nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thừa thiên huế

91 973 8
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 16:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ NGUYỄN PHƯỚC QUÝ HOÀNG Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương Niên khóa 2009 -2013 SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng ii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương Lời Cảm Ơn T p khóa lu n t t nghi p này là s n ph m c a sậ ậ ố ệ ả ẩ ủ ự k t h p hài hoà gi a ki n th c lý thuy t kinhế ợ ữ ế ứ ế nghi m th c t mà tôi đã trong quá trình h c t pệ ự ế ọ ậ t i tr ng Đ i h c Kinh t Hu cũng nh th c t p t iạ ườ ạ ọ ế ế ư ự ậ ạ BIDV chi nhánh Th a Thiên Hu . Đ hoàn thành t pừ ế ể ậ khóa lu n này, tôi đã nh n đ c s giúp đ r t l nậ ậ ượ ự ỡ ấ ớ c a nhi u cá nhân t ch c.ủ ề ổ ứ Tr c tiên, cho phép tôi đ c bày t lòng bi t nướ ượ ỏ ế ơ sâu s c nh t đ n th y giáo ắ ấ ế ầ Nguy n Ánh D ngễ ươ . Ng iườ đã dành nhi u th i gian công s c tr c ti p h ngề ờ ứ ự ế ướ d n tôi su t quá trình th c hi n cu n khóa lu n này,ẫ ố ự ệ ố ậ b t đ u t vi c ch n đ tài, thi t l p b ng câu h i choắ ầ ừ ệ ọ ề ế ậ ả ỏ t i nh ng công vi c cu i cùng đ hoàn thành chuyênớ ữ ệ ố ể đ t t ngi p.ề ố ệ Tôi xin chân thành c m n t p th gi ng viênả ơ ậ ể ả tr ng Đ i h c Kinh t Hu đ c bi t là các th y giáo,ườ ạ ọ ế ế ặ ệ ầ giáo tr c ti p gi ng d y, truy n đ t nh ng ki n th cự ế ả ạ ề ạ ữ ế ứ quý báu cho tôi trong su t b n năm qua.ố ố Tôi xin chân thành c m n Ban giám đ c t pả ơ ố ậ th cán b , nhân viên BIDV chi nhánh Th a Thiênể ộ ừ Hu , nh t là các anh ch t i phòng k ho ch t ngế ấ ị ạ ế ạ ổ h p đã t o đi u ki n thu n l i, giúp đ tôi r t nhi uợ ạ ề ệ ậ ợ ỡ ấ ề trong quá trình thu th p s li u, tìm hi u tình hìnhậ ố ệ ể th c t t i chi nhánh.ự ế ạ SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng iii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương Cu i cùng tôi xin c m n gia đình, b n bè đãố ả ơ ạ giúp đ tôi v m t tinh th n cũng nh nh ng góp ý bỡ ề ặ ầ ư ữ ổ ích đ tôi th hoàn thi n đ tài m t cách t t nh t.ể ể ệ ề ộ ố ấ M c dù nhi u c g ng nh ng trong cu nặ ề ố ắ ư ố chuyên đ này v n không tránh kh i nh ng h n ch ,ề ẫ ỏ ữ ạ ế thi u sót nh t đ nh. Kính mong quý th y giáo, giáo,ế ấ ị ầ b n bè ti p t c đóng góp ý ki n đ đ tài ngày càngạ ế ụ ế ể ề đ c hoàn thi n h n.ượ ệ ơ Hu , tháng 5 n m 2013ế ă Sinh viên Nguy n Ph c Quý Hoàngễ ướ SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng iv Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương MỤC LỤC Lời Cảm Ơn iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC SƠ ĐỒ xi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 12 1. Lý do nghiên cứu 12 2. Mục tiêu nghiên cứu 13 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 3.1 Đối tượng nghiên cứu 13 3.2 Phạm vi nghiên cứu 13 4. Phương pháp nghiên cứu 13 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 4.2 Thiết kế nghiên cứu 14 4.2.1 Nghiên cứu định tính 14 4.2.2 Nghiên cứu định lượng 14 4.3. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu 15 5. Cấu trúc chuyên đề 17 PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 18 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại 18 1.1.1 Định nghĩa Ngân hàng thương mại 18 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại 19 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 19 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 19 1.1.2.3 Hoạt động thanh toán ngân quỹ 20 1.1.2.4 Các hoạt động khác 20 1.2 Những lý luận chung về chất lượng dịch vụ ngân hàng 20 1.2.1 Khái niệm dịch vụ 20 1.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ 21 1.2.3 Chất lượng dịch vụ ngân hàng 21 1.2.4 Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVPERF 22 1.2.4.1 Giới thiệu về mô hình SERVPERF 22 1.2.4.2 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ sự thoả mãn cuả khách hàng 25 1.3 Một số khái niệm bản về dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking 26 1.3.1 Thương mại điện tử (E-commerce) 26 1.3.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-banking) 26 1.3.3 Dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet (Internet Banking) 27 1.3.4 Các cấp độ của Internet Banking 27 1.3.5 Dịch vụ Internet Banking trên thế giới tại Việt Nam 28 1.3.5.1 Dịch vụ Internet Banking trên thế giới 28 1.3.5.2 Dịch vụ Internet BankingViệt Nam 29 CHƯƠNG 2: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 31 SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng v Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương 2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế 31 2.1.1 Sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam 31 2.1.2 Quá trình hình thành phát triến của ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế 31 2.1.3 cấu tổ chức bộ máy quản lý 32 2.1.4 Tình hình nhân sự của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 37 2.1.4 Tình hình chung về hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế qua 3 năm (2010-2012) 39 2.2. Các gói sản phẩm Internet Banking của Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 41 2.3 Kết quả khảo sát ý kiến của khách hàng về dịch vụ Internet Banking của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 43 2.3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 43 2.3.2 .Mã hóa thang đo 47 Để thuận tiện trong việc nhập sử lý số liệu tôi tiến hành mã hóa thang đo theo các biến. Dựa trên kết quả nghiên cứu định tính các biến trong thang đo được xây dựng sau khi mã hóa sẽ được thể hiện trong bảng sau: 47 Bảng hỏi sau khi được mã hóa sẽ được tiến hành các phân tích tiếp theo. Đầu tiên là việc thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA 48 2.3.3 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA 48 Sau khi phân tích nhân tố ta chọn được 7 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về dịch vụ IB của khách hàng gồm (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7). Đây chính là những nhân tố sẽ được sử dụng trong phân tích ở phần tiếp theo 51 2.3.4 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha 51 Sau khi thực hiện phân tích nhân tố EFA xuất hiện được 7 nhóm nhân tố. Các nhóm nhân tố này sau đó sẽ được tiến hành kiểm định hệ số tin cậy thông qua Cronbachs Alpha 51 Biến quan sát 53 Hệ số tương quan biến tổng 53 Alpha nếu biến bị loại 53 A. Nhân tố cảm nhận phương tiện hữu hình 53 Alpha=0,875 53 HH1 53 HH2 53 HH3 53 HH4 53 HH5 53 B. Nhân tố cảm nhận sự tin cậy 53 Alpha=0,843 53 TC1 53 TC2 53 TC3 53 TC4 53 TC5 53 C. Nhân tố cảm nhận năng lực phục vụ 53 Alpha=0,819 53 PV2 53 PV3 53 SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng vi Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương PV4 53 PV5 53 D. Nhân tố cảm nhận khả năng đáp ứng 53 Alpha=0,727 53 DU1 53 DU2 53 DU3 53 DU4 53 E. Nhân tố cảm nhận mức độ đồng cảm 53 Alpha=0,830 53 DC1 53 DC2 53 DC3 53 F. Nhân tố cảm nhận sự thấu hiểu 53 Alpha=0,667 53 DC4 53 DC5 53 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra bằng SPSS) 54 2.3.5 Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet Banking của BIDV-chi nhánh Thừa Thiên Huế 56 2.3.5.1 Đánh giá của khách hàng về yếu tố phương tiện hữu hình 56 2.3.5.2 Đánh giá của khách hàng về yếu tố sự tin cậy 57 Kết quả cho thấy 3 tiêu chí là TC1, TC2 va TC4 với giá trị trung bình của các tiêu chí này lần lượt là 4,29; 3,77 3,80, khi kiểm định giá trị trung bình với giá trị kiểm định bằng 4 thì các tiêu chí này đều Sig.< 0,05, đủ sở để bác bỏ giả thuyết H0 nghĩa là kết quả đánh giá trung bình thu được từ mẫu khảo sát của 3 biến này là khác 4 (mức đồng ý).58 Tiêu chí TC1 giá trị trung bình 4,29 > 4( mức đồng ý) cao nhất trong nhóm yếu tố sự tin cậy. Đa số khách hàng đồng ý là sử dụng dịch vụ IB của NH thuận tiện hơn trong việc quản lý tài khoản nên ngân hàng do khách hàng không cần tới ngân hàng vẫn thể o nhà hay mọi nơi mà internet đều thể quản lý tài khoản của mình. Tiêu chí TC2 giá trị trung bình 3,77 thấp nhất trong nhóm yếu tố sự tin cậy cho thấy khách hàng chưa đồng ý vói tiêu chí TC2 vì vậy ngân hàng cần phải chú trọng đến các giải pháp bảo mật về tài khoản thông tin cá nhân của khách hàng để khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ IB của ngân hàng 58 2.3.5.3 Đánh giá của khách hàng về yếu tố năng lực phục vụ 58 2.3.5.4 Đánh giá của khách hàng về yếu tố khả năng đáp ứng 59 2.4.5.5 Đánh giá của khách hàng về yếu tố cảm nhận sự đồng cảm 60 2.3.5.6 Đánh giá của khách hàng về yếu tố sự thấu hiểu 61 2.3.5.7 Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ của các nhóm yếu tố khác nhau 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 65 3.1 Giải pháp về sự tin cậy mức độ đồng cảm 65 3.2 Giải pháp về phương tiện hữu hình sự thấu hiểu 66 3.3 Giải pháp về khả năng đáp ứng năng lục phục vụ 67 3.4 Một số giải pháp khác 67 SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng vii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 69 1. Kết luận 69 2. Kiến nghị 70 2.1 Đối với nhà nước chính quyền 70 2.2 Đối với BIDV 70 2.3 Đối với BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng viii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần TMCP : Thương mại cổ phần WTO : World trade organization KH : Khách hàng NH : Ngân hàng ĐH : Đại học CBNV : Cán bộ nhân viên CLDC : Chất lượng dịch vụ BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam E-banking : Electronic Banking - Ngân hàng điện tử IB : Internet Banking TC : Tin cậy DU : Đáp ứng HH : Phương tiện hữu hình DC : Đồng cảm PV : Năng lực phục vụ PGD : Phòng giao dịch SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng ix Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình nhân sự tại BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 37 Bảng 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Huế 40 Bảng 2.3 : Đặc điểm của nhóm khách hàng được phỏng vấn 43 Bảng 2.4: Mã hoá thành phần chất lượng dịch vụ IB theo mô hình SERVPERF 47 Bảng 2.5 : Kiểm định KMO and Bartlett's Test của thang đo chất lượng dịch vụ 49 Bảng 2.6 : Ma trận xoay nhân tố chất lượng dịch vụ 50 Bảng 2.7: Hệ số Cronbach alpha của các thành phần thang đo theo mô hình 52 Bảng 2.8: Kết quả kiểm định One Sample T-Test đối về yếu tố phương tiện hữu hình 56 (Nguồn: Xử lý số liệu điều tra bằng SPSS) 56 Bảng 2.9: Kết quả kiểm định One Sample T-Test đối về yếu tố sự tin cậy 57 Bảng 2.10: Kết quả kiểm định One Sample T-Test về yếu tố năng lực phục vụ 58 Bảng 2.11: Kết quả kiểm định One Sample T-Test về yếu tố khả năng đáp ứng 59 Bảng 2.12: Kết quả kiểm định One Sample T-Test về yếu tố mức độ đồng cảm 60 Bảng 2.13: Kết quả kiểm định One Sample T-Test đối về yếu tố sự thấu hiểu 61 Bảng 2.14: Kết quả kiểm định Independent Samples Test theo giới tính 62 Bảng 2.15: Kiểm định sự khác biệt theo độ tuổi 63 SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng x [...]... LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế 2.1.1 Sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Được thành lập ngày 26/4/1957,với tên gọi ban đầuNgân hàng Kiến thiết Việt Nam Từ 1981 – 1989 được đổi tên là Ngân hàng. .. rõ đánh giá được chất lượng của nó như thế nào, tác động thế nào đến sự hài lòng của khách hàng mới đưa ra được những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của dịch vụ Internet Banking tại BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế Từ những yêu cầu thực tiễn trên, tôi quyết định chọn đề tài Nâng cao chất lượng dịch vụ Internet Banking tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thừa. .. chấp nhận giả thiết H1, nghĩa là giá trị trung bình khác với giá trị kiểm định 5 Cấu trúc chuyên đề PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ... VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ SVTH: Nguyễn Phước Quý Hoàng 17 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Ánh Dương PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại 1.1.1 Định nghĩa Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại ngân. .. nhánh Thừa Thiên Huế để làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống một số vấn đề lý luận về dịch vụ Internet Banking - Nghiên cứu, đánh giá chất lượng phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ Internet Banking của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Internet Banking của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 3 Đối ng phạm... Đối ng nghiên cứu Chất lượng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng BIDV chi nhánh - Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu • Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian: Tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế Về mặt thời gian: - Số liệu thứ cấp: thu thập các số liệu trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 từ các phòng ban liên quan tại BIDV chi nhánh. .. thứ cấp: Thu thập qua phòng kế hoạch tổng hợp của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế, ngoài ra đề tài sử dụng một số tài liệu cũng như thông tin về Ngân hàng chất lượng dịch vụ từ một số sách báo, tạp chí, internet • Đối ng điều tra: những khách hàng đang sử dụng các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế 4.2 Thiết kế nghiên cứu 4.2.1 Nghiên cứu định tính... một dịch vụ, còn nói đến chất lượng dịch vụ là quan tâm đến các thành phần cụ thể của dịch vụ Chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn của khách hàng Nghĩa là, chất lượng dịch vụ - được xác định bởi nhiều nhân tố khác nhau - là một phần nhân tố quyết định của sự thỏa mãn (Parasuraman, 1985, 1988) 1.3 Một số khái niệm bản về dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking 1.3.1 Thương mại điện... cũng như ng lai phát triển của ngân hàng điện tử Một khái niệm tổng quát nhất về ngân hàng điện tử thể được diễn đạt như sau: "Ngân hàng điện tửngân hàng mà tất cả các giao dịch giữa ngân hàng khách hàng (cá nhân tổ chức) dựa trên quá trình xử lý chuyển giao dữ liệu số hóa nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng" 1.3.3 Dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet (Internet Banking) IB liên... khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet Banking của BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế Các bảng câu hỏi phát ra thu về hợp lệ sẽ được xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS nhằm được những thông tin cần thiết cho phân tích • Thiết kế bảng hỏi Tổng hợp bảng câu hỏi điều tra được chia thành 2 phần chính, Phần 1: Bao gồm 25 câu hỏi về đánh giá chất lượng dịch vụ Internet Banking của BIDV chi nhánh Thừa Thiên . 2: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ. về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế 31 2.1.1 Sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 31 2.1.2 Quá trình hình thành và phát. Banking ở Việt Nam 29 CHƯƠNG 2: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 31 SVTH: Nguyễn Phước Quý
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thừa thiên huế, nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thừa thiên huế, nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn