Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành điện Việt Nam trong thời gian tới

82 423 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:25

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành điện Việt Nam trong thời gian tới Chuyên đề tốt nghiệpL I M UỜ Ở ĐẦVi t Nam ang n l c xây d ng c s h t ng giao thông v n t i-hàng           không-vi n thông-c u c ng-sân bay và c bi t là i n l c nh m m c ích t ng           tr ng kinh t . Trong th i gian t i,Vi t Nam mu n duy trì t c t ng tr ng nh hi n          nay thì vi c u t v n cho c s h t ng càng ph i l n và a d ng h n.Chính             ph trong vài n m qua ã th y r ng c n thi t ph i thu hút v n u t t nhân vào            l nh v c này vì nhu c u v n ngày càng cao,ngu n v n Chính ph không áp ng         h t,ngu n v n vay có h n, ng th i, Chính ph c ng nh n th y r ng mô hình t            ch c c quy n Nhà n c trong xây d ng c s h t ng không ph i là mô hình          duy nh t,th m chí c n ph i c i t nâng cao hi u qu ho t ng.         Ngành i n là m t ngành c bi t trong c s h t ng,ngoài tính ch t là         ngành liên quan n an ninh n ng l ng qu c gia còn là ngành cung c p y u t       u vào không th thi u cho s n xu t công nghi p và m i ho t ng c a xã h i.          ! áp ng t ng tr ng kinh t ,nhu c u v i n ngày càng t ng,ngành i n ph i i            tr c m t b c trong vi c cunh c p i n.Vì v y,v n u t cho ngành i n là r t            l n,n u ch d a vào huy ng nh tr c ây (v n vay n c ngoài,vay trong  "        n c,v n ngân sách,v n t có) ch c ch n s không m b o.Cho nên,c n xây    # # $    Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 481Chuyên đề tốt nghiệpd ng hành lang pháp lý thông thoáng hi u qu nh m thu hút ngu n v n u t t        % bên ngoài, c bi t là dòng v n FDI  Chính vì s c n thi t này nên trong quá trình th c t p t i phòng Công      nghi p và Xây d ng thu c C c u t n c ngoài – B K ho ch u t và            d i s giúp c a giáo viên h ng d n,em ã tri n khai tài   &   '    “ M t sộ ố gi i pháp nh m t ng c ng thu hút FDI vào ngành i n Vi tả ằ ă ườ đ ệ ệ Nam trong th i gian t i”.ờ ớ . tài c a em g m 3 ph n chính:!   - Ch ng 1: C s lý lu n v v n u t tr c ti p n cươ ơ ở ậ ề ố đầ ư ự ế ướ ngoài.- Ch ng 2 : Th c tr ng thu hút FDI vào ngành i n hi nươ ự ạ đ ệ ệ nay.- Ch ng 3 : M t s gi i pháp nh m t ng c ng thu hútươ ộ ố ả ằ ă ườ FDI vào ngành i n Vi t Nam trong th i gian t i.đ ệ ệ ờ ớDo m t s h n ch v kh n ng và th i gian nên trong tài này không         th tránh kh i sai sót,em r t mong c s góp ý c a cô giáo và các cán (     b ,nhân viên c a C c u t n c ngoài.   !  Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 482Chuyên đề tốt nghiệpEm xin chân thành c m n s giúp nhi t tình c a cô giáo h ng d n   &    ' PGS.TS oàn Th Thu Hà và các cán b C c u t n c ngoài thu c B K! )   !      Ho ch và u T ã giúp em hoàn thành tài này. !  Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 483Chuyên đề tốt nghiệpCH NG 1ƯƠC S LÝ LU N V V N ÂU T TR C TI P N CƠ Ở Ậ Ề Ố Đ Ư Ự Ế ƯỚ NGOÀI FDI1.1.Khái ni m và các hình th c u t tr c ti p n c ngoài FDIệ ứ đầ ư ự ế ướ1.1.1.Khái ni mệTheo Qu ti n t qu c t IMF,v n u t tr c ti p n c ngoài c*            nh ngh a là “M t kho n u t v i nh ng quan h lâu dài.Theo ó,m t t)       +     ch c trong m t n n kinh t (nhà u t tr c ti p) thu c l i ích lâu dài t          % m t doanh nghi p t t i m t n n kinh t khác.M c ích c a nhà u t tr c             ti p là mu n có nhi u nh h ng trong vi c qu n lý doanh nghi p t t i n n           kinh t khác ó”. H i ngh Liên H p Qu c v th ng m i và phát tri n UNCTAD c ng )        a ra m t s khái ni m v FDI.Theo ó,lu ng v n FDI bao g m v n c           cung c p( tr c ti p ho c thông qua các công ty liên quan) b i nhà u t tr c        ti p n c ngoài cho các doanh nghi p FDI,ho c v n mà nhà u t tr c ti p         n c ngoài nh n c t doanh nghi p FDI.FDI g m có ba b ph n: v n c   %       ph n,thu nh p tái u t và các kho n vay trong n i b công ty.      Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 484Chuyên đề tốt nghiệpCác nhà kinh t qu c t d nh ngh a: u t tr c ti p n c ngoài là ng i s   )  !       h u t i n c này mua ho c ki m soát m t th c th kinh t c a n c khác, ó là m t+             kho n ti n mà nhà u t tr cho m t th c th kinh t c a n c ngoài có nh             h ng quy t nh i v i th c th kinh t y ho c t ng thêm quy n ki m soát trong  )          th c th kinh t y.  Lu t u t n c ngoài t i Vi t nam n m 1987 a ra nh ngh a: u t        )  !  tr c ti p n c ngoài là vi c t ch c,cá nhân n c ngoài vào Vi t nam v n          b ng ti n n c ngoài ho c b t kì tài s n nào c Chính ph Vi t Nam ch p          thu n h p tác kinh doanh trên c s h p ng ho c thành l p xí nghi p liên          doanh,doanh nghi p 100% v n n c ngoài theo quy nh c a lu t này.   )  T nh ng khái ni m trên,ta có th hi u m t cách khái quát v u t% +        tr c ti p n c ngoài nh sau: u t tr c ti p n c ngoài FDI t i m t qu c gia    !        là vi c nhà u t m t n c a v n b ng ti n ho c b t kì tài s n nào vào             qu c gia khác có quy n c s h u và qu n lý ho c ki m soát m t th c     +      th kinh t t i qu c gia ó,v i m c tiêu t i a hóa l i ích c a mình.           1.1.2.Các hình th c FDI.ứ1.1.2.1.Hình th c liên doanh liên k t.ứ ếDoanh nghi p liên doanh v i n c ngoài g i t t là liên doanh là hình   # th c c s d ng r ng rãi nh t c a u t tr c ti p n c ngoài trên th gi i  ,            Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 485Chuyên đề tốt nghiệpt tr c n nay. Nó là công c thâm nh p vào th tr ng n c ngoài m t%      )    cách h p pháp và có hi u qu thông qua ho t ng h p tác.     Liên doanh là m t hình th c t ch c kinh doanh có tính ch t qu c t ,       hình thành t nh ng s khác bi t gi a các bên v qu c t ch, qu n lý, h th ng% +   +   )    tài chính, lu t pháp và b n s c v n hoá,ho t ng trên c s s óng góp c a  #         các bên v v n, qu n lí lao ng và cùng ch u trách nhi m v l i nhu n c ng    )      nh r i ro có th x y ra.Ho t ng c a liên doanh g m c ho t ng s n xu t             kinh doanh, cung ng d ch v , ho t ng nghiên c u c b n và nghiên c u )        tri n khai.i v i n c ti p nh n u t :!      - u i m: giúp gi i quy t tình tr ng thi u v n u t ,giúp a d ng hóa-            s n ph m, i m i công ngh ,t o th tr ng m i và t o c h i cho ng i lao .     )       ng làm vi c và h c t p kinh nghi m qu n lý c a n c ngoài.      - Nh c i m: m t nhi u th i gian th ng th o các v n liên quan          n d án u t ,th ng xu t hi n mâu thu n trong qu n lý i u hành doanh       '    nghi p, i tác n c ngoài th ng quan tâm n l i ích toàn c u.Vì v y, ôi         khi liên doanh ph i ch u thi t thòi vì l i ích n i khác…,thay i nhân s  )        công ty m có nh h ng t i t ng lai phát tri n c a liên doanh./      i v i nhà u t n c ngoài:!    Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 486Chuyên đề tốt nghiệp- u i m: t n d ng c h th ng phân ph i có s n c a i tác n c-         0    s t i, c u t vào trong nhi u l nh v c kinh doanh d thu l i,l nh v c b            ) c m ho c h n ch i v i doanh nghi p 100% v n n c ngoài.Tham nh p          c nh ng th tr ng c quy n c a n c ch nhà. + )      - Nh c i m: khác bi t v nhìn nh n chi phí u t gi a hai bên i        +  tác,m t nhi u th i gian th ng th o m i v n liên quan n d án u t .          1.1.2.2.Hình th c h p tác kinh doanh trên c s h p ng,h p tácứ ợ ơ ở ợ đồ ợ kinh doanhHình th c này là hình th c u t mà trong ó các bên quy trách nhi m      và phân chia k t qu kinh doanh cho m i bên ti n hành u t kinh doanh       mà không thành l p pháp nhân m i. H p ng h p tác kinh doanh là v n b n c kí k t gi a i di n có       +   th m quy n c a các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh cho m i bên .      c i m là các bên kí k t h p ng h p tác kinh doanh, trong qúa trình kinh!       doanh các bên h p doanh có th thành l p ban i u ph i theo dõi, giám sát       vi c th c hi n h p ng h p tác kinh doanh.     Phân chia k t qu kinh doanh: hình th c h p doanh không phân ph i     l i nhu n và chia s r i ro mà phân chia k t qu kinh doanh chung theo t l  1    2  góp v n ho c theo tho thu n gi a các bên. Các bên h p doanh th c hi n    +    Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 487Chuyên đề tốt nghiệpngh a v tài chính i v i nhà n c s t i m t cách riêng r . Pháp lý h p        $  doanh là m t th c th kinh doanh ho t ng theo lu t pháp n c s t i ch u s         )  i u ch nh c a pháp lu t n c s t i. quy n l i và ngh a v c a các bên h p  "            doanh c ghi trong h p ng h p tác kinh doanh    1.1.2.3.Hình th c doanh nghi p có 100% v n u t n c ngoàiứ ệ ố đầ ư ướ .Doanh nghi p 100% v n n c ngoài c ng là hình th c doanh nghi p có      v n u t n c ngoài nh ng ít ph bi n h n hình th c liên doanh trong ho t          ng u t qu c t .    Khái ni m doanh nghi p 100% v n n c ngoài là m t th c th kinh       doanh có t cách pháp nhân và c thành l p d a trên các m c ích c a ch        u t cùng n c s t i.    Doanh nghi p 100% v n n c ngoài ho t ng theo s i u hành qu n         lý c a ch u t n c ngoài nh ng v n ph i tu thu c vào các i u ki n v      '  3      môi tr ng kinh doanh c a n c s t i, ó là các i u ki n v chính tr , kinh          ) t ,pháp lu t,v n hóa m c c nh tranh.     Doanh nghi p 100% v n n c ngoài có t cách pháp nhân là 1 th c th      pháp lý c l p,ho t ng theo lu t pháp n c s t i. Thành l p d i d ng           công ty trách nhi m h u h n ho c công ty c ph n. +    i v i n c ti p nh n:!    Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 488Chuyên đề tốt nghiệp - u i m: nhà n c thu c ngay ti n thuê t, ti n thu m c dù-          DN b l ; gi i quy t c công n vi c làm mà không c n b v n u t ; t p)        (     trung thu hút v n, công ngh c a n c ngoài vào nh ng l nh v c khuy n    +    khích xu t kh u và ti p c n c th tr ng n c ngoài. .    )   - Nh c i m: khó ti p thu kinh nghi m qu n lý c ng nh công        ngh n c ngoài nâng cao trình cán b qu n lý, cán b k thu t           các doanh nghi p trong n c. i v i nhà u t : !    - u i m: ch ng trong qu n lý i u hành doanh nghi p.Th c hi n-         c chi n l c toàn c u c a t p oàn, tri n khai nhanh d án u t , c quy n             ch ng tuy n ch n và ào t o ngu n nhân l c áp ng yêu c u phát tri n chung          c a t p oàn  - Nh c i m: ch u t ph i ch u toàn b r i ro trong u t .Ph i chi       )      phí nhi u h n cho nghiên c u ti p c n th tr ng m i, không xâm nh p c     )     vào nh ng l nh v c có nhi u l i nhu n th tr ng trong n c l n, khó quan h+      )     v i các c quan qu n lý Nhà n c n c s t i.      1.2.Vai trò c a FDI.ủ1.2.1.Vai trò c a FDI i v i s phát tri n kinh t xã h iủ đố ớ ự ể ế ộ .Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 489Chuyên đề tốt nghiệpVai trò c a u t tr c ti p n c ngoài i v i n c ti p nh n u t .            Khu v c kinh t có v n u t n c ngoài ngày càng có vai trò quan tr ng trong      n n kinh t Vi t Nam. Tr c tiên, FDI là ngu n v n b sung quan tr ng vào t ng        u t xã h i,góp ph n c i thi n cán cân thanh toán trong giai o n v a qua. Các        % nghiên c u g n ây c a Freeman (2000), B K ho ch và u t (2003), Nguy n       !   M i (2004) u rút ra nh n nh chung r ng khu v c có v n u t n c ngoài ã   )        óng góp quan tr ng vào GDP v i t tr ng ngày càng t ng. Khu v c này góp  2   ph n t ng c ng n ng l c s n xu t và i m i công ngh c a nhi u ngành kinh t ,             khai thông th tr ng s n ph m ( c bi t là trong gia t ng kim ng ch xu t kh u)   .      . hàng hoá), óng góp cho ngân sách nhà n c và t o vi c làm cho m t b ph n lao       ng. Bên c nh ó, FDI có vai trò trong chuy n giao công ngh và các doanh     nghi p có v n u t n c ngoài,t o s c ép bu c các doanh nghi p trong n c          ph i t i m i công ngh , nâng cao hi u qu s n xu t. Các d án FDI có tác ng          tích c c t i vi c nâng cao n ng l c qu n lý và trình c a ng i lao ng làm          vi c trong các d án FDI, t o ra kênh truy n tác ng tràn tích c c h u hi u,nâng      +  cao ch t l ng ngu i lao ng.   1.2.1.1.V m t kinh tề ặ ếFDI thúc y t ng tr ng kinh t , b sung ngu n v n cho phát tri n.        kinh t - xã h i. u t là y u t vô cùng quan tr ng, tác ng n t c t ng  !         Hoàng Nguyễn Thanh Sa Lớp: Quản lý công 4810[...]... thu hút đầu tư nước ngoài là cao hơn các nước khác Hoàng Nguyễn Thanh Sa 16 Lớp: Quản lý công 48 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠ NG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH ĐIỆN HIỆ N NAY 2.1.Giớ i thiệu tổng quan về ngành điện Việt Nam và sự cần thiết thu hút FDI vào ngành điện hiện nay 2.1.1.Chứ c năng,nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của EVN Ngành điện hiện nay,được tổ chức quản lý theo ngành dọc,cả ba khâu phát điện- truyền... nhà ĐTNN xây dựng một mạng lưới thứ hai.Thêm nữa phân phối bán lẻ điện bị khống chế giá bán đầu ra nên mức lợi nhuận sẽ bị điều tiết chặt chẽ.Vì vậy ,trong bài này em chủ yếu phân tích thu hút FDI trong khâu phát điện Hoàng Nguyễn Thanh Sa 21 Lớp: Quản lý công 48 Chuyên đề tốt nghiệp 2.1.4 Sự cần thiết thu hút FDI vào ngành điện hiện nay Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút FDI trong khu vực sản... nghiệp này,chọn các công trình vừa tầm hoặc nhỏ,hầu như là thủy điện nhỏ và vừa 2.2 Thực trạng thu hút FDI vào ngành điện thời gian qua 2.2.1 Một số kết quả thu hút FDI vào ngành điện thời gian qua 2.2.1.1 Xét theo vốn đầu tư Hoàng Nguyễn Thanh Sa 31 Lớp: Quản lý công 48 Chuyên đề tốt nghiệp Vốn đầu tư các công trình thủy điện, và nhiệt điện được xác định từ khối lượng vốn từ các dự án đầu tư mới nhất... nghiệp nhằm tái cơ cấu ngành điện để chống độc quyền,thúc đẩy cạnh tranh ,thu hút tư nhân tham gia đầu tư vào ngành Đểđáp ứng tốc độ tăng trưởng cao nhu cầu điện, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành điện là rất lớn đặc biệt trong khâu phát điện, khả năng đáp ứng vốn từ Chính phủ khó đảm bảo,nguồn vốn vay là bị giới hạn.Cho nên,cần có một cơ chế thu hút đầu tư bên ngoài vào ngành mà trước mắt trong khâu phát điện, quá... kể vào tăng nguồn vốn cho hệ thống .Trong tương lai,nguồn vốn FDI vào ngành điện sẽ ngày càng tăng và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành điện Ngoài việc bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển ngành điện, các dự án FDI còn góp phần tạo công ăn việc làm,mang lại thu nhập ổn định cho người lao động và góp phần đổi mới,cải tiến công nghệ,kỹ thu t 1.3.Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút FDI. .. tư,vv trong thời gian tới đầu tư trong khu vực cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông vận tải,thông tin liên lạc ,điện lực rất cần thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân,đặc biệt từ khu vực FDI. Để thấy sự cần thiết phải thu hút FDI trong ngành điện hiện nay ta xem xét trên bốn góc độ sau a.Theo lộ trình cải tổ ngành điện của Chính phủ Mô hình tổ chức hiện tại của ngành điện, là liên kết dọc,cả 3 khâu phát điện- truyền... hạn trong phạm vi mức 25% so với mức bán điện của EVN Giá bán điện đã tăng thêm 8.8% vào năm 2006 lên mức trung bình là 852 đồng/kWh và hiện nay là 1.058 đồng/kWh.Dự tính,giá điên sẽ còn tăng. Nhưng xét về giá trị thực thì giá lại giảm xuống,và giá bán điện của Việt Nam là tương đương hoặc thấp hơn so với các nước láng giềng 2.1.3 .Thu hút FDI trong khâu phát điện Lĩnh vực có nhiều tiềm năng thu hút FDI. .. kinh doanh điện đều do một doanh nghiệp nhà nước quản lý,đó là tập đoàn điện lực Việt Nam( EVN).Ngoài EVN còn có Bộ Công thương,Cục Điều tiết điện lực ERAV,Vụ năng lượng và dầu khí là các đơn vị cùng tham gia quản lý ngành điện. Tuy vậy,vai trò của FDI là rất lớn do tập đoàn này sở hữu phần lớn tài sản trong khâu phát điện và hoàn toàn độc quyền trong hai khâu còn lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam( EVN),được... thủy điện, nhiệt điện khí,than,các nguồn điện sử dụng năg lượng mới và tái tạo (điện sinh học ,điện gió ,điện mặt trời) và điện hạt nhân sẽ chiếm khoảng 3% năm 2010 tăng lên 4% năm 2020 và 10% năm 2050 ,điện hạt nhân sẽ chiếm 11% năm 2025 và lên khoảng 25-30% năm 2050 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn điện dự kiến giai đoạn 2005-2050 Đơn vị: % Năm 2005 Chỉ tiêu Thủy điện Nhiệtđiện than Nhiệt điện khí Điện tái tạo Điện. .. miền Trung chủ yếu là thủy điện và ở miền Nam chủ yếu là thủy điện chạy bằng khí.Thủy điện là nguồn phát điện chủ yếu và Việt Nam lại chịu nhiều rủi ro về thủy năng .Thời gian gần đây,lượng mưa ít ở các khu vực đầu nguồn làm hạn chế sản lượng của các nhà máy thủy điện, dẫn đến việc không đáp ứng được hết nhu cầu điện của cả nước Tính đến hết năm 2006 ,Việt Nam có 17 dự án cung cấp điện độc lập với tổng công . ng thu hút FDI vào ngành i n hi nươ ự ạ đ ệ ệ nay.- Ch ng 3 : M t s gi i pháp nh m t ng c ng thu hút ơ ộ ố ả ằ ă ườ FDI vào ngành i n Vi t Nam. NG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH I N HI N NAYỰ Ạ Đ Ệ Ệ2.1.Gi i thi u t ng quan v ngành i n Vi t Nam và s c n thi tớ ệ ổ ề đ ệ ệ ự ầ ế thu hút FDI vào ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành điện Việt Nam trong thời gian tới, Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành điện Việt Nam trong thời gian tới, Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành điện Việt Nam trong thời gian tới, V m t kinh t ề, Xét theo v n u t, Xét theo công su t ngu n i n ấ Xét theo cơ cấu nguồn phát điện, Nguyên nhân 1 C c u t ch c

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn