các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà máy Z133

29 695 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà máy Z133 Luận VănLời Mở Đầu Sự phát triển không ngừng về mọi mặt của một quốc gia phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển kinh tế của quốc gia đó. Đất nước chúng ta đã sự chuyển đổi từ chế bao cấp sang chế thị trường, từ đó nền kinh tế thị trường xuất hiện và sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Vì vậy trong thời kỳ đổi mới, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy việc thực hiện phân tích tài chính trong nội bộ mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết.Việc phân tích này sẽ giúp cho Công ty sẽ nắm chắc được thực trạng kinh doanh, biết được hiệu quả sử dụng vốn của mình và nhờ đó các nhà quản lý sẽ đề ra các biện pháp hữu hiệu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phát huy những thế mạnh hiện có, đồng thời khắc phục kịp thời những tồn tại, khó khăn trong hoạt động tài chính.Chính vì vậy qua thời gian thực tập của em tại nhà máy Z133 dựa trên những kiến thức đã được tính luỹ tại trường cùng sự giúp đỡ của thầy giáo Vũ Văn Hoá và các anh chi nhân viên phòng kế toán em xin đươc phân tích đề tài “các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà máy Z133”Ngoài phần mở đầu và kết luận bài luận văn gồm 3 phần chính:Chương I: Vốn cố định và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Chương II: Thực trạng công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Nhà máy Z133.Chương III: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cố định tại Nhà máy Z133. 1 Nội DungChương I.Vốn cố định và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định1.1 Tổng quan về vốn cố định và TSCĐ1.1.1 TSCĐ1.1.1.1 Khái niệm về TSCĐTSCĐ trong doanh nghiệp là những tài sản chủ yếu giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và bị hao mòn nhiều trong từng chu kỳ sản xuất, giá trị của nó được chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ * Tiêu chuẩn TSCĐ - giá trị tối thiểu ở một mức nhất định theo quy định.Mức giá trị cụ thể được Nhà nước quy định phù hợp với tình hình kinh tế của từng thời kỳ. - Thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên Chuẩn mực này luôn thay đổi nó phụ thuộc vào sự trượt giá của đồng tiền, những tài sản không đạt tiêu chuẩn trên được coi là công cụ lao động nhỏ và được mua sắm bằng vốn lưu động của doanh nghiệp •Tinh hoán tệ của TSCĐ: Trong nền kinh tế thị trường TSCĐ được xem như là một loại hàng hoá. Nó mang hai thuộc tinh là giá trị và giá trị sử dụng,được chuyển nhượng trên thị trường để thay đổi quyền sở hữu từ chủ thể này sang chủ thể khác1.1.1.2 Đặc điểm TSCĐ - Tham gia vào nhiều quá trình sản xuất kinh doanhvới vai trò là các công cụ lao động vì TSCĐ là tư liệu lao động thời gian sử dụng lâu dài 2- Trong nhiều quá trình sản xuất, TSCĐ thể bị hao mòn dần dần hoặc hao mòn hoàn toàn nhưng cuối cùng nó vẫn giữ lại dạng vật chất ban đầu, doanh nghiệp phải thanh lý bộ phận vật chất đó để thu hồi vốn nhằm đảm bảo cố vốn ban đầu bỏ ra - Giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào giá trị của sản phẩm sản xuất ra và được bù đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ 1.1.2 Vốn cố định1.1.2.1 Khái niệm về vốn cố định: Vốn cố định là những TSCĐ mà doanh nghiệp đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh, đó là một bộ phận đầu tư ứng trước mà đặc điểm luân chuyển của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong chu kỳ sản xuất kinh doanh và hình thành vòng tuần hoàn khi hết thời gian sử dụng .1.1.2.2 Đặc điểm luân chuyển vốn cố định thể khái quát về đặc điểm luân chuyển của vốn cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau Một là: Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều này do đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kỳ sản xuất quyết định Hai là: Vốn cố định được luân chuyển dần dần từng phần vào trong các chu kỳ sản xuất Ba là: Sau nhiều chu kỳ sản xuất vốn cố đinh mới hoàn thành một vòng luân chuyển 1.1.3 Hao mòn TSCĐ và khấu hao TSCĐ1.1.3.1 Hao mòn TSCĐTrong quá trình sử dụng do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau của TSCĐ bị hao mòn dưới hai hình thức: Hao mòn hữu hình, Hao mòn vô hình.a. Hao mòn hữu hình 3Hao mòn hữu hình là sự hao mòn về mặt vật chất và giá trị của TSCĐ trong sử dụng, đó là sự hao mòn thể nhận thấy được từ sự thay đổi trạng thái vật lý ban đầu ở các bộ phận chi tiết tài sản làm giảm sút về chất lượng và tính năng kỹ thuật của tài sản và cuối cùng không sử dụng đựơc nữa Nguyên nhân của hao mòn hữu hình là do: Thời gian và cường độ sử dụng, việc chấp hành các qui phạm kỹ thuật trong sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ chưa tốt, do tác động của môi trường như độ ẩm, nhiệt độ môi trường…Ngoài ra mức độ hao mòn hữu hình còn phụ thuộc vào chất lượng chế tạo TSCĐ như chất lượng nguyên vật liệu, trình độ kỹ thuật, công nghệ chế tạo…Việc nhân biết đươc các nguyên nhân dẫn tới hao mòn sẽ giúp doanh nghiệp biện pháp hạn chế nó b. Hao mòn vô hìnhHao mòn vô hình là sự giảm thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định, biểu hiện về sự giảm sút về mặt giá trị TSCĐ do ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hao mòn vô hình 3 hình thức.* Hao mòn vô hình loại 1: Tài sản cố định bị giảm giá trị trao đổi do năng suất lao động xã hội tăng lên, người ta sản xuất ra các TSCĐ chất lượng như cũ nhưng giá thành rẻ hơndo vậy trên thị trưòng các loại tài sản cũ mất đi một phần giá trị.* Hao mòn vô hình loại 2: Tài sản cố định bị giảm giá trị do sản xuất được loại tài sản cố định khác hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật do tài sản mới mà tài sản cũ mất đi một phần giá trị* Hao mòn vô hình loại 3: Đó là loại hao mòn làm TSCĐ bị mất giá hoàn toàn nghĩa là những tài sản đó sản xuất ra sản phẩm không bán được trên thị trường hay bị lạc hậu về mặt kỹ thuật làm tài sản mất giá hoàn toàn Nguyên nhân bản của hao mòn vô hình là sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Do đó biện pháp hiệu quả nhất để khắc phục hao mòn vô hình là doanh nghiệp phải coi trọng đổi mới khoa học kỹ thuật công nghệ sản 4xuất, ứng dụng kịp thời các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật,tiến hành khấu hao luỹ thoái để thu hồi vốn nhanh . 1.1.3.2 Khấu hao TSCĐ a. Khái niệm Khấu hao TSCĐ là việc phân bổ một cách hệ thống nguyên giá TSCĐ và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo thời gian sử dụng tài sản cố định b. ý nghĩa: Mục đích của trích khấu hao là tích luỹ vốn để tái sản xuất giản đơn hoặc mở rộng Bộ phận giá trị hao mòn được chuyển dịch dần vào giá trị sản phẩmgọi là tiền khấu hao TSCĐ. Số tiền này được tích luỹ lại để hình thành quỹ khấu hao của doanh nghiệp, quỹ này là một nguồn tài chính quan trọng để tái sản xấut giản đơn và tái sản xuất mở rộng TSCĐ trong các doanh nghiệp.c. Các phương pháp khấu hao Việc tính khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau mỗi phương pháp khấu hao những ưu nhược điểm riêng. Do đó doanh nghiệp phải cân nhắc lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với đơn vị mình * Khấu hao bình quân : Theo đó tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao hàng năm được xác định ở một mức không dổi trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ +) Mức khấu hao hàng năm(Mkh ) : TNGMkh= NG: Nguyên giá T: Thời gian sử dụng TSCĐ (năm )+) Tỷ lệ khấu hao hàng năm %100*NGMTkhkh=Nếu doanh nghiệp trích khấu hao hàng tháng thì lấy mức trích khấu hao hàng năm chia cho 12 tháng. *Khấu hao giảm dần +) Khấu hao theo số dư giảm dần: TGMkhcdkhii+=5MkhiMức khấu hao năm thứ iGcdiGiá trị còn lại của TSCĐ đầu năm thứ iHTTdckhkh*= Trong đó Hdc là hệ số điều chỉnh Tkh là tỷ lệ khấu hao bình quân ban đầu +)Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng.TMkhNGikh*= )1()1(2++−=TTtTTkh MkhiMức khấu hao hàng năm TkhiTỷ lệ khấu hao theo năm sử dụng T: Thời gian dự kiến sử dụng TSCĐ, t : Thứ tự năm tính khấu hao * Khâu hao tổng hợp: Là phương pháp khấu hao mà trong những năm đầu sử dụng TSCĐ người ta sử dụng phhương pháp khấu hao giảm dầm còn những năm cuối sử dụng phương phấp khấu hao bình quân1.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố địnhĐể tiến hành kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố định cần xác định đúng đắn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và TSCĐ của doanh nghiệp. Thông thường các chỉ tiêu sau :a) Hiệu suất sử dụng vốn cố định : Chỉ tiêu này phản ánh năng lực sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp trong kỳ chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu suất sử dụng vốn cố định trong kỳ của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Hiệu suất sử dụng VCĐ==Doanh thu (hoặc doanh thu thuần ) trong kỳVốn cố định bình quân trong kỳ Trong đó doanh thu thuần bằng tổng doanh thu trừ đi hàng kém bị trả lại, hàng giảm giá và thuế gián thu. Vốn cố định bình quân trong kỳ dược tính theo công thức 6Vốn cố định bình quân trong kỳ==Vốn cố định đầu kỳ +Vốn cố đinh cuối kỳ 2VCĐ đầu kỳ = nguyên giá TSCĐ đấu(cuối) kỳ-KH luỹ kế đầu(cuối)kỳKH luỹ kế đầu(cuối) kỳ = KH dầu kỳ +KH tăng –KHgiảm b)Hàm lượng vốn cố định: Là chỉ tiêu nghịch đảo của hiệ suất sử dụng vốn cố định nó phản ánh mức đảm nhận về VCĐ chứa trên doanh thu và doanh thu thuần là bao nhiêu và được tính theo công thứcHàm lượng vốn cố định==Vốn cố định bình quânDoanh thu ( doanh thu thuần) c) Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định: là chỉ tiêu đành giá hiệu quảkinh doanh do vốn cố định tạo ra chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận hoặc lợi nhuận thuần :Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định==Lợi nhuận (lợi nhuận ròng)Vốn cố định bình quân Lợi nhuận bằng lợi nhuận trứoc thuế trừ thuế thu nhập d) Hệ số hao mòn TSCĐ: Chỉ tiêu này phản ánh mức độ hao mòn TSCĐ trong doanh nghiệp qua đó giúp doanh nghiệp sơ để xây dựng kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ trong tương lai. Hệ số hao mòn TSCĐ==Khấu hao luỹ kếNguyên giá TSCĐ tại thời điểm đánh giá e) Hiệu suất sủ dụng TSCĐ: Phản ánh mộit đồng TSCĐ tronhg kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu hoặc doanh thu thuần. Hiệu suất này càng cao thì chứng tỏ hiệu suất sử dụng TSCĐ càng cao.Hiệu suất sủ dụng TSCĐ==Doanh thu ( doanh thu thuần ) trong kỳ Nguyên giá TSCĐ bình quân trong kỳ 7 f) Hệ số trang bị TSCĐ cho một công nhân trực tiếp sản xuất phản ánh giá trị TSCĐ bình quân trang bị cho một công nhân trực tiếp sản xuất. Hệ số này cáng lớn phản ánh mức độ trang bị TSCĐ cho sản xuất của doanh nghiệp càng caoHệ số trang bị TSCĐ==Nguyên giá TSCĐ bình quân trong kỳSố lượng công nhân trực tiếp sản xuất g) Tỷ suất đầu tư TSCĐ: Phản ánh mức độ đầu tư vào TSCĐ trong tổng tài sản của doanh nghiệp Tỷ suầt đầu tư TSCĐ==Giá trị còn lại của TSCĐ * 100%Tổng tài sản l) Kết cấu TSCĐ của doanh nghiệp: Phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa giá trị từng nhóm, loại TSCĐ trong tổng số TSCĐ của doanh nghiệp ở thời điểm dámh giá. Chỉ tiêu này giúp cho doanh nghiệp dánh giá mức độ hợp lý trong cấu TSCĐ được trang bị ở doanh nghiệp Ngoài nghiên cứu các chỉ tiên trên doanh nghiệp cần kết hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng loại cụ thể về mặt hiện để việc đánh giá được toàn diện và chính xác hơn.1.3 ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định có nghĩa là khai thác một cách triệt để khả năng hiện của doanh nghiệp, phát huy hết công suất thiết kế của máy móc thiết bị, tận dụng một cách tối đa giờ máy để từ đó tạo ra nhiều sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, làm cho kết quả thu được trên một đồng chí phí về TSCĐ (vốn cố định) ngày một tăng. Điều đó nghĩa là khi hiệu quả vốn cố định được nâng lên thì với một đồng vốn bỏ ra sẽ cho kết quả nhiều hơn, tốt hơn cho doanh nghiệp. Trong điều kiện nên nền kinh tế thị trường, việc mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ của doanh nghiệp đều phải thanh toán, chi trả bằng tiền. Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ hữu hình và vô 8hình được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Đo là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử dụng hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi được sau khi tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ của mình.Là vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng các TSCĐ, ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Song ngược lại những đặc điểm kinh doanh của TSCĐ trong quá trình sử dụng lại ảnh hưởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển của vốn cố định. thể khái quát những nét đặc thù về sự vận động của vốn cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau:Một là: Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều này do đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kỳ sản xuất quyết định.Hai là : Vốn cố định sản xuất luân chuyển từng phân trong các chu kỳ sản xuất. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, một bộ phận vốn cố định được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm (dưới hình thức chi phí khấu hao) tương ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ.Ba là: Sau nhiều chu kỳ sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.Sau mỗi chu kỳ sản xuất phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm dần dần tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào tài sản cố định lại dần dần giảm xuống cho đến khi TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển. Như vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định là một trong những phương hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, các doanh nghiệp phải thường xuyên nắm vững tình hình sử dụng vốn cố định để đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp9Chương II Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy2.1 Khái quát chung về nhà máy Z1332.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của nhà máyNhà máy Z133 được thành lập ngày 1-1-1969 tại xã Ngọc Thuỵ-Long Biên –Hà Nội.Từ năm 1969 -1985 : Nhiệm vụ chính của nhà máy là xây dựng sở hạ tầng, nhà xưởng để lắp đặt dây chuyền sản xuất và sửa chữa mới do Liên Xô giúp đỡ đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác sửa chữa kịp thời cho bộ đội chiến đấu.Bên cạnh đó nhà máy còn đào tạo cho đội ngũ công nhân đủ trình độ tay nghề , chuyên môn nghiệp vụ để sử dụng dây chuyền sản xuất mới.Mặt khác tiếp tục hoàn thiện dây chuyền sản xuất, sửa chữa, khai thác mọi tiềm năng thiết bị sẵn để ổn định sản xuất và tiếp quản các công trình ở miền Nam sau ngày giải phóng. Từ năm 1986 đến nay:Từ nhiệm vụ chính là sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật quân sự nhưng do nhu cầu của nền kinh tế thị trường nhà máy được Bộ Quốc Phòng cho phép sử dụng lao động, máy móc thiết bị và các nguồn lực khác vào các mặt hàng kinh tế để tăng nguồn thu nhập .Sản phẩm nhà máy kết cấu phứp tạp, yêu cầu độ chính xác cao nhưng quá trình sản xuất trên dây chuyền máy móc thiết bị của Liên Xô viện trợ từ những năm 1970 đã quá lạc hậu và độ chính xác không cao do đó nhà máy đã từng bước nâng cấp hiện đại hoá các trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao độ chính xác, hạ giá thành sản phẩm. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà máy Z133 đã từng bước khắc phục những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt kế hoạch được giao đồng thời nhà máy còn tăng thêm nguồn thu cho cán bộ công nhân viên thông qua việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả. Mở rộng quan hệ kinh 10[...]... không bị trùng lắp chồng chéo Toàn bộ tổ chức hoạt động kinh doanh của nhà máy đều dới sự chỉ đạo của ban giám đốc Nhà máy đợc hình thành từ các phòng ban và các phân xởng, các phòng ban phân xởng quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau để giúp ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ chung Mặt khác hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy đều phải làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên, do đó việc tổ chức... bn, gh, hũm Nh mỏy Z133 luụn hon thnh tt cỏc mc tiờu ra, tng qui mụ sn xut v m rng quan h kinh t vi cỏc nh mỏy, xớ nghip khỏc khụng ngng nõng cao ci thin i sng cho cỏn b, cụng nhõn viờn nh mỏy 2.1.3 c im c cu t chc ca nh mỏy 2.1.3.1 Đặc điểm về cấu tổ chức Để đáp ứng đợc với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy, bộ máy tổ chức quản lý cũng đã đợc sắp xếp bố trí khoa học, phân định dõ dàng chức... hiu qu trong vic bo ton v nõng cao hiu qu s dng vn Tớch cc tỡm kim khỏch hng v th trng mi y mnh tc tiờu th sn phm, tng doanh thu bỏn hng Nõng cao cht lng sn phm, duy trỡ v ci thin nõng cao cht lng mu mó quy cỏch sn phm Phn u gim chi phớ v h giỏ thnh sn phm, s dng v qun lý tt chi phớ, khuyn khớch tng nng sut lao ng M rng liờn doanh, liờn kt, y mnh hot ng xut khu v nõng cao t trng xut khu sn phm ca... 2007ch cn n 1,074 ng, gim so vi nm 2006 c 0,156 ng Ch tiờu hiu sut s dng VC (8) nm 2007 tng lờn rừ rt v cao hn nm 2006 l 0,57 ng Ch tiờu ny tng c ỏnh giỏ l tt vỡ Nh mỏy ó tin hnh cỏc hot ng nhm lm tng li nhun dn n hiu sut s dng TSC c nõng cao 24 Nh vy, Nh mỏy ó khụng nhng tit kim c VC m cũn nõng cao c hiu qu s dng VC Tng hp cỏc ch tiờu trờn cú th khng nh hiu qu s dng TSC ca Nh mỏy l rt tt v c th hin... thuật Sau khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đợc ban giám đốc duyệt, tiến hành sản xuất theo tiến độ thông qua các bộ phận liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã lập Mi hot ng ca nh mỏy u phi di s ch huy ca Giỏm c v cỏc Phú Giỏm c Giỏm c Nh Mỏy: L ngi ch huy cao nht v chu trỏch nhim trc cp trờn v mi hot ng, kt qu sn xut kinh doanh v s trng thnh ca nh mỏy Phú Giỏm c Chớnh... thin cụng tỏc nõng cao hiu qu s dng vn c nh ca nh mỏy trong thi gian ti 3.1 nh hng phỏt trin sn xut kinh doanh ca nh mỏy trong thi gian ti Cựng vi s phỏt trin ngy cng ln mnh ca khoa hc cụng ngh, Nh mỏy ó ra cho mỡnh nhng bc i phự hp ỏp ng s cnh tranh gay gt ca th trng Trong nhng nm ti Nh mỏy c gng t c nhng mc tiờu ra nh m rng qui mụ sn xut , chỳ ý vo vic u t cho mỏy múc thit b, nõng cao cht lng sn phm,... u t i mi mỏy múc thit b phỏt huy ti a cụng sut ca mỏy múc thit b, sa cha kp thi nhng TSC b hng húc, s dng trit qu khu hao c bn d tỏi u t TSC 3.2 Mt s gii phỏp Nõng cao hiu qu s dng VC v TSC bng cỏch tng cng cụng tỏc qun lý TSC, nõng cao hn na sc sn xut ca TSC v sc sinh li ca TSC Nh mỏy nờn huy ng ti a nng lc sn xut ca mỏy múc thit b hin cú vo sn xut, u t i mi TSC, cụng ngh sn xut tiờn tin hin i ... phm Thit k bn v quy nh k thut lp quy trỡnh gia cụng Bo qun nhp kho Trin khai sn xut theo quy trỡnh Kim tra cht lng To phụi liu X lý b mt Gia cụng ch to Quy trỡnh cụng ngh sa cha Kiểm tra xác định mức hư hỏng Bảo quản nhập kho Tẩy, làm sạch bề mặt Tháo dỡ Kiểm tra chất lượng 15 Lắp ráp Xử lý bề mặt 2.2 Thc trng qun lý vn c nh ti nh mỏy 2.2.1 c im c cu ngun vn ca nh mỏy Biu 1: C cu ngun vn kinh doanh... doanh nghip l vn quan tõm hng u ca mi doanh nghip Nhn thc c vn trờn, trong nhng nm qua Nh mỏy ó ch ng sỏng to, phn u nõng cao cụng tỏc t chc trong sn xut kinhh doanh nhm bo ton v phỏt trin vn núi chung cng nh vn c nh núi riờng S vn ca nh mỏy ngy cng phỏt trin mang li hiu qu kinh t cao Trong thi gian thc tp ti Nh mỏy c s giỳp nhit tỡnh ca banh lónh o cựng cụ chỳ, anh ch trong xớ nghip c bit l s hng dn... Nh mỏy hu nh l khụng cú, vỡ th vic gim ti sn ch yu l do gim TSC v do ú, ngoi vic quan tõm u t sm mi TSC Nh mỏy cn n lc hn trong vic TDH, m rng liờn doanh, liờn kt, hp tỏc sn xut vi cỏc n v khỏc nõng cao hiu qu kinh doanh v u t cho XDCB Vic u t theo chiu sõu, u t mua sm thờm trang thit b c ỏnh giỏ qua ch tiờu sau: TSC v TDH T sut u t = *100% Tng ti sn 4.580 Nm 2006 = * 100% =27,5% 16.666 20 4.263 Nm . Vốn cố định và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Chương II: Thực trạng công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại. vốn cố định tại Nhà máy Z133. Chương III: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cố định tại Nhà máy Z133.
- Xem thêm -

Xem thêm: các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà máy Z133, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà máy Z133, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà máy Z133, Tổng quan về vốn cố định và TSCĐ, Các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định, Khái quát chung về nhà máy Z133, Thực trạng quản lý vốn cố định tại nhà máy, Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà máy, Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới Một số giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn