Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Ấp 4 Thới Hòa, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

109 724 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 20:19

Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Ấp 4 Thới Hòa, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN ẤP 4 THỚI HOÀ, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lâm Vĩnh Sơn Sinh viên thực hiện : Bùi Quốc Nhật MSSV: 1091080045 Lớp: 10HMT01 TP. Hồ Chí Minh, 2012 ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy Th.s Lâm Vĩnh Sơn người ñã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình làm ñồ án ñể em có thể hoàn thành ñồ án này. Em xin cảm ơn sâu sắc ñến các thầy, cô trong khoa môi trường và công nghệ sinh học ñã trang bị cho em những kiến thức quý báu trong 1,5 năm học vừa qua. Với sự nổ lực của bản thân ñể hoàn thành ñồ án này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận ñược quan tâm xem xét và chỉ bảo của quý thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012 Sinh viên: Bùi Quốc Nhật ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 1 - MỤC LỤC LỜI MỞ ðẦU 6 1. Tính cấp thiết của việc thực hiện ñề tài 6 2. Mục ñích thiết kế 6 3. ðối tượng nghiên cứu 7 4. Phạm vi thiết kế 7 5. Nội dung nghiên cứu 7 6. Phương pháp nghiên cứu 7 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHU DÂN THỚI HOÀ, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 9 1.1. ðiều kiện tự nhiên 9 1.1.1. Vị trí ñịa lý 9 1.1.2. ðịa hình 9 1.1.3. Khí Hậu 9 1.1.4. Nhiệt ðộ 9 1.1.5. ðộ Ẩm 10 1.1.6. Hướng gió 10 1.2. ðiều kiện kinh tế – xã hội 10 1.2.1.ðời sống xã hội 10 1.2.2.Kinh tế: 10 1.2.3.Tình hình phát triển công nghiệp – dịch vụ 11 1.2.4. Y tế 11 CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 12 2.1. Thống số liệu ban ñầu 12 2.2. Tính toán lưu lượng 12 2.2.1. Lưu lượng sinh hoạt của khu dân 12 2.2.2. Lưu lượng sinh hoạt tiêu thụ trung bình ñược xác ñịnh theo công thức .13 2.2. 3. Lưu lượng nước sinh hoạt trong ngày dùng nước lớn nhất 13 2.2.4. Lưu lượng nước sinh hoạt trong giờ dùng nước lớn nhất 13 2.2.5. Lưu lượng phục vụ trường ñại học Thủ Dầu Một 15 2.2.6. Lưu lượng nước phục vụ cho trường học 15 2.2.7. Lưu lượng nước phục vụ cho Mầm Non 16 2.2.8. Lưu lượng phục vụ tưới công cộng 16 2.2.9. Lưu lượng nước cấp cho dịch vụ 17 2.2.10. Lưu lượng tính toán lớn nhất 17 2.2.11. Lưu lượng nước thất thoát 17 2.2.12. Tổng Lưu lượng dùng nước khu dân ( Q B cấp II ) 17 2.2.13. Lưu lượng bản thân trạm xử lý 17 2.2.14. Công suất trạm xử lý nước là 17 2.3. Bảng thống lưu lượng trong 24 giờ 18 2.4. Trạm bơm cấp II 20 2.4.1. Chức năng của trạm bơm cấp II 20 2.4.2. Chế ñộ làm việc trạm bơm cấp II 20 ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 2 - 2.5. Xác ñịnh dung tích của ñài nước 21 2.5.1. Các phương án xây dựng ñài 21 2.5.2. Ta có thể ñưa ra 3 phương án 21 2.5.3. Những ưu và nhược ñiểm của từng phương án 21 2.5.4. Dựa vào các ưu nhược ñiểm của các phương án trên và dựa vào ñịa hình của khu dân ta chọn 23 2.5.5. Những yêu cầu cơ bản về trang thiết bị cho ñài nước 23 2.5.6. Dung tích của ñài nước sơ bộ ñược xác ñịnh bằng công thức 24 2.8. Vạch tuyến mạng lưới cấp nước 26 2.9. Tính toán lưu lượng cấp vào mạng lưới 27 2.9.1. Lưu lượng lớn nhất giờ cấp vào mạng lưới 27 2.9.2. Xác ñịnh lưu lượng dọc ñường 27 2.9.3. Xác ñịnh Lưu lượng ñơn vị dọc ñường 29 2.9.4. Xác ñịnh lưu lượng dọc ñường của từng ñoạn ống 30 2.9.5. Xác ñịnh chiều dài tính toán 30 2.9.6. Lưu lượng tại các nút 33 2.10. Tính toán thủy lực chạy epanet 35 2.10.1. Phân bố sơ bộ lưu lượng trong mạng lưới 35 2.10.2. Làm Việc Trên Epanet 35 2.11. Kết quả toán khi chạy xong phần mềm epanet 47 2.11.1. Tính toán kết quả giờ dùng nước lớn nhất khi không có cháy 47 2.11.2. Tính toán thủy lực cho giờ dùng nước lớn nhất có cháy 57 2.11.2. Tính toán ñài nước từ epanet. 66 2.12. Thuyết minh trạm bơm tăng áp 70 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 72 3.1. Tính toán khối lượng ñào lấp 72 3.1.1. Công thức tính toán 72 3.1.2. Tính toán một số ñọan ống ñiển hình 74 3.2. Thuyết minh trắc dọc 77 3.3 Khái toán kinh phí xây dựng mạng lưới cấp nước 77 3.2.1. Tính toán kinh phí ñào ñắp ñắp ñất 77 3.2.2. Tính toán chi phí san lấp 78 3.2.3. Tính toán chi phí xây dựng ñường ống 79 3.2.4. Tính toán chi phí xây dựng ñài nước 80 CHƯƠNG 4: CÁC THIẾT BỊ TRÊN MẠNG LƯỚI, KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 81 4.1. Các thiết bị trên mạng lưới 81 4.1.1. Van 2 chiều 81 4.1.2. Van xả khí 81 4.1.3. Van xả cặn 81 4.1.4. Thiết bị lấy nước 82 4.1.5. Thiết bị ño lưu lượng ( ñồng hồ ño nước) 83 4.1.6. Giếng thăm, gối tựa 83 ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 3 - 4.2. Kĩ thuật thi công ñường ống 83 4.2.1. ðịa ñiểm và ñộ sâu chôn ống 83 4.2.2. Cắm tuyến 84 4.2.3. ðào hào 84 4.2.4. Lắp ống 84 4.2.5. Thử nghiệm áp lực tuyến ống 87 4.2.6. Công tác hoàn thiện 91 4.3. Quản lý mạng lưới cấp nước 92 4.3.1. Quản lý kĩ thuật mạng lưới 92 4.3.2. Nội dung cơ bản của việc quản lý mạng lưới 94 4.3.3. Tẩy rửa khử trùng ñường ống cấp nước 101 4.3.4. Quản lý bể chứa và ñài nước 101 CHƯƠNG 5: AN TOÀN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 103 5.1. ðảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường 103 5.2. ðảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ 103 5.3. ðảm bảo an toàn giao thông 103 5.3.1.Biển báo 103 5.3.2. An toàn giao thông ñường bộ 104 5.3.3. ðảm bảo an toàn người lưu thông và các hộ dân 104 5.4. ðảm bảo an toàn lao ñộng 104 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 106 Kết luận. 106 Kiến nghị. 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 4 - DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Hệ số không ñiều hòa chung của nước thải sinh hoạt 14 Bảng 2.2. Bảng thống lưu lượng các giờ trong ngày 19 Bảng 2.3. Bảng tính toán lưu lượng nước ra vào ñài 25 Bảng 2.4. Bảng thống lưu lượng dọc ñường 30 Bảng 2.5. Bảng thống lưu lượng nút các ñoạn ống 34 Bảng 2.6: Bảng tham khảo các trị số vận tốc kinh tế của ñường ống 35 Bảng 2.7. Bảng tính toán hệ số pattern cho giờ dùng nước sinh hoạt 39 Bảng 2.8. Bảng tính toán hệ số pattern cho giờ dùng nước tưới công cộng 41 Bảng 2.9. Bảng tính toán hệ số pattern cho giờ dùng nước tập trung cho trường mầm non 43 Bảng 2.10. Bảng tính toán hệ số pattern cho giờ dùng nước tập trung trường học . 45 Bảng 2.11. Kết quả tính toán thủy lực cho giờ dùng nước lớn nhất (lúc 17h) 47 Bảng 2.12. Kết quả tính toán thủy lực các nút cho giờ dùng nước lớn nhất 50 Bảng 2.13. Kết quả tính toán thủy lực tại nút bất lợi nhất (nút 53) trong giờ dùng nước lớn nhất 52 Bảng 2.14. Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy 57 Bảng 2.15. Kết quả tính toán thủy lực ñoạn ống cho giờ dùng nước lớn nhất có cháy (17h) 58 Bảng 2.16. Kết quả tính toán thủy l,ực các nút trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy (17h) 61 Bảng 2.17. Kết quả tính toán áp lực tại nút bất lợi nhất (nút 53) trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy 63 Bảng 3.1. Bảng thống khối lượng ñất ñào ñắp như sau 75 Bảng 3.2. Bảng thống chi phí giá thành ñường ống 79 Bảng 3.3. Bảng thống chi phí giá thành công trình 80 Bảng 4.1. Dự kiến số lượng công nhân quảng lý kỹ thuật mạng lưới 94 Bảng 4.2. ðịnh kỳ theo dõi chế ñộ làm việc và bảo quản mạng lưới 95 Bảng 4.3. Các loại công việc sửa chữa nhỏ và lớn trên mạng lưới cấp nước 97 Bảng 4.4. Chu kỳ công tác sửa chữa lớn thiết bị, công trình và mạng lưới………100 ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 5 - DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Biểu ñồ hệ số pattern cho giờ dùng nước sinh hoạt 40 Hình 2.2. Biểu ñồ hệ số pattern cho giờ dùng nước tập trung tưới công cộng 42 Hình 2.3. Biểu ñồ hệ số pattern cho giờ dùng nước tập trung trường mầm non. 44 Hình 2.4. Biểu ñồ hệ số pattern cho giờ dùng nước tập trung trường học 46 Hình 2.5. Sơ ñồ vận tốc nước trong giờ dùng nước lớn nhất trong trường hợp không có cháy 53 Hình 2.6. Sơ ñồ lưu lượng nước trong giờ dùng nước lớn nhất trong trường hợp không có cháy 54 Hình 2.7. Sơ ñồ áp lực nước tại các nút trong giờ dùng nước lớn nhất trong trường hợp không có cháy 55 Hình 2.8. Sơ ñồ nhu cầu dùng nước tại các nút trong giờ dùng nước lớn nhất trong trường hợp không có cháy 56 Hình 2.9. Sơ ñồ vận tốc nước trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy 64 Hình 2.10. Sơ ñồ lưu lượng nước trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy 65 Hình 2.11. Sơ ñồ áp lực nước trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy 66 Hình 2.12. Sơ ñồ nhu cầu dùng nước trong giờ dùng nước lớn nhất có 67 Hình 2.13: Thông số ñài nước nhập vào mạng lưới 68 Hình 2.14: Biểu ñồ áp lực ñài trong trường hợp không có cháy 68 Hình 2.15: Tính chất của trục tung trên biểu ñồ áp lực khi không có cháy 69 ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 6 - LỜI MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của việc thực hiện ñề tài Trong thời ñại ngày nay với sự phát triển công nghiệp và ñô thị hóa nhanh chóng, thì nhu cầu về cấp nước ngày càng trở nên bức thiết cho mọi người, ñồng thời cũng kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước gây bao tai họa, dịch bệnh chết người, phá hủy môi trường sinh thái và ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế. Vì vậy, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cấp bách cho mọi người, mỗi nước trên thế giới. ðể khắc phục tình trạng trên ta nên bố trí hệ thống cấp nước hợp lý và giải quyết vấn ñề ô nhiễm nguồn nước và môi trường do chất thải công nghiệp và sinh hoạt gây ra. Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Trong quá trình hình thành sự sống trên trái ñất thì nước và môi trường nước ñóng vai trò rất quan trọng. Nước tham gia vào tái sinh thế giới hữu cơ. Nguồn gốc của sự hình thành và tích lũy chất hữu cơ sơ sinh là hiện tượng quang hợp ñược thực hiện dưới tác ñộng của năng lượng mặt trời và sự góp phần của nước và không khí. Trong quá trình trao ñổi chất, nước có vai trò trung tâm những phản ứng lý, hóa học diển ra có sự tham gia của nước. Trong các khu dân cư, nước phục vụ cho các mục ñích sinh hoạt, nâng cao ñời sống tinh thần cho người dân. Một ngôi nhà hiện ñại có quy mô nhưng không có nước khác nào cơ thể không có máu. Nước còn ñóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất và phục vụ các ngành công nghiệp khác. Nước ñóng vai trò quan trọng nhưng tình hình cấp nước hiện nay của các tỉnhnước ta chưa ñủ khả năng ñáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân sống trong khu vực.” Phát triển mạng lưới cấp nước khu dân ấp 4 Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương” cũng chính là ñề tài tốt nghiệp của em. 2. Mục ñích thiết kế Hiện trạng thiếu nước sạch ở khu dân Thới Hoà là rất quan tâm chủ yếu người dân dùng nước giếng ñào hoặc giếng nước khoang ñộ phèn của nước giếng rất là cao. Nên mục tiêu của ñề tài là thiết kế nhằm cung cấp nước sạch cho từng hộ ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 7 - dân ñủ chất lượng cũng như ñủ số lượng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. 3. ðối tượng nghiên cứu ðánh giá tình trạng cấp nước sạch của người dân nơi ñây như thế nào, sau ñó ta ñưa ra các giải pháp quy hoạch mạng lưới cấp nước cho phù hợp. 4. Phạm vi thiết kế Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân ấp 4 Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 5. Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về hệ thống cấp nước sạch tại khu dân Thới Hoà. Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về sử dụng nước sạch tại khu dân Thới Hoà. Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về việc quy. Nội dung 3: Tìm hiểu nghiên cứu kỹ các phương án thiết kế mạng cấp nước. Nội dung 4: Nghiên cứu quá trình thiết kế và khảo sát ñánh giá các thông số liên quan trong quá trình thiết kế. Nội dung 5: Nghiên cứu kết quả thiết kế. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp thu thập thông tin Thu thập tài liệu, số liệu về hiện trang quy hoạch và tình trạng cấp nước nơi ñây. 6.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu Từ những thông tin, số liệu thu thập ñược tổng hợp và xử lý viết báo cáo . 6.3. Phương pháp khảo sát ñiều tra Khảo sát ñiều tra số liệu và tình trạng thiết kế. 6.4. Phương pháp phân tích ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 8 - Phân tích thành phần tính chất của nước cấp, phân tích số liệu và tình trạng thiết kế. 6.5. Phương pháp tham khảo và trao ñổi ý kiến với chuyên gia Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, cần thường xuyên tham khảo ý kiến và sự hướng dẫn của chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này. [...]... 39 _40 40 _47 40 _41 41 _48 39 _42 42 _46 42 _43 43 _44 44 _45 46 _47 47 _48 48 _55 47 _ 54 46 _49 49 _50 43 _50 50_51 44 _51 51_52 45 _52 49 _53 53_ 54 54_ 55 53_56 50_56 56_57 51_57 57_58 52_58 47 9 216 47 9 355 41 1 523 346 247 1 64 292 291 42 4 355 280 48 5 48 7 220 292 3 84 291 3 84 4 24 3 84 263 355 287 292 263 291 263 42 4 263 32568 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 9 216 47 9 355 41 1 523 173 247 ... 41 1 523 173 247 1 64 292 291 42 4 355 280 242 ,5 48 7 220 292 3 84 291 3 84 4 24 3 84 263 355 287 292 263 291 263 42 4 263 31 148 - Trang 32 - 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 7,0 3,1 7,0 5,2... 253 40 3 253 383 253 49 6 253 255 40 3 255 383 355 49 6 355 901 544 267 215 244 206,5 287 257 375 326 326 355 532 - Trang 31 - 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7... 0,0 147 7 0,0 147 7 Qdd 3 ,4 3 ,4 6,0 7,5 8,8 5 ,4 3 ,4 5,9 4, 8 5,7 3 ,4 4 ,4 10,8 4, 9 5,9 4, 4 5,6 3,1 2,5 5,9 ð ÁN T T NGHI P Phát Tri n M ng Lư i C p Nư c Khu Dân p 4 Th i Hoà, B n Cát, Bình Dương 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 11_15 15_16 12_16 16_17 13_18 18_19 15_19 19_20 16_20 20_21 17_21 21_22 18_33 23_ 24 19_ 24 24_ 25... 13_ 14 13_15 Lthuc H s (m) làm vi c 232 1 236 1 41 1 1 5 14 1 606 1 370 1 232 1 40 3 1 330 1 392 1 2 34 1 300 1 745 1 339 1 40 3 1 300 1 383 1 216 1 1 74 1 40 3 1 Ltt (m) 232 236 41 1 5 14 606 370 232 40 3 330 392 2 34 300 745 339 40 3 300 383 216 1 74 403 - Trang 30 - Qdvdd 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Lưu lư ng nút 8,27 4, 84 3,59 9,51 8 ,49 8 ,46 11,16 8 ,43 5 ,44 9 ,43 12,85 5,06 5,11 7,03 7,99 5,87 5,37 11, 14 5,06 5,63 8, 94 9,90 7,79 6,62 8,21 3,85 6,15 7,11 4, 99 Lưu lư ng nút t p trung 12,89 0 ,47 8 0,625 12,89 Lưu lư ng nút tính toán 8,27 4, 84 3,59 9,51 8 ,49 21,36 11,16 8 ,43 5 ,44 9 ,43 12,85 5,06 5,59 7,03 7,99 5,87 5,37 11, 14 5,06 6,26 8, 94 9,90... 2,72 4, 23 4, 89 5,16 4, 89 5 ,45 4, 89 5,29 4, 89 5,22 4, 89 5 ,48 4, 89 4, 75 4, 89 4, 04 4,89 4, 59 4, 89 5,05 4, 89 5,01 4, 89 5,02 4, 89 5,81 4, 89 5,31 4, 89 4, 95 4, 89 3,15 4, 89 2,96 2,72 2,93 2,72 2,92 2,72 100 100 Vào ñài 0,37 0,37 0,37 0,09 Ra ñài 0,29 0,66 0,27 0,56 0 ,40 0,33 0,59 0, 14 0,85 0,30 0,16 0,12 0,13 0,92 0 ,42 0,06 1, 74 - Trang 25 - 0, 24 0,21 0,20 Còn l i 1 ,46 1,83 2,21 2,30 2,01 2,67 2 ,40 1, 84 1 ,45 ... 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 0,0 147 7 4, 9 5,6 4, 9 4, 9 4, 0 5,9 4, 0 5,6 4, 0 4, 9 4, 0 2,3 3,7 5,9 3,7 5,6 3,7 7,2 3,7 3,7 5,9 3,7 5,6 5,2 7,2 5,2 13,1 7,9 3,9 3,1 3,5 3,0 4, 2 3,7 5,5 4, 7 4, 7 5,2 7,7 ð ÁN T T NGHI P Phát Tri n M ng Lư i C p Nư c Khu Dân p 4 Th i Hoà, B n Cát, Bình Dương 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 T ng 36_39 38_39 37 _40 39 _40 ... 6 ,4 15,0 8,1 5,6 4, 0 4, 0 m3 Lưu lư ng th t thoát 66, 64 66, 64 66, 64 74, 63 85,28 119, 94 6,0 146 , 54 3,6 1 54, 53 18,0 150,05 6,6 148 ,12 4, 1 155,51 7,7 1 34, 65 18,0 1 14, 73 9,7 130,38 6,7 143 ,40 4, 8 142 ,05 4, 8 142 ,40 2837,5 31213 ð ÁN T T NGHI P Phát Tri n M ng Lư i C p Nư c Khu Dân p 4 Th i Hoà, B n Cát, Bình Dương 2 .4 Tr m bơm c p II 2 .4. 1 Ch c năng c a tr m bơm c p II Tr m bơm c p II có nhi m v cung... 1629 ,4 1710,6 148 1,1 1262,0 143 4,2 1577,3 1562,5 1566,5 2,35 2,35 2,35 2,63 3,01 4, 23 5,16 5 ,45 5,29 5,22 5 ,48 4, 75 4, 04 4,59 5,05 5,01 5,02 15,0 3,0 2,0 2,0 3,0 18,0 1 64, 89 1813,8 3,6 150,68 1657,5 2 ,4 140 ,51 1 545 ,6 2 ,4 89 ,41 983,5 3,6 83,85 922,3 83,13 9 14, 5 82,92 912,1 5,81 5,31 4, 95 3,15 2,96 2,93 2,92 100 120 100 5,0 3,0 15,0 5,5 3 ,4 6 ,4 15,0 8,1 5,6 4, 0 4, 0 m3 Lưu lư ng th t thoát 66, 64 66, 64 66,64 . người dân nơi ñây như thế nào, sau ñó ta ñưa ra các giải pháp quy hoạch mạng lưới cấp nước cho phù hợp. 4. Phạm vi thiết kế Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư ấp 4 Thới Hoà, huyện Bến Cát,. NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Cư Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương - Trang 9 - CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHU DÂN CƯ THỚI HOÀ, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 1.1. ðiều. mạng lưới cấp nước 97 Bảng 4. 4. Chu kỳ công tác sửa chữa lớn thiết bị, công trình và mạng lưới ……100 ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phát Triển Mạng Lưới Cấp Nước Khu Dân Cư Ấp 4 Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Ấp 4 Thới Hòa, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Ấp 4 Thới Hòa, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Ấp 4 Thới Hòa, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Từ khóa liên quan