Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc - đô thị khu phố Pháp tại thành phố Hải Phòng

168 3,339 18
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 17:57

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc - đô thị khu phố Pháp tại thành phố Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN QUỐC TUÂN BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KIẾN TRÚC Hà Nội, 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN QUỐC TUÂN BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC - ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH : KIẾN TRÚC MÃ SỐ : 62.58.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : 1. GS.TS.KTS. NGUYỄN BÁ ĐANG 2. TS.KTS. NGUYỄN TRÍ THÀNH Hà Nội, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu tài liệu nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực. Các đề xuất mới của luận án chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình khoa học nào khác. Hà Nội, năm 2014 Tác giả luận án Nguyễn Quốc Tuân LỜI CẢM ƠN Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, tới Khoa đào tạo Sau đại học, tới Ban giám hiệu nhà trường các thầy giáo, cô giáo. Đặc biệt cảm ơn thầy giáo GS.TS.KTS. Nguyễn Bá Đang, thầy giáo TS.KTS. Nguyễn Trí Thành đã tận tâm hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập hoàn thành luận án tiến sĩ. Tôi cũ ng xin gửi lời cảm ơn tới Trường đại học Phương Đông, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, các đồng nghiệp bạn bè, những người thân trong gia đình đã hết sức giúp đỡ, động viên chia sẻ để tôi có thể hoàn thành luận án. Hà Nội, năm 2014 Tác giả luận án Nguyễn Quốc Tuân i Trang MỤC LỤC Danh mục bảng biểu vi Danh mục hình ảnh vii Giải thích thuật ngữ sử dụng trong luận án x Danh mục chữ viết tắt trong luận án xv PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 01 2. Mục đích nghiên cứu 02 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 02 4. Phương pháp nghiên cứu 03 5. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận án 03 6. Đóng góp mới của luận án 04 7. Cấu trúc của luận án 04 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THỜI THUỘC ĐỊA KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG 1.1. Tổng quan nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa trên thế giới tại Việt Nam 05 1.1.1. Các khái niệm thuật ngữ 05 1.1.2. Các trào lưu xu hướng bảo tồn di sản đô thị 08 1.1.3. Tình hình bảo tồn di sản kiến trúc đ ô thị trên thế giới 10 1.1.4. Tình hình bảo tồn di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc tại Việt Nam Hải Phòng 17 1.1.5. Phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị với phát triển kinh tế - xã hội 20 1.2. Tổng quan quá trình hình thành phát triển các khu phố Pháp tại Việt Nam thành phố Hải Phòng 22 1.2.1. Bối cảnh ra đời các khu phố Pháp tại Việt Nam 22 ii Trang 1.2.2. Lịch sử hình thành Hải Phòng 24 1.2.3. Quá trình hình thành phát triển khu phố Pháp Hải Phòng 25 1.2.4. Quá trình phát triển đô thị của Hải Phòng 27 1.3. Hiện trạng đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 30 1.3.1. Cấu trúc tổng thể đô thị khu phố Pháp 30 1.3.2. Cấu trúc các thành phần đô thị 30 1.3.3. Quảng trường, các tuyến các cảnh quan đô thị đặc thù 32 1.3.4. Hiện tr ạng về chức năng hoạt động đô thị 36 1.3.5. Hiện trạng bảo tồn đô thị 37 1.4. Hiện trạng kiến trúc khu phố Pháp Hải Phòng 37 1.4.1. Phân loại các loại hình công trình kiến trúc 37 1.4.2. Hiện trạng các phong cách kiến trúc 41 1.4.3. Hiện trạng chức năng hoạt động của các công trình kiến trúc 41 1.4.4. Hiện trạng về kỹ thuật xây dựng, vậ t liệu xây dựng, chi tiết trang trí 42 1.4.5. Hiện trạng bảo tồn kiến trúc 43 1.5. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 44 1.5.1. Những nghiên cứu trong nước có liên quan 44 1.5.2. Những nghiên cứu ngoài nước có liên quan 47 1.5.3. Những vấn đề liên quan chưa được giải quyết 48 1.6. Những vấn đề luận án quan tâm giải quyết 48 1.6.1. Khái quát về giá trị của khu phố Pháp Hải Phòng qua khảo sát nh ận dạng 48 1.6.2. Những vấn đề đặt ra cần được giải quyết trong luận án 49 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG 2.1. Phương pháp luận các phương pháp nghiên cứu 50 2.1.1. Phương pháp luận nghiên cứu của luận án 50 2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án 50 iii Trang 2.2. Các cơ sở pháp lý về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị trên thế giới tại Việt Nam 52 2.2.1. Các hiến chương quốc tế về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị 52 2.2.2. Luật Di sản văn hóa các quy định có liên quan của Việt Nam 55 2.2.3. Chương trình phát triển đô thị Quốc gia đến năm 2020 56 2.2.4. Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 57 2.3. Cơ sở lý thuyết về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị 57 2.3.1. Phương pháp luận bảo tồn di sản đô thị của MIT 57 2.3.2. Phương pháp luận bảo tồn di sản đô thị sử dụng trong luận án 58 2.3.3. Phương pháp đánh giá tiềm năng bảo tồn di sản đô thị phù hợp với Việt Nam 59 2.3.4. Hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo t ồn di sản đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 61 2.4. Cơ sở về đặc điểm, giá trị kiến trúc đô thị của khu phố Pháp Hải Phòng 67 2.4.1. Đặc điểm đô thị 67 2.4.2. Đặc điểm kiến trúc 72 2.4.3. Giá trị đô thị kiến trúc 74 2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 81 2.5.1. Các điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 81 2.5.2. Quy hoạch phát triển đô thị Hải Phòng đến 2025, tầm nhìn đến 2050 82 2.5.3. Hình ảnh đặc trưng đô thị của thành phố Hải Phòng 84 2.5.4. Phát triển kinh tế du lịch tại Hải Phòng 85 2.5.5. Điều tra xã hội học về nhận thức giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG 3.1. Quan điểm mục tiêu 90 3.1.1. Quan điểm 90 iv Trang 3.1.2. Mục tiêu 91 3.2. Kết quả đánh giá tiềm năng bảo tồn, xác định ranh giới các khu vực bảo tồn xác lập quỹ di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 91 3.2.1. Tiềm năng bảo tồn đô thị 91 3.2.2. Tiềm năng bảo tồn kiến trúc 93 3.2.3. Xác định ranh giới các khu vực bảo tồn 97 3.2.4. Xác lập quỹ di sản đô thị 102 3.2.5. Xác lậ p quỹ di sản kiến trúc 103 3.3. Giải pháp bảo tồn quỹ di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 107 3.3.1. Định hướng giải pháp bảo tồn chung 107 3.3.2. Giải pháp bảo tồn quỹ di sản đô thị 109 3.3.3. Giải pháp bảo tồn quỹ di sản kiến trúc 111 3.3.4. Giải pháp quản lý bảo tồn 111 3.4. Giải pháp phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp trong phát tri ển đô thị Hải Phòng 113 3.4.1. Phát huy giá trị quỹ di sản kiến trúc đô thị trong xây dựng quy hoạch Hải Phòng đến 2025, tầm nhìn đến 2050 114 3.4.2. Phát huy đặc trưng đô thị kiến trúc khu phố Pháp trong xây dựng khu trung tâm thành phố Hải Phòng 115 3.4.3. Phát huy đặc trưng di sản đô thị kiến trúc khu phố Pháp trong phát triển kinh tế du lịch 117 3.4.4. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đối với khu cảng Hải Phòng 119 3.5. Quản lý bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 122 3.5.1. Định hướng quản lý bảo tồn đô thị 122 3.5.2. Định hướng quản lý bảo tồn kiến trúc 123 3.5.3. Định hướng quản lý, tổ chức các hoạt động đô thị 123 3.5.4. Bổ sung hoàn thiện các cơ sở pháp lý về bảo tồn phát huy giá trị di sản khu phố Pháp Hải Phòng 124 v Trang 3.6. Bàn luận về các kết quả nghiên cứu 127 3.6.1. Bàn luận về tính khả thi của hệ thống tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo tồn di sản đô thị thích hợp trong điều kiện Việt Nam Hải Phòng 127 3.6.2. Bàn luận về khoanh vùng bảo vệ xác lập quỹ di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng trong quá trình đô thị hóa hiện nay 129 3.6.3. Bàn luận về bảo tồn di sản kiế n trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng. 130 3.6.4. Bàn luận về khai thác phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng. 131 3.6.5. Bàn luận về phát huy giá trị hệ thống sông nước trong phát triển đô thị Hải Phòng 132 3.6.6. Bàn luận về công tác quản lý bảo tồn di sản kiến trúc đô thị trong sự phát triển liên tục của đô thị Hải Phòng. 134 3.6.7. Những vấn đề cần tiếp tụ c nghiên cứu trong bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị thời Pháp thuộc tại Hải Phòng Việt Nam. 135 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 138 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI TÀI LIỆU THAM KHẢO vi Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Các giai đoạn phát triển của KPP Hải Phòng 26 Bảng 1.2 Hiện trạng chức năng hoạt động đô thị 36 Bảng 1.3 Hiện trạng bảo tồn đô thị KPP Hải Phòng 37 Bảng 1.4 Phân loại CTCC theo chức năng sử dụng hiện tại 38 Bảng 1.5 Phân loại CTCC theo phong cách kiến trúc 38 Bảng 1.6 Phân loại nhà biệt thự theo phong cách kiến trúc 39 Bảng 1.7 Một số công trình tiêu biểu theo phong cách kiến trúc trong KPP Hải Phòng 41 Bảng 1.8 Hiện trạng hoạt động các CTCC trong KPP Hải Phòng 41 Bảng 1.9 Hiện trạng bảo tồn kiến trúc KPP Hải Phòng 44 Bảng 2.1 Hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo tồn cấu trúc đô thị KPP Hải Phòng 64 Bảng 2.2 Hệ tiêu chí đánh giá tiềm năng bảo tồn các công trình quan trọng trong KPP Hải Phòng 65 Bảng 2.3 Phân tích cấu trúc tổng thể đô thị KPP Hải Phòng qua các giai đoạn phát triển 68 Bảng 2.4 Giá trị đô thị KPP Hải Phòng 77 Bảng 2.5 Giá trị hoạt động đô thị KPP Hải Phòng 79 Bảng 2.6 Giá trị kiến trúc KPP Hải Phòng 80 Bảng 2.7 Thống kê di tích kiến trúc thời Pháp thuộc trong KPP Hải Phòng 86 Bảng 2.8 Tổng hợp một số kết quả điều tra xã hội học cơ bản 88 Bảng 3.1 Tổng hợp kết quả đánh giá tiềm năng bảo tồn các cấu trúc thành phần của KPP Hải Phòng 92 Bảng 3.2 Tổng hợp kết quả đánh giá tiềm năng bảo tồn các không gian cảnh quan khu vực đô thị đặc thù 92 Bảng 3.3 Kết quả đánh giá tiềm năng bảo tồn các công trình chính theo tình trạng hoạt động kỹ thuật 93 [...]... PHÒNG 3.4 TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY GIÁ TRỊ QUỸ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP 3.3 PHÒNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN QUỸ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BẢO TỒN, XÁC ĐỊNH RANH GIỚI CÁC KHU VỰC 3.2 BẢO TỒN XÁC LẬP QUỸ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP HẢI 3.1 QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU 2.5 KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG CÁC YẾU... Pháp Hải Phòng Chương 3: Giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng Danh mục tài liệu tham khảo gồm 71 tài liệu Phần Phụ lục được tách riêng gồm 14 phụ lục (136 trang) BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚCĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP TẠI TP HẢI PHÒNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TRONG KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG... HỌC ĐỂ BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TRONG KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THỜI THUỘC ĐỊA KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC 3.6 BÀN LUẬN VỀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ KPP HẢI 3.5 PHÒNG 3.4... TRẠNG KIẾN TRÚC KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG 1.3 HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG 1.2 VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU PHỐ PHÁP TẠI 1.1 ĐÔ THỊ THỜI THUỘC ĐỊA TRÊN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM -5 - CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THỜI THUỘC ĐỊA KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu bảo tồn phát huy giá. .. THỊ KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN 2.4 PHÒNG CƠ SỞ VỀ ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CỦA KHU PHỐ PHÁP HẢI 2.3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 2.2 TẠI VIỆT NAM CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN QUAN TÂM GIẢI QUYẾT... huy giá trị DSKTĐT thời Pháp thuộc trong quy hoạch phát triển đô thị Hải Phòng 7 Cấu trúc của luận án Cấu trúc luận án gồm các phần Mở đầu, Nội dung Kết luận - Kiến nghị Phần Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu bảo tồn di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa khu phố Pháp Hải Phòng Chương 2: Cơ sở khoa học để bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp. .. phát triển các khu vực di sản lịch sử Quy hoạch bảo tồn hiện được tiến hành theo những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra bởi nhà nước, địa phương hoặc từng di sản đặt ra Do đó, cần phân biệt “khoa học bảo tồn đô thị các dự án “quy hoạch bảo tồn đô thị 1.1.2 Các trào lưu xu hướng bảo tồn di sản đô thị 1.1.2.1 Bảo tồn trùng tu di tích kiến trúc Bảo tồn di sản được khởi đầu tại các nước Tây Âu vào... huy giá trị của KPP tại Hải Phòng với tư cách một hệ thống tích hợp giữa DSKT DSĐT Các nhiệm vụ nghiên cứu được xác định gồm: - Đánh giá tiềm năng bảo tồn DSKTĐT KPP Hải Phòng - Xác định lập quỹ DSĐT, quỹ DSKT phân khu vực bảo tồn - Đề xuất các giải pháp bảo tồn DSKTĐ KPP Hải Phòng - Đề xuất các định hướng quản lý DSKTĐT KPP Hải Phòng - Đề xuất các giải pháp phát huy giá trị DSKTĐT của KPP Hải Phòng. .. giá trị di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa trên thế giới tại Việt Nam 1.1.1 Các khái niệm thuật ngữ 1.1.1.1 Di sản đô thị Theo Công ước Di sản thế giới (ngày 16 tháng 11 năm 1972) đưa ra định nghĩa về di sản văn hóa lịch sử” - mà Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi năm 2009 đã vận dụng cho đối tượng là di sản đô thị của Việt Nam, có thể hiểu rằng: Di sản đô thị là “một di tích văn hóa tồn. .. cấu trúc đô thị (cách thức sử dụng đất, đặc điểm các công trình kiến trúc phương thức sử dụng đô thị trong hoạt động kinh tế, XH VH), đánh giá tiềm năng bảo tồn của KPP Hải Phòng thông qua các tiêu chí đánh giá khoa học, xem xét trên cả hai bình di n: Bảo tồn Phát huy giá trị để đề xuất các nhóm giải pháp thích hợp hơn cả cho phát triển TP - vốn mang trong mình giá trị đô thị nổi trội cần bảo . lịch tại Hải Phòng 85 2.5.5. Điều tra xã hội học về nhận thức giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố Pháp Hải Phòng 87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ. Giải pháp bảo tồn quỹ di sản đô thị 109 3.3.3. Giải pháp bảo tồn quỹ di sản kiến trúc 111 3.3.4. Giải pháp quản lý bảo tồn 111 3.4. Giải pháp phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị khu phố. CỨU BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ THỜI THUỘC ĐỊA VÀ KHU PHỐ PHÁP HẢI PHÒNG 1.1. Tổng quan nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị thời thuộc địa trên thế giới và tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc - đô thị khu phố Pháp tại thành phố Hải Phòng, Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc - đô thị khu phố Pháp tại thành phố Hải Phòng, Bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc - đô thị khu phố Pháp tại thành phố Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn