Phát triển công nghiệp nông thôn ở Bắc Giang theo hướng CCNH - HDH

59 409 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:08

Luận văn : Phát triển công nghiệp nông thôn ở Bắc Giang theo hướng CCNH - HDH Lời nói đầuPhát triển công nghiệp nông thôn là một nội dung trọng yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nớc ta và đang là một nhu cầu hết sức bức bách của Bắc Giang. Thực tiễn đã chỉ rõ: nếu chỉ dựa vào nông nghiệp thuần nông, độc canh cây lúa thì kinh tế tỉnh Bắc Giang không thể phát triển nhanh và bền vững, đời sông nhân dân khó đợc cải thiện và nâng cao.Với hy vọng góp phần nhỏ vào việc tìm ra những căn cứ khoa học và những giải pháp thực tiễn khả thi đa Bắc Giang tiến nhanh lên trình độ văn minh, hiện đại, tôi đã đi sâu nghiên cứu vấn đè Phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang theo hớng công nghiệp hóa, hiện đại hoá .ở nớc ta cho đến nay đã nhiều công trình nghiên cứu và viết về công nghiệp nông thôn. Tất cả các tác giả đều tập trung nghiên cứu công nghệp nông thôn với t cách là giải pháp thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các tác giả đều thống nhất nhận định và đã đạt tới kết quả sau:Công nghiệp nông thôn là một bộ phận của kinh tế nông thôn và nàm trong kết cấu công nghiệp chung của cả nớc.Phát triển công nghiệp nông thôn là yêu cầu khách quan cấp thiết của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Công nghiệp nông thôn có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội nông thôn.Đề xuất đợc những đính hớng và giải pháp cho sự phát triển công nghiệp nông thôn nớc ta.Tuy vậy, việc nghiên cứu vấn đề phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang còn bớc sơ khởi, cha có những công trình nghiên cứu ngang tầm. Do vậy, phải đi sâu ngiên cứu phát triển công ngiệp nông thôn Bắc Giang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên các nội dung sau:1Phân tích, luận giải làm rõ cơ sở lý luận của việc phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên cơ sở quán triệt sâu sắc những quan điểm lý luận của các tác giả đi trớc, các nghị quyết của Đảng và Nhà nớc; hệ thống hoá và phát triển những kết quả nghiên cứu về công nghiệp nông thôn của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.Phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang trong những năm đổi mới, rút ra những mâu thuẫn và những tồn tại cần khắc phục để thúc đẩy công nghiệp nông thôn Bắc Giang phát triển theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hóa.Đề xuất có căn cứ khoa học những quan điểm định hớng cơ bản cần quán triệt và những giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đây công nghiệp nông thôn Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững theo hớng công nghiệp hoá và đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao.Theo hớng đó, tác giả đã đi sâu nghiên cứu các hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp đợc tổ chức nhiều hình thức nh hộ gia đình công ty, xí nghiệp t nhân, cá thể, công ty trách nhiệm hữu hạn. công ty cổ phần, xí nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nớc đang tồn tại và phát triển trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang, bao gồm cả những thị trấn, thị tứ trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến nay và làm tập trung làm nổi bật các vấn đề sau:Xác lập quan niệm khoa học về công nghiệp nông thôn làm cơ sở đi sâu nghiên cứu công nghiệp nông thôn trên địa bàn Bắc Giang.Chỉ ra những điều kiện cơ bản để kình thành và phát triển công nghiệp nông thôn cùng những đặc điểm chủ yếu của nó.Phân tích những mô hình phát triển công nghiệp nông thôn các nớc và những vùng lãnh thổ đang phát triển trong khu vực; đồng thời vạch rõ những u, nhợc điểm của những mô hình phát triển công nghiệp nông thôn các nớc vùng lãnh thổ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm đối với phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang.2Phân tích làm rõ thực trạng phát triển công nghiệp nông thônở Bắc Giang trong những năm đổi mới, từ đó chỉ ra những mâu thuẫn, tồn tại cần giải quyết và đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang trong những năm tới.Xác lập những quan điểm định hớng cơ bản để phát triển công nghiệp nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của Bắc Giang.Đề xuất những giải pháp thực tiễn và khả thi nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang theo hớng công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong những năm tới.Phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một vấn đề mới mẻ và phức tạp. Mặc dù tôi đã rất cố gắng đi sâu nghiên cứu và đã đạt đựợc những kết quả nhất định, song do còn có nhiều khó khăn về chủ quan và khách quan, cho nên đề án này chắc chắn còn có những khiếm khuyết, kích mong các thầy giáo lợng thứ.Tôi chân thành cám ơn THS. Nguyễn Thành Hiếu đã tận tâm hớng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành đề án này.3I. Lý luận chung về phát triển công nghiệp hoá nông thôn theo hớng xă hội chủ nghĩa 1.1. Lý luận chung a. vai trò công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.Trong xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn các nớc đang phát triển, thì trớc hết phải tập trung vào phát triển nông nghiệp và từ nông nghiệp đi lên. Đó là kinh nghiệm của Trung Quốc trong quá trình công nghiệp hoá.Bản thân nông nghiệp có những mặt han chế nh không thể tự mình tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về cơ sở vật chất kỹ thuật, về công nghệ và thiêt bị, để hiện đại hoá sản xuất tạo ra mức tăng trởng cao hơn, cũng nh không đủ khả năng tạo ra việc làm với thu nhập cao hơn cho số lao động tăng lên nông thôn,mà cần đến tác động của công nghiệp. Nhng chính công nghiệp đo thị các nớc nông nghiệp lạc hậu lại cha phát triển đén mức có thể thu hút đợc nhiều lao động d thừa nông thôn và các nhu cầu khác nông thôn. Đó là lý do đặt ra vấn đè công nghiệp hoá nông thôn các nớc đang phát triển trong quá trình công nghiệp hoá đất nớc.Trong thời kì đầu nông nghiệp phát triển theo hớng công nghiệp hoá, do sẵn có tiềm lực về đất đai, lao động dồi dào, nên thờng tập trung vào phát triển sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nhu cầu nông sản cho xã hội và cả cho xuất khẩu. Trong giai đoạn này giá trị sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản phẩm của kinh tế nông thôn, nguồn thu nhập của dân c nông thôn chủ yếu là từ nông nghiệp, còn hoạt động và giá trị sản lợng của công nghiệp nông thôn cha nhiều.Sang giai đoạn tiếp theo, nông thôn cả hai khu vực kinh tế nông nghiệpcông nghiệp nông thôn đều có điều kiện và khả năng phát triển. khu vựckinh tế nông nghiệp do tận dụng các khả năng đát đai, mặt nớc, nguồn nhân lực dồi dào nông thôn, huy động vốn đầu t twf nhiều nguồn nông thôn và thành thị, sử dụng khoa học và công nghệ tiến bộ, và cơ sở hạ tầng đơc cải thiện tạo ra khối lợng nông sản hàng hoá lớn với chất lợng và giá trị cao. Điều này đã làm tăng thu nhập từ nông nghiệp cho dân c nông thôn. khu vực kinh tế nông nghiệp trở thành một trụ cộtvững chắc của kinh té nông thôn. Nhng nếu dừng lại đây thì cha ổn định 4vì nông nghiệp phát triển thì mới đảm bảo cho c dân nông thôn một nguồn thu nhập hạn chế chứ không đủ khả năng đa nông thôn trở lên giàu có duổi kịp đô thị. Để đa nông thôn đi lên cần phải thực hiện bớc chuyển dịch cơ cấu kinh tế:đồng thời phát triển kinh tế nông nghiệpphát triên công nghiệp nông thôn là ngoài king tế ngoài nông nghiệp, nhng không làm phơng hại đến sự tăng trởng và phát triển nông nghiệp. Khu vực kinh tế ngoài nông nghiệp nông thôn, trên cơ sở sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, có những khả năng và điều kiện thuận lợi đẻ phát triển. Kinh tế ngoài nông nghiệp có nhu cầu mở mang nông thôn trớc hết là để tạo việc làm cho lao đọng nông thôn ngày càng d thừa nhiều mà đất nông nghiệp - nguồn t liệu chủ yếu để mở rộng sản xuất nông nghiệp -thì có hạn chế, thêm vào đó là klhả năng tăng vụ, xen canh, gối vụ cũng bị hạn chế, không phải chỗ nào cũng có điều kiện đẻ thực hiện. chính vì vậy sự manh mún về ruộng đất ngày càng chầm trọng và đay sẽ là một trở ngại to lớn đối với công cuộc phát triển nông thôn về sau.Giải quyết việc làm nông thôn thông qua mở mang ngành nghề nông nghiệp là một giải pháp thích hợp và trên thực tế đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nó vừa tạo đièu kiện cho sản xuất nông nghiệp phát triển, vừa hỗ trợ cho việc thu hút số lao động d thừa nông nghiệp, sử dụng một phần thu nhập đẻ đầu t cho nông nghiệp phát triển, thúc đảy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.Trong giai đoạn này giá trị sản phẩm ngoài nông nghiệp nông thôn có xu h-ớng tăng dần, cả về số tuyệt đói và tỷ trọng. Tỷ trọng giá trị sản phẩm ngoài nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nông thôn từ chỗ thấp hơn tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tiến lên bằng rồi, vợt nông nghiệp. Khi một nơc đang phát triển hoàn tất quá trình công nghiệp, hoá trở thành một nứơc công nghiệp, thì phát triển nông thôn bớc vào tời kì giảm bớt tỷ trọng khu vực kinh tế nông nghiệp nhng vẫn giữ một mức độ cần thiết về sản lợng nông sản, về giá trị sản phẩm nông nghiệp trong kinh tế nông thôn và mở rộng khu vực kinh tế ngoài nông nghiệp nông thôn cả về sản lợng, giá trrị sản lợng và tỷ trọng.Tóm lại trong công cuộc phát triển nông thôn, để đạt mục tiêu tạo việc làmvà nâng cao thu nhập của c dân nông thôn, đa mức sống của dân nông thôn tiến lên 5gần mức sống của dân thành thị thì giải pháp cơ bản không phải chỗ tập chung vào phát triển nông nghiệp la đủ mà phải phát triển đồng thời kinh tế nông nghiệp và ngoài nông nghiệp theo hớng đa kinh tế ngoai nông nghiệp nông thôn phát triển đạt đến tỷ trọng cao hơn kinh tế nông nghiệp. (1) b. Mục tiêu, nội dung tổng quát và quan điểm phát triển.Thực tế cho thấy dù công nghiệp hoá nông thôn đã diễn ra nhiều nớc nhng định nghĩa về công nghiệp về công nghiệp hoá nông thôn thì cho đến nay cha đợc diễn giải trong các từ điển trong nớc và ngoài nớc vì đây vẫn còn là vấn đề mới, đang còn tiếp tục trao đổi. ngay công nghiệp hoá-một thuật ngữ đã xuất hiện từ lâu - đến nay vẫn còn những định nghĩa không hoàn toàn giống nhau. nớc ta vấn đề này đã đợc nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban chấp hành Trung ơng Đảng (khoá VII) ghi rõ Công dụng phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phơng tiện và phơng pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dich vụ và quản lý kinh tế , xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sang sử nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đó là quá trình lâu dài. Định nghĩa này cũng đợc ghi trong từ điển bách khoa Việt Nam xuất bản năm 1995(trang 587)Định nghĩa trên đây có thể coi là rõ ràng và đầy đủ nhất về khái niệm công nghiệp hoá đối với nớc ta. Theo khái niệm này thì trong quá trình công nghiệp hoá đất nớc, công nghiệp hoá nông nghiệpnông thôn là một nội dung quan trọng hàng đầu và điều này đã đợc Tổng Bí th Đỗ Mời phat biểu tại Hội nghị lần thứ bẩy Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá VII:cần tập trung nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệpnông thôn(1):Công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn các nớc châu á và Việt Nam (Nguyễn Điền nxb chính trị quốc gia) Mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lợng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng 6dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nớc và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển ngày càng hiện đại. Nội dung tổng quát của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thônCông nghiệp hoá, hiên đại hoá nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hớng sản xuất hàng hoá lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trờng; thực hiện cơ khí hoá, địên khí hoá, thuỷ lợi hoá, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, trớc hết la khoa học công nghệ sinh học, thiêt bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lợng hiệu quả, sức cạng tranh của nông sản hàng hoá trên thị trờng.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hớng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nông thôn, bảo vệ môi trờng sinh thái; tổ chức lại sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuấtphù hợp; xây dựng nền dân chủ, công bằng, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân nông thôn. c. Những quan điểm về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thônCông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Phát triển công nghiệp, dịch vụ phải gắn bó chặt chẽ, hỗ chợ đắc lực và phục vụ có hiệu quả cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.Ưu tiên phát triển lực lợng sản xuất, chú trọng phát huy nguồn lực con ngời, ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học, công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế heo hớng phát huy lợi thế của từng vùng gắn với thị trờng để sản xuất hàng hoá quy mô lớn với chất liệu va hiệu quả cao; bảo vệ môi trờng, phòng chống, hạn chế và giảm nhẹ thiên tai, phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững.Dựa trên nội lực là chính, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nớc giữ 7vai trò chủ đạo, cùng với tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc; phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ sản xuất hàng hoá, các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn,Kết hợp chắt chẽ các vấn đè kinh tế và xã hội trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nhằm giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, ổn định xã hội và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vất chất và văn hoá của nhời dân nông thôn, nhất là đòng bằng các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá và thuần phong mỹ tục.Kết hợp chặt chẽ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn với xây dựng tiềm lực và thé trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thể hiện trong chiến lợc quy hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội của cả nớc của các ngành, các địa phơng.đầu t phát triển kinh tế-xã hội, ổn định dân c các vùng xung yếu, vùng biên giới cửa khẩu, hải đảo phù hợp với chiếnc lợc an ninh quốc gia.(1)1.2 Một số bài học kinh nghiệm Trung QuốcTrung quốc là một cờng quốc về dân số với hơn 80% dân c sống nông thôn, Trung Quốc luôn chú trọng đến việc phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, coi đây là một bộ phận quan trọng trong chiến lợc phát triển đất nớc. Xuất phát từ nhận thức này, sau khi cách mạng thành công. Đảng và nhà nớc Trung Quốc đã có chủ trơng, biện pháp nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế nông thôn theo hớng từng bớc công nghiệp hoá nông nghiệp và tạo điếu kiện phát triển kinh tế nông thôn theo hớng từng bớc công nghiệp hoá nông nghiệp và hiện đại hoá nông thôn, khắc phục sự yếu kém và lạc hậu về kinh tế, xã hôị nông thôn Trung Quốc.Từ thực tế trung quốc cho thấy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn là một quá trình tơng đối lâu dài. Kinh nghiệm Trung Quốc đã đi qua với tốc độ tơng đối nhanh là 20 30 năm mới hoàn thành cơ bản công nghiệp hoá đất nớc cung nh công nghiệp hoá nông nghiệpnông thôn, vì đây không phải là vấn đề đơn giản, mà có nhiều kho khăn phức tạp:Khó khăn đầu tiên là phải đa đợc các ngành nghề ngoài nông nghiệp vào nông thôn đẻ tạo ra việc làm cho lao động d thừa tại chỗ và tăng thu nhập, mà không ảnh hởng đên nông nghiệp và thu nhập từ nông nghiệp. Các ngành nghề 8muốn phát triển ỏn định phảI tìm đợc thị trờng tiêu thụ và phải có nguồn nguyên liệu thờng xuyên. Nh vậy việc chọn ngành nghề gì không phải xuất phát từ khẳ năng có thể làm đợc cái gì, mà chủ yếu phải căn cứ vào nhu cầu thị trờng.Khó khăn thứ hai là vấn đề hiện đại hoá nông nghiệp. Việc đa máy móc thiết bị vào nông nghiệp để sơ giới hoá sản xuất nông nghiệp, hiện đại hoá nông nghiệp, giản chi phí lao động và tăng năng suất lao động nông nghiệp không phảI là vấn đề đơn giản, và chứa đựng nhiều mâu thuẫn kho giảI quyết. Một mặt, nếu không sử dụng máy móc thiết bị cơ điện, không chuyển dịch công nghệ sản xuất nông nghiệp cổ truyền sang công nghệ hiện đại thì không đảm bảo thâm canh, tăng vụ, không phòng chống một cách hữu hiệu đối với thiên tai (nh hạn, lụt, sâu bệnh), không tăng nhanh đợc năng suất cây trồng, vật nuôi, không tăng đợc năng suất lao động nông nghiệp. Không làm đợc nhng việc nh vậy sẽ không chuyển đợc nền nông nghiệp sản xuất tự túc sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, đảm bảo yêu cầu có nhiều nông sản hàng hoá cho công nghiệp hoá. Một nền nông nghiệp công nghiệp hoá phải đảm báo sản phẩm lao động làm ra đủ nuôI 5 7 ngời ngoài nông nghiệp trơ lên, vì tỷ trọng lao động ngoài nông nghiệp nông thôn cũng nh trong xã hội ngày càng tăng. Mặt khác việc đa máy móc vào để cơ giới hóa, hiện đại hoá nông nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng tăng thêm số lợng lao động d thừa nông thôn vốn đã nhiều. Nh vậy cơ giới hoá nông nghiệp làm tang thêm nạn thất nghiệp nông thôn, làm giảm bớt nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi từ nông nghiệp của dân. Chìa khoá đẻ giảI quyết mâu thuẫn này chính là việc phát triển mạnh mẽ các ngành nghề công nghiệp nông thôn để số lao động d thừa có việc làm và có thu nhập không những bằng mà còn caohơn thu nhập từ nông nghiệp. Đây là con đờng mà Trung Quốc thực hiên và đem lại hiệu quả rõ rệt.Kinh nghiệm rút ra là cơ giới hoá nông nghiệpphát triển ngành nghề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy nhau dùng phát triển. Muốn đạt đợc hiệu quả đồng bộ trong phát triển kinh tế nông thôn theo hớng công nghiệp hoá, mức độ hiện đại hoá nông nghiệp trong từng thời gian phảI phù hợp với mức độ phát triển ngành nghề ngoài nông nghiệp tạo việc làm cho lao động d thừa nông thôn.(2)9(1): Văn kiện Đại Hội Đảng IX(2):nguồn: Trung Quốc lý luận, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm(tạp chí cộng sản)10[...]...II Thực trạng công nghiệp hoá nông thôn Bắc Giang 2.1 Tình hình công nghiệp hoá nông thôn Bắc Giang a Tình hình nông - lâm - ng nghiệp và kinh tế nông thôn Cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp Mặc dù cơ giới hoá nông nghiệp Bắc Giang đợc bắt đầu từ những năm 50 và phát triển tơng đối mạnh vào thời gian từ 197 5-1 980 nhng sang đến năm những năm 80 thì cơ giới hoá nông nghiệp giảm sút nhiều... lứa tuổi, cần có công ăn việc làm đó là tiền đề của việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và dịch vụ nông thôn, trong tình trạng đi lên công nghiệp hoá, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn sang cơ cấu công nông nghiệp và dịch vụ 2.2 Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệpcông nghiệp nông thôn Nghề chế biến nông sản Những năm gần đây, sản lợng nông nghiệp tăng nhanh... thời có khả năng phát triển cơ giới hoá nông nghiệp Trớc đây Bắc Giang phát triển cơ giới hoá trong điều kiện một nền kinh tế thuần nông, cha chuyển dịch đợc cơ cấu nông nghiệpnông thôn theo hớng công nghiệp hoá, thì cơ giới hoá nông nghiệp sẽ dẫn đến gia tăng nạn thất nghiệp nông thôn Ngày nay, những nơi cơ giới hoá nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trông vật nuôi, mở mang nghành nghề... Lạng Giang) ,v.v 2.4 Tình hình xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn Bắc Giang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế Bắc Giang trong những năm đổi mới, hệ thống công trình kết cấu hạ tầng kinh tế cho nông nghiệp nông thôn đã đợc xây dựng và hoàn thiện từng bớc Xét trên góc độ kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp. .. thị trờng cho công nghiệp và dịch vụ phát triển, nhất là công nghiệp nông thôn Tuy vậy, khó khăn trong quá trình điện khí hoá nông thôn Bắc Giang hiện nay vẫn còn nhiều Trớc hết là sản lợng điện nông thôn phục vụ sản xuất chiếm tỷ lệ thấp và tăng chậm do ngành nghề phi nông nghiệp phát triển chậm, nhất là công nghiệp chế biến Chất lợng điện nông thôn cha ổn định, tổ chức bán điện nông thôn cha hợp... nạn thất nghiệp mà đã toạ ra việc làm, tăng thu nhập cho c dân nông thôn Ví dụ nh Bức Giang, hiện nay cơ giới hoá các khâu: làm đất 5 0-8 0%, tới nớc 8 0-9 0%, đập lúa 8 0-0 %, và đang có yêu cầu cơ giới hoá gặt lúa đã không dẫn đến gia tăng nạn thát nghiệp nông thôn, vì nông dân phát triển trồng cây ăn trái, chăn nuôi, ngành nghề, tạo ra thu nhập cao hơn khi làm các công việc thủ công trong nông nghiệp. .. quyết định cho việc phát triển nông nghiệp hàng hoá, mở mang công nghiệp và dịch vụ nông thôn, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh Tuy nhiên, hệ thống thuỷ lợi Bắc Giang cũng đang đứng trớc nhiều khó khăn và thách thức lớn 29 (1)nguồn:http://www.nhandan.org.vn (2)nguồn:http://www.nhandan.org.vn (3)nguồn:http://www.nhandan.org.vn Phần lớn các công trình thuỷ... lý nông nghiệp, thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, việc chuyển dịch quyền sở hữu và sử dụng máy móc nông nghiệp từ các hợp tác xã và các doanh nghiệp quốc doanh bắt đầu diễn ra với nhiều hình thức sinh động Máy móc nông nghiệp của các hộ gia đình Bắc Giang ngày càng tăng lên là bớc phát triển mới về cơ giới hoá nông nghiệp vùng này, nơi suốt mấy chục năm qua vốn xa lạ vơi hình thức sở... nhựa hoá hoặc bê tông hoá, trong những năm qua hệ thông đờng giao thông nông thôn cũng đợc nâng cấp mức đọ khác nhau( rải đá, cấp phối).(1) Tuy vậy, khó khăn và yếu kém của hệ thống đờng giao thông nông thôn Bắc Giang vẫn còn nhiều Giữa các tiểu vùng và các địa phơng, giữa các thôn xóm trong cùng một xã có sự phát triển không đều Hệ thông giao thông vận chuyển hoa quả ra khỏi vùng từ vờn còn quá... cầu và tiềm năng của tỉnh Bắc Giang hiện nay Đờng giao thông nông thôn Bắc Giang là tỉnh có hệ thống đờng giao thôn khá tốt với 99,8% số xã có đờng vào tận trung tâm Hệ thống đờng giao thông nông thôn đã vơn tới các thôn xóm, hình thành mạng lới khá hoàn chỉnh với chất lợng ngày càng cao ậ một số huyện nh Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam, Lục Ngạn chất lợng đờng giao thông nông thôn đã đợc nâng cấp hoàn . trạng công nghiệp hoá nông thôn ở Bắc Giang 2.1. Tình hình công nghiệp hoá nông thôn ở Bắc Giang a. Tình hình nông - lâm - ng nghiệp và kinh tế nông thôn. kinh nghiệm đối với phát triển công nghiệp nông thôn ở Bắc Giang. 2Phân tích làm rõ thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn Bắc Giang trong những năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp nông thôn ở Bắc Giang theo hướng CCNH - HDH, Phát triển công nghiệp nông thôn ở Bắc Giang theo hướng CCNH - HDH, Phát triển công nghiệp nông thôn ở Bắc Giang theo hướng CCNH - HDH, Lý luận chung a. vai trò công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn., Mục tiêu, nội dung tổng quát và quan điểm phát triển., Thực trạng công nghiệp hoá nông thôn ở Bắc Giang, Những quan điểm về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nông thôn, Nghề cơ khí nơng thơn, Tình hình dịch vụ kinh tế kỹ thuật ở nơng thơn Bắc Giang Dịch vụ về vốn ở nơng thơn, Dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị và ngun liệu cho sản xuất Dịch vụ kỹ thuật ở nơng thơn Bắc Giang tình hình dịch vụ thương nghiệp nơng thơn, Tiềm năng kinh tế a. Sản xuất nông lâm thuỷ sản, Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Khu công nghiệp Thương mại và Du lịch, Vị trí địa lý Đất đai Lao động, Định hớng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn