Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà

65 426 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:25

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà Chuyên đề thực tậpLỜI NÓI ĐẦUTrong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, vốn được xem là điều kiện cần và đủ và là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đòi hỏi sự tự chủ cao về tài chính. Vốn chủ sở hữu càng nhiều, khả năng thanh toán cũngắnh khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp càng cao. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, phải hoạt động theo cơ chế thị trường không có sự bao cấp và ưu đãi của Nhà nước trong khi tích luỹ tư bản hầu như chưa có, vốn ngân sách cấp không đáng kể, vốn đầu tư kinh doanh cần huy động bổ sung lại rất lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra giải pháp cho công tác huy động vốn tại các doanh nghiệp cần được đặt ra một cách nghiêm túc. Tổng công ty Sông Đàmột doanh nghiệp Nhà nước hoạt động đa chức năng, đa ngành nghề, lĩnh vực trong đó hoạt động kinh doanh xây lắp đóng vai trò chủ đạo, nhu cầu vốn cho đầu tư cũng như sản xuất kinh doanh là hết sức lớn trong khi vốn chủ sở hữu chưa đủ để đầu tư trang bị thiết bị máy móc phục vụ thi công chứ chưa nói đến đầu tư phát triển.Do đó, việc nghiên cứu tìm ra giải pháp tăng cường huy động vốn cho Tổng công ty Sông Đà là cần thiết về lý luận và thực tiễn cho Tổng công ty Sông Đà nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Trước thực trạng đó, qua thời gian thực tập tại Tổng công ty Sông Đà, được sự hướng dẫn của cô Bùi Hồng Việt và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, chú, anh, chị trong Tổng công ty Sông Đà em chọn đề tài: “Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà” làm nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:Chương I. Huy động vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.1Chuyên đề thực tậpChương II. Thực trạng huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà.Chương III. Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà.Chương I. Huy động vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.1.1. Khái quát vể vốn.Từ trước tới nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về vốn, tuỳ theo cách tiếp cận riêng. Một cách khái quát, có thể nói, thực chất vốn chính là biểu hiện bằng tiền, là giá trị của tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Trong nền kinh tế thị trường, vốn được quan niệm là toàn bộ giá trị ứng ra ban đầu và trong các quá trình sản xuất tiếp theo của doanh nghiệp. Như vậy, vốn là yếu tố số một của hoạt động sản xuất kinh doanh.Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trong quản lý tài chính, các doanh nghiệp cần chú ý quản lý việc huy động và sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng qua lại của các hình thái khác nhau của tài sản và hiệu quả tài chính. Vốn có các đặc trưng cơ bản:2Chuyên đề thực tập- Thứ nhất, vốn phải đại diện cho một lượng tài sản nhất định, có nghĩa là vốn được biểu hiện bằng giá trị của tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp.- Thứ hai, vốn phải vận động sinh lời, đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.- Thứ ba, vốn phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định, có như vậy mới có thể phát huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.- Thứ tư, vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định, không thể có đồng vốn vô chủ và không ai quản lý.- Thứ năm, vốn được quan niệm như một hàng hóa đặc biệt, có thể mua bán quyền sử dụng vốn trên thị trường.1.2. Phân loại vốn. có th qu n lý v n m t cách có hi u qu , doanh nghi p c n ph i phânĐể ể ả ố ộ ệ ả ệ ầ ả lo i vôn. ạ Theo đó, tuỳ theo loại hình doanh nghiệp và các đặc điểm cụ thể, mỗi doanh nghiệp có thể có các phương thức tạo vốnhuy động vốn khác nhau. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các phương thức huy động vốn cho doanh nghiệp được đa dạng hoá nhằm khai thác mọi nguồn vốn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, do thị trường tài chính chưa phát triển hoàn chỉnh nên việc khai thác vốn có những nét đặc trưng nhất định. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và thị trường tài chính sẽ sớm tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng khả năng thu hút vốn vào kinh doanh.Theo các giác ti p c n khác nhau, v n c a doanh nghi p có th phânđộ ế ậ ố ủ ệ ể chia thành các lo i khác nhau:ạ3Chuyên đề thực tập1.2.1. Theo ph ng th c chu chuy n:ươ ứ ể V n c a doanh nghi p bao g m 2ố ủ ệ ồ lo i là v n c nh và v n l u ng.ạ ố ố đị ố ư độ- V n c nh là bi u hi n b ng ti n c a tài s n c nh c a doanhố ố đị ể ệ ằ ề ủ ả ố đị ủ nghi p. ây là các tài s n có giá tr l n, th i gian s d ng dài, tham gia vàoệ Đ ả ị ớ ờ ử ụ nhi u chu k kinh doanh.ề ỳ- Còn v n l u ng là bi u hi n b ng ti n c a tài s n l u ng c a doanhố ư độ ể ệ ằ ề ủ ả ư độ ủ nghi p. Tài s n l u ng là các tài s n có th i gian s d ng ng n, ch tham giaệ ả ư độ ả ờ ử ụ ắ ỉ vào m t chu k s n xu t và th ng có giá tr nh .ộ ỳ ả ấ ườ ị ỏCách th c phân lo i này r t quan tr ng b i vì v n l u ng và v n cứ ạ ấ ọ ở ố ư độ ố ố nh có hình thái t n t i và vai trò khác nhau trong quá trình s n xu t, do óđị ồ ạ ả ấ đ c n có các c ch qu n lý khác nhau.ầ ơ ế ả1.2.2. Theo th i gian huy ng và s d ng v n:ờ độ ử ụ ố v n c chia raố đượ thành v n th ng xuyên và v n t m th i. ố ườ ố ạ ờ- V n th ng xuyên là l ng v n c n thi t m b o cho ho t ng s nố ườ ượ ố ầ ế đả ả ạ độ ả xu t kinh doanh c a doanh nghi p c di n ra m t cách bình th ng t i th iấ ủ ệ đượ ễ ộ ườ ạ ờ i m mà nhu c u v n c a doanh nghi p là th p nh t, v n th ng xuyên mangđ ể ầ ố ủ ệ ấ ấ ố ườ tính ch t dài h n và c huy ng t nh ng kho n vay dài h n.ấ ạ đượ độ ừ ữ ả ạ4Chuyên đề thực tập- V n t m th i là ph n chênh l ch gi a v n th ng xuyên v i toàn bố ạ ờ ầ ệ ữ ố ườ ớ ộ kh i l ng v n c a doanh nghi p, m c dao ng v n t m th i s thay i tuố ượ ố ủ ệ ứ độ ố ạ ờ ẽ đỏ ỳ thu c vào tính ch t kinh doanh c a doanh nghi p theo th i v , m c dao ngộ ấ ủ ệ ờ ụ ứ độ này s t m c t i a t i th i i m doanh nghi p có nhu c u v n là cao nh tẽ đạ ứ ố đ ạ ờ đ ể ệ ầ ố ấ và b ng không t i th i i m nhu c u v v n c a doanh nghi p là th p nh t,ằ ạ ờ đ ể ầ ề ố ủ ệ ấ ấ t c là lúc này doanh nghi p ch có nhu c u v n th ng xuyên. V n t m th iứ ệ ỉ ầ ố ườ ố ạ ờ th ng mang tính ch t ng n h n, c huy ng t nh ng kho n n ng n h nườ ấ ắ ạ đượ độ ừ ữ ả ợ ắ ạ áp ng k p th i nhu c u v v n phát sinh c a doanh nghi p.đểđ ứ ị ờ ầ ề ố ủ ệCách phân lo i này giúp doanh nghi p n m b t c nhu c u bi n ngạ ệ ắ ắ đượ ầ ế độ v v n t ó có ph ng th c tài tr cho phù h p. Ngu n v n t m th iề ố để ừ đ ươ ứ ợ ợ ồ ố ạ ờ thông th ng c t i tr b ng các kho n v n ng n h n, có th i gian áo h nườ đượ ạ ợ ằ ả ố ắ ạ ờ đ ạ phù h p v i chu k s n xu t kinh doanh th i v , doanh nghi p huy ng tợ ớ ỳ ả ấ ờ ụ ệ độ ừ các ngu n này khi nhu c u v n t m th i t ng lên.ồ ầ ố ạ ờ ă1.2.3. Theo ph m vi huy ng v n: ạ độ ố chia thành v n trong doanh nghi pố ệ và v n ngoài doanh nghi p.ố ệ- V n trong doanh nghi p là ngu n v n c huy ng t chính b n thanố ệ ồ ố đượ độ ừ ả doanh nghi p b ng nh ng bi n pháp nh vay n i b , vay cán b công nhânệ ằ ữ ệ ư ộ ộ ộ viên, trích t l i nhu n l i, qu kh u hao và các qu u t phát tri n,ừ ợ ậ để ạ ỹ ấ ỹ đầ ư ể thanh lý tài s n c nh, chênh l ch do ánh giá l i tài s n…Nhìn chung, hìnhả ố đị ệ đ ạ ả 5Chuyên đề thực tậpth c huy ng này áp ng c m t ph n nhu c u v v n cho ho t ng s nứ độ đ ứ đượ ộ ầ ầ ề ố ạ độ ả xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Tu thu c vào chính sách, v th c aấ ủ ệ ỳ ộ ị ế ủ doanh nghi p trên th tr ng mà t l ngu n v n này trong doanh nghi p khácệ ị ườ ỷ ệ ồ ố ệ nhau, thông th ng nó chi m kho ng 30- 40% t ng ngu n v n.ườ ế ả ổ ồ ố- V n bên ngoài doanh nghi p là ngu n v n c t o thành t vi c iố ệ ồ ố đượ ạ ừ ệ đ vay, chi m d ng c a các n v , t ch c khác có quan h i tác, h p tác…ế ụ ủ đơ ị ổ ứ ệ đố ợkinh doanh v i doanh nghi p thông qua th tr ng v n, th tr ng hàng hoáớ ệ ị ườ ố ị ườ d ch v , các trung gian tài chính, th tr ng ch ng khoán… Có th coi âu làị ụ ị ườ ứ ể đ ngu n v n ch y u c các doanh nghi p tích c c ti p c n và huy ng vì cóồ ố ủ ế đượ ệ ự ế ậ độ kh n ng huy ng c m t kh i l ng v n l n, áp ng nhu c u ngày càngả ă độ đượ ộ ố ượ ố ớ đ ứ ầ cao c a các doanh nghi p.ủ ệ1.2.4. Theo ngu n hình thành:ồ v n chia thành v n ch s h u và n ph iố ố ủ ở ữ ợ ả tr .ảSau đây là các nguồn vốn và các phương thức huy động vốn (còn gọi là phương thức tài trợ) mà các doanh nghiệp có thể sử dụng.a. Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệpNguồn vốn chủ sở hữu: là số vốn của các chủ sở hữu hoặc các nhà đầu tư đóng góp mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Số vốn này thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền chiếm hữu, sử dụng, 6Chuyên đề thực tậpchi phối và định đoạt. Tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp mà một doanh nghiệp sẽ có một hoặc nhiều chủ sở hữu vốn.Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận chủ yếu: Vốn góp ban đầu, lợi nhuận không chia, tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu mới. Vốn góp ban đầuBao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải có một số vốn góp ban đầu nhất định do các cổ đông- chủ sở hữu góp khi doanh nghiệp được thành lập. Tuỳ theo hình thức sở hữu của doanh nghiệp sẽ quyết định tính chất và hình thức vốn góp ban đầu của doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp Nhà nước, vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của Nhà nước, chủ sở hữu của các doanh nghiệp Nhà nước là Nhà nước. Hiện nay, cơ chế quản lý tài chính nói chung và quản lý vốn của doanh nghiệp Nhà nước nói riêng đang có những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế.Đối với các doanh nghiệp, theo Luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải có một số vốn ban đầu cần thiết để xin đăng ký thành lập doanh nghiệp. Chẳng hạn, đối với công ty cổ phần, vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định để hình thành công ty. Mỗi cổ đôngmột chủ sở hữu của công ty và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên giá trị cổ phần mà họ nắm giữ. Tuy nhiên, các công ty cổ phần cũng có một số dạng tương đối khác nhau, do đó cách thức huy động vốn cổ phần cũng khác nhau. Trong các loại hình doanh nghiệp khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công tyvốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn cũng tương tự như trên; tức là vốn có thể do chủ đầu tư bỏ ra, do các bên tham gia đối tác góp…Tỷ lệ và quy mô góp vốn của các bên tham gia công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau (như luật pháp, đặc điểm ngành kinh tế- kỹ thuật, cơ cấu liên doanh).7Chuyên đề thực tập Nguồn vốn từ lợi nhuận không chiaVốn ban đầu của chủ doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng, tuy nhiên, thông thường, quy mô số vốn này cần được tăng theo quy mô phát triển của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ có những điều kiện thuận lợi để tăng trưởng nguồn vốn. Nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không chia là bộ phận lợi nhuận được sử dụng tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tự tài trợ bằng lợi nhuận không chia- nguồn vốn nội bộ là một phương thức tạo nguồn tài chính quan trọng và khá hấp dẫn của các doanh nghiệp, vì doanh nghiệp được giảm chi phí, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài. Rất nhiều doanh nghiệp coi trọng chính sách tái đầu tư từ lợi nhuận để lại (retained earnings), họ đặt ra mục tiêu phải có một khối lượng lợi nhuận để lại đủ lớn nhằm tự đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng.Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhuận để lại chỉ có thể thực hiện được nếu như doanh nghiệp đã và đang hoạt động, được phép tiếp tục đầu tư. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước thì việc tái đầu tư phụ thuộc không chỉ vào khả năng sinh lợi của bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào chính sách khuyến khích tái đầu tư của Nhà nước.Tuy nhiên, đối với các công ty cổ phần thì việc để lại lợi nhuận liên quan đến một số yếu tố rất nhạy cảm. Khi công ty để lại một phần lợi nhuận trong năm cho tái đầu tư, tức là không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi cổ phần, các cổ đông không được nhận tiền lãi cổ phần (cổ tức) nhưng bù lại, họ có quyền sở hữu số vốn cổ phần tăng lên của công ty. Như vậy, giá trị ghi sổ của các cổ phiếu sẽ tăng lên cùng với việc tự tài trợ bằng nguồn vốn nội bộ. Điều này một mặt, khuyến khích cổ đông giữ cổ phiếu lâu dài, nhưng mặt khác, dễ làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu trong thời kì trước mắt (ngắn hạn) do cổ đông 8Chuyên đề thực tậpchỉ nhận được một phần cổ tức nhỏ hơn. Nếu tỉ lệ chi trả cổ tức thấp, hoặc số lãi ròng không đủ hấp dẫn thì giá cổ phiếu có thể bị giảm sút.Khi giải quyết vấn đề cổ tức và tái đầu tư, chính sách phân phối cổ tức của công ty cổ phần phải lưu ý đến một số yếu tố có liên quan như:- Tổng số lợi nhuận ròng trong kỳ.- Mức chia lãi trên một cổ phiếu của các năm trước.- Sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trường và tính ổn định của thị giá cổ phiếu công ty, tâm lý và đánh giá của công chúng về cổ phiếu đó.- Hiệu quả của việc tái đầu tư. Phát hành cổ phiếuMột nguồn tài chính rất quan trọng là phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu mới. Phát hành cổ phiếu được gọi là hoạt động tài trợ dài hạn của doanh nghiệp.• Cổ phiếu thường (Common Stock/Share)Cổ phiếu thườmg (còn gọi là cổ phiếu thông thường) là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì nó có những ưu thế trong việc phát hành ra công chúng và trong quá trình lưu hành trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu thường là chứng khoán quan trọng nhất được trao đổi, mua bán trên thị trường chứng khoán, điều đó cũng đủ để minh chứng tầm quan trọng của nó so với các công cụ tài chính khác.Giới hạn phát hành: Việc phát hành cổ phiếu có nhiều ưu thế so với các phương thức huy động vốn khác nhưng cũng có những hạn chế và các ràng buộc cần được doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng. Giới hạn phát hành là một quy định ràng buộc có tính pháp lý. Lượng cổ phiếu tối đacông ty được 9Chuyên đề thực tậpphép phát hành gọi là vốn cổ phiếu được cấp phép. Đây là một trong những quy định của Uỷ ban chứng khoán nhưng nhằm quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán. Tại nhiều nước, số cổ phiếu được phép phát hành được ghi trong điều lệ của công ty, muốn tăng vốn cổ phần thì trước hết cần phải được đại hội đồng cổ đông cho phép, sau đó phải hoàn tất những thủ tục quy định khác.Hầu hết các nước đều sử dụng giới hạn phát hành như một công cụ quan trọng để kiểm soát và hạn chế các rủi ro cho công chúng. Thông thường, một công ty có thể phát hành một lần hoặc một số lần trong giới hạn số cổ phiếu đã được cấp phép phát hành. Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý và kiểm soát quá trình phát hành chứng khoán tuỳ thuộc vào chính sách cụ thể của Nhà nước và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống văn bản pháp quy về chứng khoán mới được xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện để tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp và lưu chuyển vốn trong nền kinh tế.Sau khi phát hành, phần lớn những cổ phiếu nằm trong tay các nhà đầu tư- các cổ đông (shareholder). Những cổ phiếu này gọi là những cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên, có thể chính công ty phát hành mua lại một số cổ phiếu của mình và giữ chúng nhằm mục đích nào đó. Những cổ phiếu được công ty mua lại như vậy gọi là cổ phiếu ngân quỹ. Những cổ phiếu này được coi như tạm thời không lưu hành, việc mua lại hoặc bán ra những cổ phiếu này phụ thuộc vào một số yếu tố:- Tình hình cân đối vốn và khả năng đầu tư.- Tình hình biến động thị giá chứng khoán trên thị trường.- Chính sách đối với việc sáp nhập hoặc thôn tính công ty (chống thôn tính)10[...]... Sông Đà 2 3 Công ty Cổ phần Sông Đà 3 4 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 5 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 29 Chuyên đề thực tập 6 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 7 Công ty Cổ phần Sông Đà 8 8 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 10 10 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 11 Công ty Cổ phần XD&TVĐT Sông Đà 17 12 Công ty Cổ phần Sông Đà 19 13 Công ty Cổ phần Sông Đà 25 14 Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 15 Công ty Cổ... khí lắp máy Sông Đà 16 Công ty Cổ phần Thanh Hoa- Sông Đà 17 Công ty Cổ phần ĐT PTĐT&KCN Sông Đà (SUDICO) 18 Công ty Cổ phần CƯ NLQT&TM Sông Đà (SIMCO) 19 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sông Đà 20 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long 21 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà- Yaly 22 Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 23 Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh 2 24 Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi 25 Công ty Cổ phần... Việt Lào 26 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến 27 Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom 28 Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 3A c Danh sách các Công ty Liên kết: 1 Công ty cổ phần Sông Đà 12 2 Công ty cổ phần Sông Đà 27 3 Công ty cổ phần Thép Việt Ý 4 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà- Hòa Bình 30 Chuyên đề thực tập 5 Công ty cổ phần May xuất khẩu Sông Đà 6 Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn 7 Công ty cổ phần... trưởng Bộ Xây dựng, Tổng công ty được thành lập lại theo mô hình Tổng công ty 90 với tên gọi là Tổng công ty Xây dựng Sông Đà Và ngày 11 tháng 3 năm 2002, theo Quyết định số 285/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tổng công ty Xây dựng Sông Đà đã được đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà Có thể nói, lịch sử phát triển của Tổng công ty Sông Đà luôn gắn liền với các công trình thuỷ điện, công nghiệp và giao... thuật TCT Sông Đà (Việt Nam)- FMC (CANADA) 18 Công ty tài chính Sông Đà 19 Công ty cổ phần đô thị Sông Đà d Các công ty (do các Công ty Con của TCT đầu tư vốn) : + Các công ty do Công ty con của TCT Sông Đà chiếm quyền chi phối + Các công ty liên kết của các Công ty con của TCT Sông Đà 2.1.3 Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh: a Mục tiêu hoạt động: - Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở... - Công tác Kinh tế - Công tác Hợp đồng kinh tế - Công tác tiếp thị, đấu thầu - Công tác hạch toán sản xuất kinh doanh + Các BĐH, BQL dự án của Công ty Mẹ + Các đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty Mẹ: 1 Công ty hầm đường bộ qua Đèo Ngang 2 Trường cao đẳng nghề Sông Đà + Các đại diện, văn phòng đại diện Công ty Mẹ b Danh sách các Công ty Con: 1 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 2 Công ty Cổ phần Sông. .. Điền 8 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Miền Bắc I 9 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà- Hoàng Liên 10 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Miền Trung 11 Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt 12 Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 13 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Phong 14 Công ty cổ phần Bào Minh (TP.HCM) 15 Công ty liên doanh Sông Đà- JURONG 16 Công ty liên doanh TV Sông Đà- UCRIN 17 Công ty liên... năng hút vốn vào kinh doanh, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn Chương II Thực trạng huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà 2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty Sông Đà 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Tên gọi đầy đủ bằng Tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA CORPORATION Tên viết tắt: SÔNG ĐÀ Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G10- phường Thanh Xuân Nam-... hướng phát triển của Tổng công ty Sông Đà. Tỷ trọng xây lắp ổn định do Tổng công ty Sông Đà đã và đang thi công nhiều công trình thuỷ điện lớn bao gồm các công trình được Chính phủ chỉ định thầu và những công trình tự đấu thầu Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh trong việc xây dựng thuỷ điện luôn khiến công ty phải quan tâm đó là vấn đề giải quyết lao động hậu các công trình thuỷ điện Giải pháp được sử dụng... từng thời kỳ về công tác quản lý cơ giới và việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí • VĂN PHÒNG TCT: 1 Tham mưu tổng hợp: - Văn phòng Tổng công ty là cơ quan đầu mối giải quyết các công việc tham mưu giúp cho lãnh đạo Tổng công ty điều hành và chỉ đạo thống nhất và tập trung những công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty - Văn phòng Tổng công ty đảm nhiệm vai . công ty Sông Đà. Chương III. Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà. Chương I. Huy động vốn của doanh nghiệp trong nền. Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà làm nội dung nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.Nội dung của chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà, Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà, Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Tổng công ty Sông Đà, Khái quát vể vốn. Phân loại vốn., Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Yếu tố chủ quan. Yếu tố khách quan., Khái qt q trình hình thành và phát triển Tổng cơng ty Sơng Đà., Cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ, gồm:, Danh sách các Công ty Con: Danh sách các Công ty Liên kết: Ngành, nghề kinh doanh chủ yếu:, Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của tổng cơng ty., Vốn chủ sở hữu. Bảng 4: Cơ cấu vốn chủ sở hữu, Vay vốn ngân hàng. Bảng 5: Cơ cấu vốn vay ngân hàng, Nguồn vốn chiếm dụng Bảng 6: Cơ cấu vốn chiếm dụng, Phát hành trái phiếu. Bảng 7: Tình hình phát hành trái phiếu, Những hạn chế và nguyên nhân.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn