Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn (Tagete patula L.) trồng chậu potx

7 1,204 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 16:20

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG HOA CÚC VẠN THỌ LÙN (Tagete patula L.) TRỒNG CHẬU Phạm Thị Minh Phượng, Trịnh Thị Mai Dung, guyễn Thế Hùng SUMMARY Study on the effect of media to the growth and flower quality of potted dwarft marigold (Tagete patula L.) The present study was conducted to evaluate the effect of different growing media on the rate of germination, seedling quality, the growth and flower quality of potted dwarft marigold (Tagetes patula L.). Three different medias including top soil, dry water hyacinth’s root and rice husk charcoal were used for sowing seed. The results showed that the media CT2 (1 top soil: 1 dry water hyacinth’s root: 1 rice husk charcoal) had the best effect to the rate of germination and seeling quailty of marigold. The germintaion rate was 78,3%, and the seedling had 5,9 cm in height and 5,6 leaves on the main stem. For potted media study, five different growth medias mixed from top soil, waste composted, rice husk charcoaland coconut fiber were used. The media CT1 (3 top soil: 1 waste composted: 1 rice husk charcoal), which had total porosity 58%, pH: 7,0, EC: 2,1mS/cm, had the best effect to the growth and flower quality of potted dwraft marigold. The plant height was 21,9 cm, the canopy diameter was 19,9 cm and each plant had average 3,3 flowers. The flower lasted after 14,7days, therefore the bedding display time was the longest as 35,7 days. Keywords: Dwarft marigold, Tagete patula L., media. I. §ÆT VÊN §Ò Cúc vạn thọ lùn (Tagetes patula L.) là loại hoa trồng thảm phổ biến do có nhiều ưu điểm như thân thấp, khả năng thích nghi rộng, hoa đẹp với nhiều hình dạng màu sắc, độ bền hoa thảm dài. Hiện nay, nhu cầu sử dụng cúc vạn thọ lùn trong trang trí cảnh quan ở Việt Nam ngày càng tăng, tuy nhiên sản xuất hoa còn nhiều bất cập, cây không đều chất lượng hoa thấp. Để nâng cao năng suất, chất lượng hoa cũng như thuận tiện cho công tác trồng, chăm sóc, vận chuyển trang trí thì việc trồng cúc vạn thọ lùn trong chậu là cần thiết. Tuy nhiên, nếu giá thể trồng cây trong chậu không đủ dinh dưỡng thì cây sẽ có hiện tượng khô ngọn, số lượng chất lượng hoa giảm. Tác giả Pritam Sangwan cộng sự đã tiến hành nghiên cứu giá thể trồng cây cúc vạn thọ lùn cho thấy giá thể gồm 30% hỗn hợp (phân bò hoai + bã mía) với đất làm tăng số hoa trên cây khi tỷ l tng lờn 40% thỡ kớch thc hoa ln hn so vi i chng. Mt nghiờn cu khỏc c tin hnh trờn cỳc vn th lựn cho thy giỏ th phi trn gm phõn giun t (t l 10-20%) v giỏ th Metro-Mix 360 ó to ra mt loi giỏ th mi cú y cỏc thnh phn dinh dng dng d hp thu giỳp cõy cỳc vn th sinh trng tt hn so vi i chng khụng phi trn trong giai on vn m. Vit Nam, kt qu nghiờn cu v giỏ th trng cõy cỳc vn th c cụng b khụng nhiu. Khi nghiờn cu v cỏc bin phỏp k thut cho hoa trng thm, tỏc gi Lờ Th Thu Hng cho rng giỏ th tt nht cho s sinh trng, phỏt trin v cht lng hoa cỳc vn th lựn c phi trn t tru hun, t, x da theo t l 1:1:1. gúp phn nõng cao cht lng hoa cỳc vn th lựn trng chu tin ti gúp phn xõy dng quy trỡnh trng hoa cỳc vn th trong chu H Ni. Bi vit ny l kt qu ca ti ghiờn cu nh hng ca giỏ th n sinh trng, phỏt trin v cht lng hoa cỳc vn th lựn (Tagete patula L.) trng chu. II. VậT LIệU PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 1. Vt liu nghiờn cu Ging hoa cỳc vn th lựn TN 301 do Cụng ty Trang Nụng sn xut. Ht c gieo trong khay 72 l, cõy con t tiờu chuNn (cao 5-6 cm, cú 4 lỏ tht) c chuyn sang trng trong chu nha (15 x 20cm). Thnh phn phi trn giỏ th gm t phự sa, phõn rỏc (c cung cp bi Trung tõm N ghiờn cu v Phỏt trin N ụng nghip bn vng, Trng i hc N ụng nghip H N i), x da, tru hun, r bốo tõy vi cỏc t l khỏc nhau. Phõn bún lỏ Pomior 298 (5,75%N , 10,50% P 2 0 5 , 4,48% K 2 0 b sung Ca, Mg, Cu, Fe, Zn) c phun cho cõy 1 ln/tun vi nng 0,3%. 2. Phng phỏp nghiờn cu Thớ nghim 1: N ghiờn cu nh hng ca giỏ th gieo ht n t l ny mm v cht lng cõy con giai on vn m. Thớ nghim c tin hnh trờn 3 cụng thc: CT1 (i chng) - 1 t phự sa: 1 phõn rỏc: 1 x da: 1 tru hun, CT2 - 1 t phự sa: 1 phõn rỏc: 1 r bốo: 1 tru hun v CT3 - 3 t phự sa: 1 phõn rỏc: 1 tru hun. Giỏ th c phi trn theo th tớch. Thớ nghim b trớ theo khi ngu nhiờn y (RCB) vi 3 ln nhc li, mi ln nhc li 3 khay, s liu theo dừi trờn 30 cõy /1 ln nhc li. Thớ nghim 2: N ghiờn cu nh hng ca giỏ th n s sinh trng v cht lng hoa cỳc vn th lựn trng chu. S dng 5 loi giỏ th l CT1- 3 t phự sa: 1 phõn rỏc: 1 tru hun; CT2 - 1,5 t phự sa: 1 phõn rỏc: 1 x da: 1,5 tru hun; CT3 - 2 t phự sa: 0,5 phõn rỏc: 1 x da: 1,5 tru hun; CT4 - 1,5 t phự sa: 1 phõn rỏc: 1 x da: 1,5 tru hun v CT5 (i chng) - 1,5 t phự sa: 1 phõn rỏc: 1 r bốo: 1,5 tru hun. Giỏ th c phi trn theo t l th tớch. Thớ nghim c b trớ trong chu nha theo khi ngu nhiờn y (RCB) vi 3 ln nhc li, s chu mt ln nhc li l 30. S cõy theo dừi l 10 cõy/ln nhc li. Cỏc ch tiờu theo dừi v sinh trng, phỏt trin v cht lng hoa c thc hin theo phng phỏp hin hnh. Mt s ch tiờu lý v húa tớnh ca giỏ th c phõn tớch ti phũng phõn tớch JICA, Trng i hc N ụng nghip H N i. Kt qu thớ nghim ưc x lý thng kê bng chương trình Excel IRRISTAR 4.0. Các thí nghim ưc b trí trong nhà có mái che ti khu nhà lưi khoa N ông hc, Trưng i hc N ông nghip Hà N i t tháng 1 n tháng 6 năm 2010. III. KÕT QU¶ V TH¶O LUËN 1. Ảnh hưởng của giá thể gieo hạt đến tỷ lện nảy mầm chất lượng cây con giai đoạn vườn ươm Ht hoa cúc vn th ưc gieo trên các loi giá th khác nhau. Theo dõi t l ny mm cht lưng cây con trên các giá th, s liu trình bày ti bng 1. Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ nảy mầm chất lượng cây con CT Tỷ lệ nảy mầm (%) Tỷ lệ cây ra ngôi (%) Chiều cao cây (cm) Số lá/cây (lá) Thời gian từ gieo đến ra ngôi (ngày) CT 1 75,8 71,2 5,0 5,2 28,0 CT 2 78,3 77,6 5,9 5,6 28,0 CT 3 76,7 76,5 5,1 5,6 28,0 LSD5% - - 0,2 0,1 - CV% - - 3,6 2,2 - S liu thu ưc cho thy t l ny mm t l cây ra ngôi  CT2 CT3 có s sai khác so vi i chng. Các t l này  CT2 ln lưt là 78,3% 77,6%;  CT3 là 76,7% 76,5% trong khi ó  công thc i chng ch là 75,8% 71%. Sau gieo 28 ngày cây con  tt c các công thc t tiêu chuNn xut vưn, tuy nhiên cht lưng cây ging có s khác bit rõ rt gia CT2 i chng  mc ý nghĩa 5%. CT2 có chiu cao cây 5,9cm, s lá 5,6 lá/cây trong khi ó  công thc i chng cây cao 5,0 cm có 5,2 lá/cây. Các kt qu theo dõi trên vưn ươm cho thy giá th thích hp nht  gieo ht cúc vn th lùn là CT2 (1 t:1 phn rác:1 r bèo:1 tru hun). 2. Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa cây cúc vạn thọ lùn trồng chậu 2.1. Tính chất vật lý hóa học của giá thể trồng cúc vạn thọ lùn trồng chậu Sau khi t tiêu chuNn xut vưn, cây con ưc chuyn sang trng trong chu nha trên các loi giá th khác nhau. Chúng tôi s dng 5 loi giá th phi trn gi mu i phân tích mt s ch tiêu lý hóa tính ti phòng phân tích JICA, Trưng i hc Nông nghiệp Hà Nội. Kết quả phân tích được thể hiện tại bảng 2. Bảng 2. Một số đặc điểm lý hóa tính của giá thể trồng cúc vạn thọ lùn CT Độ xốp (%) EC (mS/cm) pH N % P % K % N (mg/100g giá thể) P (mg/100g giá thể) K (mg/100g giá thể) CT1 58 2,1 7,0 0,4 0,9 2,2 36,4 190,4 209,4 CT2 60 1,6 6,9 0,3 1,5 3,2 55,3 261,9 176,9 CT3 58 1,3 7,2 0,3 1,4 3,0 46,9 200,7 171,0 CT4 62 1,4 7,4 0,2 1,6 3,3 16,1 236,5 116,8 CT5 59 1,4 7,0 0,3 1,5 2,4 18,5 180,4 171,0 (S liu phân tích ti phòng phân tích JICA, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) Theo John M. Dole cộng sự; Dewayne L. Ingram cộng sự thì pH giá thể thích hợp cho cây hoa thảm từ 5,5 - 7,0; EC từ 1,2 - 2,3 mS/cm tùy thuộc từng loại cây. Kết quả phân tích cho thấy giá thể CT1, CT2 CT5 có các chỉ tiêu pH EC tương đối phù hợp, trong khi đó CT3 CT4 có pH hơi cao. Độ xốp của giá thể dao động từ 57% (CT1) - 63% (CT5), tuy nhiên giá thể CT2 CT4 có độ xốp lớn hơn 60% có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ dinh dưỡng nước. Một số chỉ tiêu đánh giá hàm lượng dinh dưỡng của giá thể là hàm lượng N, P K cho thấy giá thể phối trộn có hàm lượng dinh dưỡng vừa phải có thể giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt. 2.2. Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn trồng chậu Kết quả theo dõi sự sinh trưởng của cây trên các loại giá thể khác nhau được thể hiện trên bảng 3. Bảng 3. Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng cúc vạn thọ lùn trồng chậu CT Chiều cao cây (cm) Số lá (lá/cây) Đường kính thân (mm) Đường kính tán (cm) Số cành cấp 1/cây Chiều dài cành cấp 1 (cm) CT 1 21,9 14,5 6,2 19,9 3,0 5,0 CT 2 18,6 12,8 5,0 18,4 2,8 2,9 CT 3 21,2 14,0 5,7 18,4 2,9 3,6 CT 4 15,8 12,3 4,6 17,8 2,5 1,7 CT 5 18,5 13,3 5,2 17,9 2,5 3,8 LSD 5% 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 CV% 1,3 2,3 3,4 1,4 7,2 3,2 S liu bng 3 cho thy các loi giá th khác nhau ã có nh hưng rõ rt n sinh trưng ca cây cúc vn th. So vi i chng, tt c các ch tiêu theo dõi  các CT1 CT3 u cao hơn  mc ý nghĩa 5%, CT2 có các ch tiêu tương ương i chng còn CT 4 có các ch tiêu thp nht. C th: CT1 có chiu cao cây ln nht (21,9 cm), s lá nhiu (14,5 lá), ưng kính thân (6,2mm). Cây có tán tròn, ưng kính tán 19,9cm vi trung bình 3 cành cp 1 có  dài 5cm nên cây cân i. Trong 5 loi giá th, CT4 có các ch tiêu thp hơn i chng như chiu cao cây 15,8cm; s lá trung bình 12,3 lá, ưng kính tán 17,8 cm, s cành cp 1 rt ít 2,5 cành c bit chiu dài cành cp 1 ch khong 1,7cm nên tán cây nh. Cây  CT4 sinh trưng kém có th là do  xp ca giá th ln (62%) nên kh năng gi nưc gi phân kém kt hp vi pH ca giá th cao (7,4) ã nh hưng n s phát trin ca b r cây cũng như s có mt ca mt s nguyên t trong giá th. Khi ch s pH trên 7,4 thì ion Fe 2+ Mn 2+ gim. Tip tc theo dõi nh hưng ca giá th n cht lưng hoa cúc vn th lùn trng chu, s liu trình bày trên bng 4. Bảng 4. Ảnh hưởng của giá thể đến một số chỉ tiêu chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn trồng chậu CT ĐK hoa (cm) CC hoa (cm) Tổng số hoa/cây Độ bền hoa (ngày) Độ bền thảm hoa (ngày) CT1 5,6 4,1 3,3 14,7 35,7 CT2 5,0 3,8 2,3 14,0 31,0 CT3 5,0 3,9 2,8 13,0 31,3 CT4 4,8 3,2 2,3 11,7 28,7 CT5 4,9 4,1 2,8 13,7 30,3 LSD5% 0,6 0,3 0,3 1,2 1,9 CV% 6,4 4,5 5,8 4,7 3,3 T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 6 Các kt qu thu ưc cho thy CT1 có s sai khác áng k so vi công thc i chng  các ch tiêu ưng kính hoa s hoa trên cây (mc ý nghĩa 5%). ưng kính hoa ca CT1 là 5,6cm thp nht  CT4 (4,8cm). S hoa trên cây  các công thc dao ng t 2,3 hoa (CT4) - 3,3 (CT1).  bn hoa ph thuc vào kích thưc hoa, hoa càng to thì  bn hoa càng ln ngưc li. Trong thí nghim này,  bn hoa  CT1 dài nht (14,7 ngày) CT4 ngn nht (11,7 ngày). Các công thc còn li  bn hoa hu như không có s chênh lch t 13 - 14 ngày. Do  bn hoa dài s lưng hoa trên cây nhiu nên CT1 có  bn thm hoa dài nht là 35,7 ngày trong khi ó  công thc i chng là 30,3 ngày. CT4 có  bn thm hoa ngn nht ưc 28,7 ngày. Kt qu thí nghim trên cho thy, nu giá th trng cây cúc vn th lùn quá xp (hơn 60%) có pH cao trên 7,0 thì s sinh trưng ca cây kém gim cht lưng hoa do nh hưng n kh năng gi nưc, gi phân ca giá th. IV. KÕT LUËN 1. Giá thể gieo hạt thích hợp nhất cho cúc vạn thọ lùn được phối trộn theo thể tích gồm 1 đất phù sa: 1 phần rác: 1 rễ bèo: 1 trấu hun cho tỷ lệ hạt nảy mầm 78,3%, tỷ lệ cây đạt tiêu chuNn ra ngôi 77,6%, cây con cao 5,9cm có trung bình 5,6 lá/cây. 2. Giá th phi trn theo th tích gm 3 t phù sa: 1 phân chung: 1 tru hun ( xp 58%; pH: 7,0; EC: 2,1) phù hp nht cho s sinh trưng, phát trin tăng cht lưng hoa cúc vn th lùn trng chu (chiu cao cây 21,9 cm, ưng kính tán 19,9 cm, cây có 3,3 hoa/cây,  bn hoa thm trang trí 35,7 ngày). TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. James W. Booodley & Steven E. ewman. 2009. The commercial Greenhouse. Delmar Cengage Learning. Trang 622. 2. Lê Thị Thu Hương. 2009. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa vạn thọ lùn (Tagetes patula L.) Lộc khảo (Flox drummoldi Hook) trồng trong chậu phục vụ trang trí tại Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 3. Pritam Sangwan • V. K. Garg • C. P. Kaushik. 2010. Growth and yield response of marigold to potting media containing vermicompost produced from different wastes. Environmentalist 30:123-130. 4. R. M. Atiyeh, S. Subler, C.A. Edwards, G. Bachman, J. D. Metzger, W. Shuster. 2000. Effects of vermicomposts and composts on plant growth in horticultural container media and soil. Pedo biologia, 44, 579-590. 5. Douglas Cox. Organic Fertilizers and Soilless Media Show Promise. University of Massachusetts. Amherst. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 7 gười phản biện GS. TSKH. Trần Duy Quý . tru hun). 2. Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và chất l ợng hoa cây cúc vạn thọ l n trồng chậu 2.1. Tính chất vật l và hóa học của giá thể trồng cúc vạn thọ l n trồng chậu. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT L ỢNG HOA CÚC VẠN THỌ L N (Tagete patula L. ) TRỒNG CHẬU Phạm Thị Minh Phượng, Trịnh Thị. thấy giá thể phối trộn có hàm l ợng dinh dưỡng vừa phải có thể giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt. 2.2. Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và chất l ợng hoa cúc vạn thọ l n trồng chậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn (Tagete patula L.) trồng chậu potx, Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn (Tagete patula L.) trồng chậu potx, Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn (Tagete patula L.) trồng chậu potx

Từ khóa liên quan