Nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài gòn chi nhánh Hà nội

84 491 2
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:41

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài gòn chi nhánh Hà nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA NGÂN HÀNGTÀI CHÍNH~~~~~~*~~~~~~CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài:NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH NỘIGiáo viên hướng dẫn : ThS. LÊ HƯƠNG LANSinh viên thực hiện : GIANG HỒNG NHUNGChuyên ngành : Ngân hàng-Tài chínhLớp : Ngân hàng 46QNHệ : Chính QuyHà Nội - 2008Chuyên đề thực tập tốt nghiệpMỤC LỤC MỞ ĐẦU . 8 Chương I: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay đối với DNVVN của NHTM 10 1.1 NHTM và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 10 1.1.1. Khái niệm NHTM . 10 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM 11 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 11 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 12 1.1.2.3 Hoạt động trung gian . 13 1.2.3 Vai trò của NHTM 13 1.2.3.1 Tích tụ, tập trung vốn và phân phối vốn hiệu quả 13 1.2.3.2 Chuyển thời hạn vốn 14 1.2.3.3. Cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng . 14 1.2.3.4. Nâng cao hiệu quả sản xuất và lưu thông hàng hóa 14 1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò DNVVN trong nền kinh tế quốc dân 15 1.2.1 Khái niệm DNVVN 15 1.2.2 Đặc điểm của DNVVN ở Việt Nam . 16 1.2.3 Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân 20 1.3 Hoạt động cho vay đối với DNVVN của NHTM 27 1.3.1 Khái niệm và phân loại cho vay đối với DNVVN của NHTM . 27 1.3.2. Vai trò của cho vay đối với DNVVN của NHTM 30 1.3.2.1. Đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp một cách kịp thời . 30 1.3.2.2 Nâng cao việc sử dụng vốn của các doanh nghiệp . 31 1.3.2.3. Thúc đẩy các DNVVN tăng cường thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh . 31 Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN2Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.4 Hiệu quả cho vay đối với DNVVN của NHTM . 32 1.4.1 Khái niệm hiệu quả cho vay 32 1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay 32 1.4.2.1. Chỉ tiêu về tỷ trọng dư nợ . 32 1.4.2.2. Các chỉ tiêu về nợ quá hạn 33 14.2.3. Tỷ lệ mất vốn . 35 1.4.2.4. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN trên tổng thu nhập từ hoạt động cho vay 36 1.4.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN của NHTM 36 1.4.3.1. Đối với Ngân hàng thương mại . 38 1.4.3.2 Đối với doanh nghiệp . 39 1.4.3.3 Đối với nền kinh tế . 40 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay DNVVN . 41 1.5.1 Các nhân tố khách quan 41 1.5.2 Các nhân tố chủ quan . 45 Chương II : Thực trạng hiệu quả cho vay đối với các DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 50 Chi nhánh Nội . 50 2.1 Giới thiệu khát quát về SCB Nội . 50 2.1.1 Lịch sử hình thành và hoạt động 50 2.1.2. Cơ cấu tổ chức SCB Nội 51 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của SCB Nội trong vài năm gần đây 53 2.2 Thực trạng về hiệu quả cho vay các DNVVN tại SCB Nội . 59 2.2.1 Dư nợ DNVVN/Tổng dư nợ: 59 2.2.2 Chỉ tiêu về nợ quá hạn . 61 Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2.2.3 Tỷ lệ mất vốn 63 2.2.4 Thu nhập từ cho vay DNVVN 63 2.3 Đánh giá về hiệu quả cho vay DNVVN tại SCB Nội . 63 2.3.1 Những thành quả đạt được . 63 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 64 2.3.2.1 Những hạn chế còn tồn tại . 64 2.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế 64 Chương III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các DNVVN tại SCB Nội . 69 3.1 Định hướng hoạt động của SCB Nội trong thời gian tới . 69 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại SCB Nội 70 3.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý 71 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước khi ra quyết định cho vay . 73 3.2.4 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành 75 3.2.6 Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt . 76 3.3. Kiến nghị . 77 3.3.1. Kiến nghị với cơ quan nhà nước 77 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn 79 3.3.3. Kiến nghị với các DNVVN . 80 KẾT LUẬN . 82 Danh mục tài liệu tham khảo . 84 Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN4Chuyên đề thực tập tốt nghiệpDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTSCB : Ngân hàng TMCP Sài GònSCB Nội : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh NộiDNVVN : Doanh nghiệp vừa và nhỏNHTM : Ngân hàng thương mạiGiang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN5Chuyên đề thực tập tốt nghiệpDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒBảng 1: Số liệu về tình hình huy động vốn 52Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn trong 03 năm qua như sau: 56Bảng 3: Chất lượng nợ cho vay 56Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh .57Bảng 5: Dư nợ DNVVN trên tổng dư nợ .58Bảng 6: Dư nợ DNVVN phân theo thời hạn tín dụng .59Bảng 7: Nợ quá hạn DNVVN 60Bảng 8: Nợ quá hạn cho vay DNVVN theo thời hạn tín dụng 61Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN6Chuyên đề thực tập tốt nghiệpMỞ ĐẦUNgày nay hoạt động ngân hàng đang không ngừng phát triển. Sự phát triển đó co thể nhận thấy trên tất cả các phương diện, từ sự ra đời của các sản phẩm dịch vụ mới cho tới sự xuất hiện của các tập đoàn ngân hàng có quy mô toàn cầu được tạo ra từ làn sóng sáp nhập, hợp nhất. Tất cả nhưng diễn biến đó xảy ra nhanh hơn nhưng gì mà chúng ta biết. Nhưng đối với các doanh nghiêp việc tiếp cận các nguồn tài chính từ ngân hàng không phải là dễ dàng. Đặc biệt đó là một trở ngại lớn cho các DNVVN hiện nay bởi các DNVVN có quy mô nhỏ, vốn chủ sở hữu thấp, năng lực tài chính chưa cao, thiếu tài sản thế chấp, khả năng xây dựng các dự án có tính khả thi còn yếu, số liệu thông tin kế toán chưa đáng tin cậy…nên dưới con mắt của các nhà Ngân hàng, các DNVVN là những khách hàng có độ rủi ro cao. Tuy nhiên, các DNVVN lại được đánh giá là đối tượng khách hàng có tiềm năng lớn, trong những năm gần đây nhiều Ngân hàng thương mại (NHTM) đã không ngừng hoàn thiện và cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ dành riêng cho đối tượng khách hàng này. Việc hướng các sản phẩm dịch vụ vào DNVVN đặc biệt là các sản phẩm cho vay doanh nghiệp đã đem lại cho các NHTM doanh số hoạt động không nhỏ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của hệ thống NHTM trên thị trường tài chính. Do vậy vấn đề: “Nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài gòn chi nhánh nội ”đã được em chọn làm chuyên đề tốt nghiệp. Với kiến thức và nghiên cứu có hạn nên không thể tránh khỏi thiếu sót, em mong muốn nhận được những ý kiến phê bình, đóng góp quý báu của các thầy cô nhằm giúp em nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận cũng như thực tiễn tốt hơn. Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kết cấu của đề tài : Chương I: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay đối với DNVVN của NHTMChương II: Thực trạng hiệu quả cho vay đối với các DNVVN tại SCB Nội.Chương III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại SCB NộiEm xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình, chu đáo của Ths. Lê Hương Lan – là người trực tiếp hướng dẫn cũng như các cán bộ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Nội đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN8Chuyên đề thực tập tốt nghiệpChương I: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay đối với DNVVN của NHTM1.1 NHTM và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường1.1.1. Khái niệm NHTM Có nhiều quan điểm về ngân hàng thương mại.Theo quan điểm của K. Marx, ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ.Luật các tổ chức tín dụng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì quy định rằng: Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ở Mỹ, ngân hàng thương mại được coi là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.Ở Pháp, ngân hàng thương mại được quan niệm là xí nghiệp thường xuyên nhận tiền gửi của công chúng và sử dụng số tiền đó vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính.Ở Ấn Độ, thì ngân hàng thương mại được định nghĩa là: cơ sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay hay tài trợ đầu tư. Tóm lại có thể nói rằng: Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng- đặc biệt là tiết kiệm, tín dụng, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM1.1.2.1 Hoạt động huy động vốnNgân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động, cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác. Huy động vốn- hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại- đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn nợ:a) Vốn chủ sở hữuĐể bắt đầu hoạt động ngân hàng chủ ngân hàng phải có một khối lượng vốn nhất định. Đây là loại vốn ngân hàng có thể sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng. Nguồn hình thành và nghiệp vụ hình thành loại vốn này rất đa dạng tuỳ theo tính chất sở hữu, năng lực tài chính của chủ ngân hàng, yêu cầu và sự phát triển của thị trường. Vốn chủ sở hữu có thể được hình thành từ các nguồn như nguồn vốn hình thành ban đầu, nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động, các quỹ, nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần.b) Vốn nợTiền gửi và các nghiệp vụ huy động tiền gửiTiền gửi của khách hàng là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Khi một ngân hàng bắt đầu hoạt động, nghiệp vụ đầu tiên là mở các tài khoản tiền gửi để giữ hộ và thanh toán hộ cho khách hàng, bằng cách đó ngân hàng huy động tiền của các doanh nghiệp, các tổ chức và của dân cư.Tiền gửi là nguồn tiền quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân hàng. Nguồn tiền gửi bao gồm có tiền gửi thanh toán; tiền gửi có kỳ hạn của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội; tiền gửi tiết kiệm của dân Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN10[...]... thu nhập cao cho ngân hàng Vì thế để đánh giá hiệu quả cho vay DNVVN phải xem xét đến tỷ trọng thu nhập của hoạt động cho vay DNVVN trong tổng thu nhập của hoạt động cho vay Hiệu quả hoạt động cho vay DNVVN cao phải thể hiện ở tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay trên tổng thu nhập từ hoạt động cho vay cao Để đánh giá đúng hiệu quả cho vay DNVVN của NHTM cần kết hợp phân tích nhiều chỉ tiêu với nhau,... kế toán, kết quả hoạt động sản xuất Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 31 kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Như vậy, ngân hàng thông qua tài trợ vốn đã giúp các DNVVN tăng cường chế độ hạch toán kinh doanh, quản lý mọi hoạt động của các DNVVN cho các cơ quan nhà nước 1.4 Hiệu quả cho vay đối với DNVVN của NHTM 1.4.1 Khái niệm hiệu quả cho vay Hiệu quả cho vay là thuật... đem lại rất nhiều lợi ích và giúp cho nền kinh tế năng động hơn 1.2.3.4 Nâng cao hiệu quả sản xuất và lưu thông hàng hóa NHTM nâng cao hiệu quả sản xuất và lưu thông hàng hoá Thông qua các hoạt động của mình như nhận gửi, cho vay, thanh toán ngân hàng cung cấp toàn bộ thông tin cho nền kinh tế Thông tin từ phía ngân hàng là những thông tin chính xác nhất Do đó, ngân hàng đã tham gia vào việc kiểm soát... tư đổi mới công nghệ,… 1.3.2.2 Nâng cao việc sử dụng vốn của các doanh nghiệp Vốn vay ngân hàng là nguồn vốn tài trợ có hiệu quả hơn cả đối với doanh nghiệp bởi nó thỏa mãn nhu cầu vốn về số lượng và thời hạn đặc biệt là chi phí vốn vay từ ngân hàng thấp hơn chi phí vốn vay từ các nguồn không chính thức khác Hơn nữa, các DNVVN muốn có uy tín đối với ngân hàng để được vay vốn, họ cần có phương án sản... trải các chi phí thông thường của đời sống * Căn cứ theo phương thức hoàn trả tiền vay - Cho vay trả góp: là loại cho vay khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và lãi theo định kỳ - Cho vay phi trả góp: khoản vay sẽ được trả một lần cả gốc và lãi theo thời hạn đã thoả thuận - Cho vay hoàn trả theo yêu cầu: khoản vay sẽ hoàn trả cho ngân hàng bất cứ lúc nào khách hàng có thu nhập Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN... đối tượng khách hàng vay vốn thường xuyên của ngân hàngngân hàng cũng rất coi trọng cho vay đối với đối tượng này 1.4.2.2 Các chỉ tiêu về nợ quá hạn Nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng không trả được khi đã đến hạn thỏa thuận ghi trong hợp đồng tín dụng Các chỉ tiêu về nợ quá hạn phản ánh mức độ an toàn của hoạt động cho vay của ngân hàng  Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ quá... sử dụng để phân tích cùng với các chỉ tiêu nợ quá hạn để phản ánh mức độ an toàn nói riêng và hiệu quả hoạt động cho vay nói chung của các ngân hàng thương mại 1.4.2.4 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN trên tổng thu nhập từ hoạt động cho vay Là tỷ số giữa thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN với tổng thu nhập của hoạt động cho vay Hoạt động cho vay đặc biệt là cho vay Doanh nghiệp là hoạt động... DNVVN phát triển và mở rộng thành doanh nghiệp lớn còn tiết kiệm chi phí đào tạo khi tuyển được các nhân viên có tay nghề từ các DNVVN chuyển sang có thể nói, DNVVN là tiền đề cho các doanh nghiệp lớn 1.3 Hoạt động cho vay đối với DNVVN của NHTM 1.3.1 Khái niệm và phân loại cho vay đối với DNVVN của NHTM a) Khái niệm Cho vay là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng thương mại để tài trợ chi tiêu cho. .. đồng thời giúp cho nền kinh tế ổn định, tránh cho nền kinh tế không bị rối loạn khi mà các NHTM không đáp ứng được yêu cầu chi trả Cho vay Cho vay là việc mà ngân hàng sẽ đưa cho khách hàng một khoản tiền với Giang Hồng Nhung Ngân hàng 46QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 12 cam kết hoàn trả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định Cho vay là một hoạt động rất quan trọng của tín dụng Ngân hàng không thể... nhất của ngân hàng Cho vay là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng cũng là hoạt động mang lại nhiều rủi ro Trong quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng ban hanh kèm theo quyết định số 284/2000/QĐ/NHNN ngày 25/8/2000 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, cho vay được định nghĩa như sau: “ cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một . DÂNKHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH~~~~~~*~~~~~~CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài:NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘIGiáo. Nhung Ngân hàng 46QN4Chuyên đề thực tập tốt nghiệpDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTSCB : Ngân hàng TMCP Sài GònSCB Hà Nội : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Hà NộiDNVVN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài gòn chi nhánh Hà nội, Nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài gòn chi nhánh Hà nội, Nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài gòn chi nhánh Hà nội, Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động trung gian, Tích tụ, tập trung vốn và phân phối vốn hiệu quả Chuyển thời hạn vốn Cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng Nâng cao hiệu quả sản xuất và lưu thơng hàng hóa, Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân, Đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp một cách kịp thời Nâng cao việc sử dụng vốn của các doanh nghiệp, Đối với Ngân hàng thương mại, Đối với doanh nghiệp, Đối với nền kinh tế, Tỷ lệ mất vốn Các nhân tố chủ quan, Cơ cấu tổ chức SCB Hà Nội, Kết quả hoạt động kinh doanh của SCB Hà Nội trong vài năm gần đây, Chỉ tiêu về nợ quá hạn Bảng 7: Nợ quá hạn DNVVN, Nguyên nhân của những hạn chế, Tỷ lệ mất vốn Thu nhập từ cho vay DNVVN Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, Đa dạng hóa các loại tài sản đảm bảo Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định trước khi ra quyết định cho vay, Hồn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành Nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cho cán bộ Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt, Kiến nghị với cơ quan nhà nước Với chính phủ, Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Kiến nghị với các DNVVN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn