Đề tài : áp dụng triển khai luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam

128 348 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2014, 15:03

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LUẬT THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hƣơng Lớp : Anh 1 Khóa : 44A Giáo viên hướng dẫn : TS. Đào Thị Thu Giang Hà Nội, tháng 05/2009 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I 6 TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP NHÂNLUẬT THUẾ THU NHẬP NHÂN CỦA VIỆT NAM 6 1. SƠ LƢỢC VỀ THUẾ THU NHẬP NHÂN 6 1.1. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA THUẾ TNCN. 6 1.1.1. LỊCH SỬ THUẾ TNCN TRÊN THẾ GIỚI. 6 1.1.2. THUẾ TNCN Ở VIỆT NAM. 7 1.2. KHÁI NIỆM THU NHẬPTHUẾ TNCN 10 1.3. VAI TRÒ CỦA THUẾ TNCN. 15 1.3.1. THUẾ TNCN LÀ MỘT CÔNG CỤ PHÂN PHỐI ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI. 15 1.3.3. THUẾ TNCN GÓP PHẦN ĐIỀU CHỈNH VĨ MÔ NỀN KINH TẾ. 18 2. LUẬT THUẾ THU NHẬP NHÂN CỦA VIỆT NAM. 18 2.1. SỰ RA ĐỜI CỦA LUẬT THUẾ TNCN VIỆT NAM 18 2.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ TNCN. 19 2.2.1. VỀ ĐỐI TƢỢNG NỘP THUẾ. 19 2.2.2. THU NHẬP CHỊU THUẾ. 20 2.2.3. CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI NHÂN CƢ TRÚ 22 2.2.4. BIỂU THUẾ. 26 2.3. NHỮNG ĐIỂM TIẾN BỘ CỦA LUẬT THUẾ TNCN. 27 2.1. BỔ SUNG VÀ QUY ĐỊNH RÕ HƠN VỀ ĐỐI TƢỢNG NỘP THUẾ. 27 2.2. ĐỔI MỚI CÁCH PHÂN LOẠI THU NHẬP CHỊU THUẾ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ. 28 2.4. SỬ DỤNG THUẬT NGỮ “THU NHẬP ĐƢỢC MIỄN THUẾ” THAY CHO “THU NHẬP KHÔNG CHỊU THUẾ” VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN THU NHẬP ĐƢỢC MIỄN THUẾ. 30 2.5. ÁP DỤNG GIẢM TRỪ GIA CẢNH KHI XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ. 30 2.6. ÁP DỤNG GIẢM TRỪ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO. 32 2.7. QUY ĐỊNH GIẢM TRỪ CHI PHÍ CHO NHÂN KINH DOANH MỘT CÁCH HỢP LÝ. 33 2.8. ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THEO HƢỚNG GIẢM THUẾ SUẤT CAO NHẤT, THẤP NHẤT, VÀ TĂNG BẬC THUẾ SUẤT; THỐNG NHẤT BIỂU THUẾ ĐỐI VỚI NGƢỜI VIỆT NAM VÀ NGƢỜI NƢỚC NGOÀI. 33 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI VIỆT NAM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỂN 35 1.1. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN. 35 1.2. PHƢƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN. 36 2. ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH THUẾ. 38 2.1. SẮP XẾP, ĐÁNH GIÁ LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH THUẾ. 38 2.2. TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ. 39 3. CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT. 40 3.1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ THUẾ. 40 3.2. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN. 43 3.3. THÀNH LẬP BẠN CHỈ ĐẠO NHẰM TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN. 46 1 4. CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ. 48 4.1. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ. 48 4.3. TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH. 56 4.3.1. NỘI DUNG GIẢM TRỪ GIA CẢNH. 56 4.3.2. TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ VÀ CHỨNG MINH GIẢM TRỪ GIA CẢNH. 58 4.3.3. NHỮNG VẤN ĐỀ VƢỚNG MẮC KHI TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH. 59 5. ĐỐI TƢỢNG NỘP THUẾ. 61 6. THỜI HẠN NỘP THUẾ 66 6.1 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC GIÃN NỘP THUẾ TNCN. 69 6.2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÃN NỘP THUẾ TNCN. 70 6.3. NHỮNG VẤN ĐỀ VƢỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH GIÃN NỘP THUẾ TNCN. 70 6.4. HOÀN TRẢ KHOẢN THUẾ TNCN ĐÃ TẠM THU 72 7. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TNCN 74 7.1. NHỮNG THUẬN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TNCN 74 7.1.1. CÔNG TÁC CHUẦN BỊ KHÁ KỸ LƢỠNG TRƢỚC THỜI ĐIỂM LUẬT THUẾ TNCN CÓ HIỆU LỰC. 74 7.1.2. NỘI DUNG TIẾN BỘ CỦA LUẬT THUẾ TNCN KHIẾN QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÓ NHỮNG ĐIỂM THUẬN LỢI. 74 7.2. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TNCN 76 7.2.1. KHÓ KHĂN TRONG KHÂU QUẢN LÝ THU NHẬP. 76 2 7.2.2. KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN ĐỐI VỚI ĐỐI TƢỢNG THUỘC KHU VỰC KINH TẾ PHI CHÍNH THỨC. 77 7.2.3. KHÓ KHĂN DO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN CHƢA THẬT SỰ DẦY ĐỦ. 78 7.2.4. KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TNCN TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI KHỦNG HOẢNG. 79 CHƢƠNG III BIỆN PHÁP NHẰM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ LUẬT THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI VIỆT NAM 81 1. THỰC TẾ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN Ở MỸ 81 1.1. TRIỂN KHAIKHAITHU NỘP THUẾ TNCN TẠI MỸ. 82 1.1.1. KÊ KHAI 83 1.1.2. HOÀN THUẾ 83 1.1.3. KIỂM TOÁN 85 1.2. NHỮNG ƢU ĐIỂM VÀ NHƢỢC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN MĨ. 91 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ VIỆC ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TNCN TẠI VIỆT NAM. 94 2.1. TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THU NHẬP. 94 2.2. THỰC HIỆN NGHIÊM CÔNG TÁC THANH TRA, XỬ PHẠT VI PHẠT THUẾ. 96 2.3. CẢI CÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. 98 2.3.1. CẢI THIỆN LƢƠNG CỦA VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH CÔNG THÔNG QUA CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN HỢP LÝ. 98 2.3.2. THAY ĐỔI TƢ TƢỞNG, NHẬN THỨC CỦA NGƢỜI LÀM CÔNG TÁC THUẾ CŨNG NHƢ NGƢỜI NỘP THUẾ. 99 2.3.3. CHỐNG THAM NHŨNG TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH. 99 3 2.4. CHUẨN BỊ THẬT TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN. 100 2.4.1. VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ. 100 2.4.2. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. 102 2.4.3. ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH THUẾ. 103 2.5. PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ THUẾ CÓ LIÊN QUAN. 104 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 4 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết của đề tài Từ khi nƣớc ta chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, ngày càng có nhiều vấn đề mới về chính sách thuế cần phải đƣợc nghiên cứu một cách có hệ thống. Và cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thu nhập trong dân cƣ có xu thế tăng đồng thời phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cƣ cũng sâu sắc thêm. Việc sử dụng các công cụ thuế nhƣ thế nào và từng sắc thuế mà đặc biệt là thuế TNCN (một trong những sắc thuế trụ cột của hệ thống thuế hiện đại) đã phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới hay chƣa đang là mối quan tâm của các nhà kinh tế cũng nhƣ đông đảo ngƣời dân. Việc Luật Thuế TNCN ra đời và có hiệu lực vào ngày 1/1/2009 vừa qua thay thế Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao là một bƣớc tiến mới và kèm theo đó là rất nhiều các vấn đề liên quan phát sinh, trong đó đặc biệt là trong khâu triển khai áp dụng Luật Thuế TNCN vào trong cuộc sống. Thực hiện tốt Luật Thuế TNCN đang là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách của Nhà nƣớc ta cũng nhƣ ảnh hƣởng khá lớn đến đời sống của ngƣời dân là đối tƣợng nộp thuế. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Triển khai áp dụng Luật Thuế TNCN tại Việt Nam” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống rõ những vấn đề cơ bản về thuế TNCN. - Thực trạng, những vấn đề gặp phải khi triển khai luật thuế TNCN vào thực tiễn ở Việt Nam. - Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần thực hiện thật hiệu quả Luật Thuế TNCN. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 5 Đối tượng nghiên cứu: phạm trù thu nhập, TNCN, các nội dung xoay quanh thuế TNCN, việc triển khai áp dụng luật thuế TNCN tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề lý luận, thực tiễn về triển khai áp dụng luật thuế thu nhập trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Từ kinh nghiệm về thuế TNCN của một số nƣớc Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phƣơng pháp phân tích biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp lý luận thực tiễn và tính hiện thực, phƣơng pháp so sánh đối chiếu với chính sách thuế của một số nƣớc để làm sáng tỏ vấn đề. Kết cấu bài khóa luận Chương I: Tổng quan về thuế TNCN và Luật Thuế TNCN tại Việt Nam. Chương II: Thực trạng triển khai Luật Thuế TNCN tại Việt Nam. Chương III: Biện pháp nhằm triển khai hiệu quả Luật Thuế TNCN tại Việt Nam. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ và hƣớng dẫn em hoàn thành bản khóa luận này. Trong quá trình nghiên cứu do còn hạn chế về thời gian và kiến thức bài khóa luận còn có những thiếu sót nhất định, mong thầy cô và các bạn thông cảm và góp ý. Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2009 6 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP NHÂN LUẬT THUẾ THU NHẬP NHÂN CỦA VIỆT NAM 1. SƠ LƢỢC VỀ THUẾ THU NHẬP NHÂN 1.1. Lịch sử ra đời của thuế TNCN. 1.1.1. Lịch sử thuế TNCN trên thế giới. Thuế TNCN (TNCN) đã đƣợc áp dụng từ rất lâu ở các nƣớc phát triển. Thuế TNCN ra đời lần đầu tiên ở nƣớc Cộng hòa Hà Lan (Dutch Batavian Republic) vào năm 1797. Sau đó là ở Anh vào tháng 12 năm 1798 thuế TNCN đã đƣợc áp dụng nhƣ một hình thức thu tạm thời nhằm mục đích trang trải cho cuộc chiến chống lại Napoleon và đƣợc chính thức ban hành vào năm 1842. Sau đó thuế TNCN đã nhanh chóng đƣợc lan truyền sang các nƣớc công nghiệp khác nhƣ: Đức (1808), Nhật (1887), Mỹ (1913 - đánh thuế thu nhập với những thu nhập hơn 800 $), Pháp (1914), Liên Xô (1922). Tại Châu á nhƣ Trung Quốc áp dụng năm 1936, Thái Lan năm 1939, Philipin năm 1945, Hàn Quốc năm 1948. Indonesia năm 1949 Cho đến nay đã có 180 quốc gia áp dụng thuế TNCN. 1 Tuy nhiên có thể nói hình thức sơ khai nhất của thuế TNCN lại xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc. Vào những năm 10 sau Công Nguyên, hoàng đế Minh Mạng của Trung Quốc đã ban hành một sắc thuế mới - thuế thu nhập, những chuyên gia và lao động có tay nghề cao phải nộp cho triều đình 10% lợi nhuận mà họ thu đƣợc. 1 Nguồn: website http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax 7 Hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đã áp dụng thuế TNCN. Các quốc gia có nền kinh tế thị trƣờng phát triển đều coi thuế TNCN là một trong những sắc thuế có tầm quan trọng đặc biệt trong việc huy động nguồn thu ngân sách, thực hiện phân phối công bằng xã hội và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 1.1.2. Thuế TNCN ở Việt Nam. Thời kỳ phong kiến: Việt Nam trƣớc đây, trên 90% dân số là nông dân. Hai sắc thuế chủ yếu với ngƣời nông dân là thuế ruộng (thuế điền) và thuế thân (thuế đinh). Thuế ruộng đã có từ thời nhà Ngô nhƣng đến các thời nhà Lý, Trần, Hồ mới đƣợc quy định rõ ràng, chặt chẽ. Thuế thân thực chất là thuế thu nhập đến thời nhà Trần mới ra đời. Thời nhà Trần: thuế thân mang tính chất là thuế TNCN bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, đƣợc ban hành từ năm 1378. Thuế áp dụng với mọi công dân là nam giới từ 18 tuổi trở lên và còn đƣợc gọi là thuế đinh (thuế đánh theo đầu ngƣời). Bƣớc đầu thuế thân thu 3 quan tiền/suất đinh, tƣơng đƣơng 54kg thóc. Thuế ruộng tƣ thu từ 42 đến 459kg thóc/ha theo lũy tiến. 2 Sau đó là thời nhà Hồ, nhà Lê (năm 1470) và nhà Lê Trịnh (năm 1670) đều áp dụng thuế thân - dạng sơ khai nhất của thuế TNCN ở nƣớc ta, tuy nhiên với những mức thuế suất khác nhau. Và đến năm 1772 thuế thân đƣợc điều chỉnh lại là 40kg thóc/suất (khoảng 3,9% sản lƣợng nông nghiệp/mẫu bắc bộ). Riêng phần thuế ruộng động viên khoảng 7 - 8% sản lƣợng nông nghiệp. 3 Thời nhà Nguyễn và Pháp đô hộ: Về cơ bản thời nhà Nguyễn vẫn giữ nguyên các sắc thuế nhƣ đã có dƣới các triều đại phong kiến trƣớc, trong đó có thuế thân và còn đƣa ra thêm 2 Trích sách Thuế thu nhập nhân trên thế giới và định hƣớng vận dụngViệt Nam- PGS.TS Lê Văn Ái, TS Đỗ Đức Minh. 3 Nhƣ 2 [...]... đổi từ Pháp lệnh thu thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao thành Luật thu TNCN Mọi ngƣời đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Thu TNCN trong giai đoạn phát triển kinh tế của đất nƣớc hiện nay thay thế các thu hiện hành đánh vào thu nhập thu thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao; thu thu nhập doanh nghiệp (phần nhân nộp thu ) , thu chuyển quyền sử dụng đất Ban hành luật thu TNCN... thay cho thu nhập không chịu thu và bổ sung một số khoản thu nhập đƣợc miễn thu Trên cơ sở kế thừa các khoản thu nhập không thu c diện chịu thu của Pháp lệnh thu thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao, Luật thu TNCN đã thay đổi, gọi đúng bản chất là thu nhập đƣợc miễn thu và bổ sung một số khoản thu nhập đƣợc miễn thu khác Cụ thể là bổ sung các khoản thu nhập sau vào diện miễn thu : thu nhập từ... giảm thu Tuy nhiên khi xây dựng chính sách thu TNCN các quốc gia đều quan tâm giải quyết các vấn đề sau đây: Xác định thu nhập chịu thu : Xác định đúng đắn thu nhập chịu thu là cơ sở tính thu thu nhập chính xác Thu nhập chịu thu của một nhân trong kỳ tính thu là tổng thu nhập trừ đi tổng các khoản đƣợc giảm trừ Tổng thu nhập của một đối tƣợng tính thu sẽ không bao gồm những khoản miễn thu . .. doanh nghiệp, thu sự nghiệp, thu lợi nhuận… Ở Việt Nam hiện nay tồn tại 2 loại thu thu nhập đó l : thu TNCN và thu TNDN Thu TNCN là loại thu trực thu đánh vào thu nhập của mỗi nhân trong xã hội trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm).4 Thu TNCN là thu trực thu vì ngƣời nộp thu và ngƣời phải chi tiền đóng thu là một (hay không có sự chuyển dịch đối tƣợng nộp thu ) Ở nhiều... thống thu thƣờng áp dụng hai loại thu : thu gián thu thu trực thu Thu TNCN là một hình thức thu trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập nhận đƣợc của từng nhân, điều tiết thu nhập của ngƣời nộp thu theo khả năng của họ Vì thế, thu TNCN đảm bảo sự công bằng theo chiều dọc Nếu chỉ áp dụng các loại thu gián thu thì mới thực hiện đƣợc công bằng theo chiều ngang (tức là tất cả mọi ngƣời đều phải... bằng của thu TNCN và cũng tiến đến gần bản chất của thu TNCN hơn 2.2 Nội dung cơ bản của Luật thu TNCN 2.2.1 Về đối tƣợng nộp thu 19 Đối tƣợng nộp thu TNCN là nhân cƣ trú có thu nhập chịu thu quy định theo Luật Thu TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam nhân không cƣ trú có thu nhập chịu thu quy phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam nhân cư trú là người áp ứng một trong các điều... (4) Thu suất, biểu thu suất: Thu suất đƣợc áp dụng thu suất theo tỷ lệ %, biểu thu lũy tiến theo từng phần gồm 7 bậc từ 10-70% đối với các thể nhân có trụ sở tại Việt Nam Đối với các thể nhân không có trụ sở tại Việt Nam áp dụng một thu suất duy nhất là 40% Sau khi thống nhất đất nƣớc, nhà nƣớc ta đã bãi bỏ chế độ thu TNCN của chính quyền Sài Gòn cũ Tuy nhiên phải đánh giá rằng luật thu . .. nhân hay pháp nhân nào khi nhận đƣợc thu nhập dƣới bất cứ hình thái nào (hiện vật hay giá trị) và bất kể từ nguồn nào (do lao động hay đầu tƣ…) đều phải trích một phần từ thu nhập đó để nộp cho nhà nƣớc dƣới dạng thu thu nhập Có thể chia thu thu nhập thành 2 loại chính đó l : Thu đánh vào thu nhập của nhân, đƣợc gọi là thu TNCN và thu đánh vào thu nhập của pháp nhân thì đƣợc gọi là thu doanh... bằng tổng số thu nhập từ tiền công, tiền lƣơng nhƣ đã quy định mà đối tƣợng nộp thu nhận đƣợc trong kỳ tính thu Thời điểm xác định thu nhập chịu thu từ tiền lƣơng, tiền công là thời điểm tổ chức, nhân trả thu nhập cho đối tƣợng nộp thu hoặc thời điểm đối tƣợng nộp thu nhận đƣợc thu nhập Thu nhập chịu thu từ đầu tƣ vốn Thu nhập chịu thu từ đầu tƣ vốn là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tƣ... Loại thu nhập tính thu Thu suất (%) 1 Thu nhập từ đầu tƣ vốn 5 2 thu nhập từ bản quyền, nhƣợng quyền thƣơng mại 5 3 Thu nhập từ trúng thƣởng 10 4 Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10 5 Thu nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản 25 -Trƣờng hợp không xác định đƣợc thu nhập tính thu thì 2 26 áp dụng thu suất tính trên gía bán Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 6 -Đối với chuyển nhƣợng chứng khoán áp dụng thu thuế . 6 TỔNG QUAN VỀ THU THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA VIỆT NAM 6 1. SƠ LƢỢC VỀ THU THU NHẬP CÁ NHÂN 6 1.1. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA THU TNCN. 6 1.1.1. LỊCH SỬ THU TNCN TRÊN. QUẢ LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM 81 1. THỰC TẾ TRIỂN KHAI LUẬT THU TNCN Ở MỸ 81 1.1. TRIỂN KHAI KÊ KHAI VÀ THU NỘP THU TNCN TẠI MỸ. 82 1.1.1. KÊ KHAI 83 1.1.2. HOÀN THU 83 1.1.3 trù thu nhập, TNCN, các nội dung xoay quanh thu TNCN, việc triển khai áp dụng luật thu TNCN tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề lý luận, thực tiễn về triển khai áp dụng luật thu thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : áp dụng triển khai luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam, Đề tài : áp dụng triển khai luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam, Đề tài : áp dụng triển khai luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam, CHƯƠNG ITỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA VIỆT NAM, SƠ LƯỢC VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA VIỆT NAM, CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM, CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỂN, CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, THỜI HẠN NỘP THUẾ, 1 Mục đích của việc giãn nộp thuế TNCN, NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TNCN, CHƯƠNG III. BIỆN PHÁP NHẰM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM, THỰC TẾ TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ TNCN Ở MỸ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ VIỆC ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TNCN TẠI VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm