Vận dụng cơ sở lý luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề cơ bản của dân tộc Việt Nam hiện nay

22 2,847 5
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 21:17

1Cơ sở lý luận của chủ nghĩa mác leenin về vấn đề dân tộc học2Xu hướng phát triển dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội3Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin trong vấn đề giải quyết vấn đề dân tộc học4Thực trạng vấn đề dân tộc nước ta 5Biện pháp giải quyết vấn đề cơ bản của dân tộc Việt nam Đề tài thảo luận nhóm 9:Vận dụng sở luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề bản của dân tộc Việt Nam hiện nay • ◊Cơ sở luận của chủ nghĩa mác leenin về vấn đề dân tộc học 1 • ●Xu hướng phát triển dân tộcvấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 2 • ●Quan điểm bản của chủ nghĩa Mac Lenin trong vấn đề giải quyết vấn đề dân tộc học 3 • ●Thực trạng vấn đề dân tộc nước ta 4 • ●Biện pháp giải quyết vấn đề bản của dân tộc Việt nam 5 • Dân tộc là một hình thức tổ chức cộng đồng người tính chất ổn định được hình thành trong lịch sử, là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử xã hội. Trước khi dân tộc xuất hiện, loài người đã trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc. Khái niệm dân tộc -Xu hướng thứ nhất: Trên thực tế, xu hướng này đã biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc, thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. Xu hướng này biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc để tiến tới thành lập các quốc gia dân tộc độc lập và tác động nổi bật trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. -Xu hướng thứ hai: Sự liên hiệp lại của các dân tộc trong một quốc gia, các dân tộc của nhiều quốc gia nhằm mở rộng, tăng cường quan hệ kinh tế, phá bỏ ngăn cách về kinh tế giữa các dân tộc. Xu hướng phát triển dân tộcvấn đề dân tộc trong việc xây dựng CNXH Các dân tộc ở từng quốc gia, kể cả các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của giao lưu kinh tế, văn hóa trong chủ nghĩabản đã tạo mối liên hệ quốc gia và quốc tế mở rộng giữa các dân tộc, xóa bỏ sự biệt lập, khép kín, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau • + Xét trong phạm vi các quốc gia xã hội chủ nghĩa nhiều dân tộc: Xu hướng thứ nhất biểu hiện trong sự nỗ lực của từng dân tộc để đi đến sự tự chủ và phồn vinh của bản thân dân tộc mình. Xu hướng thứ hai, tạo nên sự thúc đẩy mạnh mẽ để các dân tộc trong cộng đồng quốc gia xích lại gần nhau hơn, hòa hợp với nhau ở mức độ cao hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. =>Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, hai xu hướng phát huy tác động cùng chiều, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và diễn ra trong từng dân tộc, trong cả cộng đồng quốc gia trên sở hợp tác bình đẳng giữa các dân tộc, tôn trọng và hữu nghị. + Xét trên phạm vi thế giới, sự tác động của hai xu hướng khách quan thể hiện rất nổi bật. Trong thời đại ngày nay, các dân tộc bị áp bức đã vùng dậy đấu tranh xoá bỏ sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc để giành lấy quyền quyết định vận mệnh của dân tộc mình, đó là quyền tự lựa chọn chế độ chính trị, quyền bình đẳng với các dân tộc khác. Đây là một trong những mục tiêu chính trị chủ yếu của thời đại - mục tiêu độc lập dân tộc. Giải quyết vấn đề dân tộc thực chất là xác lập quan hệ công bằng bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia,giữa các quốc gia dân tộc trên các lĩnh vực Ba nội dung bản: +các dân tộc hoàn toàn bình đẳng +các dân tộc được quyền tự quyết +liên hiệp công nhận tất cả các dân tộc. Đây được coi là cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin Quan điểm bản của chủ nghĩa Mac lênin trong vấn đề giải quyết vấn đề dân tộc Hiện nay chúng ta đang sử dụng thuật ngữ dân tộc đa sốdân tộc thiểu số, vậy nên hiểu thống nhất là: • Dân tộc đa sốdân tộc số người đông nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tức là dân tộc Kinh (Việt), dùng thuật ngữ này là nói trên phạm vi cả nước chứ không là nói trên địa bàn vùng hoặc địa phương nào đó. • -Dân tộc thiểu số, thuật ngữ này không đồng nghĩa với dân tộc chậm phát triển, càng không phải là dân tộc lạc hậu, khái niệm đó là chỉ những dân tộc số người ít hơn so với dân tộc đa số. Trong đó kể cả dân tộc Hoa, còn người Hoa không quốc tịch Việt Nam là Hoa Kiều. Thực trạng vấn đề bản của dân tộc Việt Nam - Về thành phần dân tộc:. Ở Việt Nam, việc xác định thành phần dân tộc căn cứ theo 3 tiêu chuẩn: + Ý thức tự giác dân tộc, tức là ý thức về sự thống nhất của các thành phần trong cộng đồng người thể hiện bằng một tên gọi chung. + Ngôn ngữ. + Văn hoá. Thành phần dân tộctộc danh [...]... phản động thường lợi dụng vấn đề dân tộc để phục vụ âm mưu, thủ đoạn của chúng Do đó cần phải cảnh giác cao, chính sách dân tộc đúng và thực hiện nghiêm túc, không để kẽ hở cho bọn phản động và phần tử xấu thể lợi dụng được Biện pháp giải quyết vấn đề dân tộc học Những chính sách dân tộc bản của Đảng và Nhà nước + chính sách phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng dân tộc thiểu số phù hợp với... Năm dân tộc từ 194 đến dưới 1.000 người - Thành phần dân tộcsố dân của các dân tộc thiểu sốViệt Nam như trên cho thấy chiến lược đại đoàn kết dân tộc ở nước ta ý nghĩa quan trọng xuyên suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Về Xã hội - Do lịch sử để lại của đất nước ta và sự phát triển của mỗi dân tộc, cộng với điều kiện tự nhiên và địa bàn cư trú, nói chung trình độ phát triển của. .. - Về tộc danh: Là tên gọi của dân tộc Sau khi công bố danh mục thành phần dân tộc thì tên gọi của các dân tộc được xác định một cách rõ ràng Đồng bào các dân tộc rất phấn khởi và tự hào từ nay đã được gọi theo đúng tên gọi của chính dân tộc mình Khác với trước đây, dưới thời Pháp thuộc bọn thống trị đã dùng những tên gọi khinh miệt chia rẽ các dân tộc như: Thổ (Tày), Mán (Dao), Mèo (Mông), Mọi (chỉ. .. khoảng 14% dân số chung của cả nước: + Năm dân tộc là Tày, Thái, Khơme, Mường, Hoa, mỗi dân tộc hơn 1 triệu người + Ba dân tộc là Nùng, Mông, Dao số dân từ trên 50 vạn đến 1 ttriệu người + Chín dân tộc là Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Sán Chay, Chăm, Xơ Đăng, Sán Dìu, H'rê, Ho số dân từ 10 vạn đến 50 vạn người + Mười bảy dân tộc từ 1 vạn đến dưới 10 vạn người + Mười bốn dân tộc từ 1 ngàn đến... dân tộc + Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc; từng bước nâng cao dân trí đồng bào các dân tộc (dân tộc thiểu số vùng cao hải đảo) + Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và đấu tranh kiên cường của các dân tộc + Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết hợp tác cho cán bộ các dân. .. một số dân tộc ở miền núi) tuy nhiên về tên dân tộc trong thời kỳ ban hành trước đây không ghi bằng tiếng phổ thông mà ghi theo giọng nói nên khi đọc dân tộc đã người đọc sai một ly đi một dặm như HMông đáng lẽ phát âm gần giống như từ Mông của tiến g Việt, lại đọc chệnh đi là "Hơ Mông" là sai hoàn toàn Dân số Các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay gần 11 triệu người, chiếm khoảng 14% dân. .. trú, nói chung trình độ phát triển của các dân tộc thiểu số so với dân tộc đa số còn thấp, giữa các dân tộc, phát triển cũng không đồng đều: + dân tộc, vùng đã định canh định cư như Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, Chăm nhưng dân tộc còn mang nặng tính chất du canh du cư như Mông, Dao, Ho, Ba Na, M'Nông + Đời sống vật chất và tinh thần giữa các dân tộc, bên cạnh một số trung tâm văn hóa có... ở Tây Bắc, Gia Rai, Ê Đê, Ba NA ở Tây Nguyên, Khơ Me ở Nam Bộ, Chăm ở Duyên Hải Trung Bộ • Nhưng nói chung sự phát triển của các dân tộc thiểu số còn thấp so với dân tộc đa số, giữa các dân tộc và các vùng cũng sự chênh lệch với nhau, đặc biệt là số đồng bào dân tộc ở vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn và kém phát triển về mọi mặt Tuy nhiên cũng dân tộc đã phát triển... ý nghĩa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong thời bình cũng như khi chiến tranh + Các dân tộc sống xen kẽ là phổ biến, yếu tố này nói lên sự hoà hợp của cộng đồng dân cư, mặt tốt là tạo điều kiện học hỏi, giúp nhau cùng tiến bộ, nhưng cũng dễ va trạm dẫn đến mất đoàn kết Một nước nhiều dân tộc như nước ta, truyền thống đoàn kết là chủ yếu, nhưng cũng còn những mặc cảm, bọn phản động thường lợi dụng. .. nước ta: + Về phát triển kinh tế, tiềm năng đất đai và rừng chủ yếu là ở miền núi, tài nguyên khoáng sản, nguồn thuỷ năng phần lớn cũng tập trung ở vùng này Địa bàn đó vừa là mái nhà, là môi trường cho cả nước, vừa ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước mà tiềm năng phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi rất lớn + Về an ninh quốc phòng, địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu . Đề tài thảo luận nhóm 9: Vận dụng cơ sở lý luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề cơ bản của dân tộc Việt Nam hiện nay • ◊Cơ sở lý luận của chủ nghĩa mác leenin. trình phát triển lâu dài của lịch sử xã hội. Trước khi dân tộc xuất hiện, loài người đã trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc. Khái niệm dân tộc -Xu hướng. là quyền tự lựa chọn chế độ chính trị, quyền bình đẳng với các dân tộc khác. Đây là một trong những mục tiêu chính trị chủ yếu của thời đại - mục tiêu độc lập dân tộc. Giải quyết vấn đề dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng cơ sở lý luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề cơ bản của dân tộc Việt Nam hiện nay, Vận dụng cơ sở lý luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề cơ bản của dân tộc Việt Nam hiện nay, Vận dụng cơ sở lý luận chủ nghĩa MacLenin về vấn đề dân tộc chỉ ra vấn đề cơ bản của dân tộc Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn