Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

105 884 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 14:23

TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 1   A.  Câu 1  3 + mx 2  3x  x 1 và x 2  1 = - 4x 2 Câu 2  20 1 4 1 2 x y xy xy              3 6 x      Câu 3    2. Tính tích phân A = 2 ln .lnex e e dx xx  Câu 4     3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 a b c a ab b b bc c c ca a          a + b + c   Câu 5a a    Câu 5b:   3y   2 + y 2    2x  5 x+1  2m5 x + m 2   TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 2 02  Câu I  1.  21 1 x y x    2.   2 . Câu II  1)  2 17 sin(2 ) 16 2 3.sin cos 20sin ( ) 2 2 12 x x x x       2)  4 3 2 2 32 1 1 x x y x y x y x xy             Câu III :  4 0 tan .ln(cos ) cos xx dx x   Câu IV :   0   và (SBC) . Câu V:   3 a b b c c a ab c bc a ca b            A. Theo Câu VI.a    : 2x + 3y + 4 = 0.      0 . Câu VII.a ): -1;1)  1 ( ): 1 2 3 x y z d    và 14 ( '): 1 2 5 x y z d    Câu VIII.a   22 2 (24 1) (24 1) (24 1) log log    x x x x x log x x x  Câu VI.b   22 ( ): 1C x y ng ( ): 0d x y m    m  ()C  ()d  Câu VII.b    (P): 2x  y + z + 1 = 0, (Q): x  y + 2z + 3 = 0, (R): x + 2y  3z + 1 = 0  1  : 2 2  x = 1 1y = 3 z  2  là giao t  1  , 2  . Câu VIII.b   x ( log 3 ( 9 x  72 ))  1  TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 3 03 ) Câu I ( 2,0 điểm):  24 1 x y x    . 1.  2.  -3; 0) và N(-1; -1). Câu II (2,0 điểm): 1.  2 2 1 3 2 13 xx xx        2.  2 3 4 2 3 4 sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x       Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân: 2 1 ln ln 1 ln e x I x dx xx       Câu IV (1,0 điểm):09D . Câu V(1,0 điểm):  9 9 9 9 9 9 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 x y y z z x P x x y y y y z z z z x x             )   Câu VI.a (2,0 điểm) 1.  22 4 3 4 0x y x    .   2. -1), B(7; - trình 23 2 (t R) 42 xt yt zt            Câu VII.a (1,0 điểm) 2 0zz  Câu VI.b (2,0 điểm): 1. -2y - BD: x-  2.  2 1 0 3 3 0 ( ) ; ( ') 1 0 2 1 0 x y x y z x y z x y                     ) và ( '  nh  ) và ( ' ). Câu VII.b (1,0 điểm) 2 2 2 3 3 3 log 3 log log log 12 log log x y y x x x y y          .  TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 4  04 I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH: m) Câu I: m) Cho hàm s 21 1 x y x    1. Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s. 2. Chng minh rng thng d: y = - i xng ca (C). Câu IIm) 1 Gi 4cos3xcosx - 2cos4x - 4cosx + tan tanx + 2 2 0 2sinx - 3 x  2. Gii b 2 2 2 2 3 2.log 3 2.(5 log 2) x x x x x x      Câu IIIm). Gi (H) là hình phng gii h th (C) ca hàm sô y = x 3  2x 2 + x + 4 và tip tuyn ca (C) ti  x 0 = 0. Tính th tích ca vt th c to thành khi quay hình phng (H) quanh trc Ox. Câu IVm) Cho hình lng tr ng a. Bit khong cách ging thng 15 5 a . Tính th tích ca kh. Câu V h m: 4 (2 1)[ln(x + 1) - lnx] = (2y + 1)[ln(y + 1) - lny] (1) y-1 2 ( 1)( 1) 1 0 (2) x y x m x             II. PHN RIÊNG m): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2) Phn Câu VI.a: m). 1. Trong mt phng tròn (C): x 2 + y 2 = 1; x 2 + y 2 – 2(m + 1)x + 4my – 5 = 0 (1) Chng minh rng tròn vi mi m.Gi ng là (C m  (C m ) tip xúc vi (C). ng thng d: 12 1 1 1 x y z  và mt phng (P): 2x + y  2z + 2 = 0. Ltrình mt cu (S) có tâm nm trên d, tip xúc vi mt phm A(2; - 1;0) Câu VII.bm). Cho x; y là các s thc tho mãn x 2 + y 2 + xy = 1. Tìm giá tr ln nht và giá tr nh nht ca biu thc P = 5xy – 3y 2 Phn 2: Theo ch Câu VI.b: m). ng thng 1 2 3 3 : 1 1 2 x y z d      và 2 1 4 3 : 1 2 1 x y z d      . Chng thng d 1 ; d 2 m A cùng nm trong mt mt phnh to  các nh B và C ca tam giác ABC bit d 1 chng cao BH và d 2 chng trung tuyn CM ca tam giác ABC. 2.Trong mt phm 12 ( 3;0); ( 3;0)FF m 1 3; 2 A    . Lp c ca (E) và vi mm M trên elip, hãy tính biu thc: P = F 1 M 2 + F 2 M 2 – 3OM 2 – F 1 M.F 2 M Câu VII.b:m). Tính giá tr biu thc: 0 2 2 4 2 1004 2008 1005 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 3 3 ( 1) 3 3 kk S C C C C C C         TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 5  05 I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH: m) Câu  Câu  1)  22 1 2 2 ( 1)( 2) 6 xy xy xy x y x y               ( ,x y R ) 2)  22 sin .tan cos cos2 .(2 tan )x x x x x    xR ) 3)  5 ;4 2    : 22 1/2 1/2 1 ( 1).log ( 2) 4( 5)log 4 4 0 2 m x m m x         Câu   3SA SB SC a     C.ABNM theo a. Câu  1) Tính tích phân: 1 22 0 .ln(1 )x x dx  xy  x, Oy th  Câu   1: 1 1 2 ;( ) 12 xt y t t R zt            2  y  1 = 0 và (Q): 2x + y + 2z  5 = 0.  2  3   1 và d 2  Câu  Cho x, y, z 0 và 2 2 2 3x y z   .  3 3 3 2 2 2 32 2 1 1 1 x y z y z x        TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 6   Câu I.   x x-1 (C)    Câu II.  - ( 3 - 2)cos2x = sin2x + 3  [ 0 ;  ].  3 2 3 2 2 3 5.6 4.2 0 ( 2 )( 2 ) x y x x y x y y y x y x               Câu III.  Tính tích phân 3 1 4 2 0 () 1 x x x e dx x    Câu IV  2xyz - 1)(y - 1)(z - 1). Câu V  ABCD.    Câu VIa.   1 ) : 4x - 3y - 12 = 0 và (d 2 ): 4x + 3y - 12 = 0.  1 ), (d 2     Câu VIIa  23 34 2 log ( 1) log ( 1) 0 56 xx xx       Câu VIb.  1. Cho elip (E) : 4x 2 + 16y 2  1 , F 2   2  8 3  2.  ;0 ; 1), B(2 ; 1   Câu VIIb.   2 2 3 2 16 10 2 x x x A A C x    ( k n C , k n A  TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 7   Câu I (2.0 điểm)  23 23  xxy 1. C 2.  1 22 2   x m xx m. Câu II (2.0 điểm ) 1.    2 3 4 2 2 2 1 2sin x cos x sinx   2.  23 16 4 2 14 40 0 x x x log x log x log x .   Câu III (1.0 điểm) Tính tích phân 3 2 3 x sin x I dx. cos x      Câu IV(1.0điểm) Trong không gian Oxyz d: 3 2 12 1     zyx  012:)(  zyxP  A d  )(P     A d  )(P . Câu V:(1.0điểm)  Oxyz  )2;1;1(A , )2;0;2(B   )(OAB và )(Oxy .   Câu VI.a(2.0 điểm)      3 2 sin)( 2  x xexf x        )(xf     0)( xf        izz izz .25 .55. 2 2 2 1 21 Câu VII.a(1.0 điểm)  Oxy cho ABC có   05A ; .   B  12 1 0 2 0d : x y ,d : x y .      ABC.  Câu VI.b (2.0 điểm) 1.  12 9. 4 1 4.69. 3 1 4.3   xxxx . 2. : y = x.sin2x, y = 2x, x = 2  Câu VII.b (1.0 điểm)  SABCD  SAC là  A  )(P  SC    )(P và hình chóp. TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 8  A.   42 ( ) 2y f x x x          2 cos sin 1 tan cot2 cot 1 xx x x x       2 3 1 1 33 1 log 5 6 log 2 log 3 2 x x x x      Câu    2 44 0 cos2 sin cosI x x x dx       0       3 4 1 2 1 2 1x x m x x x x m                              22 ( ): 4 2 0; : 2 12 0C x y x y x y            0 .  C(2;-1;3), D(1;- Câu VI        : 3 0d x y    9 2 I x     2. T 2 2 2 ( ): 4 2 6 5 0, ( ):2 2 16 0S x y z x y z P x y z             Câu VII.b: Cho ,,abc  2 2 2 3abc    2 2 2 1 1 1 4 4 4 7 7 7a b b c c a a b c             TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 9  09 A.  Câu 1: Cho hàm s 4 3 2 x 2x 3 x 1 (1)y x m m     . 1). Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s (1) khi m = 0.  hàm s (1) có hai cc tiu. Câu 2: 1). Gi 3 x  sin3xsin 3 x = 2 3 2 8  2). Gix   22 2 1 2x 3 0x x x      Câu 3: m A(-1; -1; 0), B(1; -1; 2), C(2; -2; 1), D(-1;1;1). 1). Via m.phng cha AB và song song vi CD. Tính góc gia AB, CD. 2). Gi s mt phng (  t ba trc t tm M, N, P khác gc O sao cho D là trc tâm ca tam giác MNP. Hãy via (  ). Câu 4: Tính tích phân:   2 0 1 sin2xdxIx    . Câu 5: Gi     1 4 2 2 2 1 sin 2 1 2 0 x x x x y         . Câu 6: Gii b 22 12 9 1 10.3 x x x x     . Câu 7: 1). Cho tp A gm 50 phn t khác nhau. Xét các tp con không rng cha mt s chn các phn t rút ra t tp A. Hãy tính xem có bao nhiêu ty. 2). Cho s phc 13 z 22 i   . Hãy tính : 1 + z + z 2 . Câu 8:  u cnh bên AA' = b. Gi  là góc gia hai mt phng (ABC) và (A'BC). Tính tan  và th tích ca khi chóp A'.BB'C'C. Câu 9: Trong mt phng vi h to  Oxy cho im C(2; 0) và elip (E): 22 1 41 xy  . Tìm to  các im A, B thuc (E), bit rng hai im A, B i xng vi nhau qua trc hoành và tam giác ABC là tam giác u. TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 10  10 PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH m ) Câu I m) Cho hàm s     4 2 2 2 2 5 5y f x x m x m m       1/ Kho sát s bin thiên và v  th (C ) hàm s vi m = 1 2/ Tìm các giá tr c  th hàm s m ci, cc tiu to thành 1 tam giác vuông cân. Câu IIm) 1/ Gi 23 2 cos( ) 6 sin( ) 2sin( ) 2sin( ) 5 12 5 12 5 3 5 6 x x x x            2/ . Gii h  22 22 2 3 5 2 3 2 x y x y x y x y                  Câu IIIm) Tính tích phân : 2 10 10 4 4 0 I (cos sin cos .sin )x x x x dx      Câu IVm) Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a, BC = 2 a , 3aSA  , 0 SAB SAC 30 . Gm SA , chng minh ()SA MBC . Tính SMBC V Câu V. m) Cho 2 s  mãn : 2222 11 xyyxyx  Tìm giá tr nh nht ca biu thc: A = 2 2 2 2 11 y y x x  PHN RIÊNG CHO T m ) (Thí sinh ch chn mn ho làm bài.) A/ Ph n Câu VI.a: m) 1, Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC cân tnh A(-nh B, C thuc ng thng  : x  y  nh to  m B và C , bit din tích tam giác ABC bng 18 2.Trong không gian to  Oxyz, hãy vi   t cu tip xúc v ng thng (d 1 ) : z yx     2 1 2 1 ti A (1; - 1; 0) và tip xúc vng thng (d 2 ): 1 3 ( ) 14 x y t t R xt         tm B(1; 0; 1) Câu VI b. m)  2 + 2bz + c = 0 , ( z    m biu din hai nghim ct phu kin ca   OAB là tam giác vuông B/ Ph  Câu VI.b: m) 1, Trong mt phng to  Oxy cho hypebol (H) : 1 916 22  yx . Vic ca (E) có m trùng vm ca hypebol (H) và ngoi tip hình ch nh ca (H). 2.Trong không gian to  Oxyz. Cho mt c 2 + y 2 + z 2  4x + 2y  6z  2 = 0, m A(1; - 1; 0) , B(0; 2; - 2). Vit phng (P) qua A, B và ct (S) theo mt ng tròn (C) có chu vi nh nht. Câu VII.b: m) Cho hàm s y =   2 22 1 xx x (C) và d 1 : y = x + m, d 2 : y = x + 3. Tìm tt c các giá tr c (C) ct d 1 tm phân bit i xng nhau qua d 2 . [...]... Trong khụng gian vi h trc to Oxyz cho P : x 2 y z 5 0 v ng thng (d ) : x 3 y 1 z 3 , 2 im A( -2; 3; 4) Gi l ng thng nm trờn (P) i qua giao im ca ( d) v (P) ng thi vuụng gúc vi d Tỡm trờn im M sao cho khong cỏch AM ngn nht Cõu VIIb (1 im): 2 3 x 1 2 y 2 3.2 y 3 x Gii h phng trỡnh 3 x 2 1 xy x 1 C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 32 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI... 2) Vit phng trỡnh cnh BC 3 Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz, cho ng thng : x 1 y 3 z v im 1 1 4 M(0 ; - 2 ; 0) Vit phng trỡnh mt phng (P) i qua im M song song vi ng thng ng thi khong cỏch gia ng thng v mt phng (P) bng 4 Cõu VII.b (1 i m) Gii phng trỡnh nghim phc : z 25 8 6i z Ht C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 35 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 36 I PHN CHUNG CHO... 0 , ng thi tip xỳc vi trc honh Ox v cỏt tuyn chung ca Elip (E) vi Parabol (P) 2/ Vit phng trỡnh ng thng (d) vuụng gúc vi mt phng (P): x+y+z-1=0 ng thi ct c hai x 1 y 1 z v d 2 : x 1 t; y 1; z t , vi t R 2 1 1 x 2 1 6 log 4 y Cõu VII.b: Gii h phng trỡnh sau trờn tp s thc: 2 y 2 x y 2 2 x 1 ng thng d1 : C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 21 TRUNG TM LUYN THI I HC... i hn ( hn 1 h hn 2) Cõu VI.a ( 2,0 im )Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho mt cu cú phng trỡnh : 1 Xột v trớ tng i ca mt phng : x y z m 0 v S : x2 y 2 z 2 2x 4 y 6z 0 mt cu (S) tựy theo giỏ tr ca m 2 Tỡm ta giao im ca (S) vi ng thng () i qua hai im M 1 ; 1 ; 1 v N 2 ; 1 ; 5 v vit phng trỡnh cỏc mt phng tip xỳc vi mt cu (S) ti cỏc giao im ú Cõu VII.a (1, 0 im ) Cho 8 qu cõn cú trng... s f x cos 2 x 1 C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 23 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 24 A /phần chung cho tất cả thí sinh ( 8 im ) Cõu I : ( 2 im ) Cho hm s y = x3 + ( 1 2m)x2 + (2 m )x + m + 2 (Cm) 1.Kho sỏt s bin thi n v v th hm s khi m = 2 2 Tỡm m th hm s (Cm) cú cc tr ng thi honh cc tiu nh hn 1 Cõu II : ( 2 im ) 1 Gii phng trỡnh: sin 2 x 2 2(sinx+cosx)=5 2 Tỡm... AB//(P) 2 v khong cỏch t n P bng 6 HT C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 27 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 28 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I: (2 im) Cho hm s y = 2x 1 1 x 1) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2) Gi I l giao im ca hai ng tim cn, A l im trờn (C) cú honh l a Tip tuyn ti A ca (C) ct hai ng tim cn ti P v Q Chng t rng A l trung im... im H b) Gi (d) l mt tip tuyn chung khụng i qua H ca (C1) v (C2) Tỡm ta giao im K ca (d) v ng thng IJ Vit phng trỡnh ng trũn (C) i qua K v tip xỳc vi hai ng trũn (C1) v (C2) ti H - Ht Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 30 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 31 Phn dnh chung cho tt c cỏc thớ sinh (7 im) Cõu 1: Cho... khụng gian vi h to Oxyz cho A(2;4;1) , B(3;5;2) v ng thng ( ) cú phng trỡnh : 2 x y z 1 0 x y z 2 0 Tỡm to im M nm trờn ng thng ( )sao cho : MA + MB nh nht Cõu 7b : Cho (1 x x 2 )12 a0 a1 x a2 x 2 a24 x 24 Tớnh h s a 4 Ht C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 31 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 32 2x 3 Cõu I: (2 im) Cho hm s y x 2 1 Kho sỏt s bin thi n... ú ct hai ng thng d1 v d2 to ra mt tam giỏc cõn cú nh l giao im ca hai ng thng d1, d2 2 Trong khụng gian vi h trc to Oxyz cho 4 im A( 1; -1; 2), B( 1; 3; 2), C( 4; 3; 2), D( 4; -1; 2) v mt phng (P) cú phng trỡnh: x y z 2 0 Gi Al hỡnh chiờỳ ca A lờn mt phng Oxy Gi ( S) l mt cu i qua 4 im A, B, C, D Xỏc nh to tõm v bỏn kớnh ca ng trũn (C) l giao ca (P) v (S) Cõu VIIa (1 im) Tỡm s nguyờn dng n bit:... hỡnh vuụng ú 2 Trong khụng gian vi h ta vuụng gúc Oxyz, cho mt cu (S) : (x 1)2 (y 2)2 (z 3)2 64 v mt phng (P) : 2x y 2z 13 0 ct nhau theo giao tuyn l ng trũn (C) Xỏc nh tõm v bỏn kớnh ca ng trũn ú Cõu VII.b (1 im) Trong cỏc s phc tha món iu kin z 2 3i 3 Hóy tỡm s phc cú mụun nh nht 2 C : Ngó 05 Ch Th c T : 08.37204158 0918.045.459 Trang 15 TRUNG TM LUYN THI I HC TRI HNH 16 I PHN CHUNG: . TT C THÍ SINH: m) Câu I: m) Cho hàm s 21 1 x y x    1. Kho sát s bin thi n và v  th (C) ca hàm s. 2. Chng minh rng thng d: y = - i xng. nm trong mt mt phnh to  các nh B và C ca tam giác ABC bit d 1 chng cao BH và d 2 chng trung tuyn CM ca tam giác ABC. 2.Trong mt phm.  Câu 1: Cho hàm s 4 3 2 x 2x 3 x 1 (1)y x m m     . 1). Kho sát s bin thi n và v  th (C) ca hàm s (1) khi m = 0.  hàm s (1) có hai cc tiu. Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn toán, Đề thi thử THPT quốc gia môn toán, Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

Từ khóa liên quan