Lý thuyết tích luỹ tư bản về mặt chất, mặt lượng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

25 182 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Lý thuyết tích luỹ tư bản về mặt chất, mặt lượng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay Lời nói đầuNgày nay thế giới dang bớc vào xu thế toàn cầu hoá. Nền sản xuất lớn t bản chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh có những chuyển biến tích cực.Trớc nguy cơ tụt hậu xo với khu vực kinh tế thế giới. Đang Nhà nớc ta đặt ra chiến lợc đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nớc ta từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn theo định hớng CNXH bỏ qua TBCN.song đây bỏ qua TBCN là các phơng thức SX TBCN .Còn các thành tựu quy luật mà cả nhân loại đạt đợc thì chúng ta không thể bỏ qua.Để hớng tới mục tiêu sản xuất lớn thì một yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là vốn. Chúng ta không thể dựa vào ngoại lực mà phải tự chủ diều kiện kiên quyết để có vốn phát triển sản xuất đó là tích luỹ t bản . Ngày nay tích luỹ là điều kiện quan trọng , là quy luật tất yếu mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua. Việc nghiên cứu thuyết tích luỹ t bản tìm ra cá mặt hạn chế của để ứng dụng vào quản doanh nghiệp nớc ta, đó lsf điều cực kỳ quan trọng.Bằng các kiến thức về kinh tế chính trị, triết học Mác Lênin tình hình thực tế nớc ta hiện nay, em xin trình bày đề án nghiên cứu thuyết tích luỹ t bản về mặt chất, mặt lợng ý nghĩa của với việc quản các doanh nghiệp nớc ta hiện nay .Em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Phạm Thạch đã giúp đỡ em hoàn thành đề án này.a- luận về tích luỹ t bản. i-Thực chất động cơ của tích luỹ t bản (TLTB ) : Xã hội không thể ngừng tiêu dùng, do đó cũng không thể ngừng sản xuất, quá trình sản xuất không ngừng lặp lại là tái sản xuất. Trong đó quá trình tái sản xuất lặp lại với quy mô t bản nh cũ là tái sản xuất giản đơn, còn với quy mô t bản ngày càng lớn là tái sản xuất mở rộng. Đặc tng cơ bản của chủ nghĩa t bản không phải là tái sản xuất giản đơn, mà chính là tái sản xuất mở rộng. Thực chất đó là tích tụ gia tăng quy mô của t bản. Sở dĩ làm đợc nh vậy là vì giá trị thặng sản xuất d mang sẵn những yếu tố vật chất t bản mới. Nh vậy, tích luỹ t bản là t bản hoá giá trị thặng d, là tái sản xuất ra t bản với quy mô ngày càng lớn hơn. Ta có thể minh hoạ cho quá trình tích luỹ bằng ví dụ sau: Nhà t bản có vốn ban đầu là 10000USD, sau một năm sản xuất kinh doanh thu đợc 12000 USD doanh thu trong đó 2000 là giá trị thặng d. Nhà t bản đem 1500 giá trị thặng d cho tiêu dùng 500USD cho tích luỹ, tái sản xuất. nh vậy năm sau nhà t bản có quy mô t bản mới là 10500USD. Cứ nh vậy quy mô giá trị thặng d cũng tăng dần cùng quy mô tích luỹ. Gắn kết bản chất tích luỹ t bản với quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa chúng ta thấy đông cơ nguồn gốc của TLTB nh sau :Thứ nhất , nguồn gốc duy nhất của tích lũy chiếm tỉ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ t bản . C. Mác đã viết: t bản ứng trớc chỉ là giọt nớc trong dòng sông của t bản tích lũy . Quy mô ngày càng lớn lên của t bản đồng nghĩa với : ngời công nhân ngày càng bị bóc lột nhiều hơn . Lao động quá khứ của ngời công nhân chính là phơng tiện để CNTB bóc lột họ .Thứ hai, quá trình tích lũy t bản đã làm cho quyền sở hữu trong nền sản xuất hàng hoá trở thành quyền chiếm đoạt t bản chủ nghĩa. Sự trao đổi giữa ngời lao động nhà t bản dẫn đến kết quả là nhà t bản sở hu chiếm đoạt một phần lao động của ngời công nhân. Động cơ của tích luỹ t bản đó là sự lớn lên không ngừng của giá trị thặng d. Do đó nhà t bản không ngừng tích luỹ tái sản xuất mở rộng .Bên cạnh đó , do cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh có một quy luật là những xí nghiệp có quy mô t bản lớn sẽ giành lợi thế . Vì vậy buộc các nhà t bản phải tăng nhanh t bản tích lũy .II. Những nhân tố quyết định quy mô của tích lũy t bản :Quy mô tích lũy gắn liền quy mô giá trị thặng d việc phân chia giá trị thặng d thành quý tiêu dùng tích lũy . Do đó những nhân tố quyết định việc phân chia quy mô giá trị thặng d cũng đồng thời quyết định quy mô của TLTB.Một là , mức độ bóc lột lao động . Việc nâng cao mức độ bóc lột lao động bằng cách cắt xén tiền công của ngời lao động . việc kéo dài thời gian lao động thặng d , nâng cao năng suất lao độnggiữ vai trò trọng yếu trong quá trình tích luỹ . qua đó nhà t bản đạt đợc mục đích của mình của mình mà dờng nh chỉ tăng chi phí cho nguyên liệu.Hai là , trình độ năng suất lao động Năng suất lao động đợc nâng cao tạo ra nhiều giá trị thặng d đồng thời tăng t bản tích luỹ .năng suất lao động cao sẽ sử dụng đợc nhiều lao động quá khứ hơn đợc tái hiện thành t bản,làm tăng quy mô t bản .Nh vậy năng suất lao động là nhân tố quan trọng quết định quy mô tích luỹ t bản.Ba là , sự chênh lệch ngày càng tăng giữa t bản sử dụng t bản tiêu dùng.T bản đợc đầu t vào trang thiết bị máy móc. Trong quá trình sản xuất giá tự máy móc khấu hao dần vào vào sản phẩm. Tuy nhiên trong suốt thời gian dài hoạt động thì phần khấu hao là rất nhỏ. khi lực lơng sản xuất càng phát triển, máy móc, công nghệ càng hiện đại, phần giá trị khấu hao của máy móc càng nhỏ, do đó sự chênh lệch giữa t bản sử dụng t bản tiêu dngf ngày càng lớn, lao động quá khứ càng đợc khai thác triệt để hơn, hiệu qua tích luỹ đợc nâng cao.Bốn là, quy mô của t bản ứng trớc.Ta thấy rằng khối lợng giá trị thặng d quyết định quy mô tích luỹ, mà giá trị thặng d đợc quyết định bởi quy mô của t bản ứng trớc mà cụ thể là quy mô t bản khả biến. Đó là mối liên hệ tỉ lệ thuận.III.Quy luật chung của tích luỹ t bản1. Tích tụ tập trung t bản Quy mô của t bản đợc quyết định bởi hai con đờng tích tụ tập trung t bản.Tích tụ t bản, đó là sự mở rộng quy mô của t bản cá biệt bằng cách t bản hoá giá trị thặng d.Tập trung t bản là sự tăng thêm quy mô của t bản cá biệt bằng cách liên kết hay sáp nhập những t bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một t bản cá biệt khác lớn hơn.Tích tụ tập trung t bản khác nhau cả về mặt chất lợng . Song chúng có quan hệ với nhau cùng mở rộng quy mô t bản.Trong đó tập trung t bản không làm tăng số lợng tổng t bản xã hộ song góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn .2. Cấu tạo hữu cơ của t bản. Theo C.Mác thì t bản có cấu tạo giá trị, cấu tạo kí thuật cấu tạo hữu cơ, khi xét theo hình thái vật chất xét về mặt giá trị.Về mặt hình thái vật chất , mỗi t bản, mỗi t bản đều gồm t liệu sản xuất sức lao động để sử dụng t liệu sản xuất. Tỉ lệ giữa lợng t liệu sản xuất sỗ lợng sức la động đợc gọi là cấu tạo kĩ thuật của t bản. Có nhiều công thức khác nhau để đánh giá .Ví dụ: số máy móc/1 công nhân.Cấu tạo kĩ thuật ngày càng tăng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTB.Xét theo giá trị thì t bản chia thành t bản bất biến t bản khả biến. Từ tỉ lệ giữa t bản bất biến t bản khả biến cần thiết để tiến hành sản xuất gọi là cấu tạo giá trị của t bản.Giữa cấu tạo kĩ thuật cấu tạo hữu cơ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi cấu tạo kĩ thuật thay đổi sẽ dẫn đế sự biến đổi cấu tao giá trị. cấu tạo hữu cơ chính là sự biểu hiện của mối quan hệ này.Cấu tạo hữu cơ đó là cấu tạo giá trị của t bản do cấu tạo kĩ thuật quyết định, phản ánh những biến đổi của cấu tạo kĩ thuật đó.Theo quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, cùng với sự phát triển của CNTB thì cấu tạo hữu cơ của t bản ngày càng tăng. Do đó tích luỹ t bản càng có thêm động cơ mở rộng.3.Nhân khẩu thừa t ơng đối trong CNTB 3.1 Nguyên nhânSự phát triển của CBTB khi đạt tới sự phát triển mạnh của công nghệ cơ khí, máy móc dần thay thế lao động chân tay. Suy cho cùng đó là sự tăng lên của t bản; khi đó nhân khẩu thừa càng nhiều.Nạn nhân khâu thừa là do tích luỹ t bản trong điều kiện cấu tạo hữu cơ của t bản tăng. Vì khi đó tỉ lệ của t bản khả biến trong toàn bộ t bản giảm xuống, tức là t bản chi trả cho thuê nhân công giảm xuống so với t bản. Khi mà tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ ngày càng phát triển thì trớc hết làm tăng cấu tạo kĩ thuật của t bản, kéo theo sự tăng lên của cấu tạo giá trị cấu tạo hữu cơ. Công nghệ càng hiện đại càng cần ít công nhân nhng quy mô tích luỹ t bản càng lớn.Thực chất , TLTB vừa là tăng việc làn vừa giảm thải việc làm. Nhng trong cùng thời điểm thì số nhân công giảm đi thờng lớn hơn số việc làm tạo ra do thất nghiệp.Nh vậy ta thấy rằng cấu tạo hữu cơ của t bản tăng lên làm tăng thất nghiệp. Tuy nhiên , nguyên nhân sâu xa của nạn thất nghiệp là do quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa , Chủ nghĩa t bản lợi dụng sự tiến bộ khoa hcj kĩ thuật để nâng cao trình đọ bóc lộ ngời lao động.3.2 Hình thức tồn tại của nhân khẩu thừaa. Thất nghiệp tạm thời Đối tợng thất nghiệp là những ngời lao động bị sa thải nơi này nhng đợc chấp nhận nơi khác.b. Nhân khẩu thừa tiêm tàng Chủ yếu là lao động nhàn rỗi nông thôn . Đây là hình thức của thất nghiệp cơ cấu. c. Nhân khẩu thừa ngừng trệ: đây là nguyên nhân kéo theo các tệ nạn xã hội làm suy thoái Văn hoá lối sống , là hậu quả thất nghiệp thờng xuyên.Nghiên cứu quy luật nàyý nghĩa quan trọng trong quá trình CNH-HĐH nớc ta.4. Sự bần cùng hoá của giai cấp vô sản Tích luỹ t bản đem lại cho nhà t bản ngày càng nhiều giá trị thặng d, thu nhập của nhà t bản ngày càng tăng.Ngời công nhân mặc dù ngoài tiền lơng còn đợc hởng lợi tức cổ phần , tiền thởng nhng thu nhập của họ thấp hơn nhiều so với chủ t bản.Nghiên cứu quy luật này , C.Mác phân thành hai loại bần cùng hoá, ứng với hai mức độ chênh lệch mức sống khác nhau.Một là bần cùng hoá tơng đối: hu nhập của ngời công nhân ngày càng chiếm tỉ trọng nhỏ hơn trong thu nhập quốc dân, ít tác động đến ý thức ngời công nhân.Hai là bần cùng hoá tuyệt đối: mức sống của ngời công nhân ngày càng giảm đi so với mức cần thiết do sức lao động bị bóc lột nhiều hơn trong khi lơng thực tế không tăng. Sự bần cùng hoá này đánh vào ý thức , hệ t tởng của giai cấp vô sản tất yếu dẫn đến phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột.B. ý nghĩa của tích luỹ t bản trong quảncác doanh nghiệp Việt Nam. I.Tìm hiểu vấn đề vốn với nền kinh tế nớc ta các doanh nghiệp Nguồn vồn của mỗi quốc gia là toàn bộ những yếu tố cần thiết để cấu thành quá trình sản xuất kinh doanh, đợc hình thành từ sản phẩm thặng d của nhân dân lao động qua nhiều thế hệ trong mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp của quốc gia.Vốn theo nghĩa rộng bao gồm nguồn nhân lực, trí lực, tài chính của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp hay mỗi quốc gia. Theo nghĩa hẹp , đó là tiềm lực tài chính của cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia đó. Trong khuôn khổ của đề tài, chúng ta chỉ tìm hiểu vấn đề vốn với nền kinh tế các doanh nghiệp theo nghĩa hẹp.Đất nớc ta đang trong quá trình xây dựng nền KTTT theo định hớng XHCN .Quá trình CNH-HĐH đang đợc tập trung đẩy mạnh hơn ba o giờ hết nhằm h-ơng tới mục tiêu tới năm 2020 cơ bản là nớc công nghiệp thoát khỏi nguy cơ tụt hậu so với thế giới. HOà cùng xu thế hội nhập, toàn cầu hoá kinh tế thế giới, chúng ta có những bớc đi tích cực hội nhập hiệu quả vào khu vực tạo đà hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. một trong những điều kiện tiên quyết để đạt đợc những mục tiêu đó chính là vốn cho sản xuất kinh doanh . Vốn là yếu tố cơ bản không thể thiếu đợc của mọi quá trnhs sản xuất kinh doanh đồng thời là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tăng trởng, phát triển kinh tế của đất nớc.(1)Nằm trong hệ thống kinh tế đất nớc, các doanh nghiệp , các đơn vị sản xuất kinh doanh chính là những tế bào của nền kinh tế. Do đó các doanh nghiệp có phát triển thì nền kinh tế mới vững mạnh. Với các doanh nghiệp muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc liên tục, doanh nghiệp phải có đủ vốn đầu t cho các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất . Doanh nghiệp phải làm ăn có l;lãi thì vốn mới đợc bảo toàn phát triển đảm bảo cho doanh nghiệp có khả năng tái sản xuất mở rộng, phát triển cả về chiều rộng chiều sâu. Thực tế chứng minh có nhiều doanh nghiệp có đủ khả năng về yếu tố cong ngời cơ hội đầu t nhng vì không có đủ tiềm lực tài chính đành chịu bó tay.Các doanh nghiệp cần có vốn để phát triển sản xuất, để gây dựng sức mạnh cạnh tranh trên thị trờng. Thực tế đòi hỏi các doanh nghiệp phả cần lợng vốn rất lớn đầu t chủ yếu vào nhóm mục tiêu sau:Một là , đầu t đổi mới Công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất.Hai là , đầu t tăng quy mô sản xuất kinh doanh .Ba là , đầu t vào lĩnh vực mới, Công nghệ mũi nhọn.Bốn là, đầu t phát triển thị trờng, mở rộng ảnh hởng , tăng sức cạnh tranh.Qua phân tích trên, chúng ta thấy rằng vấn đề vốn, tích tụ tập trung vốn có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của các doanh nghiệp toàn bộ nền kinh tế. II. Nguồn gốc, thực trạng tích luỹ vốn các doanh nghiệp nền kinh tếở Việt Nam, khi công cuộc đổi mới đợc tuyên bố vào những năm 1986 chính sách phát triển một nền kinh tế nhiều thành phần đợc thực hiện thì nguồn vố đợc giải phóng cùng làn sóng đầu t lan rộng trong tất cả các lĩnh vực.Tính đến nay Đảng Nhà nớc ta đã xác định cả nớc ta gồm sáu thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, sự đa dạng của các thành phần kinh tế đồng thời kéo theo sự đa dạng của các loại hình doanh nghiệp . Do đó các hình thức thu hút ,tích luỹ vốn của các doanh nghiệp cũng hết sức đa dạng. Tuy vậy khi xem xét nguồn gốc của tích tụ tập trung vốn các doanh nghiệp cũng nh nền kinh tế đất nớc thì chúng ta phân thành hai nhóm chính là vốn đầu t trong nớc vốn đầu t nớc ngoài. Với bất kì một quốc gia nào, dù theo các chính sách kinh tế khác nhng đều thấy là nguồn vốn trong nớc chiếm vai trò chính cả về lợng chất, quyết định sức mạnh thực sự của một nền kinh tế .Còn vốn đầu t nớc ngoài là quan trọng xong không có vai trò quyết định.Ngày nay, vấn đề khai thác nguồn lực đất nớc xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp sử dụng hiệu quả đầu t nớc ngoài có ý nghĩa rất lớn đặc biệt với một nớc đang trong giai đoạn đầu CNH-HĐH nh nớc ta thì vấn đề vốn nội lực để tự chủ vốn đầu t nớc ngoài cũng có vai trò đặc biệt không chỉ về mặt tài chính mà bao gồm cả tiến bộ KHKT kinh nghiệm quảnhiện đại hiệu quả. 1. Vốn trong n ớc Vốn trong nớc bao gồm toàn bộ nguồn lực tài chính tích tụ của mỗi cá nhân doanh nghiệp toàn bộ nền kinh tế đất nớc.Nh đã nói trên, vốn trong nớc có vai trò to lớn đối với quá trình phát triển kinh tế đất nớc. là sức mạnh thực sự của các doanh nghiệp, của một quốc gia. Kinh nghiệm thu hút vốn trong nớc của các nớc Đông á có ý nghĩa to lớn cho hớng đi của Việt Nam. Nhà nớc đã đang sẽ có nhiều chính sách tiến bộ để nâng cao khả năng khai thác nguồn lực đất nớc bằng việc đem đến cơ hội đầu t ngày càng nhiều thuận lợi cho các cá nhân , tổ chức có vốn.Nguồn vốn trong nớc đầu t cho sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cũng hết sức phong phú. Tuy nhiên, xét theo nguồn gốc xuất phát, chúng tacác loại chính sau:1.1 Vốn nhà nớc: đó là nguồn vốn thuộc sở hữu của nhà nớc, Nhà nớc là chủ đầu t trực tiếp hoặc gián tiếp của nguồn vốn này. Mục tiêu của nớc ta là: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quảncủa nhà nớc theo định hớng Xã hội chủ nghĩa . Chính vi vậy mà vai trò quản lí diều tiết nền kinh tế theo định hớng Xã hội chủ nghĩa của nhà nớc là rất quan trọng đơng nhiên mức độ , hiệu quả đầu t của nhà nớc vào nền kinh tế quyết định vai trò đó. là một phần trong phơng pháp quản lí nhà n-ớc về kinh tế, là công cụ điều tiết vĩ mô với kinh tế đất nớc.Các doanh nghiệp , các đơn vị kinh tế đợc đầu t vốn nhà nớc theo các nguồn chính sau :Một là, vốn từ quỹ đầu t phát triển của ngân sách nhà nớc. Để bảo đảm cho vai trò quảncủa mình, Nhà nớc đã xây dựng hệ thống doanh nghiệp Nhà nớc trên khắp đất nớc trong các lĩnh vực, ngành nghề. Ngày nay, tuy đã có sự cơ cấu lại xong cả nớc có khoảng 5700 doanh nghiệp Nhà nớc. Theo sự vận động của cơ chế thị trờng , Nhà nớc chỉ tập trung phần lớn vào các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm: năng lợng, cơ khí, vật liệu xây dựng, luyện kim . các doanh nghiệp này, Nhà nớc có thể sở hữu toàn bộ hoặc nắm cổ phần chi phối. Sự đầu t của Nhà nớc vào các doanh nghiệp sẽ tác động đến cung cầu của nền kinh tế .Vai trò thiết yếu của vốn ngân sách Nhà nớc, còn đợc thể hiện qua việc Nhà nớc là chỉ đầu t chính, trực tiếp vào các dự án có quy mô lớn về vốn, thời gian thu hồi vốn lâu nhng lại có vai trò cực kì quan trọng tới quá trình phát triển kinh tế. ậ các dự án đó hầu nh khu vực t nhân không thể tham gia vì không đủ vốn, phơng tiện những yếu tố bảo đảm an ninh quốc phòng do đó Nhà nớc đầu t chính. Các dự án này thờng nằm trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục. Ngày nay các dự án dạng này ngày càng nhiều cà phát huy vai trò của mình rất hiệu quả.Hai là, nguồn vốn đầu t từ các doanh nghiệp Nhà nớc .Cùng với tiến trình phát triển của quá trình CNH-HĐh nớc ta,nền kinh tế ngày càng chịu tác động của các quy luật kinh tế thị trờng. Vì thế sự đầu t trực tiếp từ vốn ngân sách phải thận trọng cà giữ tỉ lệ hợp lí, tránh tinh trạng lấn át dẫn tới thoái lui đầu t khu vực t nhân, dân doanh. Chính vì vầy, việc các doanh nghiệp Nhà nớc phải tích cực cân đối tiêu dùng, tích luỹ để đầu t mở rộng quy mô sản xuất, Công nghệ , đào tạo nhân lực để tái sản xuất mở rộng, nâng ca dần tính tự chủ sức cạnh tranh của mình. Ngày nay, nguồn vốn đầu t doanh nghiệp Nhà nớc đợc đầu t chủ yếu qua hai hình thức: thứ nhất là các tập đoàn, tổng công ty mẹ đầu t tái sản xuất cho công ty con, doanh nghiệp bộ phận.Thứ hai, các doanh nghiệp Nhà nớc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác để cùng sản xuất kinh doanh.Việc các doanh nghiệp Nhà nớc tái đầu t sản xuất kinh doanh bằng chính phần lợi nhuận của mình đã dần nâng cao tính chủ động của thành phần kinh tế này đồng thời cho thấy sự năng động, linh hoạt , thích ứng tích cực với nền kinh tế thị trờng. Điều đó càng thể hiện tầm quan trọng của nguồn vốn này. Tính cho đến năm 2000, thì nguồn vốn đầu t từ các doanh nghiệp Nhà nớc đã chiếm tới 17,8% tổng đầu t toàn xã hội. Ngày nay, hình thức đầu t này cần phải nhân rộng mạnh mẽ, các doanh nghiệp Nhà nớc cần phải tái sản xuất , đầu t đa dạng vào các lĩnh vực, ngành nghề.Ba là, nguồn vốn đầu t từ thị trờng tài chính tín dụng nhà nớc. Vốn tín dụng đầu t ngày càng thể hiện vai trò tích cực của mình với nền kinh tế . Trong thập niên 90, thị trơng tài chính Việt nam phát triển mạnh mẽ với ba yếu tố cơ bản cấu thành là : thị trờng ngầm, thị trờng tín dụng qua hệ thống ngân hàng thị trờng cổ phiếu trái phiếu.[...]... một doanh nghiệp, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế, điều đó phần nào chứng tỏ quá trình chuẩn vị còn thiếu kỹ càng Một thực tế các doanh nghiệp là hầu hết các chủ doanh nghiệp đều không nắm vững kiến thức cơ bản về quản kinh tế, thiếu kinh nghiệm quản sử dụng vốn Việc đầu t thiếu hiệu quả khiến nhiều doanh nghiệp phải phá sản Các doanh nghiệp thiếu thống tin trong việc đầu t... tố sản xuất còn thể hiện sức mạnh của nguồn vốn Chúng ta chủ động hội nhập với thị trờng thế giới quá trình từng bớc chuẩn bị để cho các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh nớc ta phần lớn các doanh nghiệp này thuộc các thành hần kinh tế quốc doanh với nớc ngoài, những doanh nghiệp này họ thờng có những lợi thế về vốn, kỹ thuật có lợi thế về những mặt hàng Còn với doanh nghiệp Nhà nớc thì phải... chế quản của Nhà nớc cả các doanh nghiệp Cần phải hoàn thiện môi trờng pháp lý, mở rộng ổn định môi trờng kinh tế phát triển thị trờng trong ngoài nớc, duy trì sự ổn định an toàn của môi trờng chính trị Nhà nớc cần hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, kỹ thuật công nghệ hiện đại, hỗ trợ vốn vay dài hạn với lãi xuất u đãi, hỗ trợ đào tạo nhân lực.cần quan tâm đến các trung tâm thông tin về. .. hiệu quả 2 Vấn đề sử dụng vốn các doanh nghiệp : Trớc hết chúng ta xem xét với các doanh nghiệp Nhà nớc Tính đến nay, cả nớc có khoảng 5700 doanh nghiệp Nhà nớc trong đó 1802 doanh nghiệp TW 3898 doanh nghiệp địa phơng , giảm 30% so với năm 1990 Nguyên nhân là do Nhà nớc đã cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp Nhà nớc qua hình thức cổ phần hoá, đa dạng hoá hình thức sở hữu , quản lí, sáp nhập, giải thể... mức Một phần của thực trạng này là do tâm cầu an của các nhà quản lý, không giám mạnh mẽ đầu t vào các lĩnh vực ngành nghề mới Tuy vậy nhìn chung các doanh nghiệp t nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đợc đánh giá là năng động sáng tạo đầy tiềm năng, ho đợc đánh giá trung là biết làm ăn làm thành phần kinh tế khai thác hiệu quả nhất nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c Do đó chúng ta phải có chiến... ban hành các văn bản pháp quy về đầu t nớc ngoài Các thông t hớng dẫn của các bộ ban hành chậm ảnh hởng đến tiến trình đầu t vào việc làm Các nghị định sửa đổi luật đầu t của chính phủ không đợc triển khai kịp thời Thứ hai là những bất cập trong chính sách thuế, thủ tục hải quan gây cản trở cho sản xuất của các doanh nghiệp gây lãng phí thời gian cho cả nhà đầu t quan Nhà nớc Thứ ba là việc triển... hàng Nhà nớc dần dần trở về vị trí quản Nhà nớc dần dần trở về vị trí quản Nhà nớc đối với tổ chức này, theo luật ngân hàng Nhà nớc , luật các tổ chức tín dụng; luật hợp tác xã đang đặt ra mối quan tâm về một tổ chức quản của hệ thống QTDND, nhằm đảm bảo cho tổ chức này tự đứng vững Quỹ tín dụng nhân dân ra đời nhằm huy động nguồn vốn tiếtkiệm trong dân chúng rồi triển khai các dự án cho vay phục... t xã hội, vốn nớc ngoài bao gồm cả FDI ODA đã đóng góp tích cực vào suj phát triển kinh tế xã hội của đất nớc Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam phải sử dụng nguồn vốn này sao cho hiệu quả, hợp lí III Cơ cấu hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế các doanh nghiệp: 1 Về cơ cấu vốn đầu t vào nền kinh tế nớc ta Đảng Nhà nớc ta đã nhận định: dã có nhiều cố gắng trong... trờng kinh doanh trong nớc) để tạo điều kiện do doanh nghiệp lớn vừa ảnh hởng điều tiết doanh nghiệp trong nớc vừa cạnh tranh với nớc ngoài 5- Tích tụ tập trung vốn từ các hộ gia đình Theo số liệu thống kể cho biết hiện nay nớc ta có khoảng hơn 800.000 hộ cá thể, tiềm năng vốn trong các hộ nông dân là khá lớn, trong vài nă gần dây vốn nhàn rỗi của các hộ cá hể đa phần vẫn dành để mua vàng, ngoại... cạnh tranh Để các doanh nghiệp có khả năng tài chính, kỹ thuật trình độ quản cần đẩy nhanh việc xuất khẩu giữa các Công ty là một những đơn vị phù hợp đây cũng là một hớng đi phù hợp Doanh nghiệp quốc doanh cũng có thể huy động vốn bên ngoài với một tỷ lệ khống chế Điều này càng làm cho quy mô vốn doanh nghiệp quốc doanh tăng Dĩ nhiên là còn hàng loạt biện pháp cần làm (nh chính sách về thị trờng . nghiên cứu Lý thuyết tích luỹ t bản về mặt chất, mặt lợng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nớc ta hiện nay .Em xin trân trọng cảm ơn. cũng phải trải qua. Việc nghiên cứu lý thuyết tích luỹ t bản và tìm ra cá mặt hạn chế của nó để ứng dụng vào quản lý doanh nghiệp ở nớc ta, đó lsf điều cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết tích luỹ tư bản về mặt chất, mặt lượng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, Lý thuyết tích luỹ tư bản về mặt chất, mặt lượng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, ý nghĩa của tích luỹ t bản trong quản lí các doanh nghiệp ở Việt Nam., Nguồn gốc, thực trạng tích luỹ vốn ở các doanh nghiệp và nền kinh tế