một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Than Việt Nam

89 401 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:25

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Than Việt Nam LỜI NÓI ĐẦUVốn là yếu tố bắt đầu của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của donh nghiệp. Trong điều kiện giới hạn về nguồn lực sản xuất thì việc làm sao đẻ quản lí và sử dụng vốnhiệu quả trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước.Sau quá trình chuyển đổi từ cơ chế bao cấp, bao tiêu sản phẩm của nhà nước sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề hiệu quả trong kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam còn nhiều bất cập, nó trở thành vấn đề có tính thời sự. Do đó, việc nghiên cứu và phân tích đanhg giá hiệu quả của viậc sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Nó không những giúp cho bản thân caca doanh nghiệp tìm cách sử dụnghiệu quả hơn nguồn vốn hiện có của mình, mà còn giúp cho cơ quan chủ quản của doanh nghiệp có các biện pháp quản lí thích hợp .Tổng công ty Than Việt Nam, một doanh nghiệp nhà nước cũng đang đứng trước thách thức đó, phải làm sao quản lí và sử dụng nghuồn vốn nhà nước giao có hiệu quả, làm thế nào để bảo toàn và phát triển được nguồn vốn là câu hỏi thách thức đối với ban lãnh đạo TCT.Đứng trước những yêu cầu và đòi hỏi đó, sau quá trình thực tập tại Tổng công ty Than Việt Nam, được sự hướng dẫn của thầy giáo, Ths. và các cô chú trong Tổng công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài :”Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạiTổng công ty Than Việt Nam ”.Mục đích của chuyên đề này là nêu bật lên thực trạng về tinh hình sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam, cả thành tích và những mặt còn tồn tại, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty.Với mục đích trên chuyên đề gồm ba bộ phận chính sau:Ch ương I: Lí luận chung về vốnhiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngCh ương II : Thực trạng sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Vệt NamCh ương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam.Do kiến thức còn hạn hẹp cũng như thời gian thực tập không nhiều nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót em rất mong các thầy cô giáo, các cán bộ tài chính cũng như bạn đọc tham gia góp ý kiến để đề tài hoàn thiện hơn.MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1 C HƯƠNGI :6 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐNHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .I. Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp61. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.61.1. Khái niệm và phân loại doanh ngiệp.61.2 Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.71.3 Môi trường hoạt động của doanh nghiệp.82. Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .92.1 Khái niệm và phân loại vốn.92.2. Chi phí vốn13 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP16II. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.161. Hiệu quả sử dụng vốn.162. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn của doang nghiệp .172.1. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn .172.2. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng VCĐ của doanh nghiệp. 192.3. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp.203. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.223.1. Nhân tố khách quan.223.2. Nhân tố chủ quan.23III. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.251. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm.252. Lựa chọn và sử dụng hợp lí các nguồn vốn.263. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 274. Quản lí TSCĐ, VCĐ.275. Quản lý TSLĐ, VLĐ.286. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh .297. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế.30C HƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM(TCT TVN)32I. Tổng quan về TCT TVN321. Lịch sử hình thành và phát triển của TCT TVN.322 Cơ cấu tổ chức của TCT TVN.343 Tình hình sản xuất kinh doanh tại TCT TVN.35Thực trạng về quản lý và sử dụng vốn tại TCT TVN.391. Khái quát chung về nguồn vốn của TCT TVN391.1. Nguồn hình thành vốn của TCT TVN.401.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư vào các loại tài sản.412. Tình hình sử dụng vốn của TCT TVN.442.1. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn tại TCT TVN.462.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ tại TCT TVN.482.3. Hiệu quả sử dụng VCĐ tại TCT TVN.53Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN.551. Kết quả đạt được và nguyên nhân.551.1. Kết quả551.2. Nguyên nhân dẫn đế thành công57 2. Hạn chế và nguyên nhân59 2.1. Hạn chế.592.2. Nguyên nhân.60C HƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TCT TVN63Định hướng hoạt động của TCT TVN63Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN641. Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN.641.1. Về công tác lập và thực hiện kế hoạch64 1.2. Về tổ chức và đào tạo661.3. Về nghiên cứu phát triển 661.4. Về nguyên tắc hạch toán kinh doanh662. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại TCT TVN.672.1. Tăng cường công tác quản lý , bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ672.2. Tăng cường việc thu hồi VCĐ682.3. Tăng cường đổi mới TSCĐ682.4. Tăng cờng việc tài trợ cho TSCĐ683. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả VLĐ tại TCT TVN.683.1. Tăng doanh số bán hàng 693.2. Tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý 703.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất 703.4. Quản lí dự trữ định mức hàng hoá 723.5. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu733.6. Kế hoạch hoá việc sử dụng vốn 3.7. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ74Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN.[...]... đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của chúng tới hoạt động của doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp gồm hàng loạt các phương pháp, biện pháp, công cụ quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm với hiệu quả kinh tế cao nhất các nguồn vốn hiện có, các... đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Như đã trình bày ở trên, hiệu quả sử dụng vốn được phản ánh ở trạng thái động cho nên khi xem xét các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ngoài chỉ tiêu chung về hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn người ta thường xem xét hai chỉ tiêu chính sau: chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động... động cao , tiết kiệm được thời gian, vật liệu do đó làm tăng lợi nhuận nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Trình độ của các cán bộ quản lý cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Có quản lý về mặt nhân sự tốt mới đảm bảo được một đội ngũ lao động có năng lực thực hiện nhiệm vụ, không gây lãng phí lao động…từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Trình độ quản lý còn thể hiện ở một số. .. sau một chu kỳ sản xuất vốn phải được thu hồi để tiếp tục chu kỳ khác nếu không doanh nghiệp sẽ bị phá sản Nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải có các biện pháp quản lý vốnhiệu quả, đảm bảo vốn đầu tư dùng thời diểm, đúng chỗ từ đó giảm được tối đa chi phí sử dụng vốn, năng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mình II HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1 Hiệu. .. đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Thông thường các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định gồm các chỉ tiêu tổng hợp sau: 2.2.1 Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định(VCĐ) Doanh thu thuần trong kì Hiệu suất sử dụngVCĐ = VCĐbình quân trong kì Trong đó : VCĐ bình quân trong kì = (VCĐ đầu kì + VCĐcuối kì )/2 VCĐ đầu kì = (hoặc cuối kỳ) Số tiền KH luỹ kế cuối kì Nguyên gía TSCĐ đầu kỳ Số. .. đến hiệu quả sử dụng vốn Khi xét đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thì một trong những điều không thể bỏ qua là các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp bao gồm các nhân tố chủ quan và khách quan 3.1.Nhân tố khách quan 3.1.1 Các chính sách tài chính tiền tệ của Nhà nước Nhà nước bằng pháp luật và... Nguồn vốn ♥ Cơ cấu vốn có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp vì nó liên quan trực tiếp đến chi phí (khấu hao vốn lưu động, tốc độ luân chuyển vốn lưu động ).Nếu doanh nghiệp đầu tư vào nguồn tài sản không sử dụng dến hay ít sử dụng sẽ dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn ,gây ra lãng phí tài sản hoặc tài sản không phù hợp với quá trình sản xuất làm giảm vòng quay vốn, hiệu quả sử dụng vốn. .. TRƯỜNG 1 Hiệu quả sử dụng vốn Mục tiêu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườnglà tối đa hoá giá trị tài sản sử hữu và một trong những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu này là hiệu quả sử dụng vốn Vậy hiệu quả sử dụng vốn là gì ? Hiệu quả của bất kì hoạt động sản xuất kinh doanh nào đều thẻ hiện mối quan hệ giữa kết quả sản xuất và chi phí bỏ ra: Về mặt định lượng : Hiêu quả kinh ế... ánh một đồng VCĐ trong kì có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận Ngoài những chỉ tiêu tổng hợp trên ,người ta còn có thể sử dụng một số chỉ tiêu phân tích như: hệ số hao mòn TSCĐ, tỷ suất sử dụng TSCĐ, hệ số trang bị TSCĐ ,tỷ suất đầu tư TSCĐ hay kết cấu TSCĐ của doanh nghiệp 2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp Để đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ, các doanh nghiệp có thể sử dụng. .. trị xã hội Do đó hiệu quả đạt đượcphải có đầy đủ cả hai mặt trên có nghĩa là trong những biểu hiện về mặt định lượng phải nhằm đạt được mục tiêu chính trị xã hội nhất định Tóm lại, hiệu quả sử dụng vốn có thể hiểu như sau: Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phán ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đíc sinh . trạng sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Vệt NamCh ương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam. Do. các cô chú trong Tổng công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạiTổng công ty Than Việt Nam ”.Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Than Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Than Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Than Việt Nam, Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp., Khái niệm và phân loại vốn., Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp, Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm ., Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh ., Quản lý TSCĐ, VCĐ. Quản lý TSLĐ, VLĐ., Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Tổ chức tốt cơng tác hạch tốn kế tốn và phân tích hoạt động kinh tế, Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng cơng ty Than Việt Nam:, Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Về thị trường và quản lý thị trường:, Về cơng tác an tồn – bảo hộ lao động Về đầu tư cơ bản:, Cơ cấu nguồn vốn đầu tư vào các loại tài sản, Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn tại TCT TVN., Hiệu quả sử dụng VCĐ tại Tổng công ty Than Việt Nam., Nguyên nhân dẫn đến thành công, Nguyên nhân, Định hướng hoạt động của Tổng công ty Than Việt Nam., Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn