Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

10 789 11
  • Loading ...
1/10 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn