Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa ( creamer) hòa tan công suất 3600 tấn/sản phẩm năm của Công ty TNHH URC việt nam

117 1,185 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 22:24

Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa ( creamer) hòa tan công suất 3600 tấn sản phẩm năm của Công ty TNHH URC việt nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT PHÊ KEM SỮA (CREAMER) HÒA TAN CÔNG SUẤT 36000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM CỦA CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM Ngành: MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn: TS. Thái Văn Nam Sinh viên thực hiện: Trần Nguyễn Đức Hiền MSSV: 1191080034 Lớp: 11HMT02 TP. Hồ Chí Minh, Tháng 4/2013 Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Việt Nam 1. Báo cáo khảo sát địa chất công trình KCN VSIP II-A tại tỉnh Bình Dương, 2008. 2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án KCN VSIP II, tỉnh Bình Dương, 2008 3. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của UBND xã Vĩnh Tân, 2010. 4. Công ty Cổ phần Công nghệ Tư vấn Việt Phương, 2012. 5. Công ty TNHH URC Việt Nam, 2012. 6. Đinh Thị Thanh Hương, Nghiên cứu Đáng giá tác động môi trường KCN Gia Phú, Bình Dương, Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP HCM, 2006. 7. Luật BVMT , 2005. 8. Trung tâm Khoa Học Kỹ thuật Công nghệ Quân Sự - Bộ Quốc phòng, Nghiên cứu tái chế nước thải thành nhiên liệu lỏng , 2010. 9. Niêm giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2011. 10. PGS.TS Nuyễn Văn Phước, 2008. Giáo trình quản lý chất thải rắn, nhà xuất bản Xây dựng. 11.PGS.TS Nguyễn Quang Thắng, 2010. Bài giảng môn học đánh giá tác động môi trường, trường Đại học Thủy Lợi. 12. Quy hoạch tổng thể thủy lợi cấp thoát nước, tỉnh Bình Dương, 2005-2010. 13. Viện Khoa học Công Nghệ Quản lý Môi trường (IESEM), 7/2007. 14. Viện khoa học môi trường phát triển, 2013. Đồ án tốt nghiệp Tài liệu nước ngoài 15. Bolt et al (1971, 1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT (1991); LSA Associates (2002). 16. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (US EPA) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993. 17. Environment Assessmet, WHO, 1993. 18. SCAQMD, CEQA Air Quality Handbook, April, 1993. 19. www.aberdeencity.gov.uk/.2008 Đồ án tốt nghiệp PHỤ LỤC 1. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung KCN VSIP II-A 2. Bản đồ vị trí dự án 3. Sơ đồ hệ thống thoát nước mặt của Dự án 4. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải của Dự án 5. Sơ đồ vị trí giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công 6. Sơ đồ vị trí giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động Đồ án tốt nghiệp Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung KCN VSIP II-A Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của trạm xử lý nước thải tập trung 1 Nhiệt độ 0 C 40 2 pH - 6-9 3 Độ màu Pt-Co 20 4 BOD mg/l 400 5 COD mg/l 600 6 TSS mg/l 400 7 Dầu mỡ động thực vật mg/l 16 8 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 9 As mg/l 0,04 10 Cd mg/l 0,004 11 Pb mg/l 0,08 12 Clo mg/l 0,8 13 Cr (VI) mg/l 0,04 14 Cr (III) mg/l 0,2 15 Cu mg/l 2,0 16 Zn mg/l 2,0 17 Mn mg/l 0,4 18 Ni mg/l 0,2 19 Phốt pho hữu cơ mg/l 0,2 20 Tổ ng P mg/l 5,0 Đồ án tốt nghiệp 21 Fe mg/l 0,8 22 Tetracloetylen mg/l 0,02 23 Sn mg/l 0,2 24 Hg mg/l 0,004 25 Tổ ng N mg/l 12 26 Trichlorethylene mg/l 0,05 27 NH 4 + mg/l 4,0 28 Florua mg/l 4,0 29 Phenol mg/l 0,08 30 Sunfit mg/l 0,2 31 CN - mg/l 0,06 32 Coliform MPN/100 ml 5000 33 PCBs mg/l 0,002 34 Clo hữu cơ mg/l 0,08 35 Tổng hoạt động phóng xạ α Bp/l 0,1 36 Tổng hoạt động phóng xạ β Bp/l 1,0 Nguồn: Báo cáo ĐTM Dự án KCN VSIP II mở rộng, 2008 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG & CN SINH HỌC NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Chú ý: sv phải dán tờ nay vào trang thứ nhất của bản thuyết minh) Họ tên : Trần Nguyễn Đức Hiền MSSV : 1191080034 Ngành : Kỹ thuật Môi Trường Lớp : 11HMT02 1. Đầu đề đồ án tốt nghiệp: “Đánh giá tác động môi trường đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột phê kem sữa (creamer) hòa tan công suất 36000 tấn sản phẩm/năm của Công ty TNHH URC Việt Nam”. 2. Nhiệm vụ: - Điều tra, thu thập số liệu, nghiên cứu hiện trạng môi trường khu vực nhà máy sản xuất bột phê kem sữa hòa tan của công ty TNHH URC Việt Nam. - Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường do sự hình thành hoạt động của nhà máy. - Đề xuất các giải pháp khả thi về mặt quản lý kỹ thuật nhằm khống chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho nhà máy. 3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 03/12/2012 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/04/2013 5. Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn: TS. Thái Văn Nam ………………………………… Nội dung yêu cầu đồ án tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn. Ngày tháng năm 2013 Chủ nghiệm bộ môn. Người hướng dẫn chính (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ):…………………………………………………… Đơn vị:………………………………………………………………………… Ngày bảo vệ:………………………………………………………………… Điểm tổng kết:……………………………………………………………… Nơi lưu trữ đồ án tốt nghiệp:…………………………………………………… PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp đề tài: “Đánh giá tác động môi trường đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột phê kem sữa (creamer) hòa tan công suất 36000 tấn sản phẩm/năm của Công ty TNHH URC Việt Nam” là công trình nghiên cứu riêng của tôi gi áo viê n hướng dẫn TS. Thái Văn Nam. Các số liệu, kết quả nêu trong đồ án là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện đồ án tốt nghiệp này đã được cảm ơn các thông tin trích dẫn đã được ghi rõ nguồn gốc. Sinh viên thực hiện Đồ án Tr ần Nguyễn Đức Hiền [...]... án chủ yếu tập trung nghiên cứu các nội dung sau: Mô tả sơ lược về Dự án nhà máy sản xuất bột phê kem sữa hòa tan của Công ty TNHH URC Việt Nam Điều tra, thu thập số liệu, nghiên cứu hiện trạng môi trường khu vực nhà máy sản xuất bột phê kem sữa hòa tan của công ty TNHH URC Việt Nam Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường do sự hình thành hoạt động của nhà máy Đề xuất các giải pháp. .. án xây dựng nhà máy sản xuất bột phê kem sữa (creamer) hòa tan công suất 36000 tấn sản phẩm/ năm của Công ty TNHH URC Việt Nam tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2 Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá, dự báo những tác động có lợi, có hại do các hoạt động của dự án gây ra cho môi trường khu vực, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện dự án Đề xuất. .. Dương (4 .200 ha), thu hút 121 dự án đầu tư từ 20 quốc gia vùng lãnh thổ Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột phê kem sữa (creamer) hòa tan công suất 36000 tấn sản phẩm/ năm của Công ty URC Việt Namdự án nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao, góp phần tăng thu nhập cộng đồng Trang 1 Đồ án tốt nghiệp được đặt trong Hệ thống KCN Việt Nam – Singapore II Hoạt động của dự án. .. Tên dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất bột phê Kem sữa hòa tan của Công ty TNHH URC Việt Nam (công suất 36000 tấn sản phẩm/ năm. ) - Chủ dự án: Công ty TNHH URC Việt Nam - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: + Lần đầu số 100/GP-KCN-VS ngày 03/10/2006 của Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore Trang 15 Đồ án tốt nghiệp + Bổ sung lần cuối số 463043000106 ngày 14/11/2012 của Ban Quản lý KCN Việt Nam –... nào tác động đến môi trường Thế nên, việc thiết lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, được hội đồng thẩm định thông qua để dự án chính thức hoạt động là việc làm bắt buộc mang tính pháp lý cao Theo đó, cùng với báo cáo đầu tư dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường là thủ tục bắt buộc Đó là lý do để lựa chọn đề tài “ Đánh giá tác động môi trường đề xuất các giải pháp phù hợp cho dự án xây. .. lượng môi trường khu vực thực hiện đánh giá tác động để phục vụ cho đề tài Phương pháp phân tích hoạt động – khía cạnh – tác động: liệt kê những hoạt động trong giai đoạn trước xây dựng, xây dựng, sản xuất tác động của nó đến môi trường Phương pháp đánh giá nhanh: đây là phương pháp cơ bản để đánh giá ĐTM, bảng kiểm tra thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án với các thông số môi trường. .. án được đầu tư xây dựng nhằm cung cấp sản phẩm phê kem sữa hòa tan cho thị trường trong nước nước ngoài với công suất như sau: - Sản phẩm phê hòa tan: 6000 tấn/ năm - Sản phẩm kem sữa: 30000 tấn/ năm 1.2.3.2 Khối lượng qui mô các hạng mục dự án Khối lượng các hạng mục công trình chính  Nhà xưởng sản xuất - Tháp tạo bột phê: diện tích sàn là 609 m2, tổng diện tích xây dựng 6 tầng là... nghiên cứu chính của đề tài là đánh giá những tác động do sự hình thành nhà máy sản xuất bột phê kem sữa hòa tan của Công ty TNHH URC Việt Nam đến môi trường tự nhiên kinh tế xã hội trong khu vực Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các tác động tới môi trường gây ra trong phạm vi nhà máy xản xuất môi trường xung quanh Nghiên cứu được tiến hành từ 23/12/2012 đến 01/04/2013 Trang 2 Đồ án tốt nghiệp... lao động Trang 4 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1 Tổng quan về đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường ( TM) là công cụ pháp kỹ thuật quan trọng để xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án, các kế hoạch, quy hoạch phát triển, cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành và. .. Đông giáp Đại lộ Dân chủ, KCN VSIP II-A - Phía Tây giáp khu đất trống Khu đất xây dựng nhà máy có tổng diện tích là 200.000 m2 thuộc khu công nghiệp VSIP II mở rộng đã được giải phóng mặt bằng bàn giao cho Công ty TNHH URC Việt Nam Cơ cấu sử dụng đất Nhà máy sản xuất bột phê kem sữa hòa tan thiết kế xây dựng với cơ cấu sử dụng diện tích đất từng hạng mục công trình trong nhà máy phù hợp với . đồ án tốt nghiệp đề tài: Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa (creamer) hòa tan công suất 36000 tấn sản phẩm/ năm. trường và đề xuất các giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa (creamer) hòa tan công suất 36000 tấn sản phẩm/ năm của Công ty TNHH URC Việt Nam tại khu công nghiệp. trạng môi trường khu vực nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa hòa tan của công ty TNHH URC Việt Nam. - Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường do sự hình thành và hoạt động của nhà máy.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa ( creamer) hòa tan công suất 3600 tấn/sản phẩm năm của Công ty TNHH URC việt nam, Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa ( creamer) hòa tan công suất 3600 tấn/sản phẩm năm của Công ty TNHH URC việt nam, Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà phê và kem sữa ( creamer) hòa tan công suất 3600 tấn/sản phẩm năm của Công ty TNHH URC việt nam, Viện Khoa học Công Nghệ và Quản lý Môi trường (IESEM), 7/2007.

Từ khóa liên quan