Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố Nha Trang

103 4,497 31
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 18:29

Luận văn thạc sĩ Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Nha Trang tỉnh Khánh HòaMỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1LỜI CẢM ƠN .2MỤC LỤC .3DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .51. Lý do chọn đề tài: .82. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 93. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .94. Phương pháp nghiên cứu: .95. Những đóng góp khoa học của đề tài: 106. Bố cục luận văn .10CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 111. 1 Khái quát chung về thuế giá trị gia tăng 111.1.1 Sự cần thiết phải áp dụng thuế giá trị gia tăng(GTGT) ở nước ta 111.1.2. Khái niệm thuế GTGT .121.1.3 Căn cứ tính thuế GTGT .121.1.4 Phương pháp tính thuế .161.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 171.1.6 Ý nghĩa của việc quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp .191.2 Nội dung công tác quản lý thuế giá trị gia tăng .201.2.1 Công tác quản lý đăng ký thuế 201.2.2 Công tác quản lý hóa đơn .211.2.3 Công tác quản lý thu thuế .231.2.4 Công tác quản lý hoàn thuế 271.2.6 Công tác quản lý miễn thuế, giảm thuế 291.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp 331.3.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch thu thuế. .331.3.2. Tỷ trọng thuế giá trị gia tăng trong tổng các loại thuế .331.3.3. Số thuế bình quân 1 cán bộ thuế thu được 331.3.4. Tần suất kiểm tra thuế các DN 341.3.5. Tần suất tư vấn thuế cho các DN 341.4 Một số kinh nghiệm về công tác quản lý thuế giátrị gia tăng của các nước phát triển trên thế giới34KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .36CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG 372.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành Phố Nha Trang ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng. 372.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 37 4 2.1.2 Đặc điểm về kinh tế xã hội 382.2 Thực trạng về công tác quản lý thuế giá trị giatăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 402.2.1 Khái quát về Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 402.2.2 Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Nha Trang .512.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Thành Phố Nha Trang 782.3.1 Kết quả đạt được 782.3.2. Những hạn chế cần khắc phục. .78KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .80CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCQUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG .813.1. Định hướng hoạt động của Chi cục thuế Thành phố Nha Trang 813.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giátrị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 823.2.1: Giải pháp 1: Quản lý đối tượng nộp thuế. 823.2.2 : Giải pháp 2 Quản lý công tác thu nộp thuế: 833.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thuế , kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế 843.2.4 Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT .873.2.5: Giải pháp 5: Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý thu thuế 883.2.6 Giải pháp 6: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôngtin vào công tác quản lý thu thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thuế .903.3. Một số kiến nghị 913.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước .913.3.2. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Tổng cục thuế về việc quản lý hóa đơn, chứng từ 94KẾT LUẬN .96TÀI LIỆU THAM KHẢO 98PHỤ LỤC 1 .99PHỤ LỤC 2 .101 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực. Qúa trình điều tra thống kê nghiêm túc, kết quả trung thực khách quan. Toàn bộ nội dung chưa công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu tương tự nào khác. Khánh Hòa, tháng 05 năm 2012 Tác giả Hồ Thị Châu 2 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy, cô, các tổ chức có liên quan cũng như gia đình, đồng nghiệp và bạn bè bằng hữu. Tôi xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Phan Thị Dung, người hướng dẫn khoa học chính của luận văn đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất tận tình về mọi mặt để thực hiện thành công đề tài. Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Vinh, trưởng khoa Kinh tế, cùng quý thầy cô khoa Kinh tế, phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, Trường Đại học Nha Trang đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện thành công đề tài. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo và tập thể cán bộ Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang đã cung cấp nhiều thông tin và các tài liệu tham khảo giúp tôi thực hiện thành công đề tài. Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu và quý đồng nghiệp trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang đã tạo mọi điều kiện và động viên giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô trong hội đồng bảo vệ luận văn đã góp ý về những thiếu sót không thể tránh khỏi trong đề tài . Học viên Hồ Thị Châu 3 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 LỜI CẢM ƠN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 5 1. do chọn đề tài: 8 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 9 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 9 4. Phương pháp nghiên cứu: 9 5. Những đóng góp khoa học của đề tài: 10 6. Bố cục luận văn 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 11 1. 1 Khái quát chung về thuế giá trị gia tăng 11 1.1.1 Sự cần thiết phải áp dụng thuế giá trị gia tăng(GTGT) ở nước ta 11 1.1.2. Khái niệm thuế GTGT 12 1.1.3 Căn cứ tính thuế GTGT 12 1.1.4 Phương pháp tính thuế 16 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp 17 1.1.6 Ý nghĩa của việc quản thuế GTGT đối với các doanh nghiệp 19 1.2 Nội dung công tác quản thuế giá trị gia tăng 20 1.2.1 Công tác quản đăng ký thuế 20 1.2.2 Công tác quản hóa đơn 21 1.2.3 Công tác quản thu thuế 23 1.2.4 Công tác quản hoàn thuế 27 1.2.6 Công tác quản miễn thuế, giảm thuế 29 1.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản thuế GTGT đối với doanh nghiệp 33 1.3.1. Mức độ hoàn thành kế hoạch thu thuế. 33 1.3.2. Tỷ trọng thuế giá trị gia tăng trong tổng các loại thuế 33 1.3.3. Số thuế bình quân 1 cán bộ thuế thu được 33 1.3.4. Tần suất kiểm tra thuế các DN 34 1.3.5. Tần suất tư vấn thuế cho các DN 34 1.4 Một số kinh nghiệm về công tác quản thuế giá trị gia tăng của các nước phát triển trên thế giới 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NHA TRANG 37 2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành Phố Nha Trang ảnh hưởng đến công tác quản thuế giá trị gia tăng 37 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 37 4 2.1.2 Đặc điểm về kinh tế xã hội 38 2.2 Thực trạng về công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 40 2.2.1 Khái quát về Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 40 2.2.2 Thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 51 2.3. Đánh giá chung về công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Thành Phố Nha Trang 78 2.3.1 Kết quả đạt được 78 2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 80 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG 81 3.1. Định hướng hoạt động của Chi cục thuế Thành phố Nha Trang 81 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 82 3.2.1: Giải pháp 1: Quản đối tượng nộp thuế. 82 3.2.2 : Giải pháp 2 Quản công tác thu nộp thuế: 83 3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thuế , kiên quyết xử các hành vi vi phạm pháp luật về thuế 84 3.2.4 Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT 87 3.2.5: Giải pháp 5: Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quản thu thuế 88 3.2.6 Giải pháp 6: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản thu thuế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thuế 90 3.3. Một số kiến nghị 91 3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước 91 3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Tổng cục thuế về việc quản hóa đơn, chứng từ 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 1 99 PHỤ LỤC 2 101 5 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CCQLN: Công chức quản nợ CQT: Cơ quan thuế DN: Doanh nghiệp ĐTT: Đoàn thanh tra ĐTNT: Đối tượng nộp thuế GTGT: Giá trị gia tăng KK & KKT : Kê khai và kế toán thuế KTr/TTr: Kiểm tra, thanh tra LĐCT: Lãnh đạo cục thuế LĐPCCQLN: Lãnh đạo phòng công chức quản nợ MST: Mã số thuế MGT: Miễn giảm thuế NSNN: Ngân sách nhà nước NĐPC: Người được phân công NNT: Người nộp thuế TP: Thành phố TCT: Tổng cục thuế TNCN: Thu nhập cá nhân THNVDT: Tổng hợp nghiệp vụ dự toán TĐTT: Trưởng đoàn thanh tra TTHT: Tuyên truyền hỗ trợ 6 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của chi cục thuế Thành phố Nha Trang Sơ đồ 2.2: Quy trình quản đăng ký và cấp mã số thuế Sơ đồ 2.3: Quy trình thu thuế Sơ đồ 2.4: Quy trình hoàn thuế Sơ đồ 2.5: Quy trình miễn giảm thuế Sơ đồ 2.6: Quy trình thanh tra thuế 7 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng MST đuợc cấp giai đoạn 2006 – 2010 Bảng 2.2: Tình hình thu thuế giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 2.3: Công tác hoàn thuế giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 2.4: Công tác giải quyết miễn giảm thuế giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 2.5: Công tác thanh tra thuế giai đoạn 2006 – 2010 Bảng 2.6: Công tác tuyên truyền giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản thuế giai đoạn 2006 - 2010 8 LỜI MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài: Nền kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường với sự đa dạng hoá thành phần kinh tế, phong phú ngành nghề, quy mô kinh doanh. Song song với việc chuyển đổi nền kinh tế, vai trò quản kinh tế của Nhà nước cũng thay đổi, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế mà quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các công cụ, các chính sách quản kinh tế nhằm tác động đến cung, cầu, giá cả, việc làm…với mục đích tạo môi trường kinh doanh ổn định và phát triển. Trong đó, thuế được coi là một trong những công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thuế không những là nguồn thu quan trọng chủ yếu của ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng to lớn đến công cuộc phát triển kinh tế. Mỗi quyết định về thuế đều liên quan đến tích luỹ, đầu tư, tiêu dùng, đến vấn đề phân bổ nguồn lực trong xã hội. Cụ thể, nó biểu hiện qua các mặt: tạo sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư, ổn định tài chính tiền tệ, tạo ra sự đảm bảo an toàn về tài chính cho các hoạt động kinh tế xã hội. Để bắt kịp với tình hình kinh tế ngày càng phát triển, những ngành nghề mới, thành phần kinh tế mới ra đời thì hệ thống luật thuế của Nhà nước cũng phải điều chỉnh, cải tiến liên tục. Tại Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 11 ngày 10/05/1997 đã thông qua luật thuế GTGT thay thế cho luật thuế doanh thu và hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Đến nay, đã trải qua nhiều năm thực hiện luật thuế giá trị gia tăng, nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp taị Thành Phố Nha Trang nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên đặc thù các doanh nghiệp tại TP Nha Trang đa số là loại hình dịch vụ với quy mô nhỏ, số lượng các doanh nghiệp hoạt động chưa bài bản nên công tác quản thuế còn gặp nhiều vướng mắc cần phải giải quyết. Nhận thấy được tính cấp bách của vấn đề này, với mục đích tìm hiểu thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp tại Thành Phố Nha Trang để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối 9 với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Nha Trang để đáp ứng những yêu cầu trong xu thế hội nhập và phát triển ngày càng nhanh chóng . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hoá các vấn đề thuyết về công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp. Làm sáng tỏ thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Nha Trang từ năm 2006 - 2010 . Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Nha Trang. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Công tác quản thuế tại chi cục thuế Thành phố Nha Trang gồm nhiều sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế nhà đất…trong đó thuế giá trị gia tăng là khoản thu chủ yếu đóng góp vào ngân sách nhà nước. Chính vì vậy đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Nha Trang. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang từ năm 2006 đến năm 2010 4. Phương pháp nghiên cứu: Cơ sở thuyết Dựa trên cơ sở thuyết và nội dung công tác quản thuế giá trị gia tăng để phân tích thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sơ cấp Phỏng vấn các chuyên gia là Chi cục trưởng, chi cục phó, các đội trưởng tại chi cục thuế và những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản thuế nhằm hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Nha Trang. 10 Thông qua bảng câu hỏi để đánh giá một số vấn đề như: Thủ tục kê khai và quyết toán thuế giá trị gia tăng, quy trình nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, tác phong tư cách đạo đức của cán bộ thuế Số lượng phỏng vấn là 36 DN với thời gian phỏng vấn là một tháng. Số liệu thứ cấp Số liệu được thu thập nội bộ tại các đội nghiệp vụ dự toán, đội tuyên truyền, phòng nhân sự …, các báo cáo tổng kết từ năm 2006 – 2010 để đánh giá thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành phố Nha Trang. Thu thập thông tin trên các báo cáo chuyên đề, đài báo, các Website nhằm góp phần đánh giá chặt chẽ hơn trong công tác quản thuế giá trị gia tăng. 5. Những đóng góp khoa học của đề tài: Hệ thống hoá các vấn đề thuyết về thuế giá trị gia tăng và công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản thuế GTGT. Làm sáng tỏ thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Nha Trang . Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Nha Trang. 6. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thuế giá trị gia tăng Chương 2: Thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang [...]... S lư ng 20 các doanh nghi p l n, quy mô ho t tác qu n thu thu ng và ph m vi kinh doanh khá r ng nên công i v i các doanh nghi p v n còn khá nhi u khó khăn 1.2 N i dung công tác qu n thu giá tr gia tăng 1.2.1 Công tác qu n ăng ký thu [3] Công tác qu n ăng ký thu ư c th c hi n theo 6 bư c: Bư c 1: Hư ng d n l p h sơ i v i trư ng h p doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng ho t i di n thành l p,... su t ki m tra thu các DN S l n ki m tra T n su t ki m tra thu các doanh nghi p = T ng s doanh nghi p T n su t ki m tra thu các DN th hi n s l n ki m tra công tác khai báo thu c a các doanh nghi p 1.3.5 T n su t tư v n thu cho các DN S l n tư v n(h tr ) T n su t tư v n thu cho các doanh nghi p = T ng s doanh nghi p T n su t tư v n thu cho các DN th hi n s h tr c a chi c c thu các doanh nghi p, ng th... u ng tích c c c a thu GTGT Các doanh nghi p ã l i d ng k h trong lu t thu t i con s hàng t chi m o t ti n c a Nhà nư c lên ng v h sơ hoàn thu kh ng Công tác qu n thu g p không ít nh ng khó khăn V y nh ng nhân t nh hư ng n công tác qu n thu GTGT ó là: 1.1.5.1 H th ng chính sách, văn b n H th ng chính sách, các văn b n thi u tính ng b , th ng nh t Ban hành quá nhi u văn b n thi hành lu t nhưng... và y tác ng có th x y ra trong giai o n d ng GTGT có phương án x lý, trong ó v n giá c là v n u áp i u hành Ngân sách, qu n quan tr ng K T LU N CHƯƠNG 1 Trong chương này ã h th ng hóa ư c nh ng lu n cơ b n v thu giá tr gia tăng và n i dung công tác qu n thu giá tr gia tăng Tác gi cũng ã xây d ng ư c m t s ch tiêu v m t thuy t ánh giá hi u qu công tác qu n thu giá tr gia tăng t i chi c... thành ph n kinh t Trư c ây, vi c qu n thu thu nói chung và thu doanh thu nói riêng v i các doanh nghi p còn khá nhi u sai sót, d n thu , Nhà nư c b chi m d ng v n gây tác i n k t qu cu i cùng là th t thu ng x u i v i n n kinh t Vi c áp d ng thu GTGT thay cho thu doanh thu ã và s t o ra kh năng ki m tra, ki m soát t t hơn v i công tác qu n thu i v i các doanh nghi p Tuy v y, kinh nghi m chung... và doanh thu c a cơ s Các trư ng h p bán không theo giá bìa thì thu GTGT tính trên giá bán ra i v i ho t hi n các h p ng in, giá tính thu là ti n công in Trư ng h p cơ s in th c ng in, giá thanh toán bao g m c ti n công in và ti n gi y in thì giá tính thu bao g m c ti n gi y i v i d ch v ba b i hoàn, i giám nh, i xét b i thư ng, i òi ngư i th i x hàng b i thư ng 100% hư ng ti n công. .. n ho c 09/QLN trên i qu n i tham gia th c i qu n n t ng h p theo m u s a bàn qu n i v i các ơn v ã tri n khai ng d ng qu n n thu , công ch c qu n n ph i nh p các d li u k p th i, theo dõi quá trình t ng l p và ghi nh t ký t i ng d ng này Bư c 4: i chi u s li u Sau khi phân lo i ti n thu n , n u phát hi n có sai sót v ti n thu n , công ch c qu n n ho c công ch c tham gia th c hi n... ã ngh th m Bư c 5: Quy t nh kèm theo toàn b h sơ n nh nh hoàn thu Th trư ng CQT duy t h sơ hoàn thu , ký quy t b n có liên quan theo th m quy n quy Trên cơ s có các quy t nh hoàn thu và các văn nh nh hoàn thu s lưu hành văn b n hoàn thu và cu i cùng l p, lưu hành l nh hoàn tr kho n thu NSNN 1.2.5 Công tác qu n thanh tra thu [7] 1.2.5.1 L p k ho ch thanh tra năm: th c hi n theo 4 bư c Bư c 1: Thu... m thu 1.2.7 Công tác tuyên truy n [9] 1.2.7.1 L p k ho ch tuyên truy n, h tr NNT Bư c 1: Xây d ng k ho ch các chương trình: Công tác, nhi m v và bi n pháp qu n thu Ngân sách Nhà nư c c a B Tài chính, c a ngành Thu ; Các chính sách, ch Chương trình s a thu , quy trình qu n thu m i ban hành; i, b sung các chính sách thu ; Chương trình c i cách hành chính thu ; K t qu th c hi n công tác tuyên truy... m t công vi c mà chi phí b ra là th p nh t nhưng mang l i k t qu cao nh t, ó là hi u qu ánh giá ư c hi u qu công tác qu n thu th c s là m t v n tuy nhiên b n thân m nh d n ưa ra m t s ch tiêu 1.3.1 M c khó , ánh giá hi u qu như sau: hoàn thành k ho ch thu thu T ng s thu th c t M c hoàn thành k ho ch thu thu = T ng s thu k ho ch Khi m c vư t k ho ch hoàn thành k ho ch thu thu >100% bi u hi n Chi . công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 40 2.2.1 Khái quát về Chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 40 2.2.2 Thực trạng công tác quản. lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Thành Phố Nha Trang 51 2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Thành Phố. về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp. Làm sáng tỏ thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Thành phố Nha Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố Nha Trang, Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố Nha Trang, Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố Nha Trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn