31 câu hỏi đường lối cách mạng

24 3,814 4
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 11:01

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản VN     −  !"##$%&'#( )*+,-.#/&0"/12'34"56% -/"5678"''3%*+87'39: ;<=1>?'1@ A − B?C? D " 7$/&/ECF47GHAI!%J? D" 7'3@8K$0"#8LM*NCF47GHAJ OM-JC? -C81'7 −  !"#$%&'()*+$,- $) &/07/&7PQR12)PSPT,1'1LU.#  ?C? D"-87-U.#%LVC(*N-%L VCDWX78K1:O-'A78"''3 <1AL X+'%1@ YZPSSPJ;'/ /?C? D%81'71&7 ;[-;X1'   − 12345,$+$67$4890 \/P]^]-L8"B7 :%0"/12WN&/V8@ R2 7 ?C8-L8"B7 _;1@ ;'/7# 3JW` a M3`;b#(1L'&CM#(  #cLdM%7$3`WY0[)Re- e-/e,-J/feLdP'3A"? 3C g*?/?'1@ -8/?L8 a h`& 7$-I;d1I &'?$1@ i (-7#A$'#((LdM%7 89/gB7j(L? -LUC0 1/( W1d'B7  a W\XG09'`LdM%78"-8@ XB7 $ ;7B7 #A#(-#M6&Ch:7g W#$;kY/I` • M?0`_0 0>'3->  • !?? X%L#:`Xl? C #13C D8"m;"#VnXA/7? 7 6`D8"-3C -D"-$%% • 4"5!;#:`/"516D 8"3C m#i&/55!;1`/"5 68'WCF/"56D8"3 C -X/"5C#168'W*+ − :0;$6);5$<;4=6+$>?1.1@$>?11A a B#A3JCJ `B W!)P]]^GP]So,-hJFpAJRq)P]]r, a B#A3JCJ%`;& 'CB'"-7CB a 7:[*V`*1@ -"Wd/*W+8"* a B#Ak#D%)#cs+, ; WnC#cs+d1@ *'%W ∗ B 6;CD5E%`#cs+m/V X8" ' #Ak#D% − #^ZoZPSPP#c?9V:% !"#m/V [ − PSPT-7/&7PQD-#c?9 V/7PQ − PSPS-V>'3Wt"#)B7 ,;#A%7n#(128" 'W − TZPSlQ-Vm/?#1@!(?(8'?('3C HAG1V7 (V X8W-(?('3 /d /u→V947GHA ∗ F*G7>(:$67H$$()$ID;(J$)&/0K- − U#(;CF47HA-& !124W .;31@ *NWD6;\A7;7V <:-"&-*V%D"-7 ./7'L8"B7  )PSl^, − PPZPSlr+"-+7oZPSl^-1@ 'W4_ PSl^vPSlTW49/J71 ?1#dM37;'4W- 0"#8L(!%JJ7"/M3\/PSl]L dC!D%7$#(;74vH1w1@qBx − HL=6AWU>=&V*B!*DH V"%LB+y/&'O7;'4W − :[7V;7A-DD-HM7/d-( y/ #(;74vHW-[7'U − PSlT-'#A#(C'1Ad 78"''3;37 ;[0?; 7 ./*V7/d7 ./9(@ 6?(!;C/' !1F-.;3(JM3d1@ *NW ∗ L'0M$N$ID,-$) $K- − *Dx!N*)oZPSlS, − z/N*)/<\/PSlS, − *Dx!NHA)SZPSlS, Câu 2: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ∗ !1FM3AC*@ 2 _7!RR-N7 12RR-!mX/R ∗ '8!1F` − *V112`%8"#(/:3/$ '% − d/K/` a M3`7:*+;=Bh-1/W'1@ -1@ M CDD;-:["'DD a h`CA7[7-3;'%d 1C*+ $BDD;1w{3;''?C;=*+ 1/CD8"#|-;b%8"#|-/J/ --1@#1/] a Wv`8"UL8:[-/6;m-#(- :D78K kDD7 − HL12/` a  K2D;' @8"#-8L8"#|1/:3/ a H/7$DGD)D'G2 709,y/8#( JC a HA1&$N-M[-D-A-"du$t=( M / a W UD--$3Cz/}/I 4m 12 8K-\1@ =-;' @ 4m 7: − H9&/` a q? D%11L1219&/W*NW1'A C ? D%-  K&;' @? /m-19&8"U a 1A1&7? - ?.@-"2P U12MCDGD/Vbd Câu 3: Nội dung luận cương tháng 10/1930 ∗ '81@! − B"MI$/-mm>*->BhA1A6?(!; C4Nx+J*x8? 19& − }`/"5? 8c#R6P;A12#(-8"#7 >1:P;A1*Bh*+ − B!12/`_/N8"#(XM?:3  ~1A-;b& 7$ − d/KC#C/`7:Bh-L/'?d$-7: *+-1/*x'1@ lK12Xd\M -X?(:317C4Nx+1!%J$* #(19&8"# − HL12/`D"-D8"-P >1:JD3q? D% _1'1LM_1? 19&4x"#11L12D ?1'1L/&C/%!d ( k*+3C /-NDd ( k1!-/ 7$=%E k*+? $N-;' @CDd X7'88L-$ N!m7/-$NM[X0CF X$\7/*+VmX7 >1 :JD3/k4/D − H9&/`? D"D*NNL19&C*N1 #R12C4-* XV1M3UR-X•1@ @ -1Ad/@U*1'A C? D %-1?#47vHA1/(J-&8d#(12C ? D%J*Dx!-?$&2/KM<1 N − *`/*Dx!1;' @C/-? D% *Dx! Z? D%q?1qWNB7 -1A1&/@  Z47'3>'3 − B! 7 /`Ld};&'$M#( ∗ @0t1@! − €$/`~36?(12C/W − &` a hIK X8"'1A a hX128"''9 →#A"C&` a h@;#Cmm*Dx! a @[7((/8"'? a 3J#C+N Câu 4: Chủ trương và nhận thức mới của Đảng giai đoạn 1936 – 1939 ∗ C!/` 7TZPSYo-•*= '31[l&2-+ (6C!/` − C!?n#(8"C-8"%`#A? /RC x1L8-8"C-dV%g*  7'U? -&((4 7$ − h‚</R`;= ''3#% − d/K/R` ''3--; d8"C-n;m − *h+`6 IE? *NB-C' 4xB/n(.d`ƒ„'B4xB…$<1&‚ <1BB7 ;= 'J'3*x − m[/I@`/I@"8"  − B! 7 ?`D->D-2  7 >2  7  #$_;M/@2  7 %D>D-2  7 > 2  7 4J'7m[?D2  7 5  66#ARC-\V:[&';M/@C*- 6/d6;M/@D-2  7 2  7 -;/%L19 &C:[*;M/@6:[D-2  7 g@0t`'39#/6d/K/Rd/K 1"8C/ ∗ @[/`W\dƒ?(%7/…)PQZPSYo,9A 1A`'8"' X?I'/(3<# K$/X$#?(=! g@0t`*"#1@[/ <2 C!1MM3 A#A-8Ve#Ad/K X8"' X$I/'7L  Câu 5: Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945 ∗ $dY'3 − '3€*1[o)PPZPSYS,&*$/-q*3`/J%L #$ − '3€*1[T` K;:%x#$ − '3€*1[]`x#$ ∗ '8` − d/K7/&`Id/K X8"'1A)"#1K -=?,W?(8"'#D:_ *Dx!†AWd/-%M#(%E1@ P M C8GWx − @ 2 1L1!`H@ /I@W'1@ i/)Wd4,$@ 2  U7:[U1?#Aƒu[… − B! 7 7/&`#30U.;3JFO1K ="/C*‡8&d&73m7C' JF1_JF_ :JF ∗ ˆF` − Hw1@` a W@8K%7&$/47GHALcW a  K!J/ X8"'C#cs+ (lZPSYQ − Lc`#3L %LR12C/77/ Câu 6: Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ TƯ Đảng PlZYZPSr^{VK•*3ƒ@GB7 ;R 'CU… − 3@3`'M&P'C%"%R- ZL%LM/i#@#-X6!'1/6 :ZXM/i − 3073`B@1‚<M-K$/R8#?#`ƒ*7 :B@-B7 …;yƒ*7:B@… − 3C!` 7'P7@[/&/E1/( (:Z4=m[#A#(-:'-:[?1U# #: <2 Ve(Z#A#(0 -;$m -;9D-;$m 7X@#&X-.#/&08 7'Ld[ − 3A} !"/?` 7'xh-qB_<-/J' \[3 − 38L`@12$:Z)*4*x7@-@t" /I@$ M%%!J-4@;<:I@/?"' /?u, Câu 7: Nội dung chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Đảng đề ra ngày 25/11/1945 − 4KA`51'7/& X8"'-.dƒxA -+A…- 1*H/166*H − h‚<`L8"B7 0"/12 − B!-d/K`rKC#? ;7Ld1 aCM#()d/K, aL8"B7 0"/12 a_'  adV%"% →d/KCM#(2I1Am` − HM1@`?(M#(1?(!;C/='7/& − Lc` aUXM C1"/V)#AXM2  7 , aM#(J73 !O aM#(2  7 C/&/C%[Ld[\#A MD%)[\#AM8"C, →?$7>>O+PQR""R"STQUV$,DO$6WA? $72X7E>Y$Z[$3H?6>70$C\(M:] -(:&'(),&' !H:6\J (^HJ00^ $(:+H+;!A Câu 8: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945 – 1950 (&;RC'7B7 , − *V17C*2$d7\d` a37)l^ZPPZPSr^, aHVA=77CC34 )PSZPlZPSro, a38"7)llZPlZPSro,C* a7 ./ƒh7?3R12…C:;MV )PSrT, − 4KM`L8"B7 0"/12-'1@ -?8"' − M?`Ve7-8"-8d7'7 /M? X8"'-MF − d/K`XYM1'1@ 8"'-L88"C" 8" 7$'8"C − B!"/`8"-8d-Vm-L1L7% Câu 9: Phương châm kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh” của Đảng đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp ∗ 8"`;?eD-;-D7- 7-8"'-;?e V-V‚c1Wm [1A7L8"B7 -Ld /fV8"1P%F-/f10X/1P 7 ∗ 8d`73(/=/I3-"%L--\7-& [...]... hiên nay Câu 27: Các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiên nay Câu 28: Nội dung đường lối ngoại giao của Đảng Cộng sản VN trong giai đoạn 1975 – 1985 Câu 29: Nội dung đường lối ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kì đổi mới Câu 30: Vai trò của đối ngoại trong việc giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta trong bối cảnh hiện nay Câu 31: Nội... vào quá trình phát triển KTTT định hướng XHCN Câu 22: Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kì trước đổi mới (1975 – 1989) Câu 23: Cơ sở hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở VN Câu 24: Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi mới Câu 25: Quan điểm của Đảng về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kì đổi mới Câu 26: Những vấn đề xã hội bức xúc theo quan... DTDCND ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành CM DTDCND trong cả nước − Con đường thống nhất đất nc: trong khi tiến hành đồng thời 2 chiến lược CM, Đảng luôn kiên trì con đường hoà bình, thống nhất theo tinh thần hiệp nghị Geneve, sẵn sàng hiệp thương tổng... hoá vs bảo vệ MT, bảo đảm phát triển bền vững − Mở rộng hợp tác QT về bvệ MT và quản lý tài nguyên thiên nhiên Câu 16: Tác động của đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế đối với CNH – HĐH ở VN hiện nay Câu 17: Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN hiện nay Câu 18: Đặc trưng và hạn chế của cơ chế quản lý kinh tế trước đổi mới − Nhà nước quản lý nền ktế chủ yếu bằng... bó Câu 12: Đặc trưng CNH trước thời kì đổi mới − Mô hình: Công nghiệp hóa theo mô hình nền ktế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển cn nặng − Môi trường tiến hành CNH: kế hoạch hóa tập trung − CNH chủ yếu dựa vào những lợi thế về lao động, tài nguyên, đất đai và nguồn viện trợ của các nc XHCN − Nóng vội, giản đơn, chủ quan, duy ý chí, ham làm nhanh làm lớn, ko quan tâm đến hiệu quả KTXH Câu. .. những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là thực hiện chương trình 3 mục tiêu: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu ∗ Đại hội VII (1/1994) − Gắn CNH với HĐH − Có bước đột phá mới trong nhận thức: “CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sx kinh doanh, dịch vụ và quản lý ktế, xh từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động... VIII (6/1996) − Đánh giá quá trình đổi mới: nc ta đã ra khỏi khủng hoảng ktế xh, cơ bản hoàn thành nvụ chuẩn bị tiền đề cho CNH − Đẩy mạnh CNH – HĐH Đại hội nêu ra 6 quan điểm về CNH HĐH và định hướng những nội dung cơ bản trong những năm còn lại của thập kỷ 90, TK XX ∗ Đại hội IX (4/2001), X (4/2006): bổ sung và nhấn mạnh một số điểm mới − Con đường CNH: CNH rút ngắn − Hướng CNH HĐH: phát triển nhanh... một số điểm mới − Con đường CNH: CNH rút ngắn − Hướng CNH HĐH: phát triển nhanh và hiệu quả các sp, ngành, lĩnh vực có ưu thế − CNH HĐH trong nền kinh tế mở − Đẩy nhanh CNH HĐH nông nghiệp , nông thôn Câu 14: Quan điểm CNH – HĐH của Đảng Cộng sản VN − CNH gắn với HĐH và CNH, HĐH gắn với phát triển ktế tri thức Nước ta thực hiện CNH, HĐH khi trên thế giới ktế tri thức đã phát triển Chúng ta có thể và... học là môi trường sống và hoạt động ktế của con người Bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học chính là bảo vệ điều kiện sống của con người và cũng là nội dung của sự phát triển bền vững Câu 15: Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH – HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng CS VN ∗ Đẩy mạnh CNH, HĐH trong công nghiệp, nông thôn, giả... bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe XHCN, bvệ hoà bình ở ĐNA và TG − Nvụ chiến lược: 2 nvụ chiến lược là tiến hành CM XHCN ở miền Bắc, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước − Mục tiêu chiến lược: nvụ Cm ở miền Bắc và Nam thuộc 2 chiến lược khác nhau, mỗi . ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản VN . C/&/C%[Ld[#A MD%)[#AM8"C, →?$7>>O+PQR""R"STQUV$,DO$6WA? $72X7E>Y$Z[$3H?6>70$C(M:] -(:&'(),&' !H:6J (^HJ00^ $(:+H+;!A Câu 8: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945 – 1950 (&;RC'7B7. B!"/`8"-8d-Vm-L1L7% Câu 9: Phương châm kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh” của Đảng đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp ∗ 8"`;?eD-;-D7-
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 câu hỏi đường lối cách mạng, 31 câu hỏi đường lối cách mạng, 31 câu hỏi đường lối cách mạng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn