tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn chợ gạo, tỉnh tiền giang ( niên hạn 25 năm)

95 907 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2014, 11:49

Đồ án tốt nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN Tôi là Đỗ Hữu Ái học lớp 11HMT01 sinh viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ. Tôi xin cam đoan đề tài “ Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm)” dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy TS. Thái Văn Nam là của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong đồ án tốt nghiệp là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. ………, ngày……tháng……năm…… Sinh viên Đồ án tốt nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến TS. Thái Văn Nam. Trong thời gian qua, thầy đã luôn tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ cũng như động viên tôi trong quá trình tiến hành đồ án tốt nghiệp. Thầy đã góp những ý kiến và kinh nghiệm của mình để giúp tôi hoàn thành đồ án theo mục tiêu của đồ án và đúng tiến độ của khoa đề ra. Tôi xin gởi lời chân thành cảm ơn đến thầy Lâm Vĩnh Sơ n, trưởng Bộ môn kỹ thuật Môi Trường và Công Nghệ Sinh Học, thầy đã luôn quan tâm lo lắng trong suốt quá trình học tập cũng như vấn đề định hướng đồ án tốt nghiệp và phổ biến quy định làm đồ án cho lớp 11HMT01. Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong khoa Môi Trường và Công Nghệ Sinh Học Trường đại học kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và các thầy cô đã tham gia giảng dạy ở lớp 11HMT01 trong ba học kỳ qua, các thầy cô đã cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu về chuyên ngành kỹ thuật môi trường giúp tôi có được nền tảng vững chắc trong chuyên môi để hỗ trợ công việc về sau. Bên cạnh đó, các thầy cô còn động viên tôi và tập thể lớp rất nhiều, giúp chúng tôi vững tin hơn với ngành học của mình. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến gia đình tôi và bạn bè đã luôn đồng hành, nâng đỡ và động viên tôi rất nhiều trong thời gian qua. Đồ án tốt nghiệp Page iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Tính cấp thiết của đề tài 1 3. Mục tiêu, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu 2 3.1. Mục tiêu của đề tài 2 3.2. Phạm vi của đề tài 2 3.3. Nội dung nghiên cứu 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KHU VỰC THỊ TRẤN CHỢ GẠO – TỈNH TIỀN GIANG 5 1.1. Đặc điểm tự nhiên 5 1.1.1. Vị trí địa lý 5 1.1.2. Địa hình 5 1.1.3. Khí hậu 5 1.1.4. Nhiệt độ 5 1.1.5. Bức xạ và chiếu sáng 6 1.1.6. Mưa 6 1.1.7. Lượng bốc hơi 6 1.1.8. Gió 6 Đồ án tốt nghiệp Page iv 1.1.9. Địa chất công trình 6 1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội 7 1.2.1. Tình hình diện tích - dân cư 7 1.2.2. Hiện trạng nhà ở 8 1.2.3. Công trình công cộng 8 1.2.4. Hiện trạng công nghiệp 9 1.2.5. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp 9 1.3. Hiện trạng giao thông 10 1.3.1. Đường bộ 10 1.3.2. Đường thủy 10 1.3.3. Bến xe 10 1.4. Hiện trạng cấp điện 10 1.5. Hiện trạng cấp nước 11 1.6. Hiện trạng thoát nước 11 1.7. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 11 1.7.1. Phương hướng phát triển 11 1.7.2. Qui hoạch phát triển 12 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 16 2.1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước 16 2.2. Phân loại hệ thống thoát nước 16 2.2.1. Phân loại nước thải 16 2.2.2. Phân loại hệ thống thoát nước 17 2.2.3. Nghiên cứu và lựa chọn phương án thiết kế hệ thống thoát nước thải 18 Đồ án tốt nghiệp Page v 2.2.4. Các bộ phận chính trong hệ thống thoát nước 19 2.3. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước thải 20 2.4. Tiêu chuẩn thoát nước 21 2.5. Đặc điểm chuyển động của nước thải trong mạng lưới 21 2.6. Đường kính tối thiểu và độ đầy tối đa 22 2.7. Tốc độ và độ dốc 23 2.8. Giới thiệu một số mạng lưới thoát nước và dây chuyền công nghệ ứng dụng trong xử lý nước thải sinh thoạt 25 2.8.1. Giới thiệu một số mạng lưới thoát nước 25 2.8.2. Một số dây chuyền công nghệ ứng dụng trong sử lý nước thải sinh hoạt 29 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHO THỊ TRẤN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG (NIÊN HẠN 25 NĂM) 32 3.1. Số liệu tính toán 32 3.2. Dân số 32 3.2.1. Tốc độ gia tăng dân số trong 05 năm gần đây 32 3.2.2. Ước tính dân số sau 25 năm 34 3.3. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước 34 3.4. Tính toán lưu lượng 35 3.4.1. Xác định lưu lượng tính toán 35 3.4.2. Tính toán lưu lượng cho từng đoạn ống 39 3.4.3. Tính toán bể điều hòa 62 3.5. Thiết kế trắc dọc và trắc ngang 63 3.5.1. Tr ắc dọc 63 3.5.2. Trắc ngang 65 Đồ án tốt nghiệp Page vi 3.6. Thuyết minh tính toán hố ga 65 3.7. Thuyết minh dự toán công trình 69 3.7.1. Công thức tính toán 69 3.7.2. Tính toán cho một số đoạn ống điển hình 71 3.7.3. Dự toán công trình 75 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 78 4.1. Đề xuất sơ đồ quy trình công nghệ xử lý 78 4.2. Lựa chọn sơ đồ công nghệ 82 4.3. Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 87 Đồ án tốt nghiệp Page vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Diện tích tự nhiên 3 khu vực của thị trấn 7 Bảng 1.2. Diện tích tự nhiên 3 khu vực của thị trấn 7 Bảng 1.3. Số học sinh thị trấn Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang 8 Bảng 2.1. Độ đầy của ống 23 Bảng 2.2. Vận tốc trong ống 24 Bảng 2.3. Độ dốc của ống 25 Bảng 3.1. Hệ số không điều hòa chung của nước thải sinh hoạt 36 Bảng 3.2. Thống lưu lượng các giờ trong ngày 38 Bảng 3.3. Diện tích các tiểu khu 40 Bảng 3.4. Thống lưu lượng nước thải của các tuyến cống 43 Bảng 3.5. Tính tổn thất áp lực cho từng đoạn cống 50 Bảng 3.6. Tính tổn thất áp lực cho đoạn cống chính 1 - TXL 54 Bảng 3.7. Tính toán cao độ cho các đoạn cống 56 Bảng 3.8. Tính toán cao độ trắc dọc cho tuyến cống chính 1 - TXL 61 Bảng 3.9. Tính dung tích bể điều hòa 62 Bảng 3.10. Khoảng cách hố ga 66 Bảng 3.11. Bảng thống hố ga trên các tuyến ống 66 Bảng 3.12. Bảng thống khối lượng đất đào, đất đắp 72 Bảng 3.13. Dự toán công trình 77 Bảng 4.1. Thành phần nước thải đầu vào 78 Bảng 4.2. Tiêu chuẩn xả nước thải đầu ra 79 Đồ án tốt nghiệp Page viii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ Hình 1.1. Thành phần tỉ lệ các ngành công nghiệp 9 Hình 1.2. Bảng đồ qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020 15 Hình 1.3. Bảng đồ qui hoạch tổng thể thị trấn Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang 15 Hình 2.1. Cấu tạo ống thoát nước 23 Hình 2.2. Vạch tuyến thoát nước thị xã Tây Ninh 26 Hình 2.3. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước cho khu tái định cư Vĩnh Hiệp – Tân Uyên – Bình Dương 28 Hình 2.4. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng Aerotank truyền thống 29 Hình 2.5. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng UASB 30 Hình 3.1. Biểu đồ giao động nước các giờ trong ngày 39 Hình 3.2. Trắc dọc tuyến ống 64 Hình 3.3. Ống thoát nước thải 71 Hình 4.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ 1 80 Hình 4.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ 2 81 Đồ án tốt nghiệp Page 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Trong thời đại ngày nay, đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới nên nhu cầu về mọi mặt cũng ngày càng cao hơn. Trong tất cả các nhu cầu trên thì nhu cầu về nước là nhu cầu tất yếu và quan trọng nhất. Nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sinh hoạt cũng như trong cuộc sống…. Hàng ngày chúng ta dùng nước vào việc ăn, uống, giặt, làm vệ sinh nhà cửa, đường phố, tưới vườn hoa cây cảnh…. Lượng nước thải ra từ những hoạt động trên hàng ngày là rất nhiều, cộng với lượng nước mưa hàng năm nữa thì việc thoát nước cho khu đô thị là rất cần thiết. Vì vậy, hệ thống thoát nước là một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng không thể thiếu đối với mọi khu dân cư, công nghiệp… Bởi hệ thống thoát nước là một những yếu tố quan trọng đảm bảo được tốt hoạt động sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ trong đời sống con người. Chính vì vậy cần xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, khép kín và được xây dựng đầu tiên cùng với toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu của khu vực. Do đó, việc đầu tư cho hệ thống thoát nước là rất cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển chung. 2. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây với xu hướng phát triển của đất nước, tỉnh Tiền Giang đã tập trung tiến hành nhiều giải pháp nhằm phát triển các huyện phía Đông (khu vực Chợ Gạo, Gò Công ). Kết quả nền kinh tế trong vùng có tốc độ tăng trưởng khá, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển và đời sống nhân dân đã được cải thiện về mọi mặt. Chính vì vậy mà các hệ thống kênh rạch bị san lấp rất nhiều. Hiện nay, hàng loạt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo đang hoạt động sản xuất kinh doanh và hàng ngày thải ra một lượng nước thải rất lớn chưa qua xử lý mà đã thải ra ngoài kênh rạch gây ô nhiễm môi Đồ án tốt nghiệp Page 2 trường. Ngoài ra, vào mùa mưa lượng nước cần thoát rất nhiều mà hệ thống kênh rạch không đảm bảo thoát nước liên tục được nên dẫn đến tình hình ngập úng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và tình hình sản xuất kinh doanh ở thị trấn Chợ Gạo. Nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh ở thị trấn Chợ Gạo phát triển tốt, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã đồng ý cho phép xây dựng hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ gạo. Để có thể xây dựng được hệ thống thoát nước thì việc “ Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm)” là việc làm rất cấp thiết, cần phải được thực hiện sớm. 3. Mục tiêu, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu 3.1. Mục tiêu của đề tài Nhằm đảm bảo thoát nước tốt cho người dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo không còn bị ô nhiễm và ngập úng, đề tài nghiên cứu nhằm hai mục tiêu sau: • Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm). • Đề xuất qui trình công nghệ xử lý nước thải của hệ thống thoát nước trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 3.2. Phạm vi của đề tài Do hạn chế về thời gian, kiến thức và số liệu liên quan, đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi: Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thi trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm) đối với nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, trường học, bệnh viện và đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt. [...]... nước ngầm khoảng 2000 m³/ngày đêm Nhưng vào khơ thì lưu lượng nước ngầm khai thác được khơng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho cả thị trấn chợ gạo Vì vậy, việc sử dụng nước mặt bị hạn chế, do đó hệ thống cấp nước của thị trấn Chợ Gạo được truyền dẫn về từ trạm xử lý nước khu vực Gò Cơng với cơng suất 20000 (m3/ngày đêm) 1.6 Hiện trạng thốt nước Hệ thống thốt nước chưa được xây dựng, nước mưa và nước. .. lượng nước mưa ban đầu Nếu trong đơ thị, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được dẫn chung, thì hỗn hợp đó người ta gọi là nước thải đơ thị 2.2.2 Phân loại hệ thống thốt nước Hệ thống thốt nước được phân thành 4 loại: - Hệ thống thốt nước chung: là hệ thống mà tất cả các loại nước thải (sinh hoạt, sản xuất và mưa) xả chung vào một mạng lưới và dẫn đến cơng trình xử lý - Hệ thống thốt nước riêng:... mưa hệ thống thải vào nguồn ít hơn Tuy nhiên, vì vốn đầu tư xây dựng ban đầu cao (phải xây dựng hai hệ thống mạng lưới đồng thời) nên ít được sử dụng Nó được sử dụng trong việc cải tạo những hệ thống thốt nước cũ - Hệ thống thốt nước hỗn hợp: là sự kết hợp hệ thống kể trên, thường gặp ở những thành phố mở rộng Page 17 Đồ án tốt nghiệp 2.2.3 Nghiên cứu và lựa chọn phương án thiết kế hệ thống thốt nước. .. QCVN 14 : 2008/BTNMT (qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt), trước khi xả ra nguồn tiếp nhận Trong hệ thống thốt nước chỉ có thốt nước thải sinh hoạt nên ta chỉ cần làm một hệ thống thốt nước là đủ 2.2.4 Các bộ phận chính trong hệ thống thốt nước Hệ thống thốt nước bao gồm các bộ phận chủ yếu sau: - Thiết bị vệ sinh, thu nước thải và thốt nước trong nhà - Mạng lưới thốt nước ngồi sân nhà... 618 (chiếm 72%) 369 (chiếm 43%) 2137 Năm 2011 34 (chiếm 4%) 467 (chiếm 55%) 722 (chiếm 85%) 636 (chiếm 75%) 398 (chiếm 47%) 2257 Nguồn: Niên giám thống khu vực Gò Cơng 2006 - 2011, Cục thống tỉnh Tiền Giang Page 8 Đồ án tốt nghiệp Đối với bệnh viện, năm 2006 có tổng cộng 92 bác sỹ và y tá chăm sóc cho 361 giường bệnh Đến năm 2011, bác sỹ và y tá tăng lên 125 người chăm sóc cho 381 giường bệnh (Nguồn:... quan về Thị Trấn Chợ Gạo – Tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 - Thu thập các tài liệu về tình hình thốt nướcThị Trấn Chợ Gạo – Tỉnh Tiền Giang - Thu thập các tài liệu về mạng lưới thốt nước để tham khảo như sách mạng lưới thốt nước tập 1 và tập 2 của PGS.TS Hồng Văn Huệ - Thu thập các tiêu chuẩn về mạng lưới thốt nước như TCXDVN 51 - 2008: Thốt nước - Mạng lưới và Cơng trình bên ngồi - Tiêu chuẩn xả nước. .. Bình Đức về Gò Cơng (qua huyện Chợ Gạo), sẽ từng bước chuyển đổi nguồn cấp nước Tỉ lệ cấp nước sạch năm 2011 là 83.6%, năm 2015 là 88.7% và năm 2020 là 96.1% Sản lượng nước của nhà máy nước sẽ tăng lên 6.1 triệu m3 năm 2020 Page 13 Đồ án tốt nghiệp - Thốt nước: Xây dựng hệ thống thốt nước cho thị trấn chợ gạo, đến năm 2015 việc xử lý nước thải chỉ được tiến hành tại thị trấn Chợ Gạo và các khu cụm cơng... đầu cao (phải xây dựng hai hệ thống mạng lưới đồng thời) nên ít được sử dụng • Hệ thống thốt nước hỗn hợp: là sự kết hợp các loại hệ thống kể trên, thường gặp ở những thành phố cải tạo mở rộng  Lựa chọn mạng lưới thốt nước: Qua so sánh căn cứ ưu nhược điểm của các hệ thống thốt nước trên và u cầu của khu dân cư ta lựa chọn hệ thống thốt nước riêng vì: cần thiết phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại... của thị trấn là 318.48 ha được phân ra làm 3 khu vực sau: Bảng 1.1 Diện tích tự nhiên 3 khu vực của thị trấn STT Khu Diện tích (ha) Dân số (người) Mật độ dân số (ng/ha) 01 I 115.62 2832 24.49 02 II 110.51 3145 28.46 03 III 92.35 3350 36.28 Tồn thị trấn 318.48 9327 29.29 Nguồn: Niên giám thống khu vực Gò Cơng 1998 - 2006, Cục thống tỉnh Tiền Giang Bảng 1.2 Diện tích tự nhiên 3 khu vực của thị trấn. .. chuyển nước bẩn nhiều khi xả vào nguồn cho qua xử lý và hai là dùng để vận chuyển nước bẩn ít hơn thì cho xả thẳng vào nguồn Tuỳ theo độ nhiễm bẩn của nước thải sản xuất xả chung với nước thải sinh hoạt hoặc chung với nước mưa Còn nếu trong nước thải sản xuất có chưa chất độc hại thì nhất thiết phải dẫn trong một hệ thống riêng biệt - Hệ thống thốt nước nửa riêng: theo quan điểm vệ sinh, thì tốt hơn hệ thống . sau: • Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm). • Đề xuất qui trình công nghệ xử lý nước thải của hệ thống thoát nước trước khi thải vào. sử lý nước thải sinh hoạt 29 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHO THỊ TRẤN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG (NIÊN HẠN 25 NĂM) 32 3.1. Số liệu tính toán 32 3.2. Dân số 32 3.2.1. Tốc. viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ. Tôi xin cam đoan đề tài “ Tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Niên hạn 25 năm) dưới sự hướng dẫn nhiệt tình
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn chợ gạo, tỉnh tiền giang ( niên hạn 25 năm), tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn chợ gạo, tỉnh tiền giang ( niên hạn 25 năm), tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước cho thị trấn chợ gạo, tỉnh tiền giang ( niên hạn 25 năm)

Từ khóa liên quan