Phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng nguồn lao động ở VN

62 516 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:08

Luận văn : Phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng nguồn lao động ở VN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTFDI Đầu tư trực tiếp nước ngoàiGDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product)ICOR Hệ số gia tăng vốnIMF Quỹ tiền tệ Quốc tếODA Viện trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance)LỜI MỞ ĐẦUQuá trình gia nhập WTO đã đem lại nhiều cơ hội và thử thách mới cho nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam có điều kiện tiếp xúc sâu hơn vào cá thị trường nước ngoài , các địa phương có cơ điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá . Đặc biệt Việt Nam có cơ hội thu hút được nhiều hơn nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài với chất lượng cao. Để đón nhận cơ hội mới này Việt Nam đã từng bứoc cải thiện chính sách và tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đón nhận công nghệ mới. Tuy nhiên nhiều vấn đề mới sẽ nảy sinh và đang cần được khắc phục. Đây là một vấn đề khá mới mẻ vì vậy em đã lựa chọn đề tài :" Phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam" để nhằm làm rõ vấn đề này.Nội dung của chuyên đề gồm 4 phần chính :Chương 1: Thực trạng nguồn lao động Việt Nam hiện nay và tầm quan trọng.Chương 2: Diễn biến tính hình đầu tư ,thu hút vốn từ nước ngoài vào Việt Nam.Chương 3: Mối liên hệ giữa tình hình phát triển kinh tế dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế với việc nâng cao chất lượng lao động của Việt Nam.Chương 4 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động và tăng cường thu hút vốn trong thờì gian tới.Trong phạm vi kiến thức còn hạn chế đề tài chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG NGUỒN LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ TẦM QUAN TRỌNG1.1 Thế nào là lực lượng lao độngTrước hết chúng ta cần hiểu rõ lực lượng lao động là gì?Trong kinh tế học những người trong lực lượng lao động là những người cung cấp lao động. Năm 2005, lực lượng lao động của toàn thế giới là trên 3 tỉ người.Thông thường, lực lượng lao động bao gồm tất cả những người đang trong độ tuổi lao động (thường là lớn hơn một độ tuổi nhất định (trong khoảng từ 14 đến 16 tuổi) và chưa đến tuổi nghỉ hưu (thường trong khoảng 65 tuổi) đang tham gia lao động. Những người không được tính vào lực lượng lao động là những sinh viên, người nghỉ hưu, những cha mẹ nhà, những người trong tù, những người không có ý định tìm kiếm việc làm. Hoa Kỳ, lực lượng lao động được xác định là những người từ 16 tuổi trở lên, đã có việc làm hoặc đang tìm kiếm việc làm. Các Luật lao động trẻ em Hoa Kỳ cấm việc thuê người dưới 18 tuổi trong các nghề nguy hiểm.Một phần nhỏ trong lực lượng lao động đang tìm kiếm việc làm nhưng không thể tìm được việc làm tạo thành đội quân thất nghiệp.1.2.Quy mô lực lượng lao động Việt Nam hiện nayQuy mô dân số nước ta lớn và tăng nhanh ,năm 1989 dân số trung bình toàn quốc là 66,412 triệu người, năm 2005 :83,104 triệu người ,với tỷ lệ tăng tương ứng là 1,99% và giảm xuống 1,28% .Từ năm 1990 trở lại đây ,do tốc đọ tăng dân số còn khá cao nên lực lương lao động nước ta nên lực lượng lao đông nước ta tăng khá nhanh theo mỗi năm .Theo biểu đồ trên ,có thể thấy lực lượng lao động nước ta vân động theo xu hướng tăng dần và tốc đọ tăng khá cao ,3.2% /năm so với tốc đọ tăng của dân số ,bùnh quân của giai đoạn 1999-2005 chỉ 1,3%/năm. Nguyên nhân có thể là do nước ta đẫ thực hiện tốt chính sách dân số,kế hoạch hoá gia đình , đồng thời, đến thời điểm này thì số người bước vào độ tuổi lao động hang năm được bổ sung khá “dồi dào “. Tuy nhiên ,thời gian tới ,tốc độ này sẽ thay đổi theo hướng giảm dần,cung lao động sẽ thấp hơn khi xu hướng chung của lực lượng trẻ muốn tiếp tục đi học hoặc chờ đợi những việc làm thu nhập tướng đối cao. Xét về giới :năm 2005 ,lực lượng lao động nam chiếm tỷ lệ 51,3% lực lượng lao động toàn quốc,lực lượng lao đôngj nữ là 48.7%. Sự tham gia của lực lượng lao động nữ vào thị trường lao động thấp xuất phát từ nhiều nguyên nhân : một phần do hạn chế về bình đẳng giới nên người nữ ít có cơ hội học tập ,làm việc đúng với năng lực và chuyên môn, mà hầu hết phải gánh vác việc gia đình như nội trợ,chăm sóc con cái. Ngày nay,vai trò của người phụ nữ dần được đánh giá đúng và đặt ngang bằng với nam giới trong mọi lĩnh vực,trong đó có hoạt động lao độnghội . Xét theo độ tuổi : Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao trong tổng lao động trong cả nước ,năm 2005 là 94,2%,trong khi trên độ tuổi lao động chỉ có 5.8%. Ngoài ra có khoản 700 nghìn lao động trẻ em(dưới 15 tuổi) tha gia vào hoạt đông kinh tế, chủ yếu là nông thôn và từ nông thôn ra thành phố làm việc . Những năm gần đây ,lực lượng của cả nước có xu hướng tăng tỷ trọng lao độngớ các nhóm tuổi từ 25 tuổi trở lên và giảm các nhóm tuổi trẻ từ 15-24 tuổi trong tổng số nhân khẩu tư 15 tuổi trở lên . Ngoài ra ,số người không tham gia vào hoạt động kinh tế do đi học trong số nhân khẩu đủ 15 tuổi trở lên đã tăng từ 10.9%(năm 2000) lên 11.4% (2005). Xét theo khu vực : Xuất phát điểm nước ta là nước thuần nông nên phần lớn dân số tập trung sống khu vực nông thôn, lực lượng lao động đây chiếm tới 75.1% tổng số lao động cả nước . Theo thời gian ,xu hướng vân động rõ nét là giảm lực lượng lao động nông thôn và tăng lực lượng lao động thành thị . Nếu năm 1996 lao động nông thôn chiếm hơn 79%thì đến năm 2005 giảm xuống còn 75.1%, đồng thời nâng tỷ lệ tỷ lệ lao động thành thị từ 20.3% lên 24.9% . Điều này do tác động của quá trình đô thị hoá , công nghiệp hoá , khu vực nông thôn bị thu hẹp dần và các khu vực đô thị mới xuất hiện . Xét theo vùng lãnh thổ: Đặc điểm rõ nét của cung lao động tập trung chủ yếu các khu vực thị trường , đồng bằng song Hồng chiếm tỷ lệ 22.4%;vùng Đồng bằng song Cửu Long 21.5%; Đông Nam Bộ 15.3% ; Bắc Trung Bộ 12%; Đông Bắc 11.7%; Duyên Hải Nam Trung Bộ 8.3%; Tây Nguyên 5.6% và Tây Bắc là 3.2%. Xu hướng biến động theo vùng , một mặt phụ thuộc vào tốc độ tăng dân số và phân bố dân số theo vùng ,mặt khác phụ thuộc vào trình độ và tốc độ phát triển kinh tế -xã hội của từng vùng .Nhìn chung lực lượng lao động có tốc độ tăng lớn hơn các khu vực lãnh thổ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm và các vùng có tốc độ đô thị hóa cao. Các vùng này ngoài tăng lực lượng lao động tại chỗ còn thu hút nhiều lao động từ các vùng khác đến để đáp ứng nhu cầu lao động trong các ngành nghề,lĩnh vực mớ phát triển.1.3.Trình độ học vấn của lực lượng lao động Theo thống kê Lao Động-Việc làm của Bộ Lao Động- Thương binh xã hội giai đoạn 1996-2005,tỷ lệ lao động không biết chữ có xu hướng giảm dần (năm 1996:5.72% va năm 2005 là 4.04%) , nhờ có sự phát triển không ngừng của hệ thống giáo dục phổ thông ,trong đó .lực lượng lao động mới bổ sung là lao động trẻ , đa số là tốt nghiệp phổ thong cơ sở và không ngừng tăng tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học . Yêu cầu của thị trường lao đọng về chất lượng lao động ngày càng khắt khe , nên xu hướng chung là cầu lao động trên thị trường lao động phải đảm bảo trình độ văn hoá tối thiểu là tốt nghiệp phổ thông cơ sở . Trình độ văn hoá của lực lượng lao động thành thị cao hơn lực lượng lao động nông thôn, tỷ lệ không biế chữ là 1.3%,trong khi nông thôn tới 5.9%(2005),kéo theo tỷ lệ lao động thành thị đã qua tốt nghiệp phổ thong cũng cao hơn. Hiện nay,lực lượng lao động thành thị đòi hỏi phải gắn với quan hệ công nghiệp,công việc quản lý hành chính xã hội và hệ thống dịch vụ trình độ cao Ngược lại vì trình độ sản xuất-kinh doanh các vùng nông thôn còn thấp nên một thực tế tất yếu là sự thua kém về mặt chuyên môn,tay nghề của cả đội ngũ lao động. Mặt khác,do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinhtế nhiều vùng nông thônnước ta còn diễn ra châm,nên chất lượng lao động chưa có sự chuyển biến nhanh chóng cũng là nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao trình độ văn hoá của lực lượng lao động nông thôn. Trình độ văn hoá giữa thị trường lao động các vùng được thống kê không đồng đều ,cụ thể: Đồng bằng song Hồng có 29% lao động đã tốt nghiệp phổ thong ttrung học và 50% tốt nghiệp phổ thong cơ sở;tương ứng với đó,tại vùng Đông Nam Bộ là 28% và 23% ;Bắc Trung Bộ là 21% và 45%; Đông Bắc là 21% và 37%;vùng Duyên Hải Nam Trung bộ là 20%% và 27% .1.4.Lực Lượng lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật Đội ngũ lao động có chuyên môn-kỹ thuật nước ta không ngừng tăng lên,từ 10.4% (1996) lên 24.8%(2005); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 7.5%(1996) lên 15.2%(2005);hiện nay,hang năm tuyển mới đào tạo nghề tăng bình quân 9% ,trong đó đào tạo nghề dài hạn tăng bình quân 16% /năm , đào tạo cao đẳng , đại học tăng 4.8%/năm . Sự gia tăng theo chiều hướng tích cực của lực lượng lao động nước ta do nâng cấp ,phát triểnhệ thống giáo dục , đào tạo ;Nhà nước có sự quan tâm nhiều hơn , đầu tư ngày càng lớn hơn đối với phát triển nguồn nhân lực; nhận thức của người lao động tăng lên đối với vai trò,lợi ích của giáo dục đào tạo ;hợp tác quốc tế về đào tạo và dạy nghề được mở rrộng. Trên thực tế ,tỷ lệ lao động qua đào tạo trong lực lượng lao động thành thị lớn hơn nhiều so với nông thôn,cụ thể là 45.5% so với 14.9%.Tình trạng này dẫn đến hạn chếkhả năng tạo việc làm trong khu vực phi nông nghiệp ,hạn chế chuyển đổi cơ cấu lao động và tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ để thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá ,hiện đại hóa nông nghiệp,nông thôn .Nguyên nhân cơ bản của tình trạng chậm cải thiện chất lượng cung lao động của thị trường lao động nông thôn là : -Hạn chế về nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo của hộ nông thôn do thu nhập và mức sống của lao động nông thôn thấp. -Tỷ lệ học sinh nông thôn thi đỗ vào các trường trung hoc chuyên nghiệp ,cao đẳng, đại học thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị. -Nhiều vùng nông thôn có chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm nên thiếu động lực cho đổi mới chất lượng lao động . Bên cạnh đó ,tuỳ theo từng vùng cũng có sự chênh lệch về trình độ chuyên môn của lực lượng lao động(điều này thể hiện rõ trong biểu đồ dưới) Sự chênh lệch mức độ phát triển nguồn nhân lực khác nhau của các vùng :mức độ phân mảng thị trường lao động có chuyên môn kỹ thuật (thị trường lao động kỹ năng) và thị trường lao động giản đơn của các vùng khác nhau ,vùng có phân mảng lớn là vùng có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao;trình độ công nghệ trong nền kinh tế của các vùng cũng có sự khác nhau ,các vùng có trình độ công nghệ cao hơn thì có tỷ lệ lao động qua đào tạo lớn hơn;chênh lệch lớn về tỷ lệ lao động qua đào tạo trong lực lượng lao động của cá vùng,phản ánh tốc độ phát triển của các ngành công nghệ cao,nghành kinh tế mũi nhọn của từng vùng có sự khác nhau,nếu các ngành này phát triển nhanh hơn thì tỷ lệ lao động qua đào tạo thường cao hơn. Những đặc điểm nêu trên được biểu hiện rõ hơn khi xem xét tỷ lệ lao động qua đào tạo của các vùng kinh tế trọng điểm là những vùng phát triển kinh tế-xã hội có hiệu quả , đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế,có vai trò thúc đẩy ,hỗ trợ các vùng khác nhất là các vùng khó khăn cùng phát triển . Tỷ lệ lao động qua đào tạo của các vùng kinh tế trọng điểm khác hẳn so với các vùng khác,trong đó (2005) vùng kinh tees trọng điểm Bắc bộ là 36.3% ,vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là 31% và vùng kinh tế trọng điểm miền Nam là 36.1%.Các đặc trưng này đã có tác động thúc đẩy thị trường lao động kỹ năng phát triển ,do đó chất lượng cung lao động tại các vùng này nhanh chóng được cải thiện. 1.5.Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay Hiện tại nước ta đang rât skhan hiếm nhân lực có chuyên môn cao trong các lĩnh vục tài chính,bảo hiểm,ngân hàng thương mại,côngnnghệ thong tin,quản lý luật pháp .Theo các chuyên gia đánh giá thì hiện tại Việt Nan mới chỉ có thể đáp ứng được 35%-40% nhu cầu bậc cao của các doanh nghiệp Thông tin từ vietnamwork.com đưa ra là họ đang lưu giữ hồ sơ của 500.000 ứng viên người Vi ệt ,nhưng không chịn nổi 6000 nhân sự theo đặt hàng của một số doanh nghiệp Lý do là các ứng viên Việt Nam tỏ ra hạn chế về khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm ,nặng về lý thuyết mà hạn chế về kỹ năng thực hành,thiếu tư duy độc lập có phản biện . Các ứng viên chuyên ngành quản lý thì bị hạn chế về kinh nghiệm ,kỹ năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược . Đây chính là điểm yếu nhất của lực lượng lao động Viêth Nam. Và hệ quả là thị trường lao động trong nước buộc phải chấp nhận làn song di chuyển của nguồn nhân lực chất lượng cao là người nước ngoài vào làm việc tại các khu công nghiệp kỹ thuật cao.Chỉ tính riêng Thành Phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã có hang chục nghìn lao động nước ngoài đang có làm việc thường xuyên và ổn định. Chủ yếu họ đảm nhân những công việc , vị trí mà người Việt không đủ năng lực thực hiện. Đối với các doanh nghiệp, việc buộc phải tiếp cận lao động nứoc ngoài là bất khả kháng. Đơn cử tại một nhà máy gia công giày da Đồng Naiđang sử dụng 20 nghìn lao động Việt Nam,nhưng quỹ lương của cả tập thể lao động này chỉ bằng tổng số tiền lương mà doanh nghiệp này phải trả cho 70 chuyên gia nước ngoài . Nhà máy xi măng Nghi Sơn(Thanh Hoá) ,do không tìm được người Việt có khả năng đáp ứng được yêu cầu nên vị trí chủ chốt đều do người Nhật nắm giữ, tổng quỹ lương của 20 người Nhật tương đương quỹ lương của hơn 2000 công nhân người Việt . Một số dịch vụ khác như Ngân hàng , Y tế , có tới 40% tổng số lao động có thu nhập cao từ 14.000 USD/năm trở lên thuộc người nước ngoài . Thông qua nhiều hình thức thong tin tuyên truyền , để “săn” nhân sự người Việt vào những vị trí quan trọng , mục đích ban đầu là giảm chi phái đầu vào ,nhưng đây vẫn là khâu nan giải đối với nhiều doanh nghiệp . Theo dự đoán của các nhà phân tích kinh tế nước ngoài, số lượng các ứng viên người nước ngoài (Mỹ, Úc, Hà Lan, Philippines, Hồng Kông, Ấn Độ…) tham gia vào thị trường lao động Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian tớivà có thể có sự rối loạn cho sản xuất kinh doanh của các công ty vừ và nhỏ trong nứoc vì “mất” nhân lực chất lượng cao những vị trí trọng yếu . Bởi , theo quy luật thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao có xu hướng di chuyển từ các khu vực lao động có thu nhập thấp đến khu vực lao động có thu nhập cao, thường là những doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thăng vào thực trạng nguồn nhân lực , trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng caođộng lực phát triển của nền kinh tế nước nhà để hướng ra thế giới thực tâm cầu thị . Một vần đề cần nhấn mạnh là đừng vội xem lao động giá rẻ là một lợi thế , mà phải coi đây là nỗi lo lớn cho nền kinh tế ,vì so với một số nước ,năng suất lao động Việt Nam là quá thấp :năng suất lao động của người dân Nhật Bản cao hơn Việt Nam gấp 135 lần ; Thái Lan gấp 30 lần ; Malaysia gấp 20 lần ; Indonesisa gấp 10 lần … Do đó ,nếu coi lao động giá rẻ (đông nghĩa với chất lượng thấp) như một lợi thế là một sai lầm bởi yếu tố quyết định đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp chính là năng suất lao động. Khi doanh nghiệp sử dụng lao động giá rẻ ,bản thân doanh nghiệp có thể giảm được quỹ tiền lương ,nhưng thực tế chi phí má họ phải bỏ ra đào tạo , đầu tư cho nhân viên sẽ cao hơn rất nhiều . Lao động chất lượng thấp ,kéo theo mức lương trả cho người lao động thấp ; đồng thời không đáp ứng được xu thế đổi mới ,sử dụng công nghệ sản xuất,quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp. Một thực tế nũa là ,mặc dù Việt Nam có một nguồn nhân lực trẻ rất dồi dào nhưng đại đa số các doanh nghiệp luôn kêu thiếu nhân lực . Sự khan hiếm nhân lực không phải nguồn lao động phổ thông mà tập trung số lao động có trình độ ,tay nghề đã qua đào tạo ,có kỹ năng làm việc và có khả năng nắm giữ một số các vị trí chủ chốt trong các doanh nghiệp. Trong khi đó một nghịc lý là hang năm số lượng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học,cao đẳng ,trường dạy nghề…ở nứoc ta rất lớn nhưng không xin được việc làm ,hoặc đa phần là đi trai sngành nghề được đào tạo . Sở dĩ xảy ra nghịch lý trên chính vì từ khâu chọn ngành nghề ,công tác đào tạo không bài bản ,không chuyên môn nên rất khó đáp ứng được các yêu cầu công việc của các đơn vị .Tóm lại : Từ thực tiễn quan sát được và từ các đánh giá của các chuyên gia ta thấy được một số vấn dề tồn tại chủ yếu về chất lượng lực lượng lao động nước ta:Mặc dù có những tiến bộ tích cực về cải thiện chất lượng lao đông thời kỳ đổi mới ,nhưng hiện nay lực lượng lao động nước ta có những tồn tại chủ yếu sau: -Cơ cấu lực lượng cả nứoc theo cấp trình độ chuyên môn -kỹ thuật có bất hợp lý . Theo thống kê ,năm 2005 ,lực lượng lao động cả nứoc theo cấp trình độ như sau: lao động qua đào tạo nghề và tương đương là 15.2% ,qua đào tạo trung học chuyên nghiệp là 4.3% và qua đào tạo cao đẳng , đại học ,trên đại học là 5.3% . Như vậy cứ 1 lao động cao đẳng , đại học ,trên đại học thì có 0.8 lao động trung học chuyên nghiệp và 2.8 công nhân kỹ thuật. Cơ cấu trên thể hiện tìh trạng thiếu cung công nhân kỹ thuật trên thị trường lao động . Trong các năm tới ,theo kinh nghiệm của [...]... ODA các cấp Kiện toàn hệ thống theo dõi và đánh giá dự án từ các Bộ, ngành trung ương tới địa phương nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA; đưa công nghệ thông tin vào phục vụ công tác quản lý và theo dõi dự án CHƯƠNG 3: MỐI LIÊN HỆ GIỮA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM 3.1 Tác động. .. động khi tham gia vào thị trường lao động - Tính kỷ luật lao độngtác phong công nghiệp của một bộ phận lớn lực lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện đại ,còn mang nặng dấu ấn tác phong của nền nông nghiệp tiểu nông -Thể lực của lực lượng lao động còn hạn chế so với lao động nhiều nước trên thế giới,biểu hiện các chỉ tiêu như:tính dẻo dai,chiều cao, cân năng … CHƯƠNG 2: DIỄN BIẾN... 2005 đã khởi đầu cho một làn sóng đầu tư FDI mới (sau khi suy giảm từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á) do nền kinh tế đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi: -Nền kinh tế tăng trưởng mạnh, trong khi vẫn duy trì được những nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc (tỷ lệ nợ thấp, lạm phát mức có thể chấp nhận được, tỷ lệ tiết kiệm cao và sự phân hoá giầu nghèo thấp) -Môi trường chính trị và xã hội ổn định:... (Malaysia,Hàn Quốc ) cơ cấu trên cần được khắc phục theo hướng tiến tới là 1;3;5;10 Để khắc phục sự bất hơp lý này ,Nhà nước đang nỗ lực thực hiện các giải pháp tích cực tăng tốc đào tạo công nhân kỹ thuật , điều chỉnh lại cơ cấu đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, nhưng không vì thế mà coi nhẹ chất lượng đào tạo -Người lao đông còn it nắm được các tiêu chí chaủan lao động ,pháp luật lao động. .. mức độ phát triển của nền kinh tế các nước hàng năm và tuỳ thuộc vào các mối bang giao mang tính “chiến lược” giữa các quốc gia cung cấp và tiếp nhận ODA để từ đó các bên đưa ra mức tài trợ ODA hàng năm 2.2.5.1.3 Vai trò của nguồn vốn ODA và những điểm khác biệt so với các nguồn vốn vay thông thường khác: Vai trò của nguồn vốn ODA đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội: Từ thực tế chu chuyển luồng... mở rộng đối tượng hưởng thụ và nâng cao quyền tự chủ của chính quyền địa phương Tuy nhiên, việc phân cấp ODA chưa đáp ứng đựoc những yêu cầu của đổi mới quản lý nguồn lực công Chính sách phân cấp trong quản lý và sử dụng ODA chưa có sự thống nhất giữa trung ương và địa phương Những hạn chế về năng lực của đội ngũ cán bộ địa phuơng trong chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ cũng là nhân tố làm hạn chế việc. .. nhiều lao động địa phương Thu nhập của một bộ phận dân cư địa phương được cải thiện sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương Trong quá trình thuê mướn đó, đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, mà trong nhiều trường hợp là mới mẻ và tiến bộ các nước đang phát triển thu hút FDI, sẽ được xí nghiệp cung cấp Điều này tạo ra một đội ngũ lao động có kỹ năng cho nước thu hút FDI Không chỉ có lao. .. dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng của quốc gia; giải quyết có hiệu quả các vấn đề về xã hội như xoá đói giảm nghèo; phát triển y tế, giáo dục và khao học công nghệ; bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, luật pháp; hỗ trợ một số lĩnh vực sản xuất Hàng loạt công trình đầu tư bằng nguồn vốn ODA đến nay đã được đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời... khác, nên Việt Nam đã ưu tiên phần lớn nguồn vốn này vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mang tính dài hạn của quốc gia Vậy sự khác nhau giữa nguồn vốn vay ODA với các nguồn vốn vay thông thường khác chỗ nào? Theo định phần “khái niệm về ODA” cho thấy: sự khác biệt chính giữa nguồn vốn ODA so với nguồn vốn vay thông thường chính là “thành tố hỗ trợ” Thành tố hỗ trợ bao... 2839 1421 50,2 3440 1650 48,0 3747 1720 49,5 32567 14116 Nguồn : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2005 Giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp cho phát triển kinh tế xã hội> Hình 1 cho thấy dòng vốn ODA vào Việt Nam có xu hướng tăng nhưng không phải luôn tăng Vốn cam kết năm 1997 và 1998 có xu hướng giảm sút là do tác động của khủng hoảng tiền tệ Châu Á Trong giai đoạn 1993-2007 . triển kinh tế dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế với việc nâng cao chất lượng lao động của Việt Nam.Chương 4 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng. :" Phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng nguồn lao động ở Việt Nam" để nhằm làm rõ vấn đề này.Nội dung của
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng nguồn lao động ở VN, Phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng nguồn lao động ở VN, Phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới việc nâng cao chất lượng nguồn lao động ở VN, Thế nào là lực lượng lao động, Khái niệm về ODA được đề cập tại Việt Nam, tỷ đồng tỷ đồng, Bài toán về tăng trưởng Xử lý số liệu để đánh giá chất lượng lao động, Một số giải pháp nhăm phát triển thị trường cung lao động