 1.2.2 Điều kiện xã hội 9 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1 Tổng quan 12 2.1.1 Nguồn phát sinh 12 2.1.2 Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt 13 2.2 Các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải sinh hoạt 14 Đồ án tốt nghiệp ii 2.2.1 Thông số vật 14 2.2.2 Thông số hóa học 15 2.2.3 Thông số vi sinh vật 18 2.3 Tổng quan về phương pháp xử nước thải sinh hoạt 19 2.3.1 Phương pháp cơ học 19 2.3.2 Phương pháp hóa 21 2.3.3 Phương pháp hóa học 23 2.3.4 Phương pháp sinh học 24 2.4 Một số dây chuyền công nghệ xử nước thải sinh hoạt điển hình 30 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN AN NHỰT TÂN, HUYỆN TÂN TRỤ, TỈNH LONG AN 3.1 Tính chất của nước thải đầu vào 34 3.2 Đề xuất công nghệ xử 35 3.2.1 Phương án 1 35 3.2.2 phương án 2 37 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH TRONG 2 DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐỀ XUẤT 4.1 Mức độ cần thiết và thông số tính toán 40 4.2 Tính toán các công trình đơn vị 42 4.2.1 Phương án 1 42 4.2.2 Phương án 2 83 CHƯƠNG 5: KHÁI QUÁT CHI PHÍ XỬ CHO 2 CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐỀ XUẤT 5.1 Phương án 1 93 5.1.1 Dự toán xây dựng 93 Đồ án tốt nghiệp iii 5.1.2 Dự toán thiết bị 93 5.1.3 Chi phí xử cho 1m 3 nước thải 97 5.2 Phương án 2 99 5.2.1 Dự toán xây dựng 99 5.2.2 Dự toán thiết bị 99 5.2.3 Chi phí xử cho 1m 3 nước thải 102 CHƯƠNG 6: KẾT LỤẬN - KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận 106 6.2 Kiến nghị 106 Đồ án tốt nghiệp iv DANH MỤC HÌNH Hình1.1: mặt bằng quy hoach khu tái dân An Nhật tân 6 Hình 2.1: Dây chuyền công nghệ hệ thống xử nước thải công ty Ngọc Lân 31 Hình2.2: Dây chuyền công nghệ hệ thống xử nước thải công ty Thảo Nguyên Xanh 33 Hình 3.1: Dây chuyền công nghệ xử nước thải phương án 1 36 Hình 3.2: Dây chuyền công nghệ xử nước thải phương án 2 38 Đồ án tốt nghiệp v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: thống hiện trạng sử dụng đất 11 Bảng 2.1: Tải trọng chất bẩn theo đầu người. 13 Bảng 2.2: Thành phần nước thải sinh hoạt đặc trưng. 14 Bảng 2.3: Các quá trình sinh học dùng trong xử nước thải 28 Bảng 3.1: Thành phần nước thải sinh hoạt đặc trưng. 34 Bảng4.1: Hệ số không điều hòa chung 40 Bảng4.2: Hệ số β để tính sức cản cục bộ của song chắn 43 Bảng4.3 Tổng hợp thông số song chắn rác 45 Bảng4.4 Tổng hợp thông số hố thu 47 Bảng4.5: Tổng hợp thông số bể điều hoà 51 Bảng4.6: Tổng hợp thông số bể Aerotank 63 Bảng4.7: Tổng hợp thông số bể lắng đợt II 68 Bảng4.8: Bảng tóm tắt các thông số bể trung gian 70 Bảng 4.9: Kích thước vật liệu lọc 71 Bảng 4.10: Thông số kích thước bể lọc 76 Bảng 4.11: Thông số kích thước khử trùng 79 Bảng 4.12 : Tổng hợp tính toán bể nén bùn. 82 Bảng 4.13 : Hệ số động học bùn hoạt tính ở 20 o C. 86 Đồ án tốt nghiệp vi Bảng 4.14: Thông số kích thước SBR 92 Bảng 5.1: Những hạng mục xây dựng và giá thành các công trình đơn vị . 93 Bảng 5.2: Dự toán chi phí thiết bị trong hệ thống xử nước thải 93 Bảng 5.3: Chi phí điện năng tiêu thụ 98 Bảng 5.4: Những hạng mục xây dựng và giá thành các công trình đơn vị . 99 Bảng 5.5: Dự toán chi phí thiết bị trong hệ thống xử nước thải 99 Bảng 5.6: Chi phí điện năng tiêu thụ 103 Bảng 5.7: Ưu và nhược điểm 2 phương án 104 [...]... Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An được xây dựng với quy mơ khoảng 250 hộ dân Tổng quan về nước nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử nước thải sinh hoạt Đề xuất các phương pháp xử Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cơng suất 200 m3/ ngày .đêm 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu về dân. .. trong nước, mất độ trong của nước bởi cặn lơ lửng Đặc biệt vi sinh vật gây bệnh cho người như dịch tả, hay nước bị nhiễm phân Để giải quyết vấn đề trênh việc xây dựng trạm xử nước thải tập trung cho khu dân An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An là cần thiết Do đó đề tài Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cơng suất 200... ngày .đêm ” được hình thành 2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Tính tốn, thiết kế chi tiết hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cơng suất 200 m3/ ngày .đêm, để nước thải sau khi qua hệ thống xử đạt quy chuẩn QCVN 14:2008, cột A trước khi thải ra mơi trường tự nhiên là sơng Vàm Cỏ Tây 3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1 Đồ án tốt nghiệp Giới thiệu tổng quan về khu dân An Nhựt Tân, . .. Giúp các nhà quản làm việc hiệu quả và dễ dàng hơn Hạn chế việc xả thải bừa bãi làm suy thối và ơ nhiễm tài ngun nước 2 Đồ án tốt nghiệp 6 KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN - Mở đầu - Giới thiệu chung về khu dân An Nhật Tân - Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử nước thải sinh hoạt - Đề xuất các cơng nghệ xử nước thải sinh hoạt cho khu dân An Nhật Tân - Tính tốn thiết kế các cơng trình... chi phí xử cho 2 cơng nghệ đã đề xuất 3 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU DÂN AN NHỰT TÂN, HUYỆN TÂN TRỤ, TỈNH LONG AN Khu dân An Nhựt Tân được Ủy Ban Nhân Dân huyện Tân Trụ phê duyệt theo quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2007 với quy mơ 11,549ha do Cơng ty TNHH Thép Long An làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tại huyện Tân Trụ – tỉnh Long an Quy mơ khu dân 250... đơn vị của hệ thống xử nước thải, chi phí xây dựng và vận hành hệ thống Phương pháp đồ họa: Dùng phần mềm Autocad để mơ tả kiến trúc cơng nghệ xử nước thải 5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Đề tài góp phần vào việc tìm hiểu và thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt tại khu dân An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, từ đó góp phần vào cơng tác bảo vệ mơi trường, cải thiện tài ngun nước ngày càng trong... 1.7 Dầu mỡ 10 - 30 - Nguồn: Xử nước thải đơ thị và cơng nghiệp – Tính tốn thiết kế cơng trình, Lâm Minh Triết, 2004 2.1.2 Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước thải Ngồi ra lượng nước thải ít hay nhiều còn phụ thuộc vào tập qn sinh hoạt Thành phần nước thải sinh hoạt gồm 2 loại : Nước thải nhiễm bẩn do chất bài... hướng giãn dân vào khu vực vệ tinh là tất yếu Chính vì điều này nên các nhà quan đã có chiến lược giải quyết nhà ở bằng việc xây dựng các khu dân mà điển hình là khu dân An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, giải quyết chỗ ở khoảng 250 hộ dân Q trình sinh hoạt của dânkhu dân này thải ra sơng Vàm Cỏ Tây một lượng nước thải vượt quy định Làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, tác động xấu đến sinh vật... Nguồn phát sinh chủ yếu là nước thải trong q trình sinh hoạt của người dân trong khu dân An Nhựt Tân Đặc tính chung của nước thải sinh hoạt thường bị ơ nhiễm bởi các chất cặn bã hữu cơ, các chất hữu cơ hồ tan (thơng qua các chỉ tiêu BOD 5 /COD), các chất dinh dưỡng (Nitơ, phospho), các vi trùng gây bệnh (E.Coli, coliform…) Mức độ ơ nhiễm của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào: lưu lượng nước thải; tải... sỏi nghiền, than cốc, than nâu hoặc than ghỗ… Việc lựa chọn vật liệu lọc phụ thuộc vào loại nước thải và điều kiện địa phương Phương pháp xử nước thải bằng cơ học có thể loại bỏ khỏi nước thải 60 % tạp chất khơng hồ tan và 20 % BOD, và thường thì xử cơ học giữ vai trò xử sơ bộ trước khi qua các giai đoạn xử sinh học, hố học 2.3.2 Phương pháp hóa Bản chất của q trình xử hố là áp dụng . An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An là cần thiết. Do đó đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, công suất 200. đề tài : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN CƯ AN NHỰT TÂN, HUYỆN TÂN TRỤ, TỈNH LONG AN, CÔNG SUẤT 180M 3 /NGÀY.ĐÊM 3. Các dữ liệu ban đầu: Thành phần và tính chất. ĐOAN Em xin cam đoan Đồ án: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư An Nhựt Tân huyện Tân Trụ tỉnh Long An công suất 180 m 3 /ngày. đêm là công trình thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư An Nhật Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, với công suất 180m3/ngày đêm, Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư An Nhật Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, với công suất 180m3/ngày đêm, Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư An Nhật Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, với công suất 180m3/ngày đêm

Từ khóa liên quan