phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự thỏa mãn của khách hàng tại htx tm & dv thuận thành

78 764 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 16:55

  !"#   !"#$%&'()*+),%-./'012#%34 567%89:;% <=;2>1* ?@%AA$B%9@%7C B%DE+;%FGHAIA012%6%3F7%89:;% <</GF;%* 1<%196J (<7KEI90%F73K7L+0%89: 7#%34;% <%>9* M<N%%2O%%7FP0Q 7RC%7ST17%89:;% <%G97 * IA%UV%W/UVXY $%&'( &'()*+,-./+0          &'()*+,-./+0    &'()*+,-./+0    &'()*+,-./+0   &'()*+,-./+0 !   "# $ "%& "#'( $ "%&)* "+, $ "-. #,/ $ #0123 #,/,4+ $ #01235%67- ,8#9 $ ,61*#9. :;< $ =>?7? &'()*+,-./+0 @   !"#$ %&'()*+, /01 #A>BCD-E53%FEGHE5%EDAF I7FA1EF6F65JK"LABD+A<M1N,O P%E7FA16>6EQR?K9FA1 G1PSJT%61EKUV%EER-E5W XR-Y+A<3Z-1PJ[7FA1EF6F65JK ,-E5R-%#\DH]F6G^25J_K +JP2IA6%E^`%aJ5;9B9FKF1EB,M,6 31Z6FI-1Z^TK ;W6G6EILbT_6c01^1d67-7FM> _66eBF3D6TI507-_Z5QEIJ ^D6K+JI50G*6>650?FB 57?R-6>6CKfgB_HZ%R-6TI> A^?RFABP^?R1B1F M%1^?R.CBPHh^?RFMFLL1P*6 DH_i1jBKK"_6_^?R16k 5QI507-66FD6I>DHF36_ DHR-_K "_HDlFD6_DH1m6ICR)L 1d6QTI507-B.7%^6_BDn1 ^?RBVE56>BL]6F6EFR-3EQR DHDl1Z)E&*Jc7FA1K o6650BD66>*)E&I5QP *e^7FA1K,pF81oFpE`)>B%E3%19B% KZ 6"Z%S3N%aK9.TM>Bq3Z ^D66GEF>*.7r6H^7FA1K PERHTRV!61Z^I507-R-6$ &'()*+,-./+0 s  15ATBGM>B?R1B)>D%B.^ t6^FD4Xuu@YB+A<3PARV- .CmBS61Z^I507-R-%+A<B F!61ZB_6$.7%^6_BDn1^?RB VE56>EFR-BL]R-B6F6EFR-K"?>6 HT50C6RVF6DF67A6Z>^F54 CI507-^R-WA>K 9_LER-E5[nus@B#01,/3,5%6-+ X#,/,4+Y,M,6DHZ6G5A505R 7b61*#P&D_Z%R-BB#,/,4 +,M,6%7AF#JE-350HMKUP1E ^A*R-DER-661*#Z?>3L#,/,4+ ,M,66F%E%kK/-cVEF?E.5R 7beq#,/,4+,M,61cPEICD6DH `3)RaTcD2IAZK /I1[>R?ERBp3)>-&C62123!45 363373849:'3$;<7=>?"@36+3ABC.D A36C6*A1^TJ.kM7DV3 50,Z>9HE>C%BDF[6A6CEP]1?. 5Q^>*I507-Pq3^D6B[_C2I 11_.Pv]?FPq3^D6*J #,/,4+,M,6K 4%5)/167,8*16,)97 EF.;3%GH ,H)A1?.5Q^>*I507-Pq 3^D6B[_C2I11]?FPq3^D 6*JI507-%#,/,4+,M,6K &'()*+,-./+0 w  EE.;3%3;I x/-?*I6RI507-%#,/,4+,M,6K x/-C5JBVG5Q^?*EFI507- PF3^D6%#,/,4+,M,6K x"Py3^D6*JI507-%#,/,4 +,M,6K x/p2lPDACVGq3*JI507-^ _D6pFn?K x"C2I11]?FPq3^D6*JI 507-%#,/,4+,M,6K E- 1?%3J x9I507-%#,/,4+,M,6F>*6Fz x9C5JBVGG^[>*_*JPq3^D 6%#,/,4+,M,656Fz xo656F*JI507-%#,/,4+ ,M,6zVGq356Fz xVGq3^D6CI507-_-5QQ >*?DHz x9116F_C2Ii1?FPq3^D6* JI507-%#,/,4+,M,6z :%;1/<=,8>0?*@A>1,8*16,)97 -FK49%3J {5Q^>*I507-Pq3^D6% #,/,4+,M,6K -EK49<L/ o6?_%#,/,4+,M,6K --B"$%3J x<G7RV$8?.5Q^>*I507- Pq3^D6%#,/,4+,M,6 xoHRV$#,/,4+,M,6Xu",R#F6|,8#Y x,RV$ &'()*+,-./+0 u  }"C6RV506EF[~•~ ~!•~K }9*AVI150M1EFDF~~x~K B%*<C,8?*D?,8*16,)97 ,F 3&3M xVM1ET^D6%#,/,4+,M,6K x(J.^D6%#,/,4+,M,6K x<CA1^D6%#,/,4+,M,6K x.R-^D6%#,/,4+,M,6K xVG52>RR-^D6%#,/,4+,M,6K x"^D6*JI507-%#,/,4+,M,6 xVGy3^D6*JI507-%#,/,4+ ,M,6K &'()*+,-./+0 ~ [...]... đồng so với mô hình thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị của Dabholka & ctg (1996) Xuất phát từ cơ sở đó, mô hình nghiên cứu thực tiễn được đề xất phù hợp với đặc điểm ở HTX TM & DV Thuận Thành để tiến hành thực hiện đề tài: "Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự thoả mãn của khách hàng tại HTX TM & DV Thuận Thành " như sau: Mặt bằng siêu thị An toàn trong siêu thị Tính đa... và sau thời kỳ đổi mới (1988) được lấy tên là HTX TM & DV Thuận thành cho đến nay Đây là một trợ thủ đắc lực cho thương hiệu quốc doanh theo dạng bán hàng hưởng hoa hồng (thời kỳ này HTX TM & DV Thuận Thành luôn dẫn đầu 100 HTX) và nhận hàng của doanh nghiệp quốc doanh để bán và phân phối cho các xã viên Trong giai đoạn từ 1989-1992 là khoảng thời gian HTX gặp rất nhiều khó khăn bởi vì đây là thời... mại và dịch vụ Thuận Thành 1.3.1 Quá trình hình thành và phát triên của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ SVTH: Ngô Thị Ánh - Lớp k43 Marketing 27 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Thuận Thành Được thành lập vào 9/1976, tiền thân là một HTX mua bán trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường Thuận thành huế Sau 3 lần đổi tên từ HTX Tiêu thụ (19761989), HTX Mua bán (1989-1988)... nhằm đánh giá thang đo, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu của khách hàng tại HTX TM & DV Thuận Thành - Xác định kích cỡ mẫu điều tra Đối tượng điều tra là khách hàng cá nhân có mua sắm tại HTX TM & DV Thuận Thành Theo Hair & ctg (1998), cỡ mẫu dùng trong phân tích nhân tố bằng ít nhất 4 đến 5 lần số biến quan sát để kết quả điều tra là có ý nghĩa Như vậy, với số lượng... buổi chiều từ 14h đến 16h30 và buổi tối từ lúc 19h đến 21h 4.5 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu Sử dụng Excel và phần mềm SPSS 16.0 để phân tích xử lý số liệu Sử dụng thống kê mô tả Công cụ: các bảng tần số và biểu đồ - Phân tích nhân tố Sau khi mã hóa và làm sạch, dữ liệu sẽ tiếp tục được đưa vào để phân tích nhân tố Phân tích nhân tố được sử dụng để kiểm định sự hội tụ của các biến thành phần... Y 268 Trong tương lai, HTX TM & DV Thuận Thành sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ tại các khu dân cư mới quy hoạch, củng cố hệ thống bán sỉ, hình thành và phát triển chuỗi siêu thị hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Thuận Thành 1.3.2.1 Chức năng... nhiệm vụ của các phòng ban của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Thuận Thành 1.3.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Thuận Thành Ban kiểm soát Ban quản trị Phòng kinh doanh Phòng kế toán Tổ siêu Chú thị thích: Tổ bán hàng Tổ tiếp thị : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức năng Đội xe Phân xưởng sx nước đá Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức cúa Hợp tác xã thương mại và dịch vụ. .. để phân phối lại cho người tiêu dùng Đội xe: Có nhiệm vụ chuyển hàng của các công ty về về kho của công ty và từ công ty đến khách hàng Tổ dịch vụ: chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ ăn uống, giải khát, từ đó đa dạng hoá loại hình kinh doanh cũng như tạo thêm nguồn thu cho công ty 1.3.4 Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Thuận Thành. .. được HTX cấp thêm vốn để hoạt động, do đó mà tổng nguồn vốn của công ty đã tăng lên 1.3.5 Đánh giá tổng quát doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Thuận Thành trong 3 năm 2010-2012 Trang 35 SVTH: Ngô Thị Ánh - Lớp k43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Thuận Thành. .. đến sự thỏa mãn của khách hàng đối với HTX TM SVTH: Ngô Thị Ánh - Lớp k43 Marketing 14 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát & DV Thuận Thành - Các kiểm định các giả thuyết của mô hình Mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại HTX TM & DV Thuận Thành được đánh giá thông qua giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn Kiểm định One Sample T- test được sử dụng để kiểm .   &'()*+,-./+0 !   "# $ "%& "#'( $ "%&)* "+, $ "-. #,/ $ #0123 #,/,4+ $ #01235%67- ,8#9. /YZ3[ <C6RVhE]9EF‰1[~KwEQRZT F56*B[~KsZ~Kw6t750K9_6RVC-E] 9EF‰1[~K@EQR6_t750EFE501DA RV6JFLJ*J5EEF*RVX#F6 ,E&x9<>vG<&B~~!YK+TM>*JRV6>T9EF ‰1[~K@EQR6I1M50K X=4RHZ7G0")Y3Y//03Y] #A*5)S6A*5)^GJET ^DEFbGFB7F_A*6>6FTP5) ^6>JDEF_6FK,pF<>4;EpXuu. 6"Z%S3N%aK9.TM>Bq3Z ^D66GEF>*.7r6H^7FA1K PERHTRV!61Z^I507-R-6$ &'()*+,-./+0 s  15ATBGM>B?R1B)>D%B.^ t6^FD4Xuu@YB+A<3PARV- .CmBS61Z^I507-R-%+A<B F!61ZB_6$.7%^6_BDn1^?RB VE56>EFR-BL]R-B6F6EFR-K"?>6 HT50C6RVF6DF67A6Z>^F54 CI507-^R-WA>K 9_LER-E5[nus@B#01,/3,5%6-+ X#,/,4+Y,M,6DHZ6G5A505R 7b61*#P&D_Z%R-BB#,/,4 +,M,6%7AF#JE-350HMKUP1E ^A*R-DER-661*#Z?>3L#,/,4+ ,M,66F%E%kK/-cVEF?E.5R 7beq#,/,4+,M,61cPEICD6DH `3)RaTcD2IAZK /I1[>R?ERBp3)>-&C62123!45 363373849:'3$;<7=>?"@36+3ABC.D A36C6*A1^TJ.kM7DV3 50,Z>9HE>C%BDF[6A6CEP]1?. 5Q^>*I507-Pq3^D6B[_C2I 11_.Pv]?FPq3^D6*J #,/,4+,M,6K 4%5)/167,8*16,)97 EF.;3%GH ,H)A1?.5Q^>*I507-Pq 3^D6B[_C2I11]?FPq3^D 6*JI507-%#,/,4+,M,6K &'()*+,-./+0 w  EE.;3%3;I x/-?*I6RI507-%#,/,4+,M,6K x/-C5JBVG5Q^?*EFI507- PF3^D6%#,/,4+,M,6K x"Py3^D6*JI507-%#,/,4 +,M,6K x/p2lPDACVGq3*JI507-^ _D6pFn?K x"C2I11]?FPq3^D6*JI 507-%#,/,4+,M,6K E-
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự thỏa mãn của khách hàng tại htx tm & dv thuận thành, phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự thỏa mãn của khách hàng tại htx tm & dv thuận thành, phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng dịch vụ đến sự thỏa mãn của khách hàng tại htx tm & dv thuận thành

Từ khóa liên quan