Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

515 1,135 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 10:19

BỘ PHÁP TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ******* ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2007 Đề tài NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, NHU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH PHÁP Chủ nhiệm Đề tài : PGS.TS Nguyễn Văn Luyện Thư ký Đề tài : TS. Nguyễn Quang Thái 8216 Hà Nội, 01/2010 2 Danh sách Nhóm nghiên cứu Đề tài "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, NHU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH PHÁP " CHỦ NHIỆM: PGS.TS. Nguyễn Văn Luyện Q. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ pháp PHÓ CHỦ NHIỆM: 1. TS. Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện pháp 2. TS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ pháp. THƯ KÝ: TS. Nguyễn Quang Thái Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ pháp CỘNG TÁC VIÊN: 1. CN. Nguyễn Bá Yên - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ pháp. 2. CN. Lê Thị Hoàng Thanh - Viện Khoa học pháp lý - Bộ pháp. 3. CN. Nguyễn Thị Bích Chiến - Nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục Thi hành án dân sự - Bộ pháp. 4. CN. Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Bộ pháp. 5. TS. Lê Thị Thu Hà - Trưởng Khoa đào tạo Chấp hành viên & các chức danh pháp khác - Học viện pháp 6. ThS. Lại Thị Bích Ngà - Khoa đào tạo Chấp hành viên & các chức danh pháp khác - Học viện pháp 7. ThS. Bùi Nguyễn Phương Lê - Khoa đào tạo Chấp hành viên & các chức danh pháp khác - Học viện pháp 8. ThS. Phạm Thúy Hồng & ThS. Cao Thị Kim Trinh Khoa Đào tạo CHV & các chức danh pháp khác, Học viện pháp 9. Th.s Lê Thị Kim Dung - Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ pháp. 10. Th.s Nguyễn Văn Nghĩa - CV T ổng cục Thi hành án dân sự - Bộ pháp. 11. Th.s Đào Thị Hoài Thu - CVC Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ pháp. 3 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 6 Phần I. BÁO CÁO PHÚC TRÌNH 13 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤP HÀNH VIÊN 14 1.1. Khái niệm, đặc thù nghề nghiệp chấp hành viên 14 1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên 22 1.3. Tiêu chuẩn Chấp hành viên 25 1.4. Các tiêu chí về năng lực hiểu biết của Chấp hành viên 31 Chương 2 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHẤP HÀNH VIÊN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 42 2.1. Thực trạng đội ngũ chấp hành viên 42 2.2. Thực trạng công tác đào tạo chấp hành viên 69 Chương 3 YÊU CẦU, GIẢI PHÁP VỀ NHU CẦU ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤP HÀNH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH PHÁP Ở VIỆT NAM 99 3.1. Yêu cầu giải pháp nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên trong thời gian tới 99 3.2. Gi ải pháp phát triển đội ngũ chấp hành viên trong thời gian tới 107 3.3. Định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành viên 122 4 Phần II. HỆ CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI 138 Chuyên đề 1: Một số vấn đề cơ bản về Chấp hành viên 139 Chuyên đề 2: Vấn đề quản trị phát triển nguồn nhân lực (quản lý, đào tạo, sử dụng, phát triển con người) - liên hệ với việc phát triển đội ngũ chấp hành viên 167 Chuyên đề 3: Đặc thù nghề nghiệp công việc của chấp hành viên thi hành án dân sự 205 Chuyên đề 4: Mối tương quan giữa khối lượng công việc số lượng chấp hành viên của các cơ quan thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay, thực trạng giải pháp 242 Chuyên đề 5: Mối quan hệ phân công công tác giữa Chấp hành viên với các chức danh làm công tác thi hành án dân sự khác 274 Chuyên đề 6: Trình độ, tiêu chuẩn của đội ngũ chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay, thực trạng phương hướng hoàn thiện 298 Chuyên đề 7: Nghiên cứu các yêu cầu kỹ năng thi hành án dân sự; đánh giá mức độ đáp ứng của đội ngũ chấp hành viên hiện nay giải pháp tăng cường năng lực chấp hành viên 351 Chuyên đề 8: Thực trạng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay giải pháp hoàn thiện. 363 Chuyên đề 9: Phương pháp đào tạo chấp hành viên thi hành án dân sự hiện nay, thực trạng giải pháp 389 Chuyên đề 10 : Yêu cầu của cải cách pháp đối với công tác đào tạo cán bộ thi hành án 423 Chuyên đề 11: Nhu cầu về đội ngũ chấp hành viên từ nay đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 453 Chuyên đề 12: Dự kiến chương trình khung về đào tạo chấp hành viên đáp ứng yêu cầu cải cách pháp. 480 Mục lục 509 Danh mục tài liệu tham khảo 511 5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. THA Thi hành án 2. THADS Thi hành án dân sự 3. TA Tòa án 4. XHCN Xã hội chủ nghĩa 5. CQTHA Cơ quan thi hành án 6. CQTHADS Cơ quan thi hành án dân sự 7. CHV Chấp hành viên 8. BA, QĐ Bản án, quyết định 9. TAND Tòa án nhân dân 10. PL Pháp luật 11. CQQLNN Cơ quan quản lý nhà nước 12. VKSND Viện kiểm sát nhân dân 13. CBCC Cán bộ công chức 14. CCHC Cải cách hành chính 6 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời gian qua, trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã thực hiện những biện pháp cải cách nền hành chính quốc gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó, vấn đề cải cách chế độ công vụ, công chức luôn được xác định là yếu tố quan trọng. Các biện pháp cải cách đó đã mang lại những kết quả nhất định: nền hành chính phục vụ đã bắt đầu hình thành thay thế cho nền hành chính quan liêu, bao cấp; công tác tuyển chọn, quản lý cán bộ, công chức ngày càng công khai, minh bạch, có sự phân cấp rõ hơn về thẩm quyền; đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản, tăng về số lượng chất lượng, bước đầu đã có sự chuẩn hoá; một số cơ quan của Nhà nước, của Đảng đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giảm… Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu của nhân dân cũng như mong muốn của Đảng Nhà nước. Tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là ở các cơ quan trực tiếp giải quyết công việ c của nhân dân doanh nghiệp chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng; chế độ tiền lương chưa phản ánh đúng giá trị sức lao động chưa đáp ứng được nhu cầu đời sống của cán bộ, công chức; các quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đánh giá cán bộ, công chức còn nhiều bất c ập; chưa có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho nền công vụ; v.v 1 Đội ngũ chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cũng không nằm ngoài tình trạng nói trên. Ngoài ra, xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp, đội ngũ chấp hành viên ở nước ta còn tồn tại những điểm khiếm khuyết như: chấp hành viên còn lúng túng về các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của hoạt động thi hành án dân sự, việc đào tạo Chấp hành viên còn mang tính chắp vá, thiếu đồng bộ, việc đào t ạo chuẩn hoá trình độ chấp hành viên còn chậm chưa được quan tâm đúng mức Những vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác thi hành án. 1 Báo cáo thẩm tra Dự án Luật cán bộ, công chức. 7 Trong bối cảnh Đảng Nhà nước ta đang đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân, vai trò ý nghĩa của công tác thi hành án dân sự ngày càng được nhận thức đầy đủ hơn, có vị trí xứng đáng trong hệ thống tổ chức hoạt động của các cơ quan pháp Việt Nam. Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động thi hành án dân sự cũng được ban hành hoàn thiện đảm bảo khung pháp lý về tổ chức hoạt động việc thực thi các phán quyết dân sự của Toà án. Hoạt động thi hành án trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận, tổ chức hoạt động của cơ quan thi hành án được hoàn thiện dần, đội ngũ chấp hành viên được tăng cường về số lượng đào tạo về k ỹ năng nghiệp vụ. Trong thời gian qua, để thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị, năm 2003, Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục Thi hành án dân sự) cũng đã tiến hành rà soát một bước đội ngũ Chấp hành viên. Năm 2005, thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự cũng đã tiến hành tổng điều tra, khảo sát đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong phạm vi toàn quốc. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, hoạt động của cơ quan thi hành án nói chung đội ngũ chấp hành viên nói riêng vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Một trong số các khiếm khuyết nổi cộm đó là số vụ việc ngày càng tăng sẽ đặt ra những yêu cầu hết sức bức xúc cho các cơ quan thi hành án dân sự, do vậy: Cần có bao nhiêu Chấp hành viên để có thể hoàn thành nhi ệm vụ được giao? làm thế nào để tăng cường năng lực của chấp hành viên để thực hiện công việc thật năng suất, hiệu quả? vẫn đang là những câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp một cách thoả đáng. Số lượng chấp hành viên theo đánh giá thì vẫn còn thiếu yếu, vậy thiếu đến đâu yếu như thế nào thì cho đến nay vẫn chư a có phân tích, đánh giá, lý giải một cách khoa học hệ thống. Trong những năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng, song vẫn chưa có được một giải pháp hữu hiệu cho việc đào tạo đối với đội ngũ Chấp hành viên. Trên thực tế, lâu nay việc đào tạo Chấp hành viên còn mang tính chắp vá, thiếu đồng bộ. Việc đào tạo chuẩn hoá trình độ chấp hành viên còn chậ m chưa được quan tâm đúng mức. Công tác đào tạo nghiệp vụ Chấp hành viên tại 8 Học viện pháp còn có những hạn chế như: chỉ tiêu được phân bổ hàng năm chưa cao (chỉ 300 Chấp hành viên/năm), đội ngũ giảng viên tuy có kinh nghiệm thực tiễn nhưng lại ít kinh nghiệm về công tác sư phạm, lịch học chưa thực sự phù hợp với các chấp hành viên ở các tỉnh xa, nội dung chương trình đào tạo mới dừng lại ở việc vừa đào t ạo, vừa rút kinh nghiệm Một bộ phận Chấp hành viên sau khi được bổ nhiệm còn gặp rất nhiều lúng túng về các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của hoạt động thi hành án dân sự như: các yêu cầu của việc tống đạt giấy tờ, yêu cầu của quá trình xác minh, kỹ năng lập biên bản, yêu cầu của việc cưỡng chế Các kỹ năng nghề nghiệp là điề u kiện hết sức quan trọng để Chấp hành viên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc thi hành án không chỉ thực hiện đúng các thủ tục thi hành án mà đòi hỏi chấp hành viên phải hiểu biết pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp Chưa kể, pháp luật ở nước ta thường xuyên thay đổi, nhiều quy định quá chung chung, thiếu rõ ràng, trong khi đó Chấp hành viên không được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn m ột cách thường xuyên, kịp thời. Điều này đã dẫn đến một thực tế là Chấp hành viên áp dụng không đúng, thiếu thống nhất, thậm chí sai các quy định của pháp luật. Mãi đến năm 2002, chúng ta mới mở được khóa đào tạo nguồn Chấp hành viên đầu tiên, song công tác đào tạo nghề của Chấp hành viên mới chỉ ở bước đầu vừa làm vừa học hỏi rút kinh nghiệm, nên hiệu qu ả chưa thực sự như mong muốn; Đặc biệt, hiện nay trước yêu cầu thực hiện chiến lược cải cách pháp trong lĩnh vực thi hành án đã được đặt ra trong hai Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị đó là Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Nghị quyế t số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 với các định hướng lớn về cải cách, đổi mới trong lĩnh vực thi hành án cần phải được nghiên cứu để luận giải một cách thấu đáo, như: Tăng thời hạn bổ nhiệm chức danh pháp hoặc thực hiện chế độ bổ nhiệm không kỳ hạn; Nghiên cứu thực hiện c ơ chế thi tuyển để chọn người bổ nhiệm vào chức danh chấp hành viên; Có cơ chế thu hút, tuyển chọn người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc tại các cơ quan thi hành án; Mở rộng nguồn để bổ nhiệm vào chức danh chấp hành viên không chỉ là cán bộ trong các cơ quan pháp, mà còn là các luật gia, luật sư; Đào tạo, bồi 9 dưỡng nâng cao năng lực về ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ chấp hành viên để có thể thi hành tốt các vụ án có yếu tố nước ngoài, v.v Trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, Bộ pháp đã xác định công tác thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giúp Chính phủ quản lý thống nhất công tác thi hành án nói chung. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ chấp hành viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ được coi là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thi hành án. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ chấp hành viên nói riêng, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự nói chung còn thiế u về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Việc đào tạo nghề cho đội ngũ chấp hành viên còn mới mẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ này trước yêu cầu cải cách pháp sẽ có giá tr ị lý luận ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực thi hành án dân sự nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Với hàng loạt các yêu cầu đổi mới, cải cách lớn như vậy đặt ra cho công tác thi hành án, đòi hỏi phải có công trình nghiên cứu tổng thể phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan thực trạng đội ngũ chấp hành viên, dự kiến phát triển đội ngũ chấp hành viên từ đó đề ra khung chương trình đào tạo chấp hành viên đã trở thành yêu cầu vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. 2. Mục tiêu nhiệm vụ 2.1. Mục tiêu Đề tài được triển khai nhằm hai mục tiêu chủ yếu đó là đánh giá tổng quan thực trạng đội ngũ chấp hành viên hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên ch ương trình khung về đào tạo chấp hành viên trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu cải cách pháp. 2.2. Nhiệm vụ 10 Để đạt được mục tiêu đề ra, Đề tài có những nhiệm vụ chính sau đây: - Làm rõ khái niệm, đặc thù nghề nghiệp chấp hành viên, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động của chấp hành viên. - Xác định rõ các tiêu chí đánh giá đội ngũ chấp hành viên. - Đánh giá thực trạng đội ngũ chấp hành viên việc đào tạo Chấp hành viên hiện nay. - Xác định rõ nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên, đồ ng thời định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành viên nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách pháp ở nước ta hiện nay. 3. Phương pháp nghiên cứu Thực hiện đề tài này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bởi vì, chỉ có phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng duy vật lịch sử của Chủ ngh ĩa Mác - Lênin mới có thể luận chứng một cách khoa học các cơ sở lý luận về Chấp hành viên. Ngoài phương pháp luận nêu trên, nhóm tác giả đề tài còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác cụ thể như: - Phương pháp lịch sử: Thực tiễn cho thấy, hoạt động pháp nói chung THADS nói riêng là một lĩnh vực có bề dày lịch sử. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tập trung nghiên cứu cả nhữ ng vấn đề chúng ta đã làm được, thậm chí có những kinh nghiệm quý báu của cha ông ta đã được luật hóa có giá trị pháp lý, nhưng nay không còn được áp dụng để làm phong phú thêm nội dung nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra, trong thời gian qua, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác thi hành án. Vì vậy, việc sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử sẽ giúp tác giả sử dụng kết quả đã được nghiên cứu nay vẫn còn có giá trị thực tiễn, giá trị chứng minh để làm phong phú thêm nội dung nghiên cứu của đề tài, đồng thời đảm bảo tránh sự trùng lắp. - Phương pháp phân tích: Phân tích các định hướng phát triển nhất là định [...]... của nước ngoài - Phương pháp xã hội học: khảo sát nghiên cứu tình hình thực tiễn, kể cả các yếu tố tập quán xã hội, tâm lý của người Việt Nam - Phương pháp tổng hợp: Trên cơ sở những nghiên cứu lý luận thực tế, tổng hợp các kết quả thu được, đưa ra phương hướng, giải pháp về nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam hiện... dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách pháp, vì vậy có những đóng góp mới về khoa học như sau: Về lý luận, đây là công trình tổng thể, chuyên sâu nghiên cứu về đội ngũ chấp hành viên với những đặc thù nghề nghiệp gắn với vấn đề quản trị nguồn nhân lực, gắn việc phát triển đội ngũ chấp hành viên với công tác thi hành án sự nghiệp cải cách pháp (ví dụ như: làm rõ cho được Chấp hành viên. .. danh pháp hay hành chính pháp; những vấn đề lý luận đặt ra về địa vị pháp lý, 11 nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên trong điều kiện xây dựng chức danh Thừa hành viên ở Việt Nam ) Về thực tiễn, đây cũng là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên đánh giá một cách toàn diện về thực trạng đội ngũ chấp hành viên (số lượng, chất lượng, năng lực ), nhận định nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên. .. viên đáp ứng được định hướng của Đảng, nhà nước xu thế phát triển của đời sống xã hội từ đó đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ chấp hành viên nói chung thiết kế chương trình đào tạo chấp hành viên nói riêng 12 Phần I BÁO CÁO PHÚC TRÌNH 13 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤP HÀNH VIÊN 1.1 Khái niệm, đặc thù nghề nghiệp chấp hành viên 1.1.1 Khái niệm Theo quy định mới của Luật Cán bộ, công chức năm... thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm đã triển khai các hoạt động sau: triển khai hoạt động nghiên cứu (viết chuyên đề, tọa đàm khoa học ), hoạt động khảo sát thu thập số liệu tổng hợp kết quả nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo phúc trình 5 Những điểm mới của Đề tài Đề tài là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên xây dựng. .. tại Điều 2 của Luật này Chấp hành viên có ba ngạch là Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp Chấp hành viên cao cấp Tuy nhiên, Chấp hành viên là chức danh gì có đặc thù ra sao thì hiện nay đang có nhiều ý kiến khác nhau 2 Từ điển Luâth học: NXB pháp, Hà Nội , tr.119 14 Liên quan đến vấn đề này, đa số ý kiến cho rằng, Chấp hành viên là chức danh pháp, được pháp luật quy định nhiều... được đào tạo về kỹ năng nghề nghiệp pháp theo chức danh” Do đó, Luật thi hành án dân sự đã giữ nguyên tiêu chuẩn bổ nhiệm chấp hành viên là phải có trình độ cử nhân luật Qua nghiên cứu cho thấy, Chấp hành viên là chức danh pháp, được quy định nhiều nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng nên Luật thi hành án dân sự quy định chấp hành viên phải có trình độ cử nhân luật trở lên là phù hợp 1.3.2 Yêu cầu về... hành phối hợp thực hiện nhiệm vụ 1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên là giới hạn về phạm vi, thẩm quyền mà pháp luật quy định Chấp hành viên phải làm hoặc không làm một công việc nhất định để tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo trình tự thủ tục thời hạn quy định của pháp luật Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chấp hành viên có các... rằng, Chấp hành viên là chức danh pháp, được pháp luật quy định nhiều nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng nên cần giữ nguyên tiêu chuẩn bổ nhiệm chấp hành viên là cử nhân luật theo quy định của pháp luật hiện hành Quy định như vậy cũng phù hợp với yêu cầu cải cách pháp như Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã xác định: “Cán bộ có chức danh pháp phải có trình độ đại học luật và. .. định nhiều nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng (tư ng tự như chức danh Kiểm sát viên Thẩm phán) Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Chấp hành viên là công chức hành chính - pháp vì xuất phát từ đặc thù của hoạt động thi hành án là hoạt động mang tính chất hành chính - pháp Về vấn đề này qua nghiên cứu cho thấy, Chấp hành viên là một chức danh pháp, được pháp luật quy định nhiều nhiệm vụ, quyền . 2.2. Thực trạng công tác đào tạo chấp hành viên 69 Chương 3 YÊU CẦU, GIẢI PHÁP VỀ NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤP HÀNH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở. Danh sách Nhóm nghiên cứu Đề tài "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, NHU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP " CHỦ NHIỆM:. việc đào tạo Chấp hành viên hiện nay. - Xác định rõ nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên, đồ ng thời định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành viên nhằm đáp ứng yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp, Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp, Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Từ khóa liên quan