Tiểu luận Kinh tế lượng - ThS Phí Minh Hồng FTU

14 4,620 17
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2014, 21:23

Tiểu luận Kinh tế lượng - Giảng viên hướng dẫn Ths Phí Minh Hồng trường Đại học Ngoại Thương TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ  TIỀU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI “Lập mô hình kinh tế phân tích sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến lượng tiêu thụ xì-gà” Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phí Minh Hồng Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 19): 1. Bùi Văn Tâm (1214410172) 2. Đinh Thế Hội (1214410075) 3. Cao Minh Hải (121441054) 4. Trần Ngọc Tùng (1214410218) 5. Mai Thanh Lịch (1214410091) Hà Nội, 2013 I. Lời mở đầu  !" #$%&'()*%+,-.-/ #/ 0 -*1!2*1345/675#.)**8- 19:/ +%-6,-;<.'456*%-/ =6,!>6(?*=4@,A "+BC6#6&/6D-?.=4@!E #--*1!> ?=(F-6G1H) )I/I()B! "+/6=)C#,=G7 #--*$3/6I=)+(*%+3.I =! 2*1/ /J.).%*6*?1K5L %@%/ -*1/,-.!!!D=*1()*C 9I#?8%-/ ,59*I=! M/N%O?*1/ IG4@(*#* 6*%G)(D.=4@/6I= #P >N?6&I=Q>+& .RS%=4@?I-*#$Q 2-//NC$#S%*I&T).R! U1%39.SV/$#/ “Cigarette’s smoked”. > /#+J6WSVB6$VX/C6 #6SVCY II. Cơ sở lý thuyết A. Giới thiệu mối quan hệ giữa các biến:  Z%TA[S6!  ZN%A \ ]  U  7  LA  L  N%  V  C  )  9  6  6  =  /  /  (  S #$S6/S-! ]"8AE869,56N+69#&75I /T)1S!"@V6#&7N+S,^ 8! ]"N%7A"N%69,_=()9`)6 /*1T)1S!"@V6N%,S8 V6! B. Dự đoán dấu kỳ vọng của một số yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ xì-gà:  Ảnh hưởng của giáo dụcA"6#L/B16,5)9/ &)aC./SG-SG b1!  Ảnh hưởng của tuổi tácA"6#8* ,+#`V&)9 G)*C.SaG'#$S46,+ #`V&S- b1!  Ảnh hưởng của thu nhậpA"6#N%6?=/ S,^%TS/##76! b4G! III. Mô tả dữ liệu A. Đồ thị: "R9&4?c6(DI9)4d?9%T/9& -,A e 0 20 40 60 80 5 10 15 20 years of schooling cigs. smoked per day Fitted values EDI?cigs FS_H/educ F,7LH 0 20 40 60 80 20 40 60 80 100 in years cigs. smoked per day Fitted values EDI?cigsFS_H/ageF8H f 0 20 40 60 80 0 10000 20000 30000 annual income, $ cigs. smoked per day Fitted values EDI?cigsFS_H/income FN%7H B. Mô tả dữ liệu: 1. g*I9OFZ&0AhTT0eH! 2. %%G,/,GA %%G,A ,GA "(#&A 6/FV4,H \!iijj 6/FV,H k!l0\0 6/F6V,H mm0m!\i\f IV. Xây dựng mô hình A. Thiết lập mô hình tổng quát l FV4,H i!ifni FV,H i!ifin F6V,H i!il\k o$(4CA Z%TA "9 pq , ,!,6#V4%V4 Z&-A "9 rB#s/L EG/I pq V4  V V,6t,66 V  V V, 6V ] uUr 6Vv o$&4?AZ&0\efFhTT0eH! w #&.DxA B. Diễn giải mô hình: • ,y 0 z0\!jnfmW:#,7L8/N%9:i, C*IB%B0\!jnfm! • ,y \ zi!eje0W:A#*9&-#*#$87,7L 07,9&i!eje0! • ,y e zi!ifikW:A#*9&-#*#$8870 ,9&i!ifik! • ,y f zi!iii0W:A#*9&-#*#$8N%7 70v,97i!iii0! • 2W,A {,V4 i!i0i\ 2W:A0!i\|,59.S_&-9*9A ,7L8N%! C. Kiểm định và chữa lỗi mô hình 1. }I~q.,DA o$&4?AZ&fFhTT0eH! > &u•€Fi \ H()#)I&6*,DA€F \ FM " MH  0 H!"%3(%1%O/ #s/L/%G,9: \ 1/ %3•: %-4J+/.NFM " MH 0  -%•+=X6 m -.N6/FH!"46 \ 9%&4@ #$. \ A }(Azl|! • }6&N/ ,N0.  *IA g&A • })IV6%/VA %/VF  H‚9*9` i ! %/VF  Hƒ(G,9*9` i ! • })IV69*9`A4@O#)IA o9*9`A z z a. })I 0 FHAg&  }6&    N  /     ,    N  0     .  0    *  IA "V6$&4?R9&fFhTT0eH! >i9*9` i !  })IV6%/VA %/VF 0 Hzi!iii‚zi!il9*9` i !  })IV69*9`A o9*9`A g*I,*Af!kn9*9`,9*9` i ! ,6(~q#+l|! b. })I \ FHAg& j  }6&    N  /     ,    N  0   .  \    *  IA "V6$&4?R9&fFhTT0eH! >iFi!jilfi!ifinH9*9` i !  })IV6%/VA %/VF \ Hzi!i\n‚zi!il9*9` i !  })IV69*9`A o9*9`A g*I,*A\!\i9*9`,9*9` i ! "DC?9cigs/9educF(~q#H! c. })I e FHAg&  }6&    N  /     ,    N  0   .  e    *  IA "V6$&4?R9&fFhTT0eH! >i(G,9*9` i !  })IV6%/VA %/VF e Hzi!0lfƒzi!il(G,9*9` i !  })IV69*9`A o9*9`A g*I,*A0!fe#$9*9`,(G,9*9` i ! 2()#$DC?9cigs/9ageF#$(~q#H! d. })I f FHAg&  }6&    N  /     ,    N  0   .  f    *  IA "V6$&4?R9&fFhTT0eH! >i9*9` i !  })IV6%/VA %/VF 0 Hzi!ien‚zi!il9*9` i ! n  })IV69*9`A o9*9`A g*I,*Ai!ien9*9`,9*9` i ! "DC?9cigs/9incomeF(~q#H! 2. M*I#6&N.%G,A \ o$&4?Z&\hTT0e! r6(#6&N0. \ *IRA }6&N. \    3. })I+%@%.$ g&A  i Ay \ zy e zy f ziF{ \ ziH  0 A(-By  iF{ \ ƒiH "(A „\!jmnmF{ \ zi!i0i\…zn0i…#zfH „FenimHz\!jm „„FenimH!Z*9` i ! 2(-B&S_! 4. })I%1%O.dA a. })INO9:%G%*%DIA k 0 .05 .1 .15 Density -20 0 20 40 60 80 Residuals EDI%19.%34F{V,4,H "RDIBAV  #$(%1%O! b. })I†VZVA r68)96'#$)9u  /46(3%&$V  ) 6*N!E)#)IV  (%19O#$()4@‡,•4T#)I †VZVF†ZHA †Zz• MX%&A  i Au(%1%O!  0 Au#$(%1%O! "(A ,9B+A ,LA "V69&kFhTT0fHA! †Zzeie!jl! > zl|zl!kk0fj‚†Z! Z*9` i u#$(%1%O! 0 [...]... giúp nhóm có thêm nhiều hiểu biết hơn trong việc hoàn thiện các kĩ năng - kiến thức quan trọng về kinh tế lượng Kính mong cô góp ý cho nhóm em, để chúng em có cơ sở học tập và nghiên cứu về môn học bổ ích này ạ D Tài liệu tham khảo: 1 Phí Minh Hồng, Slide Bài giảng Kinh tế lượng 2 Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 1 ... số điếu xì-gà trung bình tăng 0.0001 điếu • Chỉ số: R-squared 0.0077 Chỉ ra rằng: 0.77% sự biến động của lượng xì-gà hút mỗi ngày được giải thích bởi các biến: số năm học, thu nhập V Kết luận A Tổng kết: Qua việc chạy mô hình ta thấy được những nguyên nhân ảnh hưởng đến xì-gà có thể tác động cùng chiều hoặc ngược chiều đến cung và cầu của xì-gà, từ đó có cái nhìn khách quan về lượng tiêu... [95% Conf Interval] -0 .7054311 -0 .040752 -0 .0972483 0.015409 6.73e-06 0.0002257 7.740756 17.82847 Std Dev 13.70307 3.054107 9138.26 Min 0 6 500 Max 80 18 31000 Bảng 7 Bảng 8 cigs Coef - educ 0.33247 inco 19 0.00011 me _con 66 10.5845 Std Number of obs p>| [95% Conf 810 3.12 0.0000 9 2.0 0.0 F(2,806) Interval] Prob > F R-squared 0.66028 0.00466 Adj R-squared 28 09 7.03e- 0.00022 Root MSE 558 2.0561 9... 0.0412 R-squared 0.0102 Adj R-squared 0.0065 Root MSE cigs educ age income _cons MS 1544.78395 150364.437 151909.221 Model Residual Total df 13.659 Bảng 4 Std Err t 0.1693095 -2 .20 0.0286965 -1 .43 0.0000558 2.08 2.569578 4.98 Coef -0 .3730916 -0 .0409196 0.0001162 12.78461 Variable cigs educ income p>|t| 0.028 0.154 0.038 0.000 Bảng 5 Mean 8.690123 12.47531 19327.16 Obs 810 810 810 [95% Conf Interval] -0 .7054311... trình bày mô hinh kinh tế lượng của nhóm em Bài làm của chúng em còn nhiều thiếu sót và không tránh khỏi những lỗi sai, nhưng với sự nỗ lực hết mình: nhóm 19 hi vọng đề tài nêu lên được một cách nhìn tổng quan hơn về sự tác động của tuổi, thu nhập hàng năm và trình độ học vấn tới lượng xì-gà tiêu thụ hàng ngày Nhóm 19 chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phí Minh Hồng đã tạo... F(2,806) Bác bỏ H0 Có ít nhất một yếu tố ảnh hưởng đến lượng xì-gà hút mỗi ngày c Diễn giải mô hình: 1 • Hệ số chặn β1 = 10.5846 chỉ ra rằng khi số năm học và thu nhập bằng 0 thì số điếu xì-gà đạt giá trị thấp nhất 10.5846 • Hệ số β2 = - 0.3325 chỉ ra rằng: khi các biến giải thích khác không đổi, nếu tăng số năm học thêm 1 năm thì số điếu xì-gà trung bình giảm 0.3325 điếu • Hệ số β3 = 0.0001... mô hình mới: Bảng 5, 6, 7, 8 (Phụ lục, trang 14) ta được ước lượng được phương trình hồi quy mẫu của mô hình mới: a Kiểm định hệ số hồi quy theo p-value: 1 Kiểm định 2: Giả thiết p-value() = 0.047 < = 0.05 nên bác bỏ 2 Kiểm định 3: Giả thiết p-value() = 0.037 < = 0.05 nên bác bỏ Suy ra các biến educ và income đều có ảnh hưởng tới biến cigs, hay chúng có ý nghĩa với mô hình b Kiểm định mức... lục, trang 14) Ước lượng mô hình có đủ ba biến educ, age và income có (Bảng 3, Phụ lục, trang 13) Khi bỏ biến age chúng ta thu được mô hình có Giả thiết với là số biến bị loại khỏi mô hình Tiêu chuẩn kiểm định giả thiết là Ta có: Chưa có cơ sở bác bỏ , hay có thể loại biến age ra khỏi mô hình Từ mô tả dữ liệu của mô hình mới: Bảng 5, 6, 7, 8 (Phụ lục, trang 14) ta được ước lượng được phương... những nguyên nhân ảnh hưởng đến xì-gà có thể tác động cùng chiều hoặc ngược chiều đến cung và cầu của xì-gà, từ đó có cái nhìn khách quan về lượng tiêu thụ cho mặt hàng xì-gà Thu nhập là yếu tố chính ảnh hưởng đến mức cầu của xì-gà … và trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường này Mô hình tuy còn nhiều khiếm khuyết: như không thể hiện được hết các yếu tố ảnh hưởng, còn phương sai số thay đổi Nhưng . THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ  TIỀU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI “Lập mô hình kinh tế phân tích sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến lượng tiêu thụ xì-gà” Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phí Minh Hồng Nhóm. !" #$%&'()*%+, - . - / #/ 0  - *1!2*1345/675#.)**8 -  19:/ +% - 6, - ;<.'456*% - / =6,!>6(?*=4@,A "+BC6#6&/6D - ?.=4@!E  #-  - *1!>. +#6LS%(() 9G6/6*#q7#+L/#! }- 6 $(%~6(V)SV(G,LN%/+/$L98 - C! D. Tài liệu tham khảo: 1. h - oDSlide Bài giảng Kinh tế lượng! 2. €dˆr6Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kinh tế lượng - ThS Phí Minh Hồng FTU, Tiểu luận Kinh tế lượng - ThS Phí Minh Hồng FTU, Tiểu luận Kinh tế lượng - ThS Phí Minh Hồng FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn