Báo cáo thực tâp Tổng quan về Tổng cục thống kê

9 801 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:54

Báo cáo thực tập: Báo cáo thực tâp Tổng quan về Tổng cục thống kê Báo cáo tổng hợp Tổng quan về Tổng cục thống I. Sơ lợc về lịch sử hình thành tổng cục thống kê.Ngày 20/2/1956, Thủ tớng chính phủ đã ký quyết định số 695/TTg thành lập Cục thống trung ơng trực thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nớc và ngày 29/9/1961, Chính phủ ra nghị định số 131/CP quyết định thành lập Tổng cục thống trực thuộc Chính phủ và định danh này tồn tại cho đến ngày nay. II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Tổng cục Thống hiện nay.1.Tổng cục thống kê: là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý Nhà nớc về công tác thống trong phạm vi cả n-ớc và cung cấp thông tin bằng số liệu về tình hình kinh tế xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định cuả Chính phủ.2.Nhiệm vụ, quyền hạna) Xây dựng trình chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy khác về Thống và tổ chức thực hiện các văn bản nói trên sau khi đã đợc Quốc hội, Uỷ ban thờng vụ quốc hội và Chính phủ ban hành.b) Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Thống và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch đợc duyệt.c) Ban hành các văn bản hớng dẫn nghiệp vụ thống để thực hiện trong cả nớcd) Tổ chức thu thập, xử lý phân tích và công bố số liệu thống về tình hình kinh tế xã hội và cung cấp các số liệu đó theo quy định của Chính phủ.e) Phối hợp và giúp đỡ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ xác định nội dung và phơng pháp thu thập số liệu thống chuyên ngành.Nguyễn Thế Hng TK41a1Báo cáo tổng hợp f) Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đạu vào công tác thống kê, xúc tiến hợp tác quốc tế về lĩnh vực thống theo quy định của Chính phủ. Tổ chức việc đào tạo, bồi dỡng nghiệp vụ thống cho cán bộ làm công tác thống kê.g) Thanh tra, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các cấp, các tổ chức kinh tế xã hội trong việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê.h) Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động của toàn nghành Thống ( từ trung ơng đến cơ sở) theo quy định của Chính phủ. 3.Cơ cấu tổ chứcTổng cục Thống đợc tổ chức và quản lý theo ngành dọc từ trung ơng đến địa phơng, cơ cấu tổ chức gồm có: Các đơn vị giúp Tổng cục trởng thực hiện chức năng quản lý nhà nớc: Vụ Tổng hợp và Thông tin Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia Vụ Nông , lâm nghiệp và Thuỷ sản Vụ Công nghiệp Vụ Xây dựng, Giao thống và Bu điện Vụ Thơng mại và giá cả Vụ Dân số và Lao động Vu Xã hội và Môi trờng Vụ Phơng pháp, Chế độ thống Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Thanh tra Văn phòng Vụ kế hoạch và Tài chính 61 Cục Thống lê trực thuộc Tổng cục đặt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng. Cục quản lý cả biên chế làm thống ở huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.Nguyễn Thế Hng TK41a2Báo cáo tổng hợp Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Cục: Viện nghiên cứu Khoa học Thống Trung tâm Tính Toán Thống Trờng cán bộ thống Trung ơng I Trờng trung học thống II Tạp chí Con số và Sự kiệnCác đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng cục: Nhà xuất bản Thống Công ty sản xuất và dịch vụ tổng hợpCác đơn vị giúp Tổng cục trởng thực hiện chức năng quản lý nhà nớc cung cấp số liệu của ngành mình quản lý theo yêu cầu của Tổng cục trởng.Nguyễn Thế Hng TK41a3Báo cáo tổng hợp Nguyễn Thế Hng TK41aChính phủTC trưởngVụ TH & TTin Vụ HT TKQGTC CBộ & ĐT Thanh traTrường TH TK IITrường CBTK TWIPhó TCT Phó TCTVụ CNVăn phòngTạp chí con số & sự kiệnVụ TM & giá cảVụ XD, GT & BĐNhà XB TKVụ KH & TCVụ XH& MTVụ N,L nghiệp& TSVụ DS& LĐVụ PPCĐ TK Viện NC KH II61 cục TK tỉnh Thành phố trực thuộc Tổng cục Thống kê603 phòng TK các Quận huyện và Thị xã thuộc các cục TK4Báo cáo tổng hợp Vụ thơng mại và giá cả A.Chức năng nhiệm vụ a.Chức năng, nhiệm vụ tổng quát: Giúp lãnh đạo Tổng cục quản lý và chỉ đạo công tác thống thơng nghiệp (nội thơng, ngoại thơng), giá cả, du lịch và dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế ở tất cả các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong phạm vi cả nớc.b.Các nhiệm vụ cụ thể: 1. Chủ trì và phối hợp với Vụ Phơng pháp chế độ nghiên cứu xây dựng, cải tiến chế độ báo cáo và điều tra thống thơng nghiệp, giá cả, du lịch và dịch vụ, bao gồm: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phơng pháp tính các chỉ tiêu đó; Xây dựng chế độ báo cáo thống định kỳ của Nhà nớc áp dụng cho các địa phơng, các Bộ ngành và cơ sở. Xây dựng các phơng án điều tra thống định kỳ và đột xuất để áp dụng trong phạm vi cả nớc. Những nội dung của chế độ và phơng pháp thống thuộc các lĩnh vực nói trên phải đáp ứng đợc yêu cầu quản lý vĩ mô của Chính phủ, đảm bảo phản ánh đúng kết quả, hiệu quả quá trình tái sản xuất kinh doanh về nội thơng, ngoại thơng, giá cả, du lịch và dịch vụ.1. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp và hệ thống các nguồn thông tin thống về nội thơng, ngoại thơng, giá cả, du lịch và dịch vụ để làm báo cáo trình lãnh đạo Tổng cục, cụ thể là: Trên cơ sở các chế độ báo cáo thống định kỳ, tổ chức thu thập thông tin từ các Cục thống địa phơng, thống Bộ ngành và một số đơn vị trọng điểm (nếu cần). Tiến hành các cuộc tổng điều tra toàn diện hoặc không toàn diện đối với mọi đối tợng (nh quy định tại 1) để thu thập những thông tin cần thiết mà chế độ báo cáo thống định kỳ không đáp ứng đợc hoặc không có. Kết hợp linh hoạt việc áp dụng phơng pháp xử lý thông tin hiện đại với các phơng pháp khác để tổng hợp, phân tích thông tin thống thu thập đợc, trên cơ sở đó làm các báo cáo tổng hợp, chuyên đề và dự báo tình hình phát triển của các ngành nội thơng, ngoại thơng, giá cả, du lịch và dịch vụ theo từng thời kỳ: tháng, quý, năm và nhiều năm của lãnh đạo Tổng cục. 1. Làm số liệu lịch sử hàng năm và nhiều năm; biên soạn các ấn phẩm và niên giám thống nội thơng, ngoại thơng, giá cả, du lịch và dịch vụ. 2. Cung cấp số liệu của Vụ Tổng hợp và thông tin, các đơn vị trong ngành và các đối tợng khác trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị Nguyễn Thế Hng TK41a5Báo cáo tổng hợp theo quy chế của Tổng cục và pháp lệnh về giữ gìn bí mật quốc gia của Nhà nớc, đảm bảo chất lợng và tính thống nhất các nguồn số liệu thống thơng mại, giá cả. 3. Hớng dẫn, giúp đỡ và thờng xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phơng, các Bộ ngành thực hiện đúng chế độ báo cáo và điều tra thống kê, chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh kế toán thống của Nhà nớc thuộc phạm vi đơn vị phụ trách. 4. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống thơng mại, giá cả, chuẩn bị chơng trình, nội dung thực hiện các kế hoạch hợp tác quốc tế đã đợc ký kết. 5. Phối hợp với Thanh tra Tổng cục thực hiện thanh tra nghiệp vụ ở một số đơn vị trọng điểm theo chơng trình công tác thanh tra hàng năm. b.hệ thống thống thơng mại-giá cả ở việt nam ở Việt nam, hệ thống thống Nhà nớc nói chung và thống Th-ơng mại-giá cả nói riêng đợc tổ chức theo hệ tập trung, do Tổng cục Thống quản lý và chỉ đạo. Thống của các bộ, ngành chủ yếu thu thập và xử lý các thông tin phục vụ quản lý của bộ ngành là một bộ phận của Thống nhà nớc.Trong lĩnh vực thơng mại-giá cả, hệ thống thống nhà nớc do Tổng cục thống quản lý và chỉ đạo, đợc tổ chức theo các cấp hành chính, từ TW đến huyện.ở cấp TW: Vụ Thơng mại-giá cả là một vụ thống chuyên ngành lớn trong Tổng cục Thống kê, đợc thành lập từ năm 1956 cùng lúc ra đời của Tổng cục Thống kê. Từ đó đến nay, tuy tên gọi và phạm vi có thay đổi nhng nội dung và chức năng nhiệm vụ của vụ về cơ bản vẫn nh cũ: thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin định lợng theo phơng pháp thống thơng mại-giá cả phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành của Chính phủ và các cấp Chính quyền địa phơng trong xây dựng, kiểm tra kế hoạch phát triển lĩnh vực này hàng năm dới sự chỉ đạo của Tổng cục thống kê. Tổ chức của Vụ hiện nay gồm có các phòng thống chủ yếu sau đây:Nguyễn Thế Hng TK41a6Báo cáo tổng hợp Phòng tổng hợp và du lịch. Phòng thống nội thơng. Phòng thống ngoại thơng. Phòng thống giá và chỉ số giá. Biên chế của Vụ hiện nay có 22 cán bộ, trong đó chuyên viên chính là 11 và chuyên viên là 11.Về trình độ gồm 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ và 20 cử nhân - chủ yếu là cử nhân thống .Lãnh đạo Vụ có 1 vụ tr-ởng và 2 Phó vụ trởng.Trong quá trình tổ chức và chỉ đạo nghiệp vụ, Vụ có sự phối hợp với bộ phận thống của các bộ Thơng mại, Tổng cục Hải quan, Tổng cục du lịch theo sự phân công.ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TWCác cục thống địa phơng có phòng thống thơng mại-giá cả, biên chế từ 5 đến 7 cán bộ. Chức năng chủ yếu của Phòng này là tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và điều tra theo phơng án thống nhất của Vụ Thơng mại- giá cả theo chế độ có kết hợp số liệu với các Sở Thơng mại Du lịch của địa phơng.ở cấp huyện, thị xã : có Phòng thống kê, biên chế từ 5 đến 7 ngời do Tổng cục thống quản lý và trả lơng, trong đó có bộ phận thống nông nghiệp. Trong quá trình triển khai công tác ở cấp huyện Phòng thống có sự phối kết hợp khá chặt trẽ với các phòng kinh tế huyện để phối hợp trong nghiệp vụ.ở cấp xã: theo quy định của chính phủ, mỗi xã có một cán bộ thống kiêm văn phòng UBND xã. Trong quá trình tổ chức điều tra, thống xã chịu sự lãnh đạo của UBND xã, đồng thời có sự phối hợp với các Ban kinh tế . Do phạm vi hẹp, kinh tế xã chặt chẽ hơn so với ở các cấp huyện, tỉnh và TW. Nguyễn Thế Hng TK41a7Báo cáo tổng hợp Sơ đồ cơ cấu tổ chức hệ thống thống Thơng mại-giá cả ở Việt Nam theo sơ đồ sau : Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Tổng cục Thống kê, vụ Thơng mại giá cả cũng có những bớc phát triển lớn cả về cơ sở vật chất và nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ, tin học hoá các công việc chính, khai thác hiệu quả ứng dụng của công nghệ thông tin đặc biệt trong việc báo cáo số liệu từ các cục địa phơng về Tổng cục đảm bảo nhanh gọn kịp thời và chính xác. Khai thác hiệu quả mạng WAN: GSOnet, kết nối với các cục địa phơng. Cùng với các chuyên ngành khác, thống Thơng mại giá cả đã và đang cải tiến theo hớng chuẩn hoá trong đó thống giá và thống ngoại thơng là những chuyên ngành đi đầu. Nội dung chuẩn hoá bao gồm chuẩn hoá phơng pháp luận, chuẩn hoá về phơng pháp thu thập và xử lý số Nguyễn Thế Hng TK41aVụ Thương mại-giá cảPhòng Thương mại thuộc cục thống kêPhòng TK huyệnPhòng TK bộ TMSở TM,DL tỉnhPhòng kinh tế huyệnCấp huyệnBan kinh tế xãCấp xãPhòng TK xãPhòng TK TCHQ PhòngTK TCDL8Báo cáo tổng hợp liệu theo chuẩn mực quốc tế, góp phần thực hiện đờng lối hội nhập quốc tế của Thống Việt nam. Phòng thống gía và chỉ số giá thuộc vụ Thơng mại giá cả có chức năng chủ yếu là tính và công bố các hệ thống chỉ số giá cả. Về hệ thống chỉ số gía hiện nay bao gồm 5 loại chỉ số sau: -Chỉ số giá tiêu dùng. -Chỉ số giá bán sản phẩm của ngời sản xuất. -Chỉ số bán vật t cho ngời sản xuất. -Chỉ số giá cớc vận tải hàng hoá và bu điện. -Chỉ số gía xuất nhập khẩu. -Chỉ số giá vàng và ngoại tệ. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá vàng và ngoại tệ đã đợc xây dựng hoàn thiện và đợc công bố rộng rãi theo từng tháng theo ấn phẩm Chỉ số giá cả hôm nay. Các chỉ số giá còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trong việc tính chỉ số giá xuất nhập khẩu, việc xây dựng danh mục hàng hoá đại diện và phân loại nhóm hàng đã đợc tiến hành trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế của Việt nam và tham khảo danh mục hàng hoá của các nớc. Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu đã đợc phân loại theo chuẩn mực quốc tế nh danh mục hàng hoá điều hoà (HS), danh mục tiêu chuẩn thơng mại quốc tế (SITC),và danh mục ngành kinh tế quốc dân của Việt nam (VSIC). Về phơng pháp tính chỉ số giá này đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ đa ra công bố định kỳ theo yêu cầu của chung xã hội và đảm bảo chuẩn mực quốc tế.Nguyễn Thế Hng TK41a9 . Báo cáo tổng hợp Tổng quan về Tổng cục thống kê I. Sơ lợc về lịch sử hình thành tổng. để làm báo cáo trình lãnh đạo Tổng cục, cụ thể là: Trên cơ sở các chế độ báo cáo thống kê định kỳ, tổ chức thu thập thông tin từ các Cục thống kê địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tâp Tổng quan về Tổng cục thống kê, Báo cáo thực tâp Tổng quan về Tổng cục thống kê, Báo cáo thực tâp Tổng quan về Tổng cục thống kê

Từ khóa liên quan