Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM

33 1,629 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2014, 11:04

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM Báo cáo thực tập    !"#$%&'$()%**+,-. /&0++1 23&'$#04+50""678 9+:";<=>6=05&4''" ?< */&$&#@AB+8'60<+5#  CD3EB/&"F"!G-H?3I J?3!K ILG-M$73N&"#$ '7O'"&4*& G3E! P?Q!$7;5RN+"E <B=SSB+T!/&$O'"&4*U & CDVE=20"8O: "?3!MGKW%?7F9QU?XGG(Y5!KIGMZ +U:K[2"\:KO!$"*U7( 0O]'"')<U0^6="#'67 U CD3E_ !KIGM`ab`c 1 Báo cáo thực tập               !KIGM&   dKý tên) 2 Báo cáo thực tập               !KIGM&   dKý tên) 3 Báo cáo thực tập   JP e%A# G!\ eG+A-^ GQ!\ eG"0&4f \?GQ e\("0& 2!G2 e2%&S IJJ!Q eI(L+"*0& IJ!\ eI(L-^ FI eF FIG? eF3 ?I!M e?3E !G!\ e!,>-^ !PJ e!#+" 4 Báo cáo thực tập CD+ e?3!EG,/W%?7F9QU ? 5 Báo cáo thực tập  !" 1 #$%&'()*+, g;A7S*A-60*>05: "5S0:-S4 QU7h!i$% +5jVE<"?3QU?05#6T?3 5",=70[UQU? J* &"6=3E6#6&8, ">"A"T; I"A-0T&=T3 "0&&4.D=3N3="0& 3#D%"3="0&4f Q& 4fA:5N5(3QU? "</3& gA67?3I!EMG,K/W%?7F9 QU?XGG(Y5!K IGM'7%&"A"0&4f 7#6(O J3&A"A*0jA" A"0&4fS/"0U;=(70#68 3T JSB"'&=:*k'/),0&''%1,*2)3&'% 456,.78$9)3,1.3/)-)3':;)31.< 8=,'>?@'A8 .B,5CD'. )'E)''FG)l8.S(<B76m05" A"0&4fT3 2 H&,.78)3'.7)&I8 ""6750"n^4#e  !;8;;T?3I!EMG,K/W%?7F9 QU?XGG(Y5!K IGM  K3-6"A"0&4f?3I!E MG,K/W%?7F9QU?XGG(Y5!K IGM  J:5*D%jA"A"0&4f?3 I!EMG,K/W%?7F9QU? XG G(Y5 !K IGM 6 Báo cáo thực tập 3 ':;)3?'E?)3'.7)&I8 KE7e.#U+"""G%" #&4.+"- KE#e#;;6=-^Go +<=>E+4=U0^-^T3 KE3-#"##U'"N4&U0E !.S <7Dp=70*"A-^TG 4 J.,:F)34-?'1C4.)3'.7)&I8 J(4>e?3I!EMG,K/W%?7F9QU?X GG(Y5!K IGM K04>e"A"S0"A"0&4fS 4?3I!EMG,K/W%?7F9QU?XGG( Y5!K IGM 5 @K,&=8&L5*+, ?"/j/0=7=%T&4*Ln/#e GE`e25U0*?3!EG,/W%?7F9 QU?0?3!EG,/W%?7F9QU?XG G(Y5!K IGM GEaeI"A"0&4f?3!EG,/W%?7 F9QU?XGG(Y5!K IGM GEne23"U"A"0&4f?3 !EG,/W%?7F9QU?XGG(Y5!K IGM MZf*$3-8<ojA 03"U"A"0&FIG?CD+XGG(Y5 q064>T*[>[)=>#3A0*q06 -*U3"*=: Q;07&&4*#@ )<&=80##S C%"7(#6SSB =TB/&0:"?3_ 7 Báo cáo thực tập M NO"@P"QRS"T@U" ODVW@SRS"T@U" OXYN MM Z&'[\'])','-)'4-?'E,,^._)&L53/)'-)38=,'>?@'A8.B, 5C 1.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng !4?3e?3!EG,/W%?7F9QU? !4=reQ'CD"s"G"'t"HP" !40=eCD+uCs Y""?3e  !^#j-e!/vQ[#YvXb`X``w`x[QG"G''# yaY4!!0czrYB!6!=?pg7`!IL G-M JU"edbv{nvabbzx |Dedbv{nva`x}`n h'+#'e~~~ 'D+ " 0 2%&>7B"0B=ePbnb``y}by}"Pj= "0J/! ILG-M%B//&anubyu`}}aB &,/>`z&`bubvuabb} ?*"eI&A0=70"0&f0' ":0^"""U0+"=& A05"0:0^3"U055" "A+""B+"8 1.1.2 Sự thành lập của Ngân hàng TMCP Xuất Nhâp Khẩu Việt Nam CD+(70"&acubzu`}v}'"&=:#`cbuG!T GT!:IAJLA!j054/4?3W%?7F9QU ?dQ'CD"s"{ CD+A"<?3E ,//4TQU? ?3$->0""A&`yub`u`}}b ?&bxubcu`}}a !J?3?5QU?B%&p#``u?IX2K"p ?3"A"zb050*UBzb•L EE`a zU€P\0545?3!EMG,K/W% 8 Báo cáo thực tập ?3F9QU?dQ'CD"s"G"'t"XP"{ Q'CD+ J=&n`u`auab`a0*UTCD+`a nnc•L QT #j<`z vb`•L CD+UA"<?3S0#j <5%"?3!MGKQU? CD+S:+"AA505^#j-Z/ vQ[#YvXb`X``w`x[QG"G''#yaY4!!0 czrYB!6!=?p7`! ILG-M Q"&n`u`auab`a ?3SAd`{Pj":+Edc`{N0 "50Ad`{0[UI?A ?3$=7 UB05vx}?3vc4=5 1.1.3 Những dịch vụ chủ yếu CD+%/&T:0^TA?3/]=^ 8#e • I&A*V=U*V"T30E0:+o Q?J"U00 !*VT(+"8'"&: T?5 • G"0&0"0&L("0&%" 0&#"4f"0&'">-^+oQ?J"U0 005*U7(0T^E • M+"U'"E>"&dP"{",dP~{• d|"~{0&*6*UdG'&i"{ • !"(D%79S=%>.S0 6U&8*UPhs|!+"S-( B"05;>"+oYuG\ur\uK!u!KuiG'' • K   0    "  ‚  -  ^ A  :  0    =e !‚  CD+ M#'G‚CD+Q#‚A:CD+G G%7 "‚=Q#M#'GtGƒ"+o!‚ • !6U":3„EA…, "U70*L&8*"0"5 • GU0^+"$"0"5d+$"$"" =6U(L6/"+">5ƒ{ • \:0^-S…(0%/X-X*U • \:0^0*J: • I"'M"+'s'' • G:0^eL"=+:%05(!"# G""!0''†G''#*T^D%ds i M{f05 <:0^U-?3>&4/TgB 9 Báo cáo thực tập 1.1.4 Một số thành tựu đạt được trong những năm gần đây  ?ab`ne H !cuab`nCD+(!-r#'"Za jk?3(:%ab`nl0k!6$" ab`nl H !byuab`nCD+"jk""4D%# %l"Pj":>"!K IGM0"+"J/G>" "Z H !vuab`nCD+ (-C""'&"jk?3 %QU?ab`nl  ?ab`ae H !nuab`aCD+"2+""4W%#ab``"Pj ":>S!K IGM"Z H !cuab`a2k!EUQU?l(!"= QU?+;4="* H ?&`}ubzuab`a?3!MGKW%?7F9QU?XCD+ 06(+;!"kzb"U"U%QU ?l J3&E;"#&4#30D="U 4"!-?:G/J/!,>o;=zb" U"%:>"QU? H !yuab`aCD+06(-!''X-&- "q06-=+;0"+D=`bbb3 /=5 H !vuab`aCD+=^(-r#M"'&A-= r&-06G3‡X!;\E"jk?3 A:%QU?ab`al J3&AA658 CD+=^T3"0:=A"<3 E/QU?  ?ab``e H !bauab``CD+7j!!"W&4PdP!K r~{ab`b"3[?'~ˆ"M'""Z H !bnuab``CD+067k!"=D%#l ab`b"3IPG"Z J3&>`b4=3 IPG"ZU&"CD+ H !bcuab``CD+7jk!EU(4 +;l"A+"P2[!=!:+;  ?ab`be H !bauab`bCD+7j !!"W&4PdP!K r~{abb}"3"‰?'~ˆ"M'""Z 10 [...]... hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 2.5 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 2.5.1 Đánh giá về quy mô và cấu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 2.5.2 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng 2.5.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn 2.5.2.2 Vòng quay vốn tín dụng... NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CHỢ LỚN 3.1 • • • • • Định hướng phát triển trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn Tiếp tục cấu lại toàn diện hoạt động, tổ chức 3 trung tâm tạo lợi nhuận là Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Khách hàng Cá nhân và Khối Ngân quỹ và Đầu tư... giữa Ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận với nhau Ngoài ra, các văn bản này cũng có khuyết điểm của nó là can thiệp quá sâu vào hoạt động tự chủ của NHTM 2.4 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 2.4.1 Về tình hình huy động vốn 2.4.2 Về tình hình cho vay vốn 2.4.3 Lợi nhuận hoạt toán của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 2.5... định thành lập chi nhánh Chợ Lớn của Eximbank ngày 22/07/2002 Căn cứ vào nghị quyết Hội đồng quản trị NHTMCP XNK Việt Nam (Eximbank) ngày 11/7/2002: nay thành lập chi nhánh NHTMCP XNK tại chi nhánh Chợ Lớn có tên gọi là “ Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM Tên viết tắt là Chi nhánh Eximbank Chợ Lớn (EIB Chợ Lớn) trên sở nâng cấp phòng giao dịch Chợ Lớn thành chi nhánh 11 Báo... trong hoạt động kinh doanh 2.3.1 Thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhâp Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ LớnThương hiệu: Là một Chi nhánh lớn của Eximbank nên Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn cũng có những thuận lợi như Eximbank, là một NHTM lớn và có uy tín trong hệ thống các Ngân hàng Việt Nam, sản phẩm dịch vụ đa dạng và hiện đại nên tiềm năng khách hàng giao dịch với Ngân. .. nhân viên được ưu tiên hỗ trợ vay mua nhà tại địa bàn làm việc 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 3.2.1 Nâng cao hiệu quả huy động vốn • Trong hoạt động của ngân hàng giữa huy động vốn và sử dụng vốn có mối quan hệ nhân quả với nhau • Tạo vốn là giải pháp hàng đầu để ngân hàng phát triển và đảm bảo... gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay thì việc mở rộng hoạt động cho vay KHCN là cần thiết, phải được các ngân hàng chú trọng đầu tư hơn nữa, vì đây là nhóm đối tượng khách hàng có tiềm năng rất lớn, các ngân hàng lớn và hiện đại trên thế giới đều đã khai thác tốt mảng khách hàng này Là chi nhánh của một ngân hàng lớn, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn có được sự hỗ... 5, TP.HCM 1.2.2 Bộ máy quản lý của Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn Hình: Sơ đồ quản lý Giám đốc Phó Giám đốc P Tín dụng P.Kiểm tra nội bộ P Kinh doanh P Hành chánh ngoại tệ Nhân sự P Kế toán tổng hợp 12 Phó Giám đốc P Ngân quỹ Tổ xử lý vi tính P Thanh toán XNK Báo cáo thực tập CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CHỢ LỚN 2.1 Các sản phẩm cho vay. .. liên quan đến cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 2.2.1 Nguyên tắc vay vốn: Khách hàng vay vốn của NH phải đảm bảo các nguyên tắc sau: - Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng - Hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng - Việc đảm bảo tiền vay phải đúng quy định 2.2.2 Điều kiện vay vốn: - Có... nợ: - Nếu là cho vay vốn tiêu dùng thì vốn góp và trả lãi hằng tháng - Tuy nhiên cũng có trường hợp vay tiêu dùng với thời hạn ngắn hơn 12 tháng, khách hàng có thể trả lãi hàng tháng vốn gốc trả cuối kỳ - Nếu trường hợp khách hàng có tiền trả dần nợ gốc sẽ giảm lãi hàng tháng và thời hạn trả nợ - Lãi suất cho vay theo biểu lãi của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn công bố . ""+=4#U" TG!:# H G+A - ^9:#=%0(" 15 Báo cáo thực tập H G+A - ^+""9: - ^*D%#*$#% "0&fE>(T4!j[ - ^ &U#S;4+&U. M{f05 <:0^U - ?3>&4/TgB 9 Báo cáo thực tập 1.1.4 Một số thành tựu đạt được trong những năm gần đây  ?ab`ne H !cuab`nCD+(! - r#'"Za jk?3(:%ab`nl0k!6$" ab`nl H.  !- ^ K F8A+A K F" "U K I ?3#6 KS2 K F=", ( K ?3„ !,DVB0 -  K !" W?F Báo cáo thực tập J:Ne`c`?&mG - !K}g7z!K
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM, Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM, Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM, 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN, 2 Một số vấn đề liên quan đến cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn, 3 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh, 5 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHỢ LỚN, 2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm