Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

24 298 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam LỜI MỞ ĐẦUĐầu nước ngoài là phương thức đầu quốc tế quan trọng trong tình hình thế giới hiện nay và là xu hướng chung. Ở Việt Nam, bên cạnh nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, vốn đầu nước ngoài là một trong những nguồn vốn quan trọng. Trong đó, FDI được coi là nguồn vốn thích hợp đối với nước ta. Kinh tế có vốn đầu nước ngoài được coi là khu vực kinh tế quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Từ khi ban hành Luật Đầu nước ngoài vào Việt Nam (năm 1987) đến nay, khu vực có vốn đầu nước ngoài đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế quốc dân, trong đó chủ yếu là FDI.Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2007 đã có hơn 9.500 dự án ĐTNN được cấp phép đầu với tổng số vốn đăng ký là 98 tỷ USD.Cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế.Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khả năng tích lũy và huy động vốn trong nước còn vô cùng khó khăn, vốn ĐTNN trở nên cực kỳ quan trọng tạo đà tăng tốc kinh tế cho giai đoạn tiếp theo.Bên cạnh những mặt tích cực đó, FDI có thể ảnh hưởng xấu đến cán cân thanh toán của nước ta, tới nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái, . thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến lợi ích, chủ quyền của quốc gia nếu như không có biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời.Hiện nay, số lượng các dự án đầu của Việt Nam rất lớn song lại chưa đạt được hiệu quả tốt.Do vậy, nhiều hoạt động nghiên cứu về ĐTNN đã và đang được thực hiện rất đa dạng. Việc nghiên cứu FDI ở VIệt Nam hiện nay là vô cùng cần thiết trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là trong điều kiện nước ta đã gia nhập WTO và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.Vì vậy việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “Đầu nước ngoài vào Việt Nam” là thực sự cần thiết.Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài này! 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀIPhần I: Nhận thức chung về FDI.1. Quan niệm về FDI.2. Đặc điểm của FDI ở Việt Nam.3. Mục đích của FDI.4. Hình thức FDI.5. Vai trò của FDI.Phần II: Tình hình FDI ở Việt Nam từ năm 1988 đến nay.Phần III: Đánh giá.1. Kết quả đạt được.2. Hạn chế, những vấn đề đang đặt ra.Phần IV: Giải pháp. 2 PH ẦN I: NHẬN THỨC CHUNG VỀ FDI.1. Quan niệm về FDI.Trước hết, theo từ điển tiếng Việt- NXB KHXH-1998: đầu là bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc gì trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế xã hội. FDI (Foreign Direct Investment) được biết đến từ thời kỳ đổi mới đến nay. Nó được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. Theo quỹ Tiền tệ thế giới IMF thì FDI là hình thức đầu dài hạn của cá nhân hay công ty nước ngoài vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này. FDI “nhằm đạt được quyền lợi lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế khác với nền kinh tế của nhà đầu tư”.Theo Báo cáo đầu thế giới năm 1999 của Tổ chức UNCTAD-tổ chức thế giới đóng vai trò quan trọng đối với FDI thì “FDI là hoạt động đầu bao gồm mối quan hệ dài hạn, phản ánh lợi ích và quyền kiểm soát lâu dài của một thực thể thường trú ở một nền kinh tế (nhà đầu nước ngoài hoặc công ty mẹ nước ngoài) đối với một doanh nghiệp thường trú ở một nền kinh tế khác với nền kinh tế của nhà đầu nước ngoài (doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp liên doanh hoặc chi nhánh nước ngoài)”.2. Đặc điểm của FDI ở Việt Nam.- FDI gắn liền với hoạt động của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động của họ có địa vị pháp lý riêng theo nguyên tắc quốc tế, theo hoạt động kinh doanh trong điều kiện mới; nó không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn liên quan đến mọi lĩnh vực khác trong đời sống chính trị - xã hội và tác động đến chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.- Doanh nghiệp có vốn đầu thuộc sở hữu một phần hoặc toàn bộ của nước ngoài. Hoạt động của doanh nghiệp có vốn FDI phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, hưởng quyền lợi và phải làm nghĩa vụ như các doanh nghiệp Việt Nam.- Doanh nghiệp FDI có vốn lớn, công nghệ cao, khả năng quản lý nên nó có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.3. Mục đích của FDI.- Thực hiện các chương trình kinh tế lớn, sản xuất hàng xuất khẩu và hàng thay thế hàng nhập khẩu.- Sử dụng kỹ thuật cao, nhân công lành nghề, đầu theo chiều sâu để khai thác và tận dụng các khả năng và nâng cao năng suất của các cơ sở kinh tế hiện có.- Sử dụng nhiều lao động, tài nguyên thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam.- Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội.4. Hình thức FDI. 3 * FDI phân loại theo tính chất dòng vốn:- Vốn chứng khoán: Nhà đầu nước ngoài có thể mua cổ phần hoặc trái phiếu doanh nghiệp do một công ty trong nước phát hành ở một mức đủ lớn để có quyền tham gia vào các quyết định của công ty.- Vốn tái đầu tư: Doanh nghiệp có vốn FDI dùng lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh trong quá khứ để đầu thêm.- Vốn vay nội bộ hay giao dịch nợ nội bộ: Giữa các chi nhánh hay công ty con trong cùng một công ty đa quốc gia có thể cho nhau vay để đầu hay mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của nhau.* FDI phân theo bản chất nhà đầu tư:- Đầu phương tiện hoạt động.- Mua lại và sáp nhập.* FDI phân theo động cơ của nhà đầu tư:- Vốn tìm kiếm tài nguyên.- Vốn tìm kiếm thị trường.- Vốn tìm kiếm hiệu quả.5. Vai trò của FDI:FDI đã đóng góp đáng kể vào sự gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.- Bổ sung cho nguồn vốn trong nước: vốn FDI là nguồn vốn quan trọng và là một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam thực hiện và đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.- Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý.- Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu, tạo điều kiện mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.- Tăng số lượng việc làm và đào tạo nhân công: tạo ra đội ngũ lao động có kỹ năng cho nước ta.- Nguồn thu ngân sách lớn: Đối với nhiều nước đang phát triển và với nhiều địa phương, thuế thu được từ các doanh nghiệp có vốn ĐTNN là nguồn ngân sách quan trọng. Ví dụ ở Hải Dương, riêng thu thuế từ công ty lắp ráp ôtô Ford đã chiếm 50% số thu nôi địa trên địa bàn toàn tỉnh năm 2006.- Đối với các nước đang phát triển, khi có sự xuất hiện của doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ, làm cho không khí hoạt động của các doanh nghiệp “nóng lên” và buộc họ phải hoàn thiện và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp để tồn tại và phát triển.PHẦN II : TÌNH HÌNH FDI Ở VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN NAY. 4 Từ thực tiễn thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài 20 năm qua, có thể nói trong điều kiện của thế giới và khu vực hiện nay, đầu nước ngoài (ĐTNN) thực sự trở thành hình thức hợp tác kinh tế quốc tế rất có hiệu quả đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.1. Sơ lược về quá trình hình thành hệ thống pháp luật về ĐTNN tại Việt Nam.Nhìn lại hơn 20 năm trước, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; các nước ở Đông Á và Đông Nam Á dang thực hiện cải cách kinh tế, trở thành khu vực phát triển năng động của thế giới. Về trong nước: Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền kinh tế ở tình trạng kém phát triển, mang nặng tính chất tự cấp tự túc, cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọn, mức lạm phát lên tới trên 700% vào năm 1986, sản xuất đình trệ, cơ sở kỹ thuật lạc hậu và lâm vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng. Trong hoàn cảnh dó, Đảng ta đã chủ trương mở của nền cửa nền kinh tế, Đảng ta đã chủ trương mở cửa nền kinh tế, thực hiện công cuộc “đổi mới” toàn diện, trong đó có việc hoàn thiện, nâng Điều lệ Đầu năm 1977 thành bộ Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam năm 1987. từ khi ban hành năm 1987 đến nay, luật ĐTNN dã được sửa đổi, bổ sung 4 lần với các mức độ khác nhau vào các năm 1990; 1992; 1996; 2000. Sự ra đời của Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 đã tạo môi trường pháp lý cao hơn để thu hút vốn ĐTNN vào Việt Nam. Luật này đã bổ sung và chi tiết hoá các lĩnh vực cần khuyến khích kêu gọi đầu cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Việc ban hành luật này đã mở đầu cho việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ĐTNN, theo phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại; góp phần thực hiện chủ trương phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.Năm 2005, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và thay thế Luật Đầu nước ngoài và Luật Khuyến khích đầu trong nước.Thực tế đã chứng minh việc ban hành Luật Đầu đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực của tình hình ĐTNN vào Việt Nam kể từ năm 2006 đến nay.Luật Đầu đã tạo môi trường pháp lý thông thoáng hơn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu nước ngoài vào Việt Nam.2. Tình hình thu hút vốn ĐTNN đăng ký từ 1988-2007:Tính đến cuối năm 2007, cả nước có hơn 9.500 dự án ĐTNN được cấp phép đầu với tổng vốn đăng ký khoảng 98 tỷ USD (kể cả vốn tăng thêm). Trừ 5 các dự án đã hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn, hiện có 8.590 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 83,1 tỷ USD.2.1 Cấp phép đầu từ 1988 đến 2007:* Giai đoạn 1999- 1990: Những năm đầu của hoạt động ĐTNN tai Việt Nam.Trong 3 năm 1988-1990, mới thực thi Luật Đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam nên kết quả thu hút vốn ĐTNN còn ít (214 dự án với tổng vốn đăng ký cấp mới 1,6 tỷ USD), ĐTNN chưa tác động đến tình hình kinh tế-xã hội đất nước.* Giai đoạn 1991-1996: Bước đầu tăng trưởng của FDI trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.Trong thời kỳ 1991-1995, vốn ĐTNN đã tăng lên (1.409 dự án với tổng vốn đăng ký cấp mới 18,3 tỷ USD) và có tác động tích cực đến tình hình kinh tế-xã hội đất nước. Thời kỳ 1991-1996 được xem là thời kỳ “bùng nổ” ĐTNN tại Việt Nam (có thể coi như là “làn sóng ĐTNN” đầu tiên vào Việt Nam) với 1.781 dự án được cấp phép có tổng vốn đăng ký (gồm cả vốn cấp mới và tăng vốn) 28,3 tỷ USD. Đây là giai đoạn mà môi trường đầu tư-kinh doanh tại Việt Nam đã bắt đầu hấp dẫn nhà đầu do chi phí đầu tư-kinh doanh thấp so với một số nước trong khu vực; sẵn lực lượng lao động với giá nhân công rẻ, thị trường mới, vì vậy, ĐTNN tăng trưởng nhanh chóng, có tác động lan tỏa tới các thành phần kinh tế khác và đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước. Năm 1995 thu hút được 6,6 tỷ USD vốn đăng ký, tăng gấp 5,5 lần năm 1991 (1,2 tỷ USD).Năm 1996 thu hút được 8,8 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 45% so với năm trước. * Giai đoạn 1997-1999: Sự suy giảm của hoạt động FDI ở Việt Nam.Trong 3 năm 1997- 1999 có 961 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD; nhưng vốn đăng ký của năm sau ít hơn năm trước: năm 1998, vốn FDI là 3,897 tỷ USD, chỉ bằng 81,8% năm 1997, năm 1999 chỉ bằng 46,8% năm 1998; và chủ yếu là các dự án có quy mô vốn vừa và nhỏ.Năm Tổng vốn đầu tư(tỷVNĐ)Vốn trong nước(tỷ VNĐ)Đầu nước ngoàiSố lượng(tỷVNĐ) Tỷ trọng(%)1991 13471 11545 1926 14,31992 24737 19552 5185 21,01993 24177 31556 10621 25,21994 54296 37796 16500 30,41995 68048 46048 2200 32,31996 79367 56667 22700 28,61997 96870 66570 30300 31,31998 97336 73036 24300 25,01999 105200 86300 18900 18,02000 120600 989200 21800 12,2Tổng 701502 527270 174232 24,8 6 Cũng trong thời gian này nhiều dự án ĐTNN được cấp phép trong những năm trước đã phải tạm dừng triển khai hoạt động do nhà đầu gặp khó khăn về tài chính (đa số từ Hàn Quốc, Hồng Kông).* Số dự án bị giải thể trước thời hạn:Gai đoạn Số dự án bị giải thểtrước thời hạnSố vốn đăng ký(triệuUSD)1988-1990 6 241990-1995 236 1.4681996-2000 400 6.1592001-6/2003 246 3.718* Giai đoạn 2000-2005: Những bước phục hồi chậm của FDI ở Việt Nam.Từ năm 2000 đến 2003, dòng vốn ĐTNN vào Việt Nam bắt đầudấu hiệu phục hồi chậm. Vốn đăng ký cấp mới năm 2000 đạt 2,7 triệu USD, tăng 21% so với năm 1999; năm 2001 tăng 18,2% so với năm 2000; năm 2002 vốn đăng ký giảm, chỉ bằng 91,6% so với năm 2001, năm 2003 (đạt 3,1 tỷ USD), tăng 6% so với năm 2002.* FDI có xu hướng tăng nhanh từ năm 2004 (đạt 4,5 tỷ USD) tăng 45,1% so với năm trước; năm 2005 tăng 50,8%; năm 2006 tăng 75,4% và năm 2007 đạt mức kỷ lục trong 20 năm qua 20,3 tỷ USD, tăng 69% so với năm 2006, và tăng hơn gấp đôi so với năm 1996 - năm cao nhất của thời kỳ trước khủng hoảng.Trong giai đoạn 2001-2005 thu hút vốn cấp mới (kể cả tăng vốn) đạt 20,8 tỷ USD vượt 73% so với mục tiêu tại Nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ, vốn thực hiện đạt 14,3 tỷ USD tăng 30% so với mục tiêu. Nhìn chung trong 5 năm 2001-2005, vốn ĐTNN cấp mới đều tăng đạt mức năm sau cao hơn năm trước (tỷ trọng tăng trung bình 59,5%), nhưng đa phần là các dự án có quy mô vừa và nhỏ.* Tỷ trọng vốn FDI của các châu lục đầu vào Việt Nam qua các thời kỳ.1988 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005Vốn Tỷ trọng Vốn Tỷ trọng Vốn Tỷ trọng Vốn Tỷ trọngTổng 1.58 100% 16.24 100% 21.64 100% 30.40 100%Châu Á 0.78 49.3% 11.20 69.0% 13.51 62.4% 21.22 69.8%Châu Âu 0.69 43.4% 2.63 16.2% 4.55 21.0% 5.08 16.7%Châu Mỹ 0.11 7.3% 2.31 14.5% 2.68 12.4% 1.83 6.0%Châu Phi 0 0% 0.47 0.3% 0.90 4.2% 1.61 5.3%* Giai đoạn từ 2006 đến nay:Trong 2 năm 2006-2007, dòng vốn ĐTNN vào nước ta đã tăng đáng kể (32,3 tỷ USD) với sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn đầu chủ yếu 7 trong lĩnh vực công nghiệp (sản xuất thép, điện tử, sản phẩm công nghệ cao, .) và dịch vụ (cảng biển, bất động sản, công nghệ thông tin, du lịch-dịch vụ cao cấp .v.v.). Điều này cho thấy dấu hiệu của “làn sóng ĐTNN” thứ hai vào Việt Nam.Năm 2007, vốn FDI đã đạt mức kỷ lục là 20,3 tỷ USD vốn đầu đăng ký, vượt 56% kế hoạch dự kiến. Như vậy, chỉ riêng năm 2007, số vốn thu hút được đã chiếm 25% tổng số vốn trong 20 năm qua.2.2 Tình hình tăng vốn đầu (1988-2007): Cùng với việc thu hút các dự án đầu mới, nhiều dự án sau khi hoạt động có hiệu quả đã mở rộng quy mô sản xuất-kinh doanh, tăng thêm vốn đầu tư, nhất là từ năm 2001 trở lại đây. Tính đến hết năm 2007 có gần 4.100 lượt dự án tăng vốn đầu với tổng vốn tăng thêm hơn 18,9 tỷ USD, bằng 23,8% tổng vốn đầu đăng ký cấp mới. Thời kỳ 1988-1990 việc tăng vốn đầu hầu như chưa có do số lượng doanh nghiệp ĐTNN còn ít. Từ số vốn đầu tăng thêm đạt 2,13 tỷ USD trong 5 năm 1991-1995 thì ở giai đoạn 1996-2000 đã tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước (4,17 tỷ USD). Giai đoạn 2001-2005 vốn đầu tăng thêm đạt 7,08 tỷ USD (vượt 18% so dự kiến là 6 tỷ USD) tăng 69% so với 5 năm trước. Trong đó, lượng vốn đầu tăng thêm vượt con số 1 tỷ USD bắt đầu từ năm 2002 và từ năm 2004 đến 2007 vốn tăng thêm mỗi năm đạt trên 2 tỷ USD, mỗi năm trung bình tăng 35%.Vốn tăng thêm chủ yếu tập trung vào các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng, đạt khoảng 40,6% trong giai đoạn 1991-1995 ; 65,7% trong giai đoạn 1996-2000, khoảng 77,3% trong thời kỳ 2001-2005. Trong 2 năm 2006 và 2007 tỷ lệ tương ứng là 80,17% và 79,1% tổng vốn tăng thêm. Do vốn đầu chủ yếu từ các nhà đầu châu Á (59%) nên trong số vốn tăng thêm, vốn mở rộng của các nhà đầu châu Á cũng chiếm tỷ trọng cao nhất 66,8% trong giai đoạn 1991-1995, đạt 67% trong giai đoạn 1996-2000, đạt 70,3% trong thời kỳ 2001-2005. Trong 2 năm 2006 và 2007 tỷ lệ tương ứng là 72,1% và 80%.Việc tăng vốn đầu mở rộng sản xuất thực hiện chủ yếu tại các vùng kinh tế trọng điểm nơi tập trung nhiều dự án có vốn ĐTNN: Vùng trọng điểm phía Nam chiếm 55,5% trong giai đoạn 1991-1995 ; đạt 68,1% trong thời kỳ 1996-2000 và 71,5% trong giai đoạn 2001-2005. Trong 2 năm 2006 và 2007 tỷ lệ tương ứng là 71% và 65%. Vùng trọng điểm phía Bắc có tỷ lệ tương ứng là 36,7%; 20,4% ; 21,1% ; 24% và 20%.Qua khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản -JETRO tại Việt Nam có trên 70% doanh nghiệp ĐTNN được điều tra có kế hoạch tăng vốn, mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng và an tâm của nhà ĐTNN vào môi trường đầu tư-kinh doanh tại Việt Nam.2.3 Quy mô dự án : 8 Qua các thời kỳ, quy mô dự án ĐTNN có sự biến động thể hiện khả năng tài chính cũng như sự quan tâm của các nhà ĐTNN đối với môi trường đầu Việt Nam. Quy mô vốn đầu bình quân của một dự án ĐTNN tăng dần qua các giai đoạn, tuy có “trầm lắng” trong vài năm sau khủng hoảng tài chính khu vực 1997. Thời kỳ 1988-1990 quy mô vốn đầu đăng ký bình quân đạt 7,5 triệu USD/dự án/năm. Từ mức quy mô vốn đăng ký bình quân của một dự án đạt 11,6 triệu USD trong giai đoạn 1991-1995 đã tăng lên 12,3 triệu USD/dự án trong 5 năm 1996-2000. Điều này thể hiện số lượng các dự án quy mô lớn được cấp phép trong giai đoạn 1996-2000 nhiều hơn trong 5 năm trước. Tuy nhiên, quy mô vốn đăng ký trên giảm xuống 3,4 triệu USD/dự án trong thời kỳ 2001-2005. Điều này cho thấy đa phần các dự án cấp mới trong giai đoạn 2001-2005 thuộc dự án có quy mô vừa và nhỏ. Trong 2 năm 2006 và 2007, quy mô vốn đầu trung bình của một dự án đều ở mức 14,4 triệu USD, cho thấy số dự án có quy mô lớn đã tăng lên so với thời kỳ trước, thể hiện qua sự quan tâm của một số tập đoàn đa quốc gia đầu vào một số dự án lớn (Intel, Panasonic, Honhai, Compal, Piaggio ). 2.4 Cơ cấu vốn ĐTNN từ 1988 đến 2007:* ĐTNN phân theo ngành nghề:- Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:Từ khi ban hành Luật Đầu nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã chú trọng thu hút ĐTNN vào lĩnh vực công nghiệp-xây dựng. Trong những năm 90 thực hiện chủ trương thu hút ĐTNN, Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích các dự án : 1- Sản xuất sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, 2- Sản xuất hàng xuất khẩu (có tỷ lệ xuất khẩu 50% hoặc 80% trở lên), 3- Sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước và có tỷ lệ nội địa hoá cao.Sau khi gia nhập và thực hiện cam kết với WTO (năm 2006), Việt Nam đã bãi bỏ các quy định về ưu đãi đối với dự án có tỷ lệ xuất khẩu cao, không yêu cầu bắt buộc thực hiện tỷ lệ nội địa hoá và sử dụng nguyên liệu trong nước. Qua các thời kỳ, định hướng thu hút ĐTNN lĩnh vực công nghiệp- xây dựng tuy có thay đổi về lĩnh vực, sản phẩm cụ thể nhưng cơ bản vẫn theo định hướng khuyến khích sản xuất vật liệu mới, sản phẩm công nghệ cao, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, thiết bị cơ khí chính xác, sản xuất sản phẩm và linh kiện điện tử . Đây cũng chính là các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và Việt Nam có lợi thế so sánh khi thu hút ĐTNN. Nhờ vậy, cho đến nay các dự án ĐTNN thuộc các lĩnh vực nêu trên (thăm dò và khai thác dầu khí, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm điện và điện tử, sản xuất sắt thép, sản xuất hàng dệt may .) vẫn giữ vai trò quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và tạo nhiều việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng triệu lao động trực tiếp. Cơ cấu đầu có chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng đầu vào lĩnh vực công nghệ cao, lọc dầu và công nghệ thông tin (IT) với sự có mặt của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới: Intel, Panasonic, Canon, Robotech.v.v. Hầu hết các dự án ĐTNN này sử dụng thiết bị hiện đại 9 xấp xỉ 100% và tự động hoá đạt 100% cho sản lượng, năng suất, chất lượng cao, do đó có ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu giá trị của toàn ngành.Tính đến hết năm 2007, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có tỷ trọng lớn nhất với 5.745 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD, chiếm 66,8% về số dự án, 61% tổng vốn đăng ký và 68,5% vốn thực hiện.STT Chuyên ngành Số dự án Vốn đầu tư(USD)Vốn thực hiện(USD)1 CN dầu khí 38 3.861.511.815 5.148.473.3032 CN nhẹ 2.542 13.268.720.908 3.639.419.3143 CN nặng 2.404 23.976.819.332 7.049.365.8654 CN thực phẩm 310 3.621.835.550 2.058.406.2605 Xây dựng 451 5.301.060.927 2.146.923.027 Tổng số 5.745 50.029.948.532 20.042.587.769- ĐTNN trong lĩnh vực dịch vụ:Nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển từ khi thi hành Luật Đầu nước ngoài (1987). Nhờ vậy, khu vực dịch vụ đã có sự chuyển biến tích cực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. Một số ngành dịch vụ (bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng không, vận tải biển, du lịch, kinh doanh bất động sản) tăng trưởng nhanh, thu hút nhiều lao động và thúc đẩy xuất khẩu. Cùng với việc thực hiện lộ trình cam kết thương mại dịch vụ trong WTO, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút ĐTNN, phát triển các ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất và xuất khẩu.Trong khu vực dịch vụ ĐTNN tập trung chủ yếu vào kinh doanh bất động sản, bao gồm: xây dựng căn hộ, văn phòng, phát triển khu đô thị mới, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (42% tổng vốn ĐTNN trong khu vực dịch vụ), du lịch-khách sạn (24%), giao thông vận tải-bưu điện (18%).TT Chuyên ngành Số dự án Vốn đầu (triệu USD)Đầu đã thực hiện (triệu USD)1 Giao thông vận tải-Bưu điện ( bao gồm cả dịch vụ logicstics)208 4.287 7212 Du lịch - Khách 223 5.883 2.401 10[...]... án và 37% tổng vốn đăng ký của cả nước Các dự án đầu công nghiệp đang có xu hướng tăng nhanh tại các KCN-KCX Các dự án đầu trong nướcnước ngoài trong KCN, KCX đa dạng về hình thức đầu 14 3 Tình hình FDI mấy tháng đầu năm 2008 Theo Cục Đầu Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) , hai tháng đầu năm nay đã có thêm 2,65 tỷ USD vốn đầu nước ngoài vào Việt Nam, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước... phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu nước ngoài trong hai tháng đầu năm nay Hoa Kỳ là quốc gia có lượng vốn đầu lớn nhất trong tổng số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu vào Việt Nam, với 5 dự án có tổng vốn trên 1,3 tỷ USD, chiếm gần 52% tổng vốn đầu vào Việt Nam Theo đánh giá của Cục Đầu Nước ngoài, thu hút đầu nước ngoài trong hai tháng đầu nay không chỉ tăng mạnh về lượng vốn mà... phí đầu vào Việt Nam còn quá cao, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam, làm nản lòng các nhà đầu - Chi phí cho đất đai ngày càng tăng 2.5 Đầu tại Việt Nam hiện nay vẫn quá dàn trải Số lượng các dự án đầu của Việt Nam hiện nay rất lớn song lại chưa đạt được hiệu quả tốt 2.6 Tình hình giải ngân còn rất chậm Tính đến cuối năm 2007, cả nước có hơn 9.500 dự án ĐTNN được cấp phép đầu. .. FDI quá tập trung vào các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất tiêu dùng, chưa có sự đầu thích đáng vào ngành sản xuất liệu sản xuất, chỉ đầu lắp ráp cơ khí điện tử 2.2 Chính sách nội địa hóa chưa thỏa đáng Điều này làm co sản phẩm của FDI ở Việt Nam đắt hơn ở Thái Lan và các nước khác 2.3 Việt Nam chưa có chính sách chuyển giao công nghệ 2.4 Môi trường đầu Việt Nam còn chưa hấp... vùng lãnh thổ đầu tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 83 tỷ đô la Mỹ Trong đó, các nước Châu Á chiếm 69%, trong đó khối ASEAN chiếm 19% tổng vốn đăng ký Các nước châu Âu chiếm 24%, trong đó EU chiếm 10% Các nước Châu Mỹ chiếm 5%, riêng Hoa Kỳ chiếm 3,6% Tuy nhiên, nếu tính cả số vốn đầu từ các chi nhánh tại nước thứ 3 của các nhà đầu Hoa Kỳ thì vốn đầu của Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ đạt con... trí thứ 5 trong tổng số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tại Việt Nam, ví dụ Tập đoàn Intel không đầu thẳng từ Mỹ vào Việt Nam mà thông qua chi nhánh tại Hồng Kông Hai nước châu Úc (New Zealand và Australia) chỉ chiếm 1% tổng vốn đăng ký Hiện đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu vốn đăng ký cam kết trên 1 tỷ USD tại Việt Nam Đứng đầu là Hàn Quốc với vốn đăng ký 13,5 tỷ USD, thứ 2 là Singapore... năm 2007, đã có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu trực tiếp vào ngành nông-lâm-ngư nghiệp nước ta, trong đó, các nước châu Á ( Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, ) chiếm 60% tổng vốn đăng ký vào ngành nông nghiệp (riêng Đài Loan là 28%) Các nước thuộc EU đầu vào Việt Nam đáng kể nhất gồm có Pháp (8%), quần đảo British Virgin Islands (11%) Một số nước có ngành nông nghiệp phát triển mạnh (Hoa... trọng các công ty xuyên quốc gia Giảm mạnh, tiến tới xóa bỏ sự phân biệt về chính sách và pháp luật giữa đầu trong nướcđầu nước ngoài Nâng cao hiệu lực quản lý và hỗ trợ của Nhà nước đối với các dự án đã cấp phép và triển khai từng bước vững chắc các hình thức đầu gián tiếp nước ngoàinước ta” 1 Giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhận thức về FDI Khi nhận thức đúng sẽ dẫn đến hành động đúng... giới để có thể tận dụng kịp thời các cơ hội Đầu nước ngoài nói chung và đầu trực tiếp nước ngoài nói riêng là một hoạt động kinh tế đối ngoại có vị trí vai trò ngày càng quan trọng trở thành xu thế của thời đại ngày nay Thực tế, có nhiều công ty xuyên quốc gia đang nắm trong tay một lượng vốn lớn có nhu cầu đầu ra nước ngoài. Đây chính là cơ hội cho nước ta có thể tích lũy được vốn để đáp ứng... 1/2008) 7 Giáo trình đầu nước ngoài – Vũ Chí Lộc 8 Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam – NXB Chính trị quốc gia 9 Những vấn đề kinh tế-xã hội nảy sinh trong ĐTTTNN Kinh nghiệm của Trung Quốc và thực tiễn ở Việt Nam – NXB Lý luận chính trị 10 Mạng: - google.com.vn - na.gov.vn : Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam - mpi.gov.vn : Bộ Kế hoạch và đầu - mofa.gov.vn . lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 5 dự án có tổng vốn trên 1,3 tỷ USD, chiếm gần 52% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Theo đánh giá của Cục Đầu tư Nước ngoài, . vốn đầu tư nước ngoài được coi là khu vực kinh tế quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Mục đích của FDI. Hình thức FDI. Vai trò của FDI:, 100 16.24 100 100 30.40 100 Tình hình tăng vốn đầu tư 1988-2007:, Quy mô dự án : Cơ cấu vốn ĐTNN từ 1988 đến 2007: ĐTNN phân theo ngành nghề:, Tình hình FDI mấy tháng đầu năm 2008. Kết quả đạt được., Hạn chế, những vấn đề đang đặt ra., Giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhận thức về FDI. Xây dựng và nâng cao chất lượng quy hoạch thu hút vốn FDI.

Từ khóa liên quan