Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari

58 338 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI M UTrong quỏ trỡnh hc tp ti Khoa Ngõn Hng- Ti Chớnh c s giỳp v ging dy nhit tỡnh ca cỏc thy cụ trong khoa v cỏc cỏn b trong khoa, em ó c trang b nhng kin thc kinh t v cỏc vn liờn quan n vn ti chớnh.Mc dự trờn lý thuyt chỳng em ó c trang b khỏ y v bi bn v ti chớnh, cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh tn ti v phỏt trin ca doanh nghip.Nhng vn kin thc thc t cng rt nhiu hn ch, hon thin nhn thc hn na, cng nh ng dng lý thuyt c hc trong trng. Vỡ vy t thc tp ny trc khi tt nghip cú mt ý ngha rt ln, giỳp em trau ri kin thc, tỏc phong lm vic v nhiu hn na. Trong quỏ trỡnh hc tp, em nhn thy vn huy ng vn l mt vn ht sc quan trng i vi mt doanh nghip.Vỡ vy em ó trn ti: Bin Phỏp Huy ng Vn Ti Cụng Ty Ch To Mỏy in Vit Nam-HungariTrong nn kinh t th trng vic tỡm hiu mi mt hot ng sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip tronh mụi trng kinh doanh thc t y bin ng l vụ cựng cn thit v quan trng.c bit l i vi chỳng em ,nhng sinh viờn chun b ra trng ang cn trang b nhng kin thc thc t.t thc tp ny em thc tp ti cụng ty Ch To Mỏy in Vit nam- Hungari.Vỡ ,mt l nc ta ang trong thi k i mi c s h tng cng nhiu thiu thn vỡ vy nghnh ch to mỏy in cũn nhiu vic phi lm . Hai, l cụng ty Ch To mỏy in Vit Nam-Hungari l mt doanh nghip nh nc, hoch toỏn c lp v l mt doanh nghip u n ca ngnh mỏy in.Cỏc hot ng kinh doanh Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 441Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ca cụng ty din ra nng ng hiu qu. Vỡ vy vic thc tp ti cụng ty l rt thun li. Do thi gian thc tp cũn hn ch, cựng vi vn kin thc hn ch nờn trong ti thc tp ny s khụng trỏnh khi nhng thiu sút. Em mong c s gúp ý ca cỏc thy, cỏc cụ , cỏc cỏn b trong cụng ty v cỏc bn giỳp em hon thin hn. Em xin chõn thnh cm n cỏc thy, cỏc cụ trong khoa c bit l thy Phan Hu Ngh v cỏc cụ bỏc ti cụng ty Ch To Mỏy in Vit Nam-Hungari ó nhit tỡnh giỳp em hon thnh ti ny. Em xin chõn thnh cm n! Sinh viờn Bựi Quc Khng Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 442Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chng 1Khỏi quỏt chung v vn i vi doanh nghip1. Vai trũ ca vn i vi doanh nghip1.1 . Cỏc khỏi nim v vn:Cú nhiu nh ngha khỏc nhau v vn. Theo Samuelson, vn l hng hoỏ c sn xut ra phc v cho mt quỏ trỡnh sn xut mi, l u vo cho hot ng sn xut ca doanh nghip. Trong cun "Kinh t hc" ca D.Begg, tỏc gi ó a ra hai nh ngha: vn hin vt v vn ti chớnh ca doanh nghip. Vn hin vt l d tr cỏc hng hoỏ ó sn xut ra sn xut cỏc hng hoỏ khỏc; vn ti chớnh l tin v cỏc giy t cú giỏ ca doanh nghip. Nh vy, D.Begg ó b sung vo nh ngha vn ca Samuelson.Trong thi k k hoch hoỏ tp trung bao cp, vic huy ng vn, quyt nh u t l theo nh hng v theo k hoch ca nh nc. Cỏc doanh nghip khụng c quyn t ch huy ng vn v ra cỏc quyt nh u t. Vn ca cỏc doanh nghip ch yu do ngõn sỏch Nh nc cp hoc vay ngõn hng vi lói sut rt thp.Vi ch cp phỏt vn v giao np sn phm, cỏc doanh nghip luụn li cho trung ng v cỏc ngun ti tr, luụn ũi hi rút vn, tng u t nh mt iu kin bo m thc hin k hoch, phỏp lnh. Cỏc doanh nghip tỡm cỏch xin thờm vn cng nhiu cng tt, cũn hiu qu s dng khụng c chỳ ý n. Nhu cu vn ca cỏc doanh nghip rt ln trong khi ngun vn ca Nh nc cú gii hn. Chớnh vỡ vy, cú nhiu ngi cú vn nhn ri, d tha li khụng cú th trng lu thụng.C ch bao cp ó lm cho vn khụng c lu thụng v s dng cú hiu qu vỡ khụng cú ni giao dch mua bỏn trờn th trng ng thi lm Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 443Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mt i vai trũ v tỏc dng khỏch quan, c bit l mt c trng ca vn "tớnh hng hoỏ"Chuyn sang nn kinh t th trng vi chớnh sỏch phỏt trin kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn Nh nc khuyn khớch cỏc thnh phn kinh t t b vn u t. Vn tr thnh yu t quan trng hng u, l iu kin tiờn quyt ca mi quỏ tỡnh u t sn xut, kinh doanh.Thụng qua th trng, vn lu thụng rng rói v th hin y bn cht, vai trũ ca nú. Cỏc Mỏc ó khỏi quỏt hoỏ vn qua phm trự T bn: T bn l giỏ tr mang li "giỏ th thng d". nh ngha cụ ng ny ó phn ỏnh c ni dung, cỏc c trng v vai trũ, tỏc dng ca vn. Tuy nhiờn do hn ch ca trỡnh phỏt trin kinh t lỳc by gi, Mỏc quan nim ch cú khu vc sn xut vt cht mi to ra giỏ tr thng d cho nn kinh t.Theo quan im ca cỏc nh kinh t hc t bn thỡ khụng nhng khu vc sn xut vt cht to ra giỏ tr thng d cho nn kinh t m cũn phi k n c khu vc dch v . Túm li, cú th a ra mt khỏi nim khỏi quỏt v vn ca doanh nghip nh sau: "Vn ca doanh nghip l cỏc qu tin, vn m cỏc doanh nghip dựng vo quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca mỡnh. Vn thc cht l mt s tin m cỏc doanh nghip ng ra trc mt chu k sn xut kinh doanh v nú phi c thu hi y (bo ton v giỏ tr) sau mi chu k sn xut, kinh doanh."1.2 Vai trũ ca vn i vi doanh nghip. Vn l iu kin khụng th thiu c thnh lp mt doanh nghip v tin hnh cỏc hot ng sn xut kinh doanh. Trong mi loi hỡnh doanh nghip,vn phn ỏnh ngun lc ti chớnh c u t vo sn xut kinh doanh. Trong qun lý ti chớnh cỏc doanh nghip cn chỳ ý qun lý vic huy ng v s khỏc nhau ca ti sn v hiu qu ti chớnh.núi cỏch khỏc Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 444Chuyên đề thực tập tốt nghiệp vn cn c xem xột v qun lý trong trng thỏi vn ng v mc tiờu hiu qu ca vn cú ý ngha quan trng nht. Tu theo loi hỡnh doanh nghip v cỏc c im c th, mi doanh nghip cú th cú cỏc phng thc to vn v huy ng vn khỏc nhau. Trong iu kin kinh t th trng,cỏc phng thc huy ng vn cho doanh c a dng hoỏ gii phúng cỏc ngun ti chớnh trong nn kinh t,thỳc y s thu hỳt vn vo cỏc doanh nghip . s phỏt trin nhanh trúng ca nn kinh t v th trng ti chớnh s sm to iu kin cỏc doanh nghip m rng kh nng thu hỳt voún vo kinh doanh. S phỏt trin nhanh trúng ca ln kinh t v th trng ti chớnh s sm to iu kin cỏc doanh nghip m rng kh nng thu hỳt vn vo kinh doanh. Vn l yu t ht sc quan trng mt doanh nghip u t sn sut. L yu t quyt nh n vic mt doanh nghip cú th tip thu nhng tin b ca khoa hc nhanh hay khụng. Nu mt doanh nghip cú sú lng vn ln thỡ doanh nghip s mua c nhng bn quyn v cụng ngh cú tớnh khoa hc cao.s a ra c nhng sn phm cú cht lng cao , cnh tranh vi nhng sn phm khỏc. Vn l uu t khụng th thiu ca mi quỏ trỡnh kinh doanhDo vy, qun lý s dng vn v tỏi sn tr thnh mt trong nhng ni dung quan trng ca qun tr ti chớnh. Mc tiờu quan trng nht ca qun lý, s dng vn v ti sn l m bo cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh tin hnh bỡmh thng vi hiu qu kinh t cao nht. Nu cn c vo tớnh cht v vai trũ tham gia vo quỏ trỡnh sn xut ,t liu sn xutca doanh nghip c chia thnh hai b phn l t liu lao ng v i tng lao ng. Ti sn c nh l nhng t liu lao ng ch yu m nú cú c im c bn l tham gia vo nhiu chu k sn xut, hỡnh thỏi vt cht khụng thay i t chu k sn xut u tiờn cho n khi b sa thi khi quỏ trỡnh sn xut.Mi t liu lao ng l tng ti sn hu hỡnh cú kt cu c lp, hoc l mt h thng gm nhiu b phn ti sn riờng l Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 445Chuyên đề thực tập tốt nghiệp liờn kt vi nhau cựng thc hin mt hay mt s chc nng nht nh m nu thiu bt k mt b phn no trong ú thỡ c h thng khụng th hot ng c.Nhng t liu lao ng c coi l ti sn c nh khi ng thi tho món hai tiờu chun sau: Tiờu chun v thi gian:cú thi gian s dng t 1 nm tr lờn. Tiờu chun giỏ tr nc ta hin nay tỏi sn cú giỏ tr t 5 tri ng tr lờn. Trng hp mt h thng gm nhiu b phn thit b riờng l liờn kt vinhau, trong ú mi b phn cu thnh cú thi gian s dng khỏc nhau v nu thiu mt b phn no ú thỡ c h thng vn thc hin c chc nng hot ng chớnh ca nú. Nhng do yờu cu qun lý ,s dng ti sn c nh ũi hi phi qun lý riờng tng b phn thỡ mi b phn thit b núi trờn c coi l mt ti sn c nh hu hỡnh c lp,vớ d :khung v ng c trong mt mỏy bay. Trong iu kin tin b khoa hc k thut nh ngy nay-khi m khoa hc ó tr thnh l lng sn xut trc tip thỡ khỏi nim v ti sn c nh cng c m rng ra.bao gm c nhng tỏi sn c nh khụng cú hỡnh thỏi vt cht. Loi ny l hai tiờu chun nờu trờn v thng gm: Chi phớ thnh lp doanh nghip Chi phớ v bng pg\hỏt minh sỏng ch Chi phớ v li th kinh doanh Khi m nn kinh t th trng cng bphỏt trin thỡ t trng ca nhng ti sn c nh ti sn c nh vụ hỡnh ngy cng lnTi sn c inhj phc v cho mc ớch kinh doanh.õy l nhng ti sn c nh do doanh nghip s dng cho cỏc mc ớch kinh doanh kim li.loi nay gm : Ti sn c nh hu hỡnh.loi ti sn c nh ny c chia thnh cỏc loi sau:Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 446Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Loi 1: Nh ca vt kin chỳc :l loi ti sn c nh ca doanh nghip c hỡnh thnh sau quỏ trỡnh thi cụng xõy dng nh th s lm vic,nh kho,hng ro,thỏp nc sõn bói cỏc cụng trỡnh trang trớ cho nh c ng sỏ cu cng ng st, cu cng. Loi 2:Mỏy múc thit b l ton b cỏc loi mỏy múc thit b dựng trong hot ng kinh doanh ca doanh nghipnh mỏy múc chuyờn dựng thit b cụng tỏc ,dõy chuyn cụng ngh nhng mỏy múc khỏc Loi 3;Phng tin vn ti thit b truyn dn :l cỏc loi phng tin vn ti ng b ng st ,ng thu,ng ng v cỏc thit b truyn dn nh h thng thụng tin h thng in ,ng ng nc,bng ti Loi 4 Thit b ,dng c thit b:l nhng thit b,dng c dựng trong cụng tỏc qun lý hot ng kinh doanh ca doanh nghip nh mỏy vi- tớnh phc v cho qun lớ ,dng c o lng ,kim tra cht lng ,mỏy hỳt m , hỳt bi Loi5:Vn cõy lõu nm ,sỳc vt lm vic hoc cho sn phm ,nh vn c phờ ,vn chố vn cao su ,vn cõy n qu ,thm c sỳc vt lm vic ,sỳc vt cho sn phm nh n nga , n voi ,n bũ v.v Loi6:Cỏc loi ti sn cha lit kờ vo cỏc loi nờu trờn nh tranh nh ,tỏc phm ngh thut -Ti sn c nh dựng cho mc ớch phỳc li, s nghip ,an ninh quc phũng . õy l nhng ti sn c nh do doanh nghip qun lớ s dng cho cỏc mc ớch c nh phỳc li , s nghip , an ninh quc phũng trong doanh nghip . Cỏc ti sn c nh ny cú th c phõn loi ging nh mc dớch trờn Ngoi hai loi ti sn c nh trờn , trong cac doanh nghip Nh nc cũn cú loi ti sn c inh bo qun h, gi h, ct gi h nh nc theo quyt inh ca cỏc c quan Nh nc cú thm quyn .Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 447Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hao mũn hu hỡnh l loi c nh b hao mũn nờn trong mi chu k sn xut ngi ta tớnh chuyn mt lng giỏ tr tng ng vi phn hao mũn vo giỏ thnh sn phm oc tiờu th b phn tiờn ny trớch li thnh mt qu nhm tỏi sn xut ti sn c nh, cụng vic ú gi l khu hao tisn c nh. Nh vy i vi ngi qun lớ ti chớnh cũn phi xem xột tớnh toỏn mc khu hao sao cho phự hp vi thc trng kinh doanh ca doanh nghip Trớch khu hao ti sn c nh .Khi xỏc nh mc trớch khu hao ti sn c nh . Nh qun lớ cn xột cỏc yu t sau:Tỡnh hỡnh tiờu th sn phm do ti sn c nh ú ch to ra trờn th trng. Hao mũn vụ hỡnh ca ti sn c nhNgun vn u t cho ti sn c nh .nh hng ca thu i vi vic trỡch khu hao ti sn c nh.Tm quan trng ca d toỏn vn:V bn cht, quỏ trỡnh d toỏn vn cú th chia thnh cac bc nh sau:ỏnh giỏ nhng c hi u t tim nng doỏn nhng luụng tin tng lai cho d ỏnTỡm giỏ tr hin ti ca mi lung tng lai, bng cỏch chit khu chi phớ ca vn c s dng ti tr cho d ỏn. Sau ú tớnh tng nhng giỏ tr hin ti ny t c giỏ tr hin ti cho mi d ỏn. So sỏnh giỏ tr hin ti ca mi d ỏn vi chi phớ u t ca nú v i n quyt nh cui cựng. D ỏn s dc chp thun. Khi giỏ tr hin ti ca cac lung tin tng lai ca d ỏn vt quỏ chi phớ ca nú. Nh chỳng ta ó bit nhng chng trc, t l chit khu thớch hp cho mi lung tin ph thuc vo mc ri ro ca nú. Lung tin ri ro(hc ti sn ri ro) thỡ t l chit khu cng ln. Vỡ th, d ỏn cng ri ro Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 448Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thỡ chi phớ vn ca vn ca cụng ti cho mt d ỏn cú mc ri ro trung bỡnh. ú chớnh l chi phi cn biờn ca vn m chỳng ta óhc trong chng trc. Chi phớ vn ny s c iu chnh cao hn cho nhng d ỏn ri ro hn v c iu chnh thp hn cho nhng d ỏn ớt ri ro hn. Nhng quyt nh d toỏn vn nm trong s nhng quyt nh quan trng nht m cỏc giỏm c ti chớnh phi thc hin .Trc ht nh hng ca nhng quyt nh d toỏn vn thng kộo di trong nhiu nm.Do vy lm cho ngi ra quyt nh mt kh nng linh hot ca h.Vớ d quyt nh mua mt ti sn c nh cú i sng l 10 nm cú ngha l chúi buc cụng ty trong giai on 10 nm. hn na vic m rng ti sn liờn quan n vic d bỏo bỏn hng trong 10 nm. Nhng li lm trong vic D bỏo yờu cu v ti sn cú th gõy ra hu qu nghiờm trng nu cụng ty u t quỏ nhiu v ti sn ,thỡ nú s phi chu mt chi phớ quỏ ln khụng cn thit.Nu nú khụng chi tiờu cho ti sn c nh nú s phi i mt vi hai vn .Trc ht thit b ca nú cú th khụng hiu qu to ra nhng sn phm cú tớnh cnh tranh. Th hai nu khụng cụng sut nú cú th mt th phn cho i th cnh tranh v vic ny li nhng khỏch hng ó mt ũi hi mt chi phớ bỏn hng rt ln v s gim giỏ mnh.D toỏn vn cú hiu qu cú th ci thin thi im mua ti sn c nh v cht lng ca nhng ti sn ú. Mt cụng ty d bỏo trc nhu cu ca nú i ni nhng ti sn vn. Mt cụng ty d bỏo trc nhu cu ca nú i vi nhng ti sn vn s cú c hi mua v lp t ti sn trc khi chỳng cn thit .Cỏc cụng ty khỏc khụng t hng trc khi s dng ht cụng sut v b sc ộp thay th nhng ti sn ó hao mũn ht s gp bt li. Nu vic bỏn hng tng lờn do kt qu ca vic tng nhu cu th trng núi chung ,thỡ tt c cỏc cụng ty trong ngnh s cú xu hng t hng cựng mt lỳc.trong trng hp ny s phi chu bt li v thi gian ch i gim cht Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 449Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lng ca hng mua v giỏ cao.Cụng ty nhỡn thy trc nhu cu ca nú v mua hng hoỏ vn trc cú th trỏnh c nhng vn ny.Cui cựng d toỏn vn quan trng v vic m rng ti sn liờn quan n vic chi tiờu mt khi lng tin ỏng k.khi lng tin ny khụng th cú mt cỏch t ng v ngay lp tc m ũi hi cụng ty phi chun b trong nhiu nm.Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 4410[...]... Tài chính công 44 27 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp C cu t chc b mỏy hot ng ca cụng ty Ch tch cụng ty: Ch tch cụng ty do i din ch s hu cụng ty b nhim cú thi hn; ch tch cụng ty thc hin chc nng qun lý cụng ty v chu trỏch nhim trc ngi b nhim v phỏp lut v s phỏt trin ca cụng ty theo mc tiờu i din ch s hu cụng ty giao;ch tch cụng ty cú quyn iu hnh cao nht trong cụng ty Giỏm c cụng ty Giỏm c cụng ty do i din... Khơng - Lớp: Tài chính công 44 25 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chng 2 Thc trng ca vic huy ng vn ti cụng ty ch to mỏy in vit nam- hungary 1 Khỏi quỏt v cụng ty ch to mỏy in vit nam-hungary 1.1 C cu t chc b mỏy hot ng ca cụng ty ch to mỏy in Vit Nam-Hungary Nh mỏy ng c in vit nam hunggary ,nay l cụng ty trỏch nhim hu hn mt thnh viờn ch to mỏy in vit nam-hungary ,tờn vit tt l cụng ty ch to mỏy in Vit Nam... l cụng ty Phn ln cỏc cụng ty c phn quy nh rừ: cụng ty cú ngha v tr ht s li tc cha thanh toỏn ca cỏc k trc cho cỏc c ụng u tiờn,sau ú mi thanh toỏn cho cỏc c ụng u tiờn ,sau ú mi thanh toỏn cho cacvs c ụng thng Cỏc c phiu u ói cú th c chớnh cụng ty phỏt hnh thu hi li khi cụng ty thy cn thit Nhng trng hp nh vy cn quy nh rừ nhng im sau: Trng hp no thỡ cụng tycú th mua li c phiu Gớa c khi cụng ty mua li... (cụng ty ng Biờn Ho, cỏn thộp Nh Bố, cỏn thộp Tõn Thun , cng Vi s c gng khụng ngng nõng cao cht lng sn phm ca Cụng ty ngy mt hon thin, chiộm lnh th trng ỏp ng nhu cu ngy cng cao ca khỏch hng.Ti cỏc hi tr trin lóm quc t hng cụng nghip,Cụng ty ó nhn c nhiu cỳp vng cht lng, Ngụi sao cht lng v sn phm ca cụng ty ó nhn trờn 50 huy chng vng, 15 bng khen c bit trong nhiu nm liờn tc sn phm ca cụng ty c ngi... Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 44 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tuy nhiờn ,nu khụng cú nhng hp dn no ú thỡ trỏi phiu ny khụng c a thớch Chng khoỏn cú th chuyn i Cỏc doanh nghip, c bit l cỏc cụng ty M, thng phỏt hnh nhng chng khoỏn kốm theo nhng iu kin cú th chuyn i c.Núi chung, s chuen i v la chn cho phộp cỏc bờn cú th la chn cỏch thc u t cú li v thớch hp Cú mt s hỡnh thc chuyn i Giy bo m :ngi s hu... vi DNNN khụng cũn na , cỏc DNNN phi t mỡnh vn ng v mi mt,t tỡm kim Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 44 31 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp th trng L mt DNNN cụng ty cng phi t mỡnh vn ng tn ti v pht trin.Song cụng ty cng cú mt thun li ln l:cụng ty l ngun duy nht sn xut ,ch to ng c in trong nc,nờn cụng ty khụng phi cnh tranh vi nh sn xut ,cung ng no khỏc õy va l thun li va l thỏch thc,th trng rng ln... tớnh thu thu nhp cụng ty, c tc c ly t li nhun sau thu ú l hn ch ca c phiu u tiờn Mc dự vy ,nh ó cp c phiu u tiờn vn cú nhng u im i vi c cụng ty phỏt hnh v c nh u t Cỏc hóng thng c gng cõn bng gia n v vn ch s hu gi vng kh nng thanh toỏn ,cng c uy tớn ti chớnh Khi t l n mc thp ,nu cn vn thỡ cỏc cụng ty thng chn cỏch phỏt hnh trỏi phiu tc l Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 44 14 Chuyên đề thực tập tốt... l ca cụng ty ;tuy nhiờn mt s nc khỏc khụng quy nh ghi s lng ú trong iu l cụng ty Mun tng vn c phn thỡ trc ht cn phi c i hi c ụng cho phộp,sau ú phi hon tt nhng th tc quy nh khỏc Quyn hn c ụng : Cỏc c ụng lm d c phiu thng chớnh l nhng ngi s hu cụng ty, do ú h cú quyn trc ht i vi ti sn v s phõn chia ti sn hoc thu nhp ca cụng ty. C ụng cú quyn tham gia kim soỏt v iu khin cỏc cụng vic ca cụng ty Tuy nhiờn... ch vo kh nng sinh li ca bn thõn doanh nghip m cũn ph thuc vo chớnh sỏch khuyn khớch tỏi u t ca nh nc Tuy nhiờn, i vi cỏc cụng ty c phn thỡ vic li li nhun liờn quan n mt s yu t rt nhy cm khi cụng ty li mt phn li nhun trong nm cho tỏi u t , tc l khụng dựng s li nhun ú chia lói c phn ,cỏc c ụng khụng c s vn c phn tng lờn ca cụng ty + Phỏt hnh c phiu : Trong hot ng sn xut kinh doanh, doanh nghip cú th... cỏc bỏn thnh phm Ti sn lu ng lu thụng: vớ d sn phm cha tiờu th, tin mt, cỏc chng khoỏn d chuyn nhng(tớn phiu, trỏi phiu ) Bùi Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 44 23 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ti sn lu ng cú c im l hỡnh thỏi vt cht thng xuyờn thay i qua mt chu k sn xut kinh doanh v giỏ tr ca ti sn lu ng chuyn ton b vo sn phm sau mi chu k sn xut Ti sn lu ngl biu hin bng tin cỏc khon cú s thanh khon . em nhn thy vn huy ng vn l mt vn ht sc quan trng i vi mt doanh nghip.Vỡ vy em ó trn ti: Bin Phỏp Huy ng Vn Ti Cụng Ty Ch To Mỏy in Vit Nam-HungariTrong. Quốc Khơng - Lớp: Tài chính công 441Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ca cụng ty din ra nng ng hiu qu. Vỡ vy vic thc tp ti cụng ty l rt thun li. Do thi gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari, Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari, Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari, Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp., Vốn của chủ sở hữuvốn tự có của doanh nghệp., Vốn vay: Nếu căn cứ vào nguồn hình thành: vốn của doanh nghiệp chia làm 2 loại:, Hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Trích khấu hao tài sản cố định., Tín dụng thương mạihay tín dụng của nhà cung cấp: Tín dụng ngân hàng:, Các hoạt động chính của cơng ty chế tạo máy điện việt nam-hungari, Nguyên nhân đạt được những thành tựu trên. Một số hạn chế của công ty., Định hướng chung., Vốn liên quan tới sự phát triển của công ty., Tăng cường huy động vốn từ cán bộ cơng nhân viên: Tăng nguồn vốn chủ sở hữu, giảm nợ ngắn hạn: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có và tiết kiệm chi phí:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn