một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư thành phố nước ngoài vào Campuchia

64 333 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:24

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư thành phố nước ngoài vào Campuchia LỜI MỞ ĐẦUTrong xu thế liên kết hòa nhập nền kinh tế thế giới thành một chỉnh thể thống nhất, hầu hết các nước trên thế giới đều tham gia ngày càng tích cực vào quá trình phân công lao động quốc tế. Trong các hoạt động kinh tế đối ngoại, đầu trực tiếp nước ngoàimột hoạt động ngày càng trở thành một trong những dạng đầu quan trọng trong nền kinh tế thế giới được nhiều quốc gia sử dụng như một chính sách kinh tế quan trọng lâu dài. Khai thác sử dụng có hiệu quả đầu trực tiếp nước ngoài đang là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới, nhất là đối với các nước đang phát triển chuyển đổi, nơi có nhu cầu rất lớn về vốn đầu phát triển kinh tế. Bằng các biện pháp chính sách thích hợp nhiều nước đang phát triển chuyển đổi đã thu được những thành công to lớn trong việc khai thác sử dụng đầu trực tiếp nước ngoài. Đối với Campuchia, Chính phủ Hoàng gia đã đang có chính sách mở rộng nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, phát huy những quan hệ kinh tế đối ngoại với các nước trong khu vực trên thế giới, tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong sự phát triển kinh tế, góp phần đưa đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội bước vào thời kỳ phát triển mới. Một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự chuyển biến tích cực đó là việc thu hút có kết quả vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Sự di chuyển vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Campuchia thể hiện sự nỗ lực to lớn hiệu quả thực tế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để khai thác các lợi thế của đất nước. Những kết quả ban đầu của việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Campuchia, đánh dấu việc chuyển biến về chất trong duy hoạch định chính sách khai thác các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát 1triển kinh tế đất nước, trong điều kiện xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế đang diễn ra sâu rộng cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đang tạo ra sự thay đổi vượt bậc trong cơ sở vật chất của nền kinh tế thế giới.Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tạo nguồn vốn đầu để phục vụ tự do hóa, nhân hóa nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Campuchia, tôi chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm mở rộng quy nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Campuchia” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình. Mục đích của luận án:Mục đích nghiên cứu của luận án đi sâu phân tích thực trạng của hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài tại Campuchia, tìm hiểu những mặt tích cực hạn chế của nó, từ đó đề xuất những phương hướng biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động đầu kinh tế đối ngoại của Campuchia trong giai đoạn tới trên cơ sở tìm hiểu áp dụng một cách sáng tạo những vấn đề lý luận thực tiễn của Campuchia.Đưa ra những giải pháp hợp lý để thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Campuchia, nhằm phát triển nâng cao hiệu quả của đầu trực tiếp nuớc ngoài tại Campuchia trong thời gian tới.Tổng kết kinh nghiệm về chính sách đầu của Campuchia.2CHƯƠNG 1VAI TRÒ CỦA ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở CAMPUCHIA1-/ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI1-1./ Đầu hình thức đầu tưTrong điều kiện của nền kinh tế sản xuất hàng hóa, để tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề đặt ra là cần phải có vốn đầu thực hiện hoạt động đầu tư. Vốn đầu dùng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm hoặc bổ sung trang thiết bị, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm nguyên vật liệu, trả lương cho người lao động. Vốn đó dù có sự khác nhau về quy hay cơ cấu song là cần thiết đối với mọi quá trình sản xuất, với các quốc gia, nhất là đối với những cơ sở mới bắt đầu hình thành với những quốc gia còn ở trình độ lạc hậu chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa, trong đó có Vương Quốc Campuchia.Vốn đầu trong nền sản xuất hàng hóa là tiền được tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân, là vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có tạo ra của cải lớn hơn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt xã hội từng gia đình.Vốn đầu có thể được huy động từ trong nước, hoặc từ nước ngoài. Trong điều kiện quốc tế hóa đời sống kinh tế phát triển mạnh như ngày nay thì nguồn vốn từ nước ngoài ngày càng trở thành phổ biến hơn có vai trò không nhỏ. Mặc dù về lâu dài vốn đầu trong nước luôn giữ vai trò chủ yếu, nhưng không mất đi tính chất quan trọng của nguồn vốn nước ngoài.Vốn đầu được sử dụng để phục vụ cho những mục tiêu phát triển nhất định. Xét về bản chất thì việc sử dụng đó chính là quá trình thực hiện 3việc chuyển hóa vốn tiền tệ thành các yếu tố của quá trình tái sản xuất, được gọi là hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu bao giờ cũng dựa trên những điều kiện vật chất mục tiêu cụ thể, trước mắt lâu dài ở tầm vĩ hoặc vi mô.Tuy nhiên, hiện nay còn có khá nhiều định nghĩa khác nhau về đầu tư, trong đó có mấy khái niệm tiêu biểu sau đây:- Đầu (Investment) là việc sử dụng vốn vào quá trình tái sản xuất xã hội nhằm tạo ra năng lực vốn lớn hơn. Vốn đầu là phần tích lũy xã hội của các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh, là tiền tiết kiệm của dân huy động từ các nguồn khác, được đưa vào tái sản xuất xã hội. Trên bình diện doanh nghiệp, đầu là việc di chuyển vốn vào một hoạt động nào đó nhằm mục đích thu lại khoản tiền lớn hơn.- Đầu là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian tương đối dài nhằm thu lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế - xã hội.Đặc điểm của đầu là nó xảy ra trong một thời gian tương đối dài, thường từ 2 năm trở lên đến 50 - 70 năm hoặc lâu hơn nữa. Những hoạt động kinh tế ngắn hạn thường trong vòng 1 năm không nên gọi là đầu tư.- Đầu (kinh tế) là việc bỏ vốn vào một doanh nghiệp, một công trình xây dựng hay một sự nghiệp bằng nhiều biện pháp như cấp phát ngân sách, vốn tự có, liên doanh hoặc vay dài hạn để mua sắm thiết bị, xây dựng mới, hoặc thực hiện việc hiện đại hóa, mở rộng xí nghiệp nhằm thu doanh lợi hay phát triển phúc lợi công cộng.Những cách diễn đạt trên không có sự khác biệt lớn. Theo đó, một hoạt động được coi là đầu phải đảm bảo các đặc trưng là:- Sử dụng vốn vào việc phát triển kinh tế - xã hội;- Có tính sinh lợi- Với thời gian kéo dài4- Nhằm mục đích thu lại khoản tiền (hoặc mục đích xã hội) lớn hơn;- Là hoạt động tài chính (bỏ vốn thu lợi nhuận), vốn đầu có thể là tiền tệ, là liệu sản xuất, là tài nguyên, hoặc sức lao động, hoặc các dạng vật chất khác như: công nghệ thông tin, nhãn hiệu, bằng phát minh, biểu tượng, uy tín hàng hóa các phương tiện đặc biệt khác như cổ phiếu, hối phiếu, vàng bạc đá quý v.v .Như vậy có thể nói khái quát: đầu là hoạt động kinh tế gắn với việc sử dụng vốn dài hạn nhằm mục đích sinh lợi. Đầu có thể được phân ra nhiều loại tuỳ theo giác độ nghiên cứu. Đầu có thể được phân loại theo những tiêu thức chính sau đây:- Phân loại theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu vào đối tượng mà mình bỏ vốn:+ Phân loại theo mục tiêu đầu tư;+ Phân loại theo nội dung kinh tế;+ Phân loại theo thời gian sử dụng;+ Phân loại theo lĩnh vực đầu tư;- Phân loại theo nội dung nghiên cứu: đầu được chia thành 3 loại:+ Đầu vào lực lượng lao động: nhằm mục đích tăng về lượng chất, là các yếu tố quan trọng nhất của quá trình kinh doanh. Đó là sức lao động, thông qua tuyển mộ, thuê mướn đào tạo chuyên gia, cán bộ quản lý công nhân.+ Đầu vào tài sản lưu động: nhằm đảm bảo sự hoạt động liên tục nhịp nhàng của quá trình sản xuất kinh doanh. Đó là liệu sản xuất giá trị nhỏ, nguyên vật liệu, tiền tệ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.+ Đầu xây dựng cơ bản: nhằm tạo ra hoặc nâng cao mức độ hiện đại tài sản cố định của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng mới nhà xưởng, 5các công trình hạ tầng đầu cho thiết bị máy móc, công nghệ bằng phát minh, mua bản quyền, bí quyết công nghệ. Đầu xây dựng cơ bản đóng vai trò quyết định, gắn liền với việc nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi một khoản vốn lớn cần được tính toán một cách chuẩn xác, nếu không sẽ dẫn đến sự lãng phí tiền của rất lớn.- Phân loại theo mục tiêu đầu tư: theo tiêu thức này đầu được chia thành:+ Đầu mới - Là hình thức đầu đưa toàn bộ vốn đầu vào xây dựng một đơn vị kinh doanh có cách pháp nhân riêng.+ Đầu mở rộng - Là hình thức đầu nhằm mở rộng công trình cũ đang hoạt động để nâng cao công suất của công trình cũ hoặc tăng thêm mặt hàng, tăng thêm khả năng phục vụ cho nhiều loại đối tượng so với nhiệm vụ ban đầu. Đầu này gắn liền với việc mua sắm thiết bị mới, xây dựng các phân xưởng mới hoặc mở rộng các phân xưởng chính hiện có, xây dựng thêm các công trình phụ trợ phục vụ mới.+ Đầu cải tạo công trình đang hoạt động: đầu này gắn với việc trang bị lại tổ chức lại toàn bộ hoạt động hay một bộ phận doanh nghiệp đang hoạt động, được thực hiện theo một thiết kế duy nhất, không bao gồm việc xây dựng mới hay mở rộng các bộ phận sản xuất chính đang hoạt động hoặc có thể là xây dựng mới hoặc mở rộng các công trình phục vụ hay phụ trợ.+ Đầu hiện đại hóa công trình đang sử dụng: gồm các đầu nhằm thay đổi cải tiến các thiết bị công nghệ các thiết bị khác đã bị hao mòn cả hữu hình vô hình trên cơ sở kỹ thuật mới, nhằm nâng cao các thông số kỹ thuật của các thiết bị đó. Việc hiện đại hóa có thể tiến hành một cách độc lập, hoặc tiến hành đồng thời với việc cải tạo. Thông thường hiện đại hóa cải 6tạo tiến hành đồng thời. Vì vậy tính toán đầu thường chỉ xem trong 3 trường hợp: đầu mới, đầu mở rộng đầu cải tạo, hiện đại hóa.- Phân loại theo thời gian (hoạt động) sử dụng: theo tiêu thức này đầu chia thành 3 loại:+ Đầu ngắn hạn,+ Đầu trung hạn,+ Đầu dài hạn,- Phân loại theo lĩnh vực hoạt động : theo tiêu thức này đầu được chia thành: đầu cho nghiên cứu khoa học, đầu cho sản xuất, đầu cho quản lý.- Phân loại đầu theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu vào đối tượng mà mình bỏ vốn: theo tiêu thức này đầu chia thành:+ Đầu gián tiếp: là đầu mà người bỏ vốn người sử dụng vốn không phải là một. Loại đầu này còn được gọi là đầu tài chính vì đầu này được thực hiện bằng cách mua các chứng chỉ có giá như cổ phiếu, chứng khoán, trái khoán . để được hưởng lợi tức. Với phương thức này, người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý các công cuộc kinh doanh. Trong đầu gián tiếp có thể thực hiện theo cách cho vay dài hạn. Cho vay dài hạn (tín dụng): là hình thức đầu dưới dạng cho vay kiếm lời qua lãi suất tiền cho vay.+ Đầu trực tiếp: là hình thức đầu mà người bỏ vốn người sử dụng vốnmột chủ thể, là người đầu đồng thời là người quản lý đầu tư. Trong đầu trực tiếp, người có vốn có thể bỏ vốn vào để làm tăng thêm năng lực sản xuất hoặc tạo ra những năng lực sản xuất mới, song cũng có thể mua lại một số cổ phần để hy vọng thu được lợi tức cổ phần.Trong đầu trực tiếp, người bỏ vốn ra có thể là người trong nước cũng có thể là người nước ngoài đều được luật pháp của nước chủ nhà cho 7phép. Trong trường hợp người có vốn là người nước ngoài thì hoạt động đầu trực tiếp đó là đầu trực tiếp nước ngoài.Như vậy, đầu trực tiếp nước ngoài là dạng đầu trực tiếp do nguồn vốn từ bên ngoài; chủ thể của nó là nhân hay Nhà nước, hoặc các Tổ chức quốc tế được nước chủ nhà cho phép đầu vào những ngành hoặc những lĩnh vực nào đó của một nước nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định.Nếu đầu trực tiếp bằng vốn trong nước (vốn của nhà nước, vốn của nhân .) thì phải tuân theo các luật lệ hiện hành về đầu của Nhà nước, trong đó đáng chú ý nhất cũng phức tạp nhất là các luật lệ về đầu xây dựng cơ bản.Đầu trực tiếp lại được chia thành:+ Đầu dịch chuyển: là hình thức đầu trong đó người bỏ vốn mua lại một số cổ phần đủ lớn để nắm được quyền chi phối hoạt động của doanh nghiệp. Trong hình thức đầu này chỉ có sự thay đổi về quyền sở hữu tài sản được dịch chuyển từ tay người này sang tay người khác, không có sự gia tăng tài sản của các doanh nghiệp.+ Đầu phát triển: là hình thức đầu trong đó tạo dựng nên những năng lực mới (về lượng hay về chất) cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ để làm phương tiện sinh lời. Đầu phát triển còn gọi là đầu xây dựng cơ bản; nó bao gồm các hình thức đầu xây dựng mới, mở rộng cải tạo hiện đại hóa cơ sở sẵn có. Nó là biểu hiện cụ thể của tái sản xuất mở rộng, là biện pháp chủ yếu để cung cấp việc làm cho người lao động, là tiền đề để đầu tài chính đầu dịch chuyển.1.2-/ Sự hợp tác đầu quốc tế việc thu hút vốn đầu nước ngoài1.2.1-/ Khái niệm ý nghĩa.Như trên đã phân tích, vốn đầu một yếu tố cần thiết cho việc mở rộng quy đổi mới kỹ thuật của hoạt động kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy tất cả các quốc gia đang phát triển đều thiếu cần vốn đầu tư. Không có 8một nước nào có thể vươn lên mạnh, nếu không thu hút được vốn đầu của nước ngoài, bởi vì nếu không có nguồn vốn lớn kỹ thuật cao thì không thể khai thác triệt để các lợi thế so sánh của đất nước. Sự hợp tác đầu quốc tế giữa hai bên nhiều bên là xu hướng có tính quy luật trong điều kiện tăng cường việc quốc tế hóa đời sống kinh tế quốc tế, tuy rằng trên thực tế kẻ mạnh vẫn tìm cách thu được nhiều lợi ích hơn. Sự thật là nhiều quốc gia đã từng rất dè dặt trong việc mở cửa đón nhận đầu nước ngoài, nhưng cho đến những năm gần đây cũng lần lượt ban hành các luật lệ thích hợp để mở rộng quy nâng cao tốc độ thu hút vốn đầu của nước ngoài.Sự hợp tác đầu quốc tế là một quá trình kinh tế, trong đó hai nước hay nhiều nước thỏa thuận cùng nhau góp vốn(thuộc sở hữu Nhà nước, sở hữu nhân hay sở hữu hỗn hợp) để đầu vào việc xây dựng các công trình mới, hiện đại hóa mở rộng các xí nghiệp hiện có, nhằm đem lại lợi ích cho cả các bên.Dĩ nhiên quá trình hợp tác này không đơn giản mà trái lại luôn chứa đựng những sự đấu tranh không kém phần gay gắt. Song dù sao thì trong sự hợp tác đầu tư, lợi ích của các bên tham gia cũng khá gắn liền với nhau. Nhận thức rõ tính chất của xu hướng này sử dụng nó một cách khôn ngoan là một trong những sự bảo đảm cho thành công của con đường phát triển trong giai đoạn hiện nay của mỗi nước.Thu hút vốn đầu của nước ngoài, các nước đang phát triển không những chỉ nhằm nhận được vốn khi đang thiếu mà còn nhằm các mục đích khác để phát triển kinh tế lâu dài, vững chắc bằng thu hút công nghệ mới, giải quyết công ăn việc làm, học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, cải thiện cơ cấu nền kinh tế của mình lên hiện đại tiến bộ.Đối với những nước đang phát triển thì phổ biến là cần thu hút vốn đầu của các nước ngoài trên quy lớn. Đây là một giải pháp có ý nghĩa sâu 9sắc nhằm thúc đẩy sự phát triển để hình thành các khu vực có công nghệ cao cũng như để biến đổi căn bản cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên để đạt được các mục đích trên đây không phải dễ dàng, lúc nào cũng suôn sẻ, trái lại các nước đang phát tiển cần tìm cho mình các chủ trương thích hợp, các biện pháp khôn khéo, thu hút được vốn đầu vào các ngành các lĩnh vực cần thiết tạo thuận lợi cho mình hấp dẫn với các nhà đầu nước ngoài.Cần nhận rõ hiệu quả của việc thu hút vốn đầu của nước ngoài, có thể xảy ra khác nhau. Chẳng hạn, khi nhận vốn đầu của nước ngoài sẽ phát sinh nợ nước ngoài, nhất là khi nhận đầu gián tiếp dưới hình thức tín dụng. Trên thực tế đã có những nước chịu gánh nặng nợ nần rất lớn do việc thu hút vốn đầu của nước ngoài, mặc dù không phải mọi gánh nặng nợ nần đều là do việc thu hút vốn đầu cả. Cũng có không ít trường hợp việc nhận đầu đi liền với sự du nhập những công nghệ thứ yếu, công nghệ phế thải mang theo chất thải ô nhiễm. Mặt khác, có thể còn chịu ảnh hưởng ý đồ của người đầu trong việc xác lập cơ cấu kinh tế, trong việc sử dụng sức lao động tài nguyên sẽ đưa đến tình trạng phát triển không đồng đều giữa các vùng trong nước tạo ra sự phân hóa giữa các tầng lớp dân cư. Đành rằng các nước đang phát triển phải chấp nhận có sự phân hóa đó, nhưng có mức giới hạn. Rõ ràng đây là lĩnh vực đa dạng phức tạp, luôn luôn có sự đấu tranh giữa các lợi ích với nhiều phương sách thủ đoạn khác nhau, mặc dù chính sự phát triển về hợp tác đầu lại là một xu hướng khách quan. Vấn đề là phải tính toán chu đáo về các mặt kinh tế, kỹ thuật xã hội của từng dự án cũng như toàn bộ chương trình hợp tác đầu với nước ngoài để khai thác triệt để các mặt tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực có thể xảy ra.1.2.2-/ Đầu gián tiếp đầu trực tiếp nước ngoàiTrong sự hợp tác đầu quốc tế thường có nhiều nguồn vốn khác nhau. Vốn của các Chính phủ của các Tổ chức quốc tế có thể là viện trợ không hoàn lại, vốn cho vay dài hạn với lãi suất ưu đãi, cho vay với lãi suất thông 10[...]... của đầu t trực tiếp nớc ngoài quốc tế từ 1971 đến năm 1988 so với tốc độ trung bình hàng năm từ 1960 - 1973 đạt 12,6% Từ giữa những năm 1970, đầu t quốc tế tăng với tốc độ cao hơn, đạt mức cao nhất vào năm 1981 thấp nhất vào năm 1985 Tỷ trọng của đầu t trực tiếp nớc ngoài trong tổng số vốn thu n tuý vào các nớc đang phát triển đạt 12% năm 1987 16 37% vào năm 1994 (theo UNCTAD 1995) Luồng đầu. .. tiếp nớc ngoài chảy vào các nớc đang phát triển trong năm 1988 khoảng 30 tỷ USD, tăng lên 35,9 tỷ USD vào năm 1991 (xem bảng số 2 ở phụ lục) Bảng 2 cho biết sự phân bố của FDI vào các nớc đang phát triển các nền kinh tế chuyển đổi Theo tính toán của ngân hàng thế giới, FDI chảy vào Trung Quốc chiếm một tỷ trọng khá lớn, đạt 33,8 tỷ USD năm 1994 Trong khi đó, FDI chảy vào các quốc gia độc lập Trung... triển mà còn thu đợc nhiều lợi ích khác nh chuyển giao công nghệ, nâng 17 cao kỹ năng cho ngời lao động, sử dụng tốt hơn các nguồn vốn khan hiếm tăng khả năng tiếp cận với thị trờng xuất khẩu hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu Theo bảng 3 4, luồng FDI vào các nớc đang phát triển có chiều hớng tăng dần từ những năm 80, nhng chảy vào các nớc phát triển lại giảm đi đáng kể BNG 3 - U T TRC TIPNC... tăng trởng kinh tế nhanh ổn định của các nền kinh tế ASEAN trên hai thập kỷ qua đã cho thấy chiến lợc hớng ngoại mà các nớc này theo đuổi (bao gồm chính sách ngoại thơng, chính sách đầu t rất cởi mở) đã góp phần đáng kể vào thành tựu kinh tế mà các nớc đạt đợc Thực hiện các chính sách khuyến khích FDI không những giúp các nớc này huy động đợc lợng vốn cho phát triển mà còn thu đợc nhiều lợi ích khác... sa i v b sung bng o lut gim thu thu nhp phỏt trin kinh t nm 1967 v o lut khuyn khớch phỏt trin kinh t nm 1970 Nhng o lut ny ó quy nh nhng iu khon chớnh sau: 34 + hng quy ch v cụng nghip "mi nhn" mt cụng ty phi u t ti thiu 1 triu USD Singapore (tng ng 417.000 USD) cụng ty din ny c gim thu trong 5 nm, li nhun c phn úng gúp cho n cui thi gian hng quy ch "mi nhon" u c min thu thu nhp + Mi xớ nghip m rng... nn kinh t ca mt nc, gii quyt cụng n vic lm cho ngi lao ng trong nc; - n nh v to phỏt trin kinh t cho nc ú, ci to v hon thin c cu ngnh ngh cụng nghip; - Vi cỏc nc ang phỏt trin, FDI cũn to iu kin ho nhp vi nn kinh t th gii; - Tip thu c cụng ngh tiờn tin qua ng chuyn giao cụng ngh trong u t (tip thu kinh nghim sn xut tiờn tin, thu c cỏc kin thc v sỏng ch bớ quyt k thut); -To thun li v thng mi nh ci... cú th khụng phi chu thu v chi phớ sn xut trong 3 nm nu b thua l S tin b thua l cú th chuyn vo thi gian sau tớnh thu khi xớ nghip bt u lm n cú lói +Cỏc xớ nghip cú th nhp khu min thu thit b v nguyờn vt liu khụng cú sn Singapore + Cỏc doanh nghip nc ngoi khụng b hn ch v quy mụ vn u t v hon ton khụng b hn ch v hi hng vn v li nhun + Nhng khon n vay ca nc ngoi nhp thit b cng c min thu lm gim gỏnh nng... nghip cho vay v bo m cho nhng cụng ty nc ngoi cú k thut cụng nghip hin i v cú sn th trng xut khu i vi xớ nghip mi nhn phi u t ban u s vn ln v thi gian hot ng di mi sinh la thỡ thi gian min gim thu c nõng lờn 10 nm thay cho quy nh 5 nm trc õy i vi xớ nghip tuy vn u t thp hn 1 triu USD Singapore, nhng sn phm lm ra thuc loi cht lng cao thỡ vn c hng u ói min thu Ngoi vic cú chớnh sỏch u ói trong u t Nh nc... bit hp dn thu hỳt cỏc cụng ty no mun u t vo cỏc khu ch xut, chng hn gim cỏc loi thu v dựng cỏc bin phỏp khỏc Trong nhng nm gn õy, FDI tng rừ rt cỏc nc thuc khu vc ụng Nam v gim Chõu M La Tinh do mụi trng u t thun li v tc phỏt trin kinh t nhanh khu vc ny c im chung ca chớnh sỏch FDI ca cỏc nc ang phỏt 33 trin thi k ny l phỏt trin thờm mt s hỡnh thc u t mi, mm do hn, hỡnh thnh cỏc tho thun hp tỏc... ch t nhp khu cụng ngh n thun m cũn vn hnh cụng ngh ú, sa cha, bo hnh, nm vng cỏc nguyờn lý, mụ phng v phỏt trin nú Nhng hot ng c coi l chuyn giao cụng ngh thng c thc hin nh: - Chuyn giao quyn s hu hoc s dng sỏng ch, gii phỏp hu ớch hoc cỏc i tng s hu cụng ngh khỏc; - Chuyn giao cỏc bớ quyt hoc kin thc k thut chuyờn mụn di dng phng ỏn cụng ngh, ti liu thc t, cụng thc thụng s k thut kốm theo hoc khụng . những giải pháp hợp lý để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia, nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả của đầu tư trực tiếp nuớc ngoài tại Campuchia. Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia làm đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư thành phố nước ngoài vào Campuchia, một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư thành phố nước ngoài vào Campuchia, một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư thành phố nước ngoài vào Campuchia, Đầu tư gián tiếp nước ngoài Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Công nghiệp chế biến và dịch vụ là lĩnh vực thu hút đầu tư mạnh nhất., Đa cực và đa biên trong đầu tư trực tiếp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn