Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu - Eurowindow

50 300 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:41

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu - Eurowindow CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688Lời nói đầuNgày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự dịch chuyển này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều nghành kinh tế phát triển. Song cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bơi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp. Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất cứ một doanh nghi ệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn quản lý sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính, tín dụng và chấp hành đúng pháp luật của nhà nước. Chính vì thế, quản lý và sử dụng vốn kinh doanh như thế nào để đạt được hiệu quả cao có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện để các doanh nghiệp khẳng định được vị thế của mình trong cơ chế thị trường.1CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowindow, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau : “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowindow” Chuyên đề thực tập bao gồm những nội dung sau : Chương I : Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Eurowindow Chương II : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn trong công ty EurowindowChương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty Eurowindow2CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688Chương IHiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp EurowindowI. Vốn sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trong doanh nghiệp1.Vốn sản xuất kinh doanh và vai trò của vốn trong doanh nghiệpDoanh nghiệp là những tổ chức kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường vì mục đích kiếm lời trên các lĩnh vực sản xuất vật chất, thương mại dịch vụ thuộc mọi qui mô, thành phần kinh tế .Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải có tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Qúa trình sản xuất kinh doanh là quá trình kết hợp các yếu tố này để tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Trong nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ, để có được các yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh trên, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một lượng tiền vốn nhất định. Chỉ khi nào có được tiền vốn, doanh nghiệp mới có thể đầu tư mua sắm các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như để trả lương cho người lao động. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không chỉ có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm đó. Khi sản phẩm, dịch vụ được tiêu thụ trên thị trường các doanh nghiệp sẽ thu được một khoản tiền gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm và một phần trong số đó được dành ra để bù đắp lại tài sản cố định đã bị hao mòn, một phần dùng để tái lập các vật tư dự trữ cho sản xuất trong thời kỳ tiếp theo, một phần dùng để trả lương cho người lao động và một phần để đầu tư mua sắm mới mở rộng qui mô sản xuất.3CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688Như vậy, ta có thể thấy rằng các tư liệu lao động và đối tượng lao động mà doanh nghiệp phải đầu tư mua sắm cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính là hình thái hiện vật của vốn sản xuất kinh doanh và vốn bằng tiền chính là tiến đề cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua những phân tích trên ta có thể rút ra khái niệm : Vốn SXKD của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được dùng để đầu tư vào hoạt động SXKD nhằm thu lợi nhuận .Vốn SXKD có đặc điểm cơ bản sau:V Là phương tiện để đặt mục đích phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động s Vốn có giá trị (giá trị trao đổi - có thể mua bán) và có giá trị sử dụngV Qúa trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện một cách liên tục và tuần hoàn. Do đó,vốn SXKD của doanh nghiệp hoạt động không ngừng, tạo ra sự tuần hoàn và chu chuyển vốn. Sự vận động của vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được thể hiện theo đồ sau : Tư liệu lao động T- H . SX . H’ – T’ Đối tượng lao động ( Trong đó :T’> T )Vòng tuần hoàn của vốn được bắt đầu từ hình thái tiền tệ (T) chuyển sang hình thái hàng hoá (H) dưới dạng các tư liệu lao động và đối tượng lao động qua quá trình sản xuất vốn đựơc biếu hiện dưói hình thái hàng hoá và cuối cùng trở về hình thái tiền tệ . Do sự luân chuyển không ngừng của vốn 4CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688trong quá trình sản xuất kinh doanh đựơc tồn tại dưới các hình thái khác nhau trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông.Căn cứ vào vai trò và đặc điểm chu chuyển vốn khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành hai bộ phận: Vốn cố định Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh ứng ra để hình thành nên tài sản cố định của doanh nghiệp . Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu, có đặc điểm là tham gia nhiều chu kỳ sản xuất và giá trị của nó được dịch chuyển dần vào giá trị của sản phẩm .Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của vốn cố định được gắn liền với hình thái biểu hiện vật chất của nó là tài sản cố định. Vì thế quy mô của vốn cố định sẽ quyết định quy mô của tài sản cố định. Song đặcđiểm của tài sản cố định lại quyết định đến đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển giá trị của vốn cố định – tạo nên đặc thù của vốn cố định :- Là hình thái biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất.- Gía trị của vốn được luân chuyển dần dần từng phần vào giá trị của sản phẩm .Tài sản cố định khi tham gia vào quá trình sản xuất không bị thay đổi hình thái hiện vật ban đầu nhưng tính năngcông suất bị giảm dần, tức là nó bị hao mòn và cùng với giá trị sử dụng giảm dần thì giá trị của nó cũng giảm đi . Bởi vậy vốn cố định đựoc tách làm hai phần :- Một phần ứng với giá trị hao mòn đựơc chuyển vào giá trị của sản phẩm dưới hình thức chi phí khấu hao và sau khi sản phẩm được tiêu thụ thì số tiền khấu hao được tích luỹ lại thành quỹ khấu hao, 5CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688dùng để tái sản xuất tài sản cố định, duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp .-Phần giá trị còn lại của vốn cố định vẫn được “tồn tại“ lại trong hình thái của tài sản cố định. *Vốn lưu động:Vốn lưu động của doanh nghiệp là một bộ phận vốn sản xuất kinh doanh ứng ra để mua sắm và hình thành tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu thông nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách thường xuyên, liên tục .Tài sản lưu động của doanh nghiệp gồm có : tài sản lưu động trong quá trình sản xuất như các loại vật tư dự trữ cho sản xuất, sản phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm .và các loại tài sản lưu động trong quá trình lưu thông như : thành phẩm hàng hoá vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán. Tài sản lưu động nằm trong quá trình sản xuất và tài sản lưu động nằm trong quá trình lưu thông vận chuyển không ngừng nhằm làm cho quá trình sản xuất diễn ra thường xuyên liên tục.Trong quá trình sản xuất, khác với tài sản cố định, tài sản lưu động của doanh nghiệp luôn thay đổi hình thái biểu hiện để tạo ra sản phẩm. Vì vậy, giá trị của nó cũng được dịch chuyển một lần vào giá trị sản phẩm tiêu thụ. Đặc điểm này quyết định sự vận động của vốn lưu động, tức hình thái giá trị của tài sản lưu động là : Khởi đầu vòng tuần hoàn vốn, vốn lưu động từ hình thái tiền tệ sang hình thái vật tư hàng hoá dự trữ. Qua giai đoạn sản xuất vật tư được đưa vào chế tạo bán thành phẩm và thành phẩm. Kết thúc vòng tuần hoàn sau khi hàng hoá được tiêu thụ, vốn lưu động lại trở về hình thái tiền tệ như điểm xuất phát ban đầu của nó.6CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688Các giai đoạn vận động của vốn được đan xen vào các chu kỳ sản xuất được lặp đi lặp lại. Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất. 2.Các cách phân loại và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp Như trên đã nói, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lượng tài sản nhất định, những tài sản này được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như : maý móc thiết bị, nhà xưởng, tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thành phẩm .Những tài sản nay được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như : Ngân sách cấp ( doanh nghiệp Nhà nước ), đóng góp ( doanh nghiệp cổ phần ), doanh nghiệp tự bổ sung, vốn liên doanh liên kết, vay Ngân hàng, vay của các tổ chức cá nhân khác .Tuỳ theo tiêu thức phân loại nhất định mà nguồn vốn trong doanh nghiệp được chia thành nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên trong bài viết này chỉ đề cập đến một số cách phân loại chủ yếu sau :* Theo nguồn hình thành :Theo cách phân loại này nguồn vốn kinh doanh có thể chia thành hai loại: - Nguồn vốn chủ sở hữu : là số vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu, chi phối và định đoạt . Nó có thể được hình thành do ngân sách Nhà nước cấp, do chủ doanh nghiệp bỏ ra hoặc do góp vốn cổ phần, vốn tự bổ sung từ lợi nhuận để lại .- Nợ phải trả: là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán tại một thời điểm nào đó cho các chủ sở hữu khác. Nợ phải trả hình thành do doanh nghiệp đi vay các Ngân hàng hoặc các tổ 7CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688chức tài chính khác, vay cán bộ công nhân viên (thông qua phát hành trái phiếu) các khoản nợ khách hàng chưa thanh toán ( hàng hoá , nguyên – nhiên vật liệu, mua chịu hay trả chậm . * Theo phạm vi huy động vốn:- Huy động vốn từ bên trong: + Từ nguồn vốn chủ sở hữu :huy động từ số vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp +Từ quỹ khấu hao : để bù đắp giá trị TSCĐ bị hao mòn trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải dịch chuyển dần phần giá trị hao mòn đó vào giá trị sản phẩm sản xuất trong kỳ gọi là khấu hao TSCĐ .Bộ phận giá trị hao mòn được dịch chuyển vào giá trị sản phẩm được coi là một yếu tố chi phí sản xuất sản phẩm được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ gọi là tiền khấu hao TSCĐ. Sau khi sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ, số tiền khấu hao được tích luỹ hình thành quỹ khấu haoTSCĐ của doanh nghiệp.+Từ lợi nhuận để tái đầu tư : Khi một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì phần lợi nhuận thu được có thể được trích ra một phần để tái đầu tư nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh .- Huy động vốn từ bên ngoài : + Từ hoạt động liên doanh liên kết : Nguồn vốn liên kết là những nguồn đóng theo tỷ lệ của các chủ đầu tư để nhằm thực hiện một phi vụ kinh doanh ngắn hạn hoặc đầu tư dài hạn do mình thực hiện và cùng chia lợi nhuận. Việc góp vốn liên kết có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau tuỳ theo từng loại hình của doanh nghiệp .+Từ nguồn tín dụng : là các khoản vốn mà doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn hoặc dài hạn của các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm hoặc các tổ chức tài chính trung gian khác.8CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688+Từ phát hành trái phiếu : doanh nghiệp có thể huy động vốn cho hoạt động kinh doanh thông qua việc phát hành trái phiếu công ty. Hình thức này giúp cho doanh nghiệp thực hiện vay vốn trung và dài hạn với một khối lượng lớn.* Theo thời gian huy động: - Nguồn vốn thường xuyên : tương ứng với mỗi một quy mô nhất định đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn thường xuyên cần thiết để đẩm bảo cho quá trình kinh doanh diễn ra liên tục. Nguồn vốn này có thể huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành trái phiếu dài hạn hoặc có thể vay dài hạn từ các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng .- Nguồn vốn tạm thời : trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từng thời kỳ có các nguyên nhân khác nhau ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Chính vì hình thành nên nguồn vốn có tính chất tạm thời như những khoản nợ ngắn hạn, phần vốn chiếm dụng của người bán .II . Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốnKinh doanh là một hoạt động kiếm lời mà lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để đạt được mục đích tối đa hoá lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải không ngừng nâng cao trình độ quản ký kinh doanh, trong đó quản lý và sử dụng vốn là một bộ phận rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, khi không còn được bao cấp về vốn nữa đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà trước hết là phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đảm bảo tự trang trải chi phí và có lãi. 9CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD là tìm biện pháp làm cho doanh lợi vốncao nhất. Để thực hiện được điều đó, doanh nghiệp cần tìm mọi biện pháp làm cho chi phí về vốn cho hoạt động SXKD là ít nhất nhưng kết quả đạt được cao nhất, tăng khả năng tiêu thụ trên thị trường, giảm lượng hàng tồn kho, sử dụng tối đa công suất máy móc, tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn được hiểu trên hai khía cạnh: +Thứ nhất với số vốn hiện có thể sản xuất được một lượng sản phẩm có giá trị lớn hơn trước, với chất lượng tốt hơn, giá thành thấp hơn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp +Thứ hai , đầu tư thêm vốn vào sản xuất kinh doanh một cách hợp lý nhằm mở rộng qui mô sản xuất để tăng doanh số tiêu thụ với yêu cầu tốc độ tăng của lợi nhuận phải lớn hơn tốc độ tăng của vốn.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp : Để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải khai thác triệt để mọi nguồn lực sẵn có tức là việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp cần có một hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm phản ánh và đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp :Có nhiều chỉ tiêu phân tích ở các khía cạnh khác nhau, em chỉ xin nêu một số chỉ tiêu cơ bản 2.1 Tỷ suất tự tài trợ.10[...]... Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các biện pháp công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu đã áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 6.1 Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Kết quả sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp nhất đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty Từ kết quả sản xuất kinh doanh sẽ phản ánh công tác tổ chức quản lý sử dụng vốn tốt hay không... triển của công ty khá cao thể hiện kết quả Tổng hợp của Công ty trong 3 năm 2004, năm 2005 và 2006 Song chắc chắn vẫn còn những nguyên nhân hạn chế hiệu quả sử dụng vốn Để tìm giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty trước hết chúng ta cần xem xét những thuận lợi và khó khăn của công ty trên cơ sở đó phân tích tình hình tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty II Phân... biệt thự, căn hộ cao cấp sử dụng sản phẩm Eurowindow Doanh số của công ty hàng năm tăng từ 6 0-7 0% Năm 2007, công ty phấn đấu tăng trưởng 100% đạt doanh số trên 300 tỷ đồng Ngày 28/5/2007, công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu chính thức chuyển thành Công ty Cổ phẩn cửa sổ nhựa Châu Âu Hiện Công ty đang đàm phám với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để góp vốn, nhằm tăng năng lực quản trị và khả... hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty : 1 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD của Công ty: 1.1 Phân tích tình hình tích luỹ vốn của Công ty Là một Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu được tập đoàn T&M Trans Việt Nam cấp vốn ngay từ ngày mới thành lập cho đến khi tổ chức lại doanh nghiệp, Công ty đã có số vốn từ tập đoàn T&M Trans cấp là 11.500 triệu, đến năm 2004 số vốn chủ... nâng cao hiệu quả sử dụng vốn , đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp 18 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 CHƯƠNG II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn trong công ty Eurowindow I Tình hình phát triển và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. .. yếu hiệu quả kinh doanh thu được sẽ rất lớn và nếu ngược lại thì hiệu quả sử dụng vốn sẽ thấp Xác định nhu cầu vốnsử dụng vốn sản xuất kinh doanh : t Việc xác định nhu cầu thiếu chính xác sẽ dẫn đến tình trạng thừa vốn hoặc thiếu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh Trên đây là một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới quá trình sử dụng vốn của doanh nghiệp.Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. .. Ngày 29/8 năm 2002, Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu viết tắt là Eurowindow chính thức được thành lập Công ty chuyên sản xuất các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn Ngày 29/8/2007 vừa qua, công ty kỷ niệm 5 năm thành lập, từ chỗ chưa có mặt tại thì trường Việt Nam, đến nay sản phẩm của Eurowindow đã chiếm trên 50% thị phần cửa nhựa uPVC tại thị trường trong nước Hiện nay, Việt Nam có hơn 5.000 công trình khách... sẽ có tác động đến hiệu quả sử dụng vốn trên những khía cạnh khác nhau h Tình hình tổ chức quản lý sản xuất của doanh nghiệp : Để có hiệu quả cao thì bộ máy tổ chức quản lý, sản xuất phải nhịp nhàng ăn khớp nhau k Cơ cấu vốn đầu tư của doanh nghiệp : Cơ cấu đầu tư là một nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn, bởi vì đầu tư vào tài sản không cần sử dụng hoặc chưa cần sử dụng mà chiếm tỷ trọng... ty Cửa sổ nhựa Châu Âu Năm 2004 62.928 tr Năm 2005 79.438 tr = 0,51 126.865 tr Năm 2006 79.462 tr = 0,57 138.324 tr = 0,55 144.573 tr Trong tình hình hiện nay, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn, phải dựa chủ yếu vào nguồn đi vay (chiếm từ 60% - 65% vốn vay ) nhưng Công ty Cưa sổ nhựa Châu Âu đã tích luỹ vốn qua các năm gần đây nên tỷ suất tự 23 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận... toán = Tức thời Tổng số nợ ngắn hạn Thực trạng của Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu: Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 - Ta thấy tỷ suất thanh toán nhanh năm 2004, năm 2005 cũng như năm 2006 đều nhỏ hơn mức trung bình (0,05) của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu chỉ đạt ở mức 0,21; 0,39 và 0,47 - Tỷ suất thanh toán tức thời của Công ty cũng đạt thấp, năm 2004 là 0,03, năm 2005 là . phần cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowindow, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau : Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowindow . tỷ đồng. Ngày 28/5/2007, công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu chính thức chuyển thành Công ty Cổ phẩn cửa sổ nhựa Châu Âu. Hiện Công ty đang đàm phám với các
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu - Eurowindow, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu - Eurowindow, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cửa sổ nhựa Châu Âu - Eurowindow, Tỷ suất tự tài trợ. Tỷ suất thanh toán hiện hành ngắn hạn Đánh giá về tốc độ luân chuyển vốn Mức tiết kiệm vốn lưu động, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh., Phân tích về khả năng tự tài trợ, Phân tích hệ số các khoản phải thu so với các khoản phải trả Phân tích chỉ tiêu vốn hoạt động thuần vốn lưu động thuần Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động, Phân tích mức độ tiết kiệm vốn lưu động Về hệ số hao mòn TSCĐ Về tài sản cố định khơng cần dùng cho sản xuất, Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh., Đánh giá tổng quát qua tổng hợp số liệu

Từ khóa liên quan