Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục

29 5,802 26
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 21:48

Qua học tập lý luận ở lớp và thực tiển trong đời sống hàng ngày, đồng thời tìm hiểu nghiên cứu từ sách báo nên em chọn đề tài: "Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục".Cơ sở lý luận:Triết học là hình thái ý thức xã hội, ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những thời kỳ lớn của lịch sử triết học là: triết học của xã hội chiếm hữu nô lệ, triết học của xã hội phong kiến, triết học của giai đoạn chuyển tiếp từ xã hội phong kiến sang chủ nghĩa tư bản, triết học của xã hội tư bản chủ nghĩa, triết học Mác- Lênin.Lịch sử triết học nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và sự kế tiếp nhau của các trường phái, học thuyết, phương pháp triết học trong lịch sử. Việc nghiên cứu lịch sử triết học không thể bỏ qua những điều kiện, tiền đề về kinh tế, chính trị, xã hội và khoa học, tôn giáo và nghệ thuật trong lịch sử có liên quan đến triết học. Mục tiêu của lịch sử triết học là vạch ra những phát sinh, hình thành và phát triển của hai khuynh hướng triết học cơ bản. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm xuyên suốt lịch sử triết học từ cổ đại đến đương đại, song đó là "đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập" trong sự phát triển của lịch sử tư tưởng triết học.Phương Đông là một trong những chiếc nôi lớn của nền văn minh nhân loại. Từ thiên niên kỷ thứ VIII trước Công nguyên, ấn độ và trung hoa cổ đại đã trở thành trung tâm văn minh lớn của xã hội loài người lúc bấy giờ. Những tư tưởng triết học phương Đông ít khi tồn tại dưới dạng triết học thuần tuý mà thường được trình bày dươí dạng xen kẽ hoặc ẩn sau các vấn đề chính trị- xã hội, đạo đức, nghệ thuật trong lịch sử triết học phương Đông, Nho giáo, Phật giáo, Bà la môn giáo, ... được hình thành từ thời cổ đại nhưng đến cuối thế kỷ XIX vẫn giữ nguyên tên gọi và hình thức biểu hiện.Triết học phương Đông thống nhất trong mối quan hệ giữa con người và vũ trụ. Những tộc người cổ đại phương Đông như: Đravia ở ấn độ và Trung á; Hạ Vũ, ấn Thương, Chu Hán ở Trung quốc; Lạc Việt ở Việt nam,... sớm định cư canh tác nông nghiệp, nguồn sống là nông nghiệp quanh năm xanh tươi hoa lá đã hoà quyện con người vào đất trời bao la, giữa con người và vũ trụ dường như không có gì tách biệt. Cái cơ sở ban đầu biểu hiện ấy dần dần khái quát thành tư tưởng thiên nhân hợp nhất, con người chỉ là một tiểu vũ trụ mà thôi.Việt nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của hai trường phái triết học này. Cơ sở thực tiển:Nho giáo được truyền bá vào nước ta từ Trung quốc và bắt đầu du nhập vào nước ta thời kỳ bắc thuộc mặc dù khi truyền bá vào nước ta dân tộc ta đã có một truyền thống văn hóa lâu đời, đạo Phật đã có thịnh hành trong xã hội, nhưng trong suốt hơn một nghìn năm bắc thuộc những ảnh hưởng của Nho giáo vào ý thức hệ của ngưòi dân Việt Nam là rất lớn Nho giáo đã ảnh hưởng đến con người và xã hội chính trị và văn hóa đến phong tục tập quán và hệ tư tưởng của người Việt Nam. L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) PHẦN MỞ ĐẦU 1/. Lý do chọn đề tài: Qua học tập lý luận ở lớp thực tiển trong đời sống hàng ngày, đồng thời tìm hiểu nghiên cứu từ sách báo nên em chọn đề tài: "Ảnh hưởng của tưởng Nho giáo trong đời sống hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tưởng hội chủ nghĩa giải pháp khắc phục".  Cơ sở lý luận: Triết học là hình thái ý thức hội, ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những thời kỳ lớn của lịch sử triết học là: triết học của hội chiếm hữu nô lệ, triết học của hội phong kiến, triết học của giai đoạn chuyển tiếp từ hội phong kiến sang chủ nghĩa bản, triết học của hội bản chủ nghĩa, triết học Mác- Lênin. Lịch sử triết học nghiên cứu sự phát sinh, phát triển sự kế tiếp nhau của các trường phái, học thuyết, phương pháp triết học trong lịch sử. Việc nghiên cứu lịch sử triết học không thể bỏ qua những điều kiện, tiền đề về kinh tế, chính trị, hội khoa học, tôn giáo nghệ thuật trong lịch sử có liên quan đến triết học. Mục tiêu của lịch sử triết học là vạch ra những phát sinh, hình thành phát triển của hai khuynh hướng triết học cơ bản. Chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm xuyên suốt lịch sử triết học từ cổ đại đến đương đại, song đó là "đấu tranh thống nhất giữa các mặt đối lập" trong sự phát triển của lịch sử tưởng triết học. Phương Đông là một trong những chiếc nôi lớn của nền văn minh nhân loại. Từ thiên niên kỷ thứ VIII trước Công nguyên, ấn độ trung hoa cổ đại đã trở thành trung tâm văn minh lớn của hội loài người lúc bấy giờ. Những tưởng triết học phương Đông ít khi tồn tại dưới dạng triết học thuần tuý mà thường được trình bày dươí dạng xen kẽ hoặc ẩn sau các vấn đề chính trị- hội, đạo đức, nghệ thuật trong lịch sử triết học phương Đông, Nho giáo, Phật Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 1 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) giáo, Bà la môn giáo, được hình thành từ thời cổ đại nhưng đến cuối thế kỷ XIX vẫn giữ nguyên tên gọi hình thức biểu hiện. Triết học phương Đông thống nhất trong mối quan hệ giữa con người vũ trụ. Những tộc người cổ đại phương Đông như: Đravia ở ấn độ Trung á; Hạ Vũ, ấn Thương, Chu Hán ở Trung quốc; Lạc ViệtViệt nam, sớm định cư canh tác nông nghiệp, nguồn sống là nông nghiệp quanh năm xanh tươi hoa lá đã hoà quyện con người vào đất trời bao la, giữa con người vũ trụ dường như không có gì tách biệt. Cái cơ sở ban đầu biểu hiện ấy dần dần khái quát thành tưởng thiên nhân hợp nhất, con người chỉ là một tiểu vũ trụ mà thôi. Việt nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của hai trường phái triết học này.  Cơ sở thực tiển: Nho giáo được truyền bá vào nước ta từ Trung quốc bắt đầu du nhập vào nước ta thời kỳ bắc thuộc mặc dù khi truyền bá vào nước ta dân tộc ta đã có một truyền thống văn hóa lâu đời, đạo Phật đã có thịnh hành trong hội, nhưng trong suốt hơn một nghìn năm bắc thuộc những ảnh hưởng của Nho giáo vào ý thức hệ của ngưòi dân Việt Nam là rất lớn Nho giáo đã ảnh hưởng đến con người hội chính trị văn hóa đến phong tục tập quán hệ tưởng của người Việt Nam. 2/. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: a). Mục đích nghiên cứu: Làm rỏ các vấn đề về nho giáo ảnh hưởng của tưởng Nho giáo trong đời sống hội Việt nam, chính sự phát triển kinh tế hội khoa học trong các thời kỳ này, đặc biệt là thời kỳ Xuân Thu-Chiến Quốc đã tạo tiền đề cho sự ra đời hàng loạt các hệ thống triết học với những nhà triết gia vĩ đại mà tên tuổi của họ gắn liền với lịch sử của nhân loại. Nho giáo có một vị thế hết sức to lớn trong đời sống hội. Nho giáo như là một thành tố văn hóa góp phần làm phong phú văn hóa, Nho giáo vốn được hình thành trên nền tảng của văn hóa Hán cùng với sự giao lưu tiếp xúc văn hóa với các tộc người khác. Tuy nhiên, Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 2 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm, Nho giáo được nhìn nhận hết sức khác nhau. Có những giai đoạn lịch sử, người ta đề cao Nho giáo, coi đó như là chuẩn mực để xây dựng đời sống hội, lại có thời gian người ta phê phán, bài bác, thậm chí phủ nhận Nho giáo. Đương nhiên, khi đã coi Nho giáo như là một học thuyết thì việc xem xét, đánh giá trong các giai đoạn lịch sử cũng là việc làm bình thường. b). Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu Nho giáo là góp phần xây dựng nến văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc của dân tộc nó đã trở thành tưởng, văn hoá, in đậm dấu ấn của mình lên lịch sử của một nửa châu Á trong suốt hai nghìn năm trăm năm qua cho đến tận hôm nay, dù tự giác hay không tự giác, dù đậm hay nhạt, có khoảng một tỷ rưỡi con người đang chịu ảnh hưởng học thuyết Nho gia, học thuyết này đã trở thành cốt lõi của cái mà ta gọi là văn hóa phương Đông. 3/. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dựa trên cơ sở học thuyết Mác Lê Nin - tưởng Hồ Chí Minh đường lối chủ trương củ Đảng, pháp luật của Nhà Nước, ngoài ra còn vận dụng những truyền thống của dân tộc nhân loại, nghiên cứu về khoa học, lịch sử một số sách báo khác để kết cấu thành một đề tài phân tích tổng hợp. Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 3 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHO GIÁO 1.1/. Khái niệm Nho giáo: Nho giáo là một thuật ngữ bắt đầu từ chữ nho, theo hán tự từ nho gồm từ nhân (người) đứng cận chữ nhu (cần, đợi chờ). Nho giáo còn gọi là nhà nho người đọc sách thánh hiền, được thiên hạ trọng dụng để dạy bảo người đời, ăn ở cho phù hợp với luân thường đạo lý.  Khổng Tử là người mở đầu khai sinh ra trường phái Nho giáo. Ông tên thật là Khổng Khâu, tự là Ni, sinh ra tại nước Lỗ, nay thuộc tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc. Sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng đã sa sút. Khổng tử là người thông minh ôn hòa, nghiêm trang, khiêm tốn hiếu học. Với ông, “học không biết chán, dạy không biết mỏi”. Người đầu tiên tự mở trường dạy học. Học trò của ông không phân biệt giai cấp nhưng việc đào tạo có mục đích. Khổng Tử từng làm quan (trong coi ruộng đất, sổ sách) nhưng không được trọng dụng. Cuộc đời không thành đạt trong quan trường nhưng lại rực rỡ trong lĩnh vực triết học nhân sinh. Khổng tử mất vào năm 73 tuổi.  Những tác phẩm của Khổng Tử:  Kinh Dịch: giải thích bản chất của thế giới theo quan điểm âm dương ngũ hành.  Kinh Thư: trình bày các hoạt động của các triều đại trong lịch sử.  Kinh Thi: tác phẩm sưu tầm truyền thuyết, ca dao, dân ca.  Kinh Lễ: tác phẩm trình bày tổ chức hành chính trật tự đòi nhà Chu.  Kinh Xuân Thu (Các bộ kinh trên gọi là Ngũ Kinh)  Luận Ngữ: bàn về đường lối về chính trị lấy dân làm gốc.  Đại Học: tác phẩm bàn về sự học của người quân tử.  Trung Dung: dạy cách ứng xử của người quân tử. Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 4 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014)  Quan điểm của Khổng tử về chính trị hội:  Khổng tử sống trong thời đại nhà Chu suy tàn, trật tự hội bị đảo lộn. trước tình hình đó, ông chủ trương lập lại lễ giáo nhà Chu, lập ra học thuyết, mở trường dạy học đi khắp nơi để truyền bá tưởng của mình. Để thực hiện điều đó, ông đã xây dựng nên học thuyết về chính trị hội mà cốt lõi là 3 phạm trù nhân - lễ - chính danh.  Quan niệm đức nhân: đức nhân có nhiều nghĩa nhưng nghĩa chính là thương người, nhân đạo đối với con người, nhân cũng là đức hạnh của người quân tử. Khổng Tử cho rằng đức nhân dựa trên 2 nguyên tắc:  “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”- cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.  “ Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân”- mình muốn đứng vững thì giúp người khác đứng vững, mình muốn lập thân thì gíup người khác lập thân, mình muốn thành đạt thì giúp người khác thành đạt. Trên cơ sở 2 nguyên tắc này, Ông cụ thể thành các tiêu chuẩn đạo đức cụ thể đặc biệt là đối với tầng lớp quân tử, ông cho rằng đối với những người làm chính trị quản lý hội muốn có đức nhân phải có 5 điều:  Một là trọng dân  Hai là khoan dung độ lượng với dân  Ba là giữ lòng tin với dân  Bốn là mẫn cán (tận tụy trong công việc): lo việc chung  Năm là đem lòng nhân ái đối xử với dân Như vậy, quan niệm về đức nhân của Khổng Tử là một đóng góp lớn trong việc giáo dục đào tạo con người giúp con người phát triển toàn diện, vừa có đức vừa có tài. Tuy nhiên do hạn chế về lập trường giai cấp nên quan niệm về đức nhân của Khổng Tử cũng có nội dung giai cấp rõ ràng khi ông cho rằng chỉ có người quân tử mới có được đức nhân.  Quan niệm về lễ: Khổng tử cho rằng để đạt được đức nhân, phải chủ trương dùng lễ để duy trì trật tự hội. Lễ trước hết là lễ nghi, cách thờ cúng, tế Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 5 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) lễ; lễ là kỷ cương, trật tự hội, là những qui định có tính pháp luật đòi hỏi mọi người phải chấp hành. Ai làm trái những điều qui định đó là trái với đạo đức. Như vậy, lễ là biên pháp đạt đến đức nhân.  Quan niệm về chính danh: quy định rõ danh phận của mỗi người trong hội. Khổng Tử cũng như các nhà Nho có hoài bão về một hội kỷ cương. Vào thời đại Khổng Tử, hội rối ren, vì vậy, điều căn bản của việc làm chính trị là xây dựng hội chính danh để mỗi người mỗi đẳng cấp xác định rõ danh phận của mình mà thực hiện Chính danh có hai bộ phận là danh thực: danh là tên gọi, là địa vị, thứ bậc của con người; thực là quyền lợi mà con người được hưởng phù hợp với danh. Khổng Tử cho rằng danh thực phải thống nhất với nhau. Từ đó ông chia hội thành 5 mối quan hệ gọi là Ngũ Luân:  Vua - tôi (quân - thần): vua nhân - tôi trung  Chồng - vợ (phu - phụ): chồng biết điều - vợ biết nghe lẽ phải  Cha - con (phụ - tử): cha hiền - con thảo  Anh - em (huynh - đệ): anh tốt - em ngoan  Bạn bè (bằng hữu): chung thủy Khổng Tử cho rằng nếu mỗi người mỗi đẳng cấp thực hiện đúng danh phận của mình thì hội có chính danh một hội có chính danh là một hội có kỷ cương thì đất nước sẽ thái bình thịnh trị. Trong quan điểm về thế giới, Khổng Tử có sự giao động gĩưa lập trường duy vật lập trường duy tâm vì có khi Khổng Tử tin có mệnh trời. Ông cho rằng “tử sinh có mệnh” (sống chết tại ở trời, không cãi được mệnh trời). Khổng Tử cho rằng người quân tử có 3 điều sợ trong đó sợ nhất là mệnh trời, 2 là sợ bậc đại nhân, 3 là sợ lời thánh nhân. Nhưng có khi Khổng Tử lại không tin có mệnh trời. Ông cho rằng trời là lực lượng tự nhiên không có ý chí, không can thiệp vào công việc của con người. Ông cho rằng “Trời có nói gì đâu mà bốn mùa cứ vận hành thay đổi, trăm vật trong vũ trụ cứ sinh sôi”. Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 6 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) Tóm lại, mặc dù đứng trên lập trường thế giới quan duy tâm bảo thủ, bảo vệ trật tự hội nhà Chu suy tàn nhưng triết hoc Khổng Tử có yếu tố tiến bộ là đề cao vai trò đạo đức kỷ cương hội, đề cao nguyên tắc giáo dục đào tạo con người, trong người hiền tài, nhân đạo đối với con người quan niệm tiến bộ của ông nhằm xây dựng hội thái bình thịnh trị. Đó là những quan điểm hết sức mới mẽ tiến bộ của ông khiến ông mạnh dạn đưa vào đường lối chính trị của trường phái Nho gia hàng loạt vấn đề mới mẽ toát lên tinh thần nhân bản theo đường lối lấy dân làm gốc. 1.2/. Những đặc trưng cơ bản vai trò của tưởng nho giáo : Bản chất của một sự vật được bộc lộ ra phụ thuộc vào sự tiếp xúc của nó với môi trường xung quanh. Cũng như vậy, đặc trưng của Nho giáoViệt Nam được biểu hiện ra phụ thuộc vào các phương diện khảo sát khác nhau, mà từ mỗi một phương diện đó lại có thể đi tới những nhận thức khác nhau. Khổng Tử đặt ra một loạt tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức… để làm chuẩn mực cho mọi sinh hoạt chính trị an sinh hội. Tam cương ngũ thường là lẽ đạo đức mà nam giới phải theo. Tam tòng Tứ đức là lẽ đạo đức mà nữ giới phải theo. Khổng Tử cho rằng người trong hội giữ được tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức thì hội được an bình.  Tam cương: tam là ba, cương là giềng mối. Tam cương là ba mối quan hệ quân thần (vua - tôi), phụ tử (cha - con), phu phụ (vợ - chồng). Trong hội phong kiến, những mối quan hệ này được các vua chúa lập ra trên những nguyên tắc“chết người”.  Quân thần: (“Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” nghĩa là: dù vua có bảo cấp dưới chết đi nữa thì cấp dưới cũng phải tuân lệnh, nếu cấp dưới không tuân lệnh thì cấp dưới không trung với vua) Trong quan hệ vua tôi, vua thưởng phạt luôn luôn công minh, tôi trung thành một dạ. Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 7 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014)  Phụ tử: (“phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, nghĩa là: cha khiến con chết, con không chết thì con không có hiếu)”).  Phu phụ: (“phu xướng phụ tùy”, nghĩa là: chồng nói ra, vợ phải theo).  Ngũ thường: ngũ là năm, thường là hằng có. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.  Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật.  Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải.  Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người.  Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.  Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.  Tam tòng: tam là ba; tòng là theo. Tam tòng là ba điều người phụ nữ phải theo, gồm: “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”.  Tại gia tòng phụ: người phụ nữ khi còn ở nhà phải theo cha.  Xuất giá tòng phu: lúc lấy chồng phải theo chồng.  Phu tử tòng tử: nếu chồng qua đời phải theo con.  Tứ đức: tứ là bốn; đức là tính tốt. Tứ đức là bốn tính nết tốt người phụ nữ phải có, là: “công - dung - ngôn - hạnh”.  Công: khéo léo trong việc làm.  Dung: hòa nhã trong sắc diện.  Ngôn: mềm mại trong lời nói.  Hạnh: nhu mì trong tính nết.  Người quân tử phải đạt ba điều trong quá trình tu thân:  Đạt đạo: Đạo có nghĩa là “con đường”, hay “phương cách” ứng xử mà người quân tử phải thực hiện trong cuộc sống. “Đạt đạo trong thiên hạ có năm điều: đạo vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo bạn bè” (sách Trung Dung), tương đương với “quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu”. Đó chính là Ngũ thường, hay Ngũ luân. Trong hội cách cư xử tốt nhất là “trung dung”. Tuy nhiên, đến Hán nho ngũ luân được tập chung lại chỉ còn Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 8 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) ba mối quan hệ quan trọng nhất được gọi là Tam thường hay còn gọi là Tam tòng.  Đạt đức: Quân tử phải đạt được ba đức: “nhân - trí - dũng”. Khổng Tử nói: “Đức của người quân tử có ba mà ta chưa làm được. Người nhân không lo buồn, người trí không nghi ngại, người dũng không sợ hãi” (sách Luận ngữ). Về sau, Mạnh Tử thay “dũng” bằng “lễ, nghĩa” nên ba đức trở thành bốn đức: “nhân, nghĩa, lễ, trí”. Hán nho thêm một đức là “tín” nên có tất cả năm đức là: “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Năm đức này còn gọi là ngũ thường.  Biết thi, thư, lễ, nhạc: Ngoài các tiêu chuẩn về “đạo” “đức”, người quân tử còn phải biết “thi, thư, lễ, nhạc”. Tức là người quân tử còn phải có một vốn văn hóa toàn diện. Vai trò của Nho giáo đối với hội Việt Nam, là chiều hướng động lực vận động của Nho giáo Việt Nam phong cách duy do sự hoạt động đó đưa lại. Thứ nhất, vai trò của Nho giáo đối với hội Việt Nam phong kiến, độc lập, tự chủ: Sau khi giành được độc lập dân tộc ở đầu thế kỷ X, Ngô Quyền đã xoá bỏ chế độ quận huyện của nhà Hán xây dựng nên một chính thể độc lập, tự chủ. Nhưng, con người làm nên lịch sử Việt Nam lúc đó là dựa trên di sản của thời kỳ Bắc thuộc để lại, gồm cơ cấu hội, con người, học thuyết, tín ngưỡng, trong đó có Nho giáo. Dù các triều đình Việt Nam đã xem xét lựa chọn, kế thừa cải tạo lý luận của Nho giáo cho phù hợp với cuộc sống của mình thải loại những gì không phù hợp với mình, nhưng những nguyên lý cơ bản của nó thể hiện nên nội dung tưởng của chế độ phong kiến phương Đông vẫn được bảo lưu thực hiện. Các nguyên lý như “mệnh trời”, “chính danh”, “tam cương, ngũ thường”, “trung hiếu lễ nghĩa”, v.v. của Nho giáo Trung Quốc đã trở thành nền tảng tưởng cho các triều đình Việt Nam tổ chức nên hệ thống cai trị, quy định nên các sinh hoạt chính trị, kinh tế, tưởng, văn hoá, phong tục tập quán, v.v. Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 9 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) mang sắc thái Việt Nam. Sau một thời gian kế thừa vận dụng Nho giáo, các triều đình phong kiến Việt Nam đã cải biến mảnh đất này từ thân phận nô lệ phụ thuộc vào đế quốc Hán trở thành một hội phong kiến độc lập, có nhiều phương diện ngang hàng với nước Hán. Sự kết hợp giữa giai cấp phong kiến thống trị của Việt Nam Nho giáo không những đã cải biến chế độ chính trị - hội còn nhiều yếu tố đơn sơ, chất phác của thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, không những đã xóa bỏ những tàn tích nô lệ phụ thuộc của thời kỳ Bắc thuộc, biến Việt Nam thành một hội phong kiến độc lập, mà còn góp phần thúc đẩy hội đó nhanh chóng đi đến chỗ tập quyền thống nhất. Nho giáo với các lý thuyết như vua là do mệnh trời sắp đặt, người làm vua phải có đức, vua ra vua, bề tôi ra bề tôi, bề tôi phải trung với vua… đã giúp nhà Lý xác lập củng cố chế độ phong kiến trung ương tập quyền, đã tạo cho họ sức mạnh để ổn định được bên trong đề kháng được bên ngoài. Các triều đại Trần, Lê Sơ đã tiếp tục con đường thống nhất tập quyền đó của triều Lý, tiếp tục khai thác sử dụng các yếu tố tập quyền thống nhất của Nho giáo để xây dựng triều đại. Như vậy, sự tác động của Nho giáo đã làm cho xu thế vận động của hội từ phân tán đến tập trung quyền lực vào Việt Nam sớm trở thành hiện thực. Nho giáo không những đã có công trong việc dựng nước Việt Nam về mặt chế độ, mà còn cung cấp kiến thức cho các nhà Nho yêu nước đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho quyền tự chủ của quốc gia, cho sự ngang hàng với Trung Quốc phong kiến. Đúng là Nho giáo không dạy người Việt Nam yêu nước như có người đã quan niệm, nhiều mệnh đề, nhiều khái niệm của Nho giáo dùng trong hệ thống thiết lập củng cố chế độ phong kiến, khi được cấu trúc lại trên lập trường của dân tộc nhân dân, lập trường yêu nước Việt Nam, lại tỏ ra có sức mạnh để chống trả kẻ thù dân tộc. Nho giáo cũng có tác dụng tích cực đối với các công cuộc cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đi liền với tác dụng về mặt chính trị là tác dụng về mặt văn hoá của Nho giáo. Những yếu tố về văn hoá trong “Ngũ kinh” “Tứ thư” đã là cơ sở Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 10 [...]... cực của tưởng nho giáo đang là một nhiệm vụ cấp thiết Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 15 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA TÔN GIÁO SỰ ẢNH HƯỞNG TƯỞNG CỦA TÔN GIÁO ĐỐI VỚI THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 2.1/ Ảnh hưởng tích cực tiêu cực của Nho giáo đối với hội Việt Nam Sự phát triển của Nho giáo Việt Nam không tách rời những yêu cầu hội, cho nên trong. .. cho thấy không có sự nhầm lẫn với nhà Nho của các quốc gia khác, bởi ở họ đã hình thành cốt cách riêng, phong cách riêng 1.3/ Sự cần thiết phải khắc phục những biểu hiện tưởng tiêu cực trong nho giáo: 1.3.1/ Những ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáoViệt Nam Ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo thể hiện ở những điểm sau: Nho giáo suy đến cùng là bảo thủ về mặt hội duy tâm về mặt triết học Nó thường... chỉ là việc giải quyết các tình thế hội trên cơ sở của Nho giáo vốn có; việc chấp nhận các trào lưu Nho giáo mới của Trung Quốc đưa vào chỉ là sự truyền bá, chứ chưa phải là việc đổi mới của Nho giáo Việt Nam Để đổi mới chất lượng Nho giáo Việt Nam thì phải cần đến sự vận động tự thân của Nho giáo Việt Nam, cần có sự phản tỉnh của Nhotrong nước đối với Nho giáo của mình, xem cái gì còn thích hợp... tộc ta đã có một truyền thống văn hóa lâu đời, có đạo phật mạnh, đã có thời kỳ thịnh hành trong hội, nhưng trong suốt hơn một nghìn năm bắc thuộc những ảnh hưởng của nho giáo vào ý thức hệ của ngưòi dân Việt Nam là rất lớn nho giáo đã ảnh hưởng đến con người hội chính trị văn hóa đến phong tục tập quán hệ tưởng của người Việt Nam Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 14 L ớp QLVHTTK30... diện khác, Nho giáo Việt Nam thiếu sự xuất hiện các trường phái học thuật Chính sự lệ thuộc vào phương Bắc của triều đình sự an phận của các sĩ phu Vì thiếu các học phái khác nhau, nên Nho giáo Việt Nam vận động trong sự đơn điệu một chiều, chứ không được phong phú đa dạng Thứ ba, phong cách duy của Nho giáo Việt Nam Xét về sự nhận thức hoạt động tưởng của các nhà Nho Việt Nam, cho... Khi chế độ phong kiến Việt Nam suy tàn thì Nho giáo Việt Nam cũng trở nên lỗi thời, lạc hậu có những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của hội Việt Nam Ngày nay, ở Việt Nam, Nho giáo không còn tồn tại với đầy đủ những cơ sở hội, cơ chế vận hành cơ sở vật chất của nó nữa, nhưng những tàn dư của Nho giáo vẫn còn sống dai dẳng ở hành vi nếp nghĩ của mọi người Trong những tàn dư đó... khắc phục đúng những cách Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 21 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) suy nghĩ, thói quen, tâm lý của hội cũ để chuẩn bị cho việc xây dựng kinh tế hội chủ nghĩa, sống trong hội hội chủ nghĩa Trong bước phát triển kinh tế hội chủ nghĩa, những quan điểm coi nghĩa trọng hơn lợi, đức trọng hơn tài, giáo hóa hơn Hình Chín, Tình nghĩa hơn lẽ phải mới dẫn đến chủ. .. tiêu vong ở phạm vi lớn toàn hội Thực dân Pháp Nhật Bản chỉ xây dựng kinh tế bản chủ nghĩa Kinh tế bản chủ nghĩa kinh tế hội chủ nghĩa tất nhiên khác nhau về bản chất nhưng lại giống nhau ở một chỗ đều là kinh tế hiện đại Nhận thức về vai trò Nho giáo nhận diện ảnh hưởng củatrong thực tế là điều hết sức quan trọng trong giai đoạn đi lên hội chủ nghĩa Nhưng củng không nên bằng... dựng đất nước Việt Nam hiện nay Tóm lại, Nho giáo đã tồn tại phát triển ở Việt Nam suốt hai mươi thế kỷ Sự có mặt tất yếu vai trò lịch sử của Nho giáoViệt Nam không tách rời sự hình thành tồn tại của chế độ phong kiến Việt Nam Nho giáo đã đáp ứng Học viên thực hiện: Phan Thị Hồng Gối Trang 25 L ớp QLVHTTK30 (2010-2014) được những yêu cầu phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam Khi chế độ... người trong nước hiểu biết thêm về sự phát triển của Nho giáo từ đó tạo nên sự thu hút bên ngoài, làm nên sự tăng trưởng của Nho giáo bên trong cũng là dịp để trao đổi về văn hoá, tưởng, là dịp để Việt Nam hiểu thêm về Nho giáo nước ngoài Nho giáo Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh qua con đường chính thức đó mà có mặt ở Việt Nam, gây nên sự học tập không ngừng của Việt Nam đối với Nho giáo . giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tư ng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục& quot;.  Cơ sở lý luận: Triết học là hình thái ý thức xã hội, ra đời từ khi. trong nho giáo: 1.3.1/. Những ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo ở Việt Nam Ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo thể hiện ở những điểm sau: Nho giáo suy đến cùng là bảo thủ về mặt xã hội và duy tâm về. những ảnh hưởng của nho giáo vào ý thức hệ của ngưòi dân Việt Nam là rất lớn nho giáo đã ảnh hưởng đến con người và xã hội chính trị và văn hóa đến phong tục tập quán và hệ tư tưởng của người Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục, Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục, Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục, Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHO GIÁO

Từ khóa liên quan