Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước)

29 896 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2014, 15:14

Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) : Luận văn ThS. Giáo dục học ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC    NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC MÔN TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – Năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC    NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC MÔN TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước) Ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hương Hà Nội – Năm 2013 - iii - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii QUY ƯỚC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH vii DANH MỤC PHỤ LỤC x MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3 3. Ý nghĩa của nghiên cứu 3 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 4 4.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu 4 4.2. Giới hạn khách thể và địa bàn nghiên cứu 4 5. Câu hỏi nghiên cứu 4 6. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 6.1. Khách thể nghiên cứu: 4 6.2. Đối tượng nghiên cứu 5 7. Phương pháp nghiên cứucông cụ nghiên cứu 5 7.1. Phương pháp khảo cứu tài liệu 5 7. 2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6 7. 3. Công cụ sử dụng trong nghiên cứu 6 8. Cấu trúc của luận văn 7 Chương 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 8 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 8 1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan ở trong nước 8 - iv - 1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan ở ngoài nước 10 1.2. Sơ lược chính sách và tình hình ứng dụng CNTT trong giáo dục 13 1.3. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động dạy học 15 1.3.1. Khái niệm và cấu trúc của hoạt động dạy học 15 1.3.2. Hoạt động dạyhoạt động học 20 1.4. Chuẩn năng lực CNTT cho giáo viên 22 1.5. Khung lý thuyết nghiên cứu của đề tài 24 1.6. Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu 26 1.6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học 26 1.6.2. Mức độ ứng dụng CNTT 27 1.6.3. Các yếu tố được chọn trong nghiên cứu 27 Kết luận Chương 1 29 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu 31 2.2. Mẫu nghiên cứu 32 2.2. Quy trình nghiên cứu 34 2.3. Xây dựng công cụ đo lường 36 2.3.1. Xác định các chỉ báo 36 2.3.2. Xây dựng bảng hỏi 42 2. 4. Khảo sát thử và đánh giá công cụ đo lường 44 Kết luận chương 2 48 Chương 3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 49 3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 49 3.2. Đánh giá thang đo 50 3.2.1. Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 50 3.2.1.1. Thang đo “Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học” 50 - v - 3.2.1.2. Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH 51 3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 53 3.2.3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 60 3.2.3. Hiệu chỉnh lại mô hình nghiên cứu 64 3.3. Kết quả khảo sát mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT tỉnh Bình Phước 65 3.3.1. Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên Bình Phước 65 3.3.2. Kỹ năng sử dụng máy tínhbản 72 3.3.3. Sự hỗ trợ của BGH và đồng nghiệp 73 3.3.4. Thái độ của giáo viên đối với việc ứng dụng CNTT trong HĐDH 73 3.3.5. Điều kiện tiếp cận thiết bị cá nhân 74 3.3.6. Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng 75 3.3.7. Điều kiện tiếp cận thiết bị nhà trường 75 3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến “Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT tỉnh Bình Phước” 77 Kết luận chương 3 84 KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ 86 1. Kết luận 86 2. Khuyến nghị: 87 3. Những điểm còn hạn chế và gợi ý nghiên cứu tiếp theo 89 Tài liệu tham khảo 90 Phụ lục 93 - 1- MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Vai trò và tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong dạy học đã được chứng minh bởi rất nhiều công trình nghiên cứu cũng như thực tiễn giáo dục trong và ngoài nước những năm qua, nó cho thấy việc ứng dụng CNTT trong dạyhọc là cần thiết và là xu thế tất yếu của giáo dục. Hiện tại tỉnh Bình Phước có 22 trường THPT, 1904 giáo viên trong đó có 614 giáo viên dạy các môn tự nhiên. Những năm học gần đây ngành giáo dục Bình Phước cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Gần đây nhất, “Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Bình Phước…” xác định đến năm 2020 “e-learning được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh”. Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viênmức độ nào, những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ ấy và làm thế nào để nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong dạy học cho giáo viên THPT đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào được tiến hành. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên THPT đồng thời xác định mối tương quan giữa các yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT. Từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên THPT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 3. Ý nghĩa của nghiên cứu Kết quả nghiên cứu là căn cứ khoa học trong xây dựng chính sách nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH. Đồng thời có - 2- thể dùng bộ công cụ để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên. 4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 4.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT. 4.2. Giới hạn khách thể và địa bàn nghiên cứu Giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 5. Câu hỏi nghiên cứu (1) Giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy họcmức độ nào? (2) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT? 6. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6.1. Khách thể nghiên cứu: - Khách thể: Giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, thuộc các trường THPT trên địa bàn tình Bình Phước. 6.2. Đối tượng nghiên cứu - Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên THPT. - Tác động của các yếu tố được chọn đến mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên THPT. - 3- 7. Phương pháp nghiên cứucông cụ nghiên cứu Nghiên cứu định tính được tiến hành trong khảo cứu tài liệu và nghiên cứu sơ bộ. Nghiên cứu định lượng được tiến hành với bảng hỏi trong nghiên cứu thử nghiệm và nghiên cứu chính thức. 8. Cấu trúc của luận văn Cấu trúc luận văn gồm 3 phần. Phần Mở đầu: nêu tóm tắt nội dungbản của luận văn; Chương 1: cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu vấn đề; Chương 2: phương pháp nghiên cứu; Chương 3 trình bày kết quả khảo sát và phân tích số liệu; Kết luận và khuyến nghị. Chương 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề Trong phần này tác giả tiến hành khảo cứu và tóm tắt một số bài báo khoa học, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài để có cái nhìn tổng thể về vấn đề nghiên cứu. Đồng thời qua đó khẳng định tính đúng đắn của hướng nghiên cứu và thừa kế những kết quả phù hợp cho đề tài luận văn. 1.2. Sơ lược chính sách và tình hình ứng dụng CNTT trong giáo dục Qua phân tích chính sách từ các văn bản của trung ương, chính phủ, tỉnh Bình Phước và của ngành giáo dục các cấp về ứng dụng CNTT trong giáo dục và hạ tầng CNTT ngành giáo dục tỉnh Bình Phước cho thấy các nhà hoạch định chính sách, các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đều đánh giá việc ứng dụng CNTT trong - 4- hoạt động dạy học có vai trò mang tính chiến lược trong quá trình cải cách giáo dục. Ứng dụng CNTT trong HĐDH là xu thế tất yếu, là kỹ năng cần thiết của giáo viên trong thời đại thông tin hiện nay. 1.3. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động dạy học Trong phần này tác giả trình bày một số vấn đề cơ bản về hoạt động dạy học theo quan điểm của giáo dục học. Trong giới hạn của đề tài, tác giả chỉ đề cập đến hoạt động dạy học với nghĩa là dạy học trong nhà trường - một bộ phận của hoạt động giáo dục tổng thể chứ không hàm ý nói đến dạy học nói chung (dạy học trong cuộc sống). Như vậy, nghiên cứu này tiếp cận khái niệm “hoạt động dạy học” là việc chuẩn bị phương tiện dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học, xác định mục tiêu dạy học và nội dung dạy học, đến việc thực hiện hoạt động dạy của người giáo viên. Hoạt động dạy học được xem xét cả trước, trong và sau khi lên lớp. Trước khi lên lớp là công tác chuẩn bị như tìm kiếm tài liệu, soạn giáo án, làm mô hình dạy học ; trong khi lên lớp là hoạt động dạy học trên lớp; và sau khi lên lớp là các hoạt động hỗ trợ học tập như việc vấn, giải đáp thắc mắc, tổ chức các hoạt động nghiên cứu cho học sinh. 1.4. Chuẩn năng lực CNTT cho giáo viên Khung Chuẩn năng lực ICT cho giáo viên của UNESCO (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers) chỉ ra những yêu cầu cần thiết về năng lực CNTT của giáo viên để giúp học sinh không chỉ nắm vững những kiến thức học được từ chương trình mà còn có thể biết cách kiến tạo ra những kiến thức mới. ICT-CFT được sắp xếp theo ba cấp độ khác nhau trong giảng dạy tương ứng với ba giai đoạn kế tiếp của sự phát triển của giáo viên. Với mỗi cấp độ, ICT-CFT được phân chia thành sáu khía cạnh. - 5- Trong nghiên cứu này tác giả vận dụng Khung ICT-CFT như một căn cứ khoa học nhằm xác định các chỉ báo về năng lực ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên đồng thời cũng là một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu cho đề tài. 1.5. Khung lý thuyết nghiên cứu của đề tài Kế thừa kết quả các nghiên cứu trước đây, dựa vào Khung chuẩn năng lực ICT-CFT, và tham khảo các ý kiến chuyên gia, trong phạm vi của đề tài này, tác giả xác định như sau: Hình 1. Mô hình khung lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 1.6. Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu 1.6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học là việc sử dụng các phương pháp khoa học, công nghệcông cụ kỹ thuật hiện đại để khai thác, sản xuất và trao đổi thông tin số, phục vụ hiệu quả cho hoạt động dạy học của giáo viên. Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên Điều kiện tiếp cận CNTT Kỹ năng SD máy tính Đặc điểm cá nhân của GV Sự hỗ trợ của BGH và đồng nghiệp [...]... Những yếu tố ảnh hưởng đến Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT tỉnh Bình Phước” Nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ 2 Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT?”, trong phần này, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính để tìm ra những yếu tố ảnh - 18- hưởng đồng thời đánh giá mức độ tác động của chúng đến đến... sát mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT tỉnh Bình Phước Trong phần này, tác giả phân tích các khia cạnh liên quan nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu 1: Giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT ứng dụng CNTT trong HĐDH ở mức độ nào?” - 14- 3.3.1 Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên Bình Phước Trung bình Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT tỉnh Bình. .. định gồm 06 yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT tỉnh Bình Phước, được đo lường qua 29 tiêu chí theo thang đo 5 mức, với khả năng giải thích 51,5% sự biến thiên của mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH Cả sáu yếu tố đều tác động tỷ lệ thuận đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên Bình Phước, gồm: (1) Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng, (2)... nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên các môn tự nhiên tỉnh Bình Phước có “kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản” ở mức thành thạo, có thái độ tích cực đối với việc ứng dụng CNTT trong HĐDH, và có điều kiện tiếp cận với CNTT ở mức “dễ tiếp cận” Tuy nhiên, mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên tỉnh Bình Phước ở mức thấp, trung bình chỉ từ 1 đến 2 lần /học kỳ; trong. .. ít nhất đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH là yếu tố “Thái độ của giáo viên đối với việc ứng dụng CNTT trong HĐDH” 2 Khuyến nghị: Căn cứ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số gợi ý với cấp quản lý giáo dục tỉnh Bình Phước, các trường THPT và giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh như sau: - Với các cấp quản lý giáo dục: Tác động tích cực của việc ứng dụng CNTT trong HĐDH đến chất lượng dạy học đã được... là giáo viên Bình Phước)mức độ thấp - “1 - 2 lần /học kỳ” (mean = 2.43) Phần lớn giáo viên Bình Phước “chưa bao giờ” hoặc chỉ ứng dụng “1 - 2 lần /học kỳ” (63.56%) 23.72% giáo viên ứng dụng CNTT trong HĐDH ở mức “hằng tuần” hoặc “hằng ngày” và 24.3% giáo viên Bình Phước “chưa bao giờ” ứng dụng CNTT trong HĐDH Bảng 3.16 Thống kê mô tả thực trạng Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH Mức độ Ứng dụng CNTT Trung. .. 3.2 Đánh giá thang đo 3.2.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 3.2.1.1 Thang đo Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học Thang đo Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học gồm 09 biến Hệ số Cronbach’s alpha = 0.822 Hệ số tương quan biến tổng của biến md1 = 0.298, các biến còn lại có hệ số trong khoảng từ 0.427 đến 0.648 - 10- 3.2.1.2 Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong. ..1.6.2 Mức độ ứng dụng CNTT Mức độ được xác định theo 5 mức theo chiều hướng tăng dần về tần số ứnng dụng CNTT trong HĐDH là: (1) chưa bao giờ, (2) 1 đến 2 lần /học kỳ, (3) hằng tháng, (4) hằng tuần, và (5) hằng ngày 1.6.3 Các yếu tố được chọn trong nghiên cứu Các yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên THPT gồm: (1) điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, (2) kỹ năng sử dụng. .. nghiên cứu khẳng định Tăng cường ứng dụng CNTT trong HĐDH là một giải pháp tất yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Trong khi đó, mức độ ứng - 22- dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên Bình Phước còn ở mức thấp dù điều kiện tiếp cận với thiết bị CNTT là tương đối tốt Trong sáu yếu tố tác động đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH thì yếu tố “Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên biệt” có tác động lớn... 2.069) So sánh trung bình mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên Bình Phước ở khía cạnh chuyên môn (môn học) cho thấy có sự khác biệt ở bốn môn học khác nhau (Sig = 0.000) Kết quả phân tích sâu theo phương pháp Dunnett t-tests cho thấy giáo viên môn Toán có mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH thấp hơn giáo viên môn Sinh học; không có sự khác biệt giữa các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học (Bảng 3.23) . LƯỢNG GIÁO DỤC    NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC MÔN TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC. hoạt động dạy học ở mức độ nào? (2) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT? 6. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. của giáo viên Bình Phước Trung bình Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên các môn tự nhiên bậc THPT tỉnh Bình Phước (gọi tắt là giáo viên Bình Phước) ở mức độ thấp - “1 - 2 lần/học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước), Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước), Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giáo viên các môn tự nhiên bậc trung học phổ thông (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bình Phước)

Từ khóa liên quan